گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 117 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی  سطح دو حوزه  نقش مادردرتربیت فرزندان دردوره نوجوانی   ( ازدیدگاه قرآن، سنّت ، علم )  . این پروژه پایان نامه در قالب صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد word قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیز با تخفیف ۵۰ درصدی فقط ۴۵ هزار تومان میباشد …
از این پروژه پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .
: تربیت ونقش مادر درتربیت نوجوان 
فصل اوّل : تربیت 
برای تربیت تعاریف متفاوتی ارائه شده واین تفا وت ها ناشی ازاختلاف درمورد ریشه ی این کلمه است ، برخی تربیت را مشتق از« ربّ » می دانند وبه معنای فراهم نمودن بستری برای برانگیختن ورشد هرگونه استعداد بالقوّه دریک موجود ، وبرخی تربیت را ازمادّه ی « رَبَوَ » به معنای افزودن ورشدونمو کردن می دانند . درکتب روایی روایات زیادی درمورد تربیت آورده شده است .
   پسربچّه بوسیله ی رفتارپدرش درس زندگی ، زن داری وبچّه داری می آموزد وبا رفتارمادرش زن ها را می شناسد وبرای آینده ی خویش تصمیم می گیرد .
   اگرنوجوان نتواند به والدین خود اعتماد کند به طورطبیعی ازحوزه ی اثرپذیری وتربیت آنها خارج می شود .
   قاطعیّت ازشرایط لازم درتربیت است ، منظورازقاطعیّت ، محکم ، جدّی واستواربودن شخص دررأی وتصمیم خویش است . لازم به یادآوری است که قاطعیّت غیرازخشونت است وآن دورا نباید باهم اشتباه کرد .
   تنبیه بدنی آثارسوئی دارد ، چه ازجانب اولیاء خانواده یا مدرسه صورت گیرد.
   فصل دوّم : مادرونقش اودرتربیت 
   آیات ۲۷تا۲۹ و۳۳ سوره ی مریم ، مقام مادررا به زیبایی بیان می کند.  
مادربارزترین منشأآسایش ومهروعالی ترین منبع سعادت خانوادگی است . مادرمظهرعاطفه ومهروچهره ی دوست داشتنی خانه است ، اوست که درچهاردیواری خانه ، مدینه ی فاضله  می سازد وبه پرورش وسازندگی شخصیّت ها می پردازد .
   اهمیّت مقام مادرآن گاه معلوم می شود که سری به پرورش گاه ها وزندان کودکان ونوجوانان بزنیم وچهره های بزهکاررا که اغلب معرّف وجود مادران تبهکارونالایق و… هستند ، ببینیم . درآن صورت برخود فرض خواهیم دید که به مادران واقعی تعظیم واززحماتشان تشکّرکنیم ، زیرا آنان منشأ کرامت ها وپدید آورنده ی هرگونه خیروسعادتی هستند . 
   بسیاری ازدانشمندان معتقدند که غریزه ی مادری طبیعی ترین غرایزاست وهرزنی به طورغریزی می خواهد مادرشود . داشتن فرزند عالی ترین هدف ممکن درزندگی هرزنی است. زن بودن ، تکامل زن وسعادت اوبا مادرشدن امکان پذیراست .
   کلمه ی «اُم » درقرآن وروایا ت به طورفراوان ذکرشده است . درحقیقت مادر اصل ، ریشه وسرچشمه ی وجود کودک است وکودک انعکاسی ازواقعیّات جسمی وروحی مادراست .
   دخترقبل ازاینکه ازدواج کند باید توجّه داشته باشد ، یا به اوتوجّه دهند که مادرفرداست وباید بیشتردرغذا ، رفت وآمد و…دقّت کند تا موجود ومولود نسلی پاک باشد . درقرآن آیات ۸۶-۸۴ انعام وآیات ۱۵و۱۶ سوره ی احقاف به این مسئله می پردازد .
مادری چیست ؟  مادری فنّی است عمیق همراه با مبانی که زن در درون خانه دارد ، روزبه روزبه سوی کمال وترقّی می رود واعمال این تخصّص بدون هیچ گونه چشم داشت است . فنّی است که غفلت واشتباه درآن موجب تباهی نسل وفساد جامعه می گردد ومراقبت ازآن جامعه ای خیرخواه ومتکامل پدید می آورد . مادرسالم فردی است که درابعاد جسمانی ، ذهنی ، روانی ،
اجتماعی وشغلی ، شخصیّت رشد یا فته ای داشته باشد .
