گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 136 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحیق اسیلوسكوپ-خرید اینترنتی تحقیق اسیلوسكوپ-دانلود رایگان مقاله اسیلوسكوپ-تحقیق اسیلوسكوپ
این فایل در ۱۳صفحه تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اسیلوسكوپ در حقیقت رسامهاي بسیار سریع هستند كه
سیگنال ورودي را در برابر زمان یا در برابر سیگنال
دیگر نمایش ميدهند. قلم این رسام یك لكه نوراني است
كه در اثر برخورد یك باریكه الكترون به پردهاي
فلوئورسان بوجود ميآید
اسیلوسكوپ در حقیقت رسامهاي بسیار سریع هستند كه
سیگنال ورودي را در برابر زمان یا در برابر سیگنال
دیگر نمایش ميدهند. قلم این رسام یك لكه نوراني است
كه در اثر برخورد یك باریكه الكترون به پردهاي
فلوئورسان بوجود ميآید.
به علت لختي بسیار كم باریكه الكترون ميتوان این
باریكه را براي دنبال كردن تغیيرات لحظهاي (ولتاژهایي
كه بسیار سریع تغیير ميكنند، یا فركانسهاي بسیار
بالا) بكار برد. اسیلوسكوپ بر اساس ولتاژ كار ميكند.
البته به كمك مبدلها (ترانزیستورها) ميتوان جریان
الكتریكي و كمیتهاي دیگر فیزیكي و مكانیكي را به
ولتاژ تبدیل كرد.
قسمتهاي مختلف اسیلوسكوپ
لامپ پرتو كاتدي
اسیلوسكوپ از یك لامپ پرتو كاتدي كه قلب دستگاه است
و تعدادي مدار براي كار كردن لامپ پرتو كاتدي تشكیل
شده است. قسمتهاي مختلف لامپ پرتو كاتدي عبارتند از:
تفنگ الكتروني : ·
تفنگ الكتروني باریكه متمركزي ازالكتروارا بوجود
ميآورد كه شتاب زیادي كسب كردهاند. این باریكه
الكترون با انرژي كافي به صفحه فلوئورسان برخورد
ميكند و بر روي آن یك لكه نوراني تولید ميكند. تفنگ
الكتروني از رشته گرمكن ، كاتد ، شبكه آند پیش شتاب
دهنده ، آند كانوني كننده و آند شتاب دهنده تشكیل
شده است.
الكتروا از كاتدي كه بطور غير مستقیم گرم ميشود،
گسیل ميشوند. این الكتروا از روزنه كوچكي در شبكه
كنترل ميگردند. شبكه كنترل معمولا یك استوانه هم محور
با لامپ است و داراي سوراخي است كه در مركز آن قرار
دارد. الكترواي گسیل شده از كاتد كه از روزنه
ميگذرند
www.powerengineering.blogfa.com
www.powerengineering.blogfa.com
٣
(به دلیل پتانسیل مثبت زیادي كه به آندهاي پیش شتاب
دهنده و شتاب دهنده اعمال ميشود)، شتاب ميگيرند.
باریكه الكتروني را آند كانوني كننده ، كانوني
ميكند.
صفحات انحراف دهنده : ·
صفحات انحراف دهنده شامل دو دسته صفحه است. صفحات
انحراف قائم كه بطور افقي نسب ميشوند و یك میدان
نامیده y الكتریكي در صفحه قائم ايجاد ميكنند و صفحات
ميشوند. صفحات انحراف افقي بطور قائم نصب ميشوند و
نامیده ميشوند. x انحراف افقي ايجاد ميكنند و صفحات
فاصله صفحات به اندازه كافي زیاد است كه باریكه
بتواند بدون برخورد با آا عبور كند.
صفحه فلوئورسان : ·
جنس این پرده كه در داخل لامپ پرتو كاتدي قرار دارد،
از جنس فسفر است. این ماده داراي این خاصیت است كه
انرژي جنبشي الكترواي برخورد كننده را جذب ميكند و
آا را به صورت یك لكه نوراني ظاهر ميسازد. قسمتهاي
دیگر لامپ پرتو كاتدي شامل پوشش شیشهاي ، پایه كه از
طریق آن اتصالات برقرار ميشود، است.
