گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 100 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در سیتم های مخابراتی، اطلاعات بصورت سیگنالهای الكتریکی مخابره می‌شوند. اين سیگنالها می توانند: گفتار، موسيقی، تصویر تلویزیونی، داده‌های علمی و تجاری و غيره باشند. شکل موج این سیگنال ها پیچيده و دائماً در حال تغيير است، ولی طیف فرکانسی آنها معمولاً به پهنای باند مشخصی محدود می شود، این محدودیت یا از طبيعت منبع سیگنال ناشی می‌شود و یا از فیلترهای موجود در فرستنده سرچشمه می گیرد

حد پایین باند فرکانس بسياری از این سیگنالها تا چند مدثر هم می‌رسند، به همین علت نمی توان آنها را بر روی یک مسیر انتقال مشترک به صورت اصلیشان مخابره کرد، زيرا جداسازی آنها در گيرنده میسر نیست. داشتن یک خط انتقال یا یک مسر رادیویی مجزا برای هرسیگنال هم از نظر اقتصادی و هم از نظر علمی ممکن نیست، به این خاطر باید در سيستم مخابراتی راهی برای ارسال همزمان چند سیگنال اندیشيده شود. این كار یا با قراردادن سبیگنالها در بخش های متفاوت طیف فرکانسی صورت می گیرد یا با فرستادن نمونه هایی از هر سیگنال بر اساس یک تقسیم بندی زمانی.
طول موج ( ) یک موج رادیویی بر حسب متر از رابطه c/f بدست می‌آید که در آن c سرعت نور و f فرکانس بر حسب هرتز است.
برای محاسبه RF به ياد داشته باشید که F بر حسب مگاهرتز  بر حسب متر (۳۰۰=). برای داشتن یا بازده معقول طول نیز یکی آنتن باید باید حدود نصف طول موج باشد. بنابراین با افزایش فرکانس انتقال ابعاد نیز یکی و هزینه آنتن كاهش و بازده آن افزایش می یابد.
اجزای یک سيستم رادیویی
فرآیندی که طی آن پيام اصلی به شکل مناسب برای انتقال تبدیل می‌شود، مدولاسيون نام دارد. در فرآیند مدولاسيون مشخصه ای – مانند دامنه فرکانس یا فاز از یک حامل فرکانس بالا متناسب با مقدار لحظه ای سیگنال مدوله کننده (پیام) تغيير می کند. به این ترتيب محتويات پیام اصلی به بخشی از طیف فرکانس در حوالی فرکانس حامل منتقل می شود. در گيرنده فرآیند معكوس صورت گرفته، آشاكارساز سیگنال اصلی  را بازيابی می‌كند.
عمل مد قسمت از یک فرستنده و گيرنده رادیویی: 
۱٫ منبع سیگنال پیام می‌تواند ميكروفون، سوزن گرام، در بین تلویزیون و یا دیگر وسایل تبدیل کننده اطلاعات مطلوب به سیگنال الكتریکی باشد. 
۲٫ سيگنال تقویت شده معمولاًً برای محدودشدن پهنای باند از یک فیلتر پائين‌گذر عبور داده مي‌شود.
۳٫ نوسان ساز RF فرکانس حامل یا کسر صحیحی از آن را ایجاد می کند چون برای ماندن گيرنده در فرکانس اختصاص يافته به آن پایداری نوسان ساز باید خوب باشد. این نوسان ساز معمولاً توسط كريستال كوارتز كنترل می شود.
۴٫ یک یا چند طبقه تقویت کننده سطح توان سیگنال نوسان ساز را به حد لازم در ورودی مدولاتور می رساند. برای دستيابی به یک بازده خوب در صورت امكان از تقویت کننده های كلاس C استفاده می شود. مدار خروجی در یک هارمونیک فركانس ورودی تنظيم می شود و به این ترتيب عمل چند برابركردن فرکانس صورت می گیرد تا فرکانس حامل مضرب صحیحی از فرکانس نوسان ساز باشد.