    ویژه گی های مادرحقیقی :
۱- باید مادرپیش ازهرچیزسطح فرهنگی خود را بالاببرد وبا آموزش های دینی آشنا باشد .
۲- همراه بردن فرزندان درمجالس دینی وعلمی اثربزرگی درساخت شخصیّت فرزند 
ونفوذسخن خیردرذهن اودارد .
۳- پاک کردن فضای منزل ودمیدن روح تقدّس درآن ودورکردن هرچیزی که روان وعاطفه ی شفّاف فرزندان راآلوده می کند ازآن است .
۴- پرورش فرزندان به گونه ای که دیگران رادوست داشته باشند وبه کارخیربرای دیگران تمایل نشان دهند .
   مادرالگوی فرزندان: برای پسرپدربه عنوان الگو می باشد وبرای دخترالگویش مادراست . اگرمادربا دخترخود انس وصمیمیّت کافی نداشته باشد ، زمینه برای پرورش ویژگی های زنانه دروی فراهم نمی شود .باید ازکودکی به طورخاصّ وجداگانه ای با هریک ازدختران وپسران برخوردشود تا ازهمان ابتدا متوجّه جنسیّت خود شوند ودرمسیری که آفرینش با تدبیری حکیمانه پیش پای آنها نهاده است ، سوق داده شوند . 
   ضرورت تقوا وهدفداری برای مادر: دامان مادر نخستین آموزشگاه فرزند است ، براین اساس مادرباید ساخته ترازپدر، هدف دارتروبا تقواترباشد . اونیازمند است درهمه حال خدا را درنظر داشته باشد تا امکان کاستن مصائب ازجامعه بیشترباشد . مادربزرگ ترین منبع تربیت درخانواده است ، مادرخودشناسی ، لازم دارد ، تقوا وهدف می خواهد وچنین کسی است که  می تواند شاهکارخلقت باشد.
   درگذشته مادران ارزش زیادی داشتند ، ازسربازگرفته تا یک پادشاه ، همه به مادرانشان احترام می گذاشتند ولی حالا گاهی پسران ودختران جوان دورهم جمع می شوند ، خیلی راحت وبدون فکر، اندیشه ی مادران خود را عامل عدم موفّقیّت خود می دانند وهرگزسخنی ازپدربه میان نمی آید . باید به جوانان آموخت که یک زن درمنصب مادر، هرگزنمی تواند بدون اندیشه به فرزندش زندگی کند .

چگونه مادرموفّقی باشیم : 
۱- هرگزبه حرف هایی که موجب بروزاحساس ندامت درشما می شود گوش ندهید .
۲- به شعورخودتان اطمینان کنید .
۳- درابتدا هرچیزرا همان طورکه هست بپذیرید .
۴- سعی نکنید خود یا فرزندتان را ازشرایط کلّی مستثنی کنید.
۵- وقتی شما نگران رفتارهای فرزند خود درشرایط سنّی خاص می شوید، سعی کنیدبا مادران عاقل وبا صداقت صحبت کنید .
   فصل سوّم : تربیت دینی ، عاطفی، اجتماعی نوجوان 
   تربیت دینی : منظورازتربیت دینی ، پرورش شوروشوق فطری نوجوان نسبت به جمال وجلال الهی است نه ارائه ی مستقیم معارف الهی .هدف ازتربیت دینی عشق به دین است نه انتقال دین . باید به نوجوان گفته شود که دین تنها دراعمال عبادی ازقبیل نمازوروزه و…خلاصه نمی شود ودین سراسر زندگی انسان را دربرمی گیرد مانند کسب علم ،       راست گویی ، امانت داری و… را باید ازوظایف دینی خود بشمارند .
   ضرورت درک نوجوان : 
قاعده وروش این است که بزرگترها خود را درحدّ نوجوان قراردهند تا بتوانند نیازهای آنان را درک کنند ، زیرا انسان هرگز نمی تواند فرد دیگری را درک کند ، مگرآنگاه که خودرا درقالب اوقراردهد.
   مسئولیّت پدران ومادران درتربیت دینی نوجوانان :
   حقوق والدین قبل ازازدواج پدران آغازمی گردد ، زیرا پدرموظّف است همسری برای خود انتخاب کند که پارسا ومتدیّن واصیل ونجیب باشد وازازدواج با زنان آلوده وپست واحمق ونادان جدّاً خودداری نماید ، زیرا مادرپلید وآلوده و… نمی تواند وظایف اصیل مادری را درباره ی 
تربیت فرزند نوجوان خود ایفا نماید وپدرباید با کوشش خود لقمه ی حلال برای خانواده فراهم کند تا مادرهم شیره ی جانش را ازطریق لقمه ی حلال به فرزند منتقل کند.