مولد مبناي زمان
اسیلوسكوا بیشتر براي اندازه گيري و نمایش كمیات
وابسته به زمان بكار ميروند. براي این كار لازم است
كه لكه نوراني لامپ روي پرده با سرعت ثابت از چپ به
راست حركت كند. بدین منظور یك ولتاژ مثبت به صفحات
انحراف افقي اعمال ميشود. مداري كه این ولتاژ مثبت
را تولید ميكند، مولد مبناي زمان یا مولد رویش
نامیده ميشود.
مدارهاي اصلي اسیلوسكوپ
سیستم انحراف قائم
چون سیگنالها براي ايجاد انحراف قابل اندازه گيري بر
روي صفحه لامپ به اندازه كافي قوي نیستند، لذا معمولا
تقویت قائم لازم است. هنگام اندازه گيري سیگنالهاي با
ولتاژ بالا باید آا را تضعیف كرد تا در محدوده تقویت
www.powerengineering.blogfa.com
www.powerengineering.blogfa.com
٤
كنندههاي قائم قرار گيرند. خروجي تقویت كننده قائم ،
از طریق انتخاب همزماني در وضعیت داخلي، به تقویت
كننده همزمان نیز اعمال ميشود.
سیستم انحراف افقي
صفحات انحراف افقي را ولتاژ رویش كه مولد مبناي زمان
تولید ميكند، تغذیه ميكند. این سیگنال از طریق یك
تقویت كننده اعمال ميشود، ولي اگر دامنه سیگنالها به
اندازه كافي باشد، ميتوان آن را مستقیما اعمال كرد.
هنگامي كه به سیستم انحراف افقي ، سیگنال خارجي
اعمال ميشود، باز هم از طرق تقویت كننده افقي و
كلید انتخاب رویش در وضعیت خارجي اعمال خواهد شد.
اگر كلید انتخاب رویش در وضعیت داخلي باشد، تقویت
كننده افقي ، سیگنال ورودي خود را از مولد رویش
دندانهداري كه با تقویت كننده همزمان راه اندازي
ميشود، ميگيرد.
همزماني
هر نوع رویشي كه بكار ميرود، باید با سیگنال مورد
بررسي همزمان باشد. تا یك تصویر بي حركت بوجود آید.
براي این كار باید فركانس سیگنال مبناي زمان مقسوم
علیهاي از فركانس سیگنال مورد بررسي باشد.
مواد محو كننده
در طي زمان رویش ، ولتاژ دندانهدار رویش اعمال شده
لكه نوراني را بر یك خط افقي از چپ به ، x به صفحات
راست روي صفحه لامپ حركت ميدهد. اگر سرعت حركت كم
باشد، یك لكه دیده ميشود و اگر سرعت زیاد باشد، لكه
به صورت یك خط دیده ميشود. در سرعتهاي خیلي زیاد ،
ضخامت خط كم شده و تار به نظر ميرسد و یا حتي دیده
نميشود.
كنترل وضعیت
وسیلهاي براي كنترل حركت مسير باریكه بر روي صفحه لازم
است. با این كار شكل موج ظاهر شده بر روي صفحه را
ميتوان بالا یا پائين یا به چپ یا راست حركت داد. این
كار را ميتوان با اعمال یك ولتاژ كوچك سیستم داخلي
www.powerengineering.blogfa.com
www.powerengineering.blogfa.com
٥
(كه مستقل است) به صفحات انحراف دهنده انجام داد. این
ولتاژ را ميتوان با یك پتانسیومتر تغیير داد.
كنترل كانوني بودن
الكترود كانوني كننده مثل یك عدسي با فاصله كانوني
تغیير ميكند. این تغیير با تغیير پتانسیل آند كانوني
كننده صورت ميگيرد.
كنترل شدت
شدت باریكه با پتانسیومتر كنترل كننده شدت كه پتانسیل
شبكه را نسبت به كاتد تغیير ميدهد، تنظیم ميشود.