۵٫ مدولاتور سیگنال و مولفه های فرکانس حامل را ترکیب کرده یکی از انواع موجهای مدوله شده ایجاد می کند. در سيستم ساده شده طیف سیگنال خروجی در حاوی فرکانس حامل RF مطلوب قرار دارد. در بسياری از فرستنده ها یک نوسان ساز و — کننده دیگر بین بلوک های ۵و۶ قرار می گیرد تا موج مدوله شده به گستره فرکانسی بالاتر برود.
۶٫ پس از مدولاسيون تقویت کننده‌های دیگری لازم است تا توان سیگنال به مقدار مطلوب برای تحول شدن به آنتن برسد.
۷٫ آنتن فرستنده انرژی RF را به یک موج الكترومغناطیسی با پلاريزاسيون مطلوب تبدیل می کند اگر تنها یک گيرنده ثابت مورد نظر باشدآنتن طوری طرح می شود که انرژی تشعشعی تا حد ممکن در جهت آنتن گيرنده منتشر شود.
۸٫ آنتن گيرنده ممکن است همه جهته و یا در مورد مخاربرات نقطه به نقطه جهت دارد باشد. موج منتشر شده ولتاژ کوچکی در آنتن گيرنده القا می کند. ولتاژ القایی بسته به شرایط، متفاوت بین چند ده میلی ولت تا کمتر از ۱ میکرو ولت است.
۹٫ طبقه تقویت کننده RF توان سیگنال را به مقدار مناسب برای ورودی مخلوط کننده مي‌رساند و به جداسازی نوسان ساز محلی از آنتن نیز کمک می کند. این طبقه فرکانس گزینی چندانی ندارد و تنها سیگنالهای خیلی دور از فرکانس های كانال مورد نظر را حذف می کند. داشتن یک تقویت کننده قبل از مخلوط کننده به خاطر نویز غيرقابل اجتناب مخلوط کننده نیز مطلوب است.
۱۰٫ نوسان ساز محلی گيرنده طوری تنظیم می شود که فرکانس آن flo به اندازه فرکانس میانی fif با فرکانس ورودی RRF تفاوت داشته باشد یعنی flo می تواند مقادیر fRf+fif و RRf-Rif را داشته باشد.
۱۱٫ مخلوط کننده یک عنصر غیر خطی است که فرکانس دريافتی fRf را به فرکانس ميانی fif می برد موج مدوله شده سوار به حامل را نیز به فرکانس مياني برده می شود.
۱۲٫ تقویت کننده IF توان سیگنال را به حد مناسب برای آشكارسازی می‌رساند و فرکانس گزینی آن در حدی است که سیگنال مطلوب را گذرانده و سیگنالهای نامطلوب موجود در خروجی مخلوط کننده را حذف می کند. چون مدارهای تنظیم شده موجود در بلوکهای ۱۱-۱۲ هميشه در فرکانس ثابت fif كار می کند می توان آن را طوری طراحی کرد که فرکانس گزینی بالایی داشته باشد. در این بلوکها غالباً از فیلترهای سرامیکی با کريستال استفاده می شود.
۱۳٫ آشكارساز سیگنال پیام را از ورودی مدوله شده IF جدا میکند.
۱۴٫ تقویت كننده صوتی یا تصویری توان خروجی آشكارساز را به حد مطلوب برای دادن به بلندگو صفحه تلویزیون با دیگر دستگاه های خروجی می رساند.
۱۵٫ دستگاه های خروجی اطلاعات را به شکل اصلی (موج صوتی، تصویر و … ) تبدیل می کند. علاوه بر اینکه سیگنال مطلوب توسط گيرنده پردازش می شود نویز الكتریکی در مسیر انتشار به  سیگنال اضافه میشود. همچنين در تقویت کننده RF نوسان ساز محلی مخلوط کننده و دیگر طبقه ها نیز نویز تولید می شود. سيستم های فرستنده و گيرنده در عمل آنقدر می توانند تغيير کنند که هیچ بلوکی را نمی توان به عنوان یک قسمت اصلی در نظر گرفت.