   پدرباید فرزندش را به مدارس بیگانه نفرستد تا ازلحاظ دینی متنفّرازاسلام بارنیاید . مواظب دوستان فرزند ، مطالعات او و…باشد تا به عقاید گمراه سوق پیدا نکند ، همچنین این وظایف را انجام دهد : 
۱- راهنمایی فرزند به جا نب ایمان به خدای یکتا .
۲- ایجاد خصلت خشوع وتقوا وعبودیّت دراعماق وجود فرزند .
۳- پرورش حسّ حضورونظارت الهی .
   راههای تقویت رفتارمذهبی :  
     برای تقویت رفتارمذهبی خصوصاً نماز ، خانواده ومدرسه نقش مهمّی را ایفا می کنند . برخوردهای فرد با مسائل دینی ازروزتولّد ودوران کودکی تا نوجوانی اوشکل می گیرد . اوّل اینکه فرزند همیشه با ید روش های تداعی مطلوب ازنمازپیدا کند ودیگراینکه بروزپاسخی به نام اقامه ی نمازرا با محرّک های خوشایند توسّط فرزند افزایش دهیم .
   چنان چه والدین رفتارهای منطقی ، صحیح، سنجیده وعلمی براساس عاطفه ومحبّت با یکدیگرداشته باشند ، سرمشق خوبی برای فرزندان هستند . پدرومادری که فرزندان خود را به کارهای نادرست وامی دارند ، اوّلین تیغ مشکلات این فرزندان به چشم خودشان می رود .
   آن چه بیش ازهمه فکرنوجوان را به خود مشغول می سازد زندگی پس ازمرگ است . وارد 
کردن فشارهای جسمی برای نوجوانانی که ضعف دینی دارند یاآنهایی که دراین مورد افراط 
می کنند ،جایزنیست . 
تربیت عاطفی نوجوان :
   اگرما می خواهیم که بزرگسالان جامعه ی ما نسبت به یکدیگربا احترام رفتارکنند ، پس باید 
فرزندانمان را آن گونه بپرورانیم که اصیل باشند وحرمت نفس داشته باشند ، تنها به این طریق است که دوجنس می توانند به درستی یکدیگررا محترم شمارند وباید فرزندانمان را آن گونه 
بپرورانیم که خودشان را دوست داشته باشند.
مادروپرورش عاطفی فرزندان : 
تردیدی نیست که سهم عمده درپرورش فرزندان ، ازآن مادراست واوست که باید درپرتو عواطف ملکوتی خود بذرعاطفه رادردرون فرزندان خود بپرورانند . فرزندانی که به هرعلّت ازاین مهروعاطفه محروم می شوند ، انسان های خودخواه ، بی عاطفه وخشن بارمی آیند که فرسنگ ها ازانسانیّت حقیقی فاصله دارند. 
تربیت اجتماعی نوجوان : 
   عزّت نفس را می توان شاخص استفاده ازتوانایی ها دانست که نیروی انگیزش لازم را برای انجام فعّالیت ها فراهم می آورد . خانواده اوّلین ومهم ترین نقش را دررشد شخصیّت واجتماعی شدن نوجوان به عهده دارد ووقتی خود، ارزش واهمیّت خود را دریابدوابرازدارد ، درحقیقت استعدادش را ظاهرساخته است .
بخش دوّم : بلوغ ونوجوانی ، برخی مشکلات ودرمان آنها 
   دوره ی نوجوانی وبلوغ به سنین بین ۱۲الی ۱۸ سال اطلاق می شود که یکی ازبحرانی ترین دوره های زندگی می باشد . برخی گفته اند که معمولاً آغازنوجوانی با بلوغ مشخّص   می شود وبه تغییرات بدنی اطلاق می شود که به رشد اندام تناسلی می انجامد .