مدار كالیبره سازي
در اسیلوسكواي آزمایشگاهي معمولا یك ولتاژ پایدار
داخلي تولید ميشود كه دامنه مشخصي دارد. این ولتاژ
كه براي كالیبره سازي مورد استفاده قرار ميگيرد،
معمولا یك موج مربعي است
گالوانومتر
بسته به مقدار جریان اثرهاي آن به میزان متفاوت
بروز ميکنند. بنابر این براي اندازه گيري جریان
ميتوان از هر یک از اثرهاي شیمیاي، گرمایي یا
مغناطیسي آن استفاده کرد وسایلي که براي اندازه گيري
جریان به کار ميروند، گالوانومتر نامیده ميشود.
١ گالوانومتر ساده
٢ آمپرسنج براي اندازه گيري جریان
٣ ولت سنج براي اندازه گيري ولتاژ
۴ دستگاههاي مرکب
۵ چگونگي قراردادن ولت سنج در مدار
۶ مقاومت دروني ولت سنج
٧ مقاومت دروني آمپرسنج
٨ منابع
www.powerengineering.blogfa.com
www.powerengineering.blogfa.com
٦
گالوانومتر ساده
سادهترین نوع گالوانومتر با استفاده از اثر گرمایي
جریان ساخته شده است. این گالوانومتر داراي دو سیم
نازک است که یکي از سیمها در دو انتهایش ثابتند. و
جریان گذرنده از آن اندازه گيري ميشود. سیم نازک و
محکم دوم دور محور عقربه پیچیده شده است. وسط سیم
کشیده اول را به فنر کشیدهاي وصل ميکنند که سر
دیگرش به بدنه گالوانومتر متصل است.
بر اثر جریان، سیم اول گرم و دراز ميشود. رشته سیم
که توسط فنر کشیده ميشود عقربه گالوانومتر را به
اندازه زاویه معیني ميچرخاند که بستگي به دراز شدن
سیم یعني شدت جریان الکتریکي دارد. صفحه گالوانومتر
براي جریان بر حسب آمپر، میلي آمپر مدرج ميشود. در
این صورت گالوانومتر آمپرسنج یا میليآمپرسنج نامیده
ميشود.
آمپرسنج براي اندازه گيري جریان
براي اندازه گيري جریان گالوانومتر یا آمپرسنج باید
طوري اتصال داده شود که جریان کل مدار بتواند از آن
عبور کند. براي این منظور باید در نقطهاي مدار را
قطع و دو انتهایش را به قطب آمپر سنج وصل کرد. به
عبارت دیگر آمپرسنج را باید به طوري متوالي در مدار
قرار داد. چون جریان حالت ثابت را اندازه ميگيريم.
اینکه وسیله را به کدام قسمت از مدار وصل کنیم اهمیتي
ندارد در صورتیکه در جریااي متغیير چنين نیست.
ولت سنج براي اندازه گيري ولتاژ
با استفاده از گالوانومتر نه فقط جریان بلکه ولتاژ
را نیز ميتوان اندازه گرفت. زیرا بنابر قانون اهم
این کمیتها متناسبند. اگر دو کمیت با یکدیگر متناسب
باشند با وسیلهاي که به طور مناسب مندرج شده باشد
ميتوان هر دو کمیت را اندازه گرفت. مثلا تاکسي متر که
فاصله طي شده را اندازه ميگيرد، ميتوان برحسب کیلومتر
مدرج کرد. ولي چون کرایه با فاصله متناسب است، درجات
شمارنده را بطور مستقیم به پول پرداختي مدرج ميکنند.
به طوري که مستقیماً کرایه را نشان ميدهد.
به همين ترتیب صفحه گالوانومتر را ميتوان طوري مدرج
کرد که بتواند بطور مستقیم هم جریان برحسب آمپر
عبور کرده از وسیله و هم ولتاژ دو سر آن را برحسب
ولت اندازه بگيرد. بنابر این گالوانومتري که براي
جریان مدرج ميشود آمپرسنج، در حالي که وسیله ای که برای ولتاز مدرج میشود.

عتیقه زیرخاکی گنج