مدولاسيون
فرض کنید ولتاژ موج حامل مدوله نشده به این صورت باشد:
 
که در آن Wc فرکانس راديانی حامل Vc دامنه و   یک زاویه فاز دلخواه است.

مدولاسيون دامنه ای
در موج دامنه‌ای مدوله شده (AM ) انحراف دامنه  VCاز مقدار غيرمدوله شده است با مقدار لحظه ای سیگنال مدوله کننده متناسب است. به عبارت دیگر اگر سیگنال مدوله کننده   F(t)باشد دامنه حامل باید به صورت زیر با زمان تغيير کند:


vc(t) = vc [1+maF(t)]
که در آن ma ضریب مدولاسيون ناميده می شود. مقدار  maF(t) نمیتواند بزرگتر از یک باشد وگرنه اعوجاج پیش می آید. در شکل ۱-۲ یک سیگنال مدوله کننده F(t) و در شکل۱-۲ موج دامنه ای مدوله شده متناظر با آن نشان داده شده است. دقت کنید که شکل پوشش موج AM [معادله 
(۱-۲)] با شکل سیگنال مدوله کننده یکسان است.

مدولاسيون زاویه ای
در مدولاسيون زاویه ای به جای دامنه زاویه ای   معادله متناسب با سیگنال مدوله کننده از مقدار غیر مدوله شده‌اش منجرف می شود. مدولاسيون فاز و مدولاسيون فرکانسی شکلهای خاص مدولاسيون زاویه هستند. در مدولاسيون فاز (PM) زاویه    معادله متناسب با سیگنال مدوله کننده  F(t) تغيير می کند. در مدولاسيون فرکانسی F(M) مقدار لحظه‌ای فرکانس متناسب با مقدار لحظه ای (F(t  تغيير می کند. در هر دو مورد دامنه موج ثابت می ماند. شکل ۱-۲ موجهای AM-PM و FM حاصل از یک سیگنال مدوله کننده را نشان می دهد. 
الف: یک موج مدوله کننده مثلثی
ب: موج های AM
ج: موج های FM
د: PM حاصل از آن
مدولاسيون پالسی
در سيستمهای مدولاسيون پالسی (حامل) یک قطار پالس است که میتوان دامنه، فركانس تكرار یا فاصله بین پالس‌هایش را درست به صورت موج های AM-PM-FM متناسب با سیگنال مدوله کننده تغيير داد. 
قضیه نمونه برداری نشان می دهد که ارسال پيوسته یک پیام لازم نیست. پیام را می توان بطور كامل از روی نمونه هایی از آن که حداقل با آهنگی معادل دو برابر بزرگترین فرکانس موجود در سیگنال نمونه برداری شده باشد، بازسازی کرد. پس برای مدوله كردن سیگنالی که پهنای باند آن ۴KHZ است، پالس با فرکانس تكرار ۸KHZ کافی است و پهنای پالس ها میتواند تا حد دلخواه کوچک باشد.
در مدولاسيون کدهای پالس هر نمونه به صورت یک مجموعه هفت‌تایی پالس که معادل کد باینری دامنه نمونه است، نشان داده می شود. مصونیت در مقابل نویز این سيستم از سيستم های دیگر بیشتر است. این مزیت به آهنگ تكرار پالس و پهنای باند بزرگتر به دست آمده است.

مقایسه سيستم های مدولاسيون 
هر سيستم مدولاسيون معایب و مزایای خاص خود را دارد. در مدولاسيون دامنه آشكارساز بسيار ساده است و پهنای باند لازم حداقل مقدار ممکن را دارد، ولی مصونیت در مقابل نویز آن از بقیه سيستمها کمتر است و برای انتقال یک کنار باند، هم فرستنده و هم گيرنده بسيار پیچيده‌ای لازم است.
در مدولاسيون پهنای باند بیشتر و مدار فرستنده ساده تر است و مصونیت در مقابل نویز از مدولاسيون دامنه بسيار بهتر است، اما پهنای باند لازم برای ارسال FM  تقريباً پنج برابر پهنای باند لازم برای AM است. مصونیت در مقابل نویز مدولاسيون کدهای پالسی (PCM) از FM هم بهتر است، ولی پهنای باند بیشتر و مدارهای پیچيده تری می خواهد.
انتخاب یک روش خاص به انتظاری که از سيستم مخابراتی داریم، بستگی دارد.

دمدولاسيون
فرآیند عکس بازيابي اطلاعات از سیگنال RF دمدولاسيون یا آشكارسازی نام دارد. یک دمدولاتور ساده مشخصاتی از موج RF را متناسب با موج مدوله کننده تغيير  می دهد. این عمل مدولاسيون آنالوگ نام دارد. در مدولاتورهای پیچیده بسياری از كاربردها مدولاسيون، دیجیتالي و كدبندی می شود. در بسياری از كاربردها مدولاسيون دیجیتال بر مدولاسيون آنالوگ ترجیح داده می شود.
یک سيستم مخابراتی کامل از یک منبع اطلاعات، یک منبع RF، یک مدولاتور، یک کانال RF، یک دمدولاتور و یک استفاده کننده اطلاعات تشکیل می‌شود. اگر استفاده کننده اطلاعات، اطلاعات منبع را با قابلیت اطمينان دريافت کند می گوئيم که سيستم كار می کند.
برای فهم فرآیند مدولاسيون بد نیست که مدولاتور را به صورت بلوکی با دو ورودی و یک خروجی تصور کنیم. سیگنال مدوله کننده Vm(t)  به یک ورودی داده می شود. ورودی دیگر به نوسان ساز حامل که یک ولتاژ سينوسی با دامنه ثابت و فرکانس Fc تولید  می کند، وصل شده است، خروجی موج مدوله شده است.
که A(t) دامنه آن، یا  زاویه آن یا هر دو توسط v(m) کنترل می‌شود. در مدولاسيون دامنه ای (AM) پوشش حامل A(t) تغيير می کند و  ثابت می‌ماند. 
در مدولاسيون زاویه ای A(t) ثابت است و سیگنال مدوله کننده  را كنترل می کند. مدولاسيون زاویه ای بسته به رابطه  و سیگنال مدوله کننده ای می تواند مدولاسيون فرکانسی یا مدولاسيون فاز باشد. اگر A(t) یا   متغير با زمان باشد F(t) پهنای باندی خواهد داشت که توسط سیگنال مدوله کننده و نوع مدولاسيون تعیین می شود.

عتیقه زیرخاکی گنج