گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 109 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

پيمان شامل اسناد و مدارك زير است :
الف : پيمان حاضر 
ب : شرايط عمومي پيمان 
ج : مشخصات عمومي 
د : مشخصات فني خصوصي 
هـ : فهرست بهاء وبرآورد تقريبي مقادير كار 
و : نقشه هاي كلي و تفصيلي اجرائي 
: برنامه تفصيلي اجرائي و صورتمجلس ها و موافقتنامه ها و هر نوع سند ديگري كه در مورد كارها و قيمت هاي جديد يا امور ديگر در مدت پيمان تنظيم گردد و بامضاي طرفين برسد . 
تبصره ۱ – هر گاه بين مواد و فصول بعضي از اسناد و مدارك بالا تناقضي وجود داشته باشد در درجه اول پيمان حاضر و در درجه دوم مشخصات فني خصوصي و در درجه سوم فهرست بهاء و در درجه چهارم شرايط عمومي پيمان و در درجه پنجم نقشه هاي كلي و تفصيلي اجرائي ملاك عمل خواهد بود و اگر اين تناقض مربوط به قيمتها باشد در درجه اول متن فهرست بهاء معتبر خواهد بود . 
ماده ۳ – مبلغ پيمان 
مبلغ اوليه پيمان بالغ بر (بعدد) ………………………………………………. ريال (بحروف) ……………………………………………………………………………….ريال است كه بر اساس قيمتهاي واحد پيشنهادي پيمانكار و مقادير تقريبي منضم به پيمان (موضوع بند هـ ماده ۲ پيمان محاسبه شده است . 
اين مبلغ تابع تغييرات مقادير كارها و كارهاي جديد مندرج در مواد ۲۹ و۳۰ شرايط عمومي پيمان مي باشد . 
ماده ۴ – مدت پيمان 
مدت پيمان ……………. روز / ماه شمسي و شامل دو قسمت زير است : 
۱-مدت تهيه تجهيزات و تشكيل كارگاه ………… ماه / روز 
۲-مدت اجراي عمليات …………….. ماه / روز كه از پايان مدت تهيه تجهيزات و تشكيل كارگاه شروع مي شود . 
شروع مدت پيمان عبارت است از تاريخ اولين صورتمجلس تحويل كارگاه . 
پيمانكار متعهد است در مدت پيمان لااقل نود و هفت درصد كارهاي 
موضوع پيمان را انجام داده و از كارفرما تقاضاي تحويل موقت كند . 

ماده ۵ – دوره تضمين كارها 
حسن انجام كليه عمليات موضوع پيمان از تاريخ تحويل موقت براي مدت ……… روز / ماده شمسي از طرف پيمانكار تضمين مي گردد و اين مدت بنام «دوره تضمين» ناميده مي شود . 
اگر در دوره تضمين معايب و تقائصي در كار مشهود شود كه ناشي از عدم رعايت مشخصات و يا بكار بردن مصالح بد يا نامرغوب باشد پيمانكار مكلف است آن معايب و نقائص را بهزينه خود رفع كند . براي اين منظور كارفرما مراتب را با ذكر معايب و نقائص و محل آنها كتباً به پيمانكار ابلاغ 
مي كند و پيمانكار بايد حداكثر پانزده روز بعد از ابلاغ مراتب شروع برفع معايب و نقائص كند و آنها را طي مدتي كه با تراضي كارفرما معين مي شود رفع نمايد . 
هرگاه پيمانكار در انجام اين تعهد خود قصور ورزد و يا مسامحه كند كارفرما حق دارد آن معايب و نقائص را راساً و يا بهر ترتيب كه مقتضي بداند رفع كند و هزينه آنرا باضافه پانزده درصد از محل تضمين پيمانكار يا هر نوع 
مطالبات و سپرده اي كه پيمانكار نزد او دارد برداشت كند . 

