گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 131 views
  • بدون نظر

هدف از انجام اين تحقيق، بررسي رابطه كيفيت زندگي كاري و دلبستگي شغلي دبيران تربيت بدني شهر اهواز» بوده
است كه از نوع «توصيفي- همبستگي » به روش ميداني انجام شده است. جامعه آماري، كليه دبيران تربيت بدني مدارس
متوسطه شهر اهواز كه در سال تحصيلي -۹۰ ۸۹ مشغول به كار بودند (۱۴۴=N). نمونه گيري به روش سرشماري و كل
جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند.
هدف از انجام اين تحقيق، بررسي رابطه كيفيت زندگي كاري و دلبستگي شغلي دبيران تربيت بدني شهر اهواز» بوده
است كه از نوع «توصيفي- همبستگي » به روش ميداني انجام شده است. جامعه آماري، كليه دبيران تربيت بدني مدارس
متوسطه شهر اهواز كه در سال تحصيلي -۹۰ ۸۹ مشغول به كار بودند (۱۴۴=N). نمونهگيري به روش سرشماري و كل
جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازهگيري پرسشنامه مشخصات فردي، پرسش نامه استاندارد كيفيت زندگي
كاري والتون (۱۹۷۳) و پرسشنامه استاندارد دلبستگي شغلي ادواردز و كيلپاتريك (۱۹۸۴) بود، پايايي دروني پرسش
نامهها از طريق آلفاي كرونباخ به ترتيب و ۰/۸۹ ۰/۷۳ برآورد گرديد. براي تجزيه و تحليل دادهها از روش آمار توصيفي
و آمار استنباطي (ضريب همبستگي پيرسون، آزمون تي مستقل، تحليل واريانس يكطرفه و رگرسيون چندگانه) استفاده و
در سطح معنيداري (۰/۰۵ = α) مورد بررسي قرار گرفت. نتايج تحقيق نشان داد، ميزان كيفيت زندگي كاري و دلبستگي
شغلي دبيران تربيت بدني در حد متوسط ميباشد. همچنين، رابطه مثبت و معنيداري بين كيفيت زندگي كاري و
دلبستگي شغلي دبيران تربيت بدني به دست آمد. نتايج رگرسيون چندگانه نشان داد، بين ابعاد كيفيت زندگي كاري و
دلبستگي شغلي دبيران تربيت بدني رابطه چندگانه وجود دارد. علاوه بر اين، بين كيفيت زندگي كاري دبيران تربيت بدني
با جنسيت، سطح تحصيلات و سابقه كار مختلف، تفاوت معنيدار مشاهده گرديد و نيز بين دلبستگي شغلي دبيران
تربيت بدني در سنين مختلف تفاوت معني دار بود.

  • بازدید : 129 views
  • بدون نظر

هدف از اين تحقيق ، بررسي ارتباط تعهد سازماني ،دلبستگي شغلي با برخي از متغيرهاي جمعيت شناختي در كارشناسان سازمان تربيت بـدني بـود .
براساس جدول مورگان ۱۴۰ نفر به روش تصادفي ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند . جهت جمع آوري اطلاعات از پرسشـنامه اطلاعـات
فردي، پرسشنامه تعهد سازماني مير وآلن (۱۹۹۰) و پرسشنامه دلبستگي شغلي كانونگو (۱۹۸۳) استفاده شد. براي تحليل داده ها از آمار توصـيفي و
آمار استنباطي استفاده گرديد . 
هدف از اين تحقيق ، بررسي ارتباط تعهد سازماني ،دلبستگي شغلي با برخي از متغيرهاي جمعيت شناختي در كارشناسان سازمان تربيت بـدني بـود .
براساس جدول مورگان ۱۴۰ نفر به روش تصادفي ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند . جهت جمع آوري اطلاعات از پرسشـنامه اطلاعـات
فردي، پرسشنامه تعهد سازماني مير وآلن (۱۹۹۰) و پرسشنامه دلبستگي شغلي كانونگو (۱۹۸۳) استفاده شد. براي تحليل داده ها از آمار توصـيفي و
آمار استنباطي استفاده گرديد . نتايج آزمون تي استيودنت و تحليل واريانس يك راهه نشان داد كه در ادراك تعهدسازماني با توجـه بـه متغيرهـاي
جمعيت شناختي (جنسيت ، سابقه خدمت و وضعيت استخدامي) تفاوت معناداري وجود ندارد، اما در ادراك تعهد سازماني در سطوح تحصيلي تفـاوت
معناداري مشاهده شد (۰/۰۵ >P) . همچنين نتايج نشان داد كه در ادراك دلبستگي شغلي با توجه به متغيرهاي جمعيت شناختي (جنسـيت ، سـابقه
خدمت ، وضعيت استخدامي و سطوح تحصيلي ) تفاوت معناداري وجود نداشت .عتیقه زیرخاکی گنج