   نیازهای نوجوانان شامل : ۱- نیازهای فیزیکی وجسمی   2- بیکاری  3- گردش وتفریح وپرکردن اوقات فراغت 
   مراقبت ها درنوجوانی : ۱ – درزمینه ی غذا  2- درزمینه ی لباس  3- درزمینه ی استحمام 
۴- درزمینه ی خواب وبیداری     5- درزمینه ی روابط ومعاشرت ها    6- دیدن ها           7- شنیدن ها    8- خواندن ها    9- لمس ها   10- ستایش ها 
   مشکلات نوجوانی : 
   نوجوانان دراین دوره دارای مشکلاتی هستند ، شناختن این مشکل ها به والدین مخصوصاً 
مادراین امکان را می دهد تا برخورد بهتروکارآمدی را با نوجوان داشته باشد وقبل ازبروز مشکلات بیشتر، ازانحراف فرزند جلوگیری کند.
۱- ترس ها ونگرانی ها : ترس مانع فعّالیّت وعمل سازنده ومثبت درفرد می شود . مطالعات نشان می دهد که افراد ناسالم ویا خسته بیشترازافراد سالم وبا نشاط درمعرض ترس ونگرانی هستند . روان شناسان همراه کردن ترس با موقعیّت یا فعّالیّتی مطبوع را به عنوان مؤثرترین راه مقابله با ترس توصیه می کنند .
۲- خشم وحسادت: ازمجموعه ی عواطف وهیجانات ، خشم وعصبانیّت متداول ترین آنهاست . هرگاه نوجوان خشم را با فراوانی وشدّت زیاد تجربه کند سازگاری اوبه خطرمی افتد . عمدتاً حسادت نسبت به خواهر یا برادر بزرگتر بروزمی کند وناشی ازتبعیض والدین درمورد فرزندان است ، با بزرگترشدن کودک وتماس های بیشتراجتماعی او ، حسادت نسبت به خواهر وبرادر کاهش می یابد .
۳- دروغگویی : یکی ازمشکلات مهم این دوران دورغگویی است . دروغ معمولاً شامل بیاناتی خلاف واقع یا کتمان یک واقعیّت است که بیشترجنبه ی آموختنی واکتسابی دارد، چون انسان ها با ضمیری پاک به دنیا آمده اند . برای اصلاح رفتارافراد دروغگو برخی کارها را باید والدین انجام دهند مانند : کشف علّت های دروغ گویی ، تقویت راستگویی، آزادی بیان و…
۴- کمرویی : برخی ازراههای پیشگیری ازکمرویی عبارتند از: مورد مشاوره قرارگرفتن
فرد بیماربه منظورشناسایی مشکل ودرمان وی، وارد نمودن فرد به صحنه های اجتماعی و…
  • بازدید : 68 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

آهنگ رشد جسمي سريع تر مي شود و كودك دوره پرجنب و جوش قبل را به جواني خستگي ناپذير بدل مي شود. 
۲ـ از لحاظ رشد عقلي كودك مراحل مختلفي را پشت سر گذاشته و در آستانه تفكر انتزاعي قرار مي گيرد.
۳ـ تنوع خوي و خصلت با وضوح هرچه تمام تر آشكار مي شود.
۴ـ رقابت با خود و رقابت با ديگران را تكميل مي سازد.
۵ـ براي نوجوان سؤالات متعددي مطرح مي شود و در همان حال جواب هاي ديگران كمتر او را قانع مي كند.
ماهيت مشكلات نوجوانان :
مطالعات علمي نشان مي دهد دوره ي نوجواني داراي مشكلات بسياري است كه بايد به شيوه اي رضايت بخش هم براي نوجوان و هم براي گروه اجتماعي او حل و فصل مي شود.
نوجواني براي خود فرآيند مشكل ساز است. زيرا نوجوانان با نقش جديد خود در زندگي كاملاً سازگاري نيافته و در نتيجه اغلب سر درگم نامطمئن مضطرب است.
مهمترين اين مشكلات عبارتند از:
۱ـ اختلال در تصوير بدي ۲ـ بحران هويت ۳ـ مشكلات اجتماعي نشدن
۴ـ مسئله ي رواني ۵ـ ترس ۶ـ نگراني
۷ـ خشم ۸ـ عصبانيت ۹ـ احساس حقارت 
۱۰ـ تعارض ۱۱ـ اضطراب ۱۲ـ دشواريهاي تحصيل و اعتياد
راه حل و توصيه :
۱ـ در برخورد با نوجوانان ملايم منطقي باشد.
۲ـ هيچ گاه نظرات خود را به نوجوانان تحميل نكنيد.
۳ـ تجارب موفقيت آميز نوجوانان را افزايش دهيد.
۴ـ نوجوانان خود را با الگوهاي رفتاري مطلوب آشنا كنيد.
۵ـ نسبت به احