گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 161 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

عامل صدا ، انسان و سایر موجودات زنده را از بین نمی‌بردبلکه باعث ضعف شنوایی ، ناشنوایی وناراحتی‌های عصبیمی‌گردد. معمولا شدت صدارا با واحدی به نامدسی بل نشان می‌دهند برای سنجش صداها نسبت log آنرا تعین می‌کنند. تحقیقات نشان می‌دهد کهاز دست دادن شنوایی با سن افراد در جوامع صنعتی دیده می‌شود.صدا‌های شدید کوتاه مدتدر انسان باعث ناشنوایی موقت می‌شود.

اگر انسان در معرض صداهای بلند ، برایمدت طولانی تری قرار گیرد ناشنوایی دائم پیش می‌آید. صدایی برابر ۹۰ دسی‌بل رویسیستم عصبیتاثیر می‌گذارد. در ممالکپیشرفته قدرت شنوایی زنان بهتر از مردان است. زیرا از نظر مشاغل صداهای کمتری راتحمل می‌کنند. آلودگی‌های صوتی که در اطرافمناطق مسکونیموجب ناراحتی می‌گردند عبارتنداز :

اثرات آلودگی صوتی
آزمایشات نشان می‌دهند که صدای به شدت ۱۶۰-۱۵۰ دسی‌بلبرای بعضیحیواناتکشنده و مرگبار است. این حیواناتقبل از مرگ بهتشنجات موضعی،فلجورعشهدچار می‌گردند. در انسانها رنگ‌پریدگیوبالارفتن فشارخوناز اثرات آلودگیهای صوتیاست. درجه حرارت بدن نیز کاهش می‌یابد. صدا‌های مداوم عکس العملهایی را در بدنایجاد می‌نماید. از جمله انقباض رگها بیشتر می‌گردد است. درجه حرارت بدننیز کاهش می‌یابد. صدا‌هایمداوم عکس‌العملهایی را در بدن ایجاد می‌نماید از جمله انقباض رگها بیشتر می‌گردد واین حالت پس از قطع صدا هنوز ادامه می‌یابد. بدن انسان در خواب نیز یه محرکهای صوتیپاسخ می‌دهد بدون اینکه فرد از خواب بیدار شود. (ضربان قلب و حالات ماهیچه‌ها تغییرمی‌کند.)
بیماری رینا Rahnauld
بررسی‌ها نشان می‌دهد که کارگران کارخانجات چوب بریکه با اره کار می‌کنند و صدای ۱۲۵ دسی بل را تحمل می‌نمایند شبها وقتی به خانهبرمی‌گردند انگشتان آنها سبز رنگ بعد سفید می‌گردد که علائمبیماری وازواسپاستیکمی‌باشد که در نتیجهانقباض رگها و نارسایی درجریان خونعارض می‌گردد. که این ناراحتی بهنام بیماریرینالیا انگشتان مرده معروف است.

نتایج حاصل از آزمایشات روی حیوانات
۱٫      موشهای آزمایشگاهی که در معرض صدای شدید قرار می‌گیرند بهبیماریهایویروسی حساستر می‌گردند.
۲٫      صدای فوقالعاده شدید در فعالیتها و عملکردکبد حیوانات تغیر ایجادمی‌کند.
۳٫      صدای بلند بیش از ۱۱۵ دسی‌بل باشد فساد دندانهای موشها را سبب می‌گردد.
۴٫      کلسترولوچربی خوننیز افزایش می‌یابد. مقداراسیاسکوربیک کاهش و مقدار گلبولهای سفید تا %۵۰ تقلیل می‌یابد.
تاثیر صدا به چه عواملی بستگی دارد؟
۱٫      طبیعت وشدت صدا
۲٫      نزدیکی شخص بهمنبع اصلی صدا
۳٫      ادامه و مداومت صدا
۴٫      وضع و موقعیت فیزیکی فرد
روشهای جلوگیری از آلودگی‌های صوتی
باتوجه به اینکه معمولا صدا‌ها از تولید کننده‌ای پخش ، توسط گیرنده‌ای دریافتمی‌شوند بنابراین جهت کنترل این آلودگی ، کاهش شدت صدا جلوگیری از انتشار و نفوذصدا و محافظت از گیرنده (سیستم شنوایی)می‌تواند موثر باشد. بنابرایندر جهت جلوگیری ار آلودگی شدید صوتی :


۱٫      میزان صدا در محیطهایی که کارگران بطور مداوم در معرضفعالیتهای مغزیقرار دارند نباید از ۱۰دسی‌بل تجاوز نماید.
۲٫      سعی شود از ورود ماشین آلات که بیش از حد معین آلودگی صوتی تولید می‌کنندجلوگیری شود.
۳٫      صدای ماشین‌آلات کارخانه‌ها نباید به بیرون ازکارخانه‌ها برسد.
‌#منشا آلودگی صوتی را باید از بین برد.
۱٫      سعی شود از ایجاد واحدهای مسکونی در مجاورتفرودگاهها جلوگیری شود.
۲٫      ضد صدا کردن ساختمانها و واحدهای مسکونی.
۳٫      مضاعف یا دو لایه کردن شیشه پنجره‌ها در جهت جلوگیری از نفوذ صدای بیرون بهداخل ساختمان.
۴٫      محدود و ممنوع کردن عبور کامیونها و وسائط نقلیه پر صدا.
۵٫      ایجاد نوارهای عریضی از درختان و پوششهای گیاهی که به میزان ۱۰ دسی‌بل از شدتصوت می‌کاهد.

شدت صوت
احساس بلندی و کوتاهی صدا مربوط به انرژی حمل شده با امواج صوتیاست و بر حسب واحد دسی بل می‌باشد که یک واحد مقایسه‌ای است و عبارت است از دهبرابر log نسبت شدت صدای مورد نظر «I» به شدت یک سطح مقایسه‌ای (۰I)= بطور قراردادی صدایی است که دارای ۰۰۰۲/۰ میکرو بار فشار بوده و به عنوانآستانه شنواییدر انسان در نظر گرفتهمی‌شود.
(dB=10log)10/10

بنابراین ۱۰ برابر افزایش در شدت یکصدای خالص فقط ۱۰ دسی بل به مقیاس شدت اضافه می‌کند یا اینکه می‌توان گفت مثلا صدای ۵۰ دسی‌بل ۱۰ برابر بلندتر از صدای ۴۰ دسی‌بل و ۱۰۰ برابر بلندتر از صدای ۳۰ دسی‌بلاست. فرکانس شنوایی انسان بین۲۰۰۰۰ – ۲۰ سیکل در ثانیه یا معادل شدت صوتی برابر با ۱۲۰ – ۰ دسی بل است. صحبتهای معمولی در فرکانس بین ۱۰۰۰۰-۲۵۰ سیکل در ثانیه انجممی‌شود که دارای شدتی برابر با ۶۰ – ۳۰ دسی بل می‌باشد. ترافیک سبک در ۳۰متری دارایشدت صدای ۵۵ دسی بل می‌باشد و عدد برق ۱۲۰ دسی بل صدا ایجاد می‌نماید. 
استانداردهای صدا در هوای آزاد ایران از ۷ صبح تا ۱۰ شب و از ۱۰ شب تا ۷ صبح بهقرار زیر است.

عتیقه زیرخاکی گنج