ماده ۶ – نظارت در اجرا 
نظارت در اجراي تعهداتيكه پيمانكار بر طبق مفاد اين پيمان و اسناد و مدارك پيوست آن تقبل نموده است از طرف كارفرما بعهده …………………………. بنشاني ………………………………………………………………………………………. كه در اين پيمان «دستگاه نظارت» ناميده مي شود واگذار گرديده است و پيمانكار موظف است كارها را بر طبق پيمان و اصول فني و همچنين بر طبق دستورات و تعليماتيكه دستگاه نظارت يا نماينده آن در حدود مشخصات اسناد و مدارك پيوست پيمان مي دهد اجرا كند . 

ماده ۷ – تعديل آحاد بهاء پيمان 
قيمتهاي واحد مربوط به عمليات موضوع اين پيمان بر حسب مورد بر اساس 
شرايط عمومي پيمان تعديل خواهد شد . 
پيمانكار كارفرما 


اطلاعات حاصل از ساختمانهاي مسكوني  
ساختمانهاي مسكوني :
۱-حداقل سطح زيربنا در تمام تراكمها و مناطق براي هر يك واحد مسكوني در هر شرايط نميبايست از هشتاد متر مربع و پنج متر مربع كمتر باشد .
۲-در كليه مناطق مسكوني و تراكمهاي مختلف ، حداكثر زيربناي زيرزمين معادل سطح زيربناي طبقه همكف و منطبق بر آن جهت استقرار عناصري از قبيل پاركينگ ، انبار ، رختشويخانه ، سرويس و تاسيسات ساختماني مي باشد كه تحت هر شرايطي استفاده از آن جهت سكونت دائمي غيرمجاز و ارتفاع سطح همكف حياط تا زير سقف زيرزمين با حداقل ارتفاع هفتاد سانتيمتر براي نورگير نميبايست بيش از ۲/۱ متر باشد . 
۳-صرفاً زيرزمينهاي احداث شده با رعايت تبصره فوق در محاسبه حداكثر سطح كل طبقات محسوب نخواهند شد . 
۴-مساحت حياط خلوت جهت نورگيري اطاقهاي اصلي بر اساس سطوح مندرج در جداول با حداقل ۲ متر عرض تعيين مي گردد كه اين مقدار جهت نورگيري آشپزخانه حداقل ۳ درصد مساحت كل زمين با عرض ۲ متر و جهت نور طبيعي سرويسهاي بهداشتي حداقل ۲ متر مربع خواهد بود . 
تعداد واحد مستقل مجاز در هر پلاك = 
۵-فضاهاي باز داخلي مانند نورگيرها و غيره در صورتي مي توانند جزو فضاهاي باز محسوب شد كه از ۱۰ درصد سطح كل زمين با حداقل ۲ متر عرض كمتر نباشد  .
۶-در صورتيكه ساختمان داراي پيلوتي باشد هر مقدار از فضاي زير پيلوتي كه حداقل دو برابر باز داشته و داراي ارتفاع حداكثر ۲۰/۲ متر باشد در محاسبه حداكثر سطح كل طبقات محسوب نخواهد شد .
۷-در مورد ساختمانهائيكه در بر پيش از يك معبر قرار گيرند ، ضوابط مربوط به حداقل فضاي باز مسكوني بشرح زير تعديل مي گردد . 
-چنانچه در بر دو معبر قرار گيرند ، ۱۰ درصد از حداقل فضاي باز مجاز كاسته مي شود . 
-چنانچه در بر سه معبر قرار گيرند ، ۲۰ درصد از حداقل فضاي باز كاسته مي شود . 
-چنانچه در بر چهار معبر قرار گيرند ، ۳۰ درصد از حداقل فضاي باز مجاز كاسته مي شود . 
۸-پيش آمدگي خارجي ساختمان (مانند بالكن ، پله يا ايوان) چنانچه ذكر شد ، در خارج از حريم بالكن ساختمان مجاز نيست و در داخل حريم چنانچه طرفين آن باز باشد ، نصف مساحت آن جزء سطح طبقات محسوب مي شود و چنانچه طرفين آن بسته باشد دو سوم آن جزء سطح طبقات محاسبه خواهد شد . 
اطلاعات حاصل از ساختمانهاي تجارت 
ساختمانهاي تجاري :
۱-هرنوع تغيير اساسي با تكميل ساختمان هاي تجاري مي بايست با توجه به كليه ضوايط اين طرح انجام گيرد .

عتیقه زیرخاکی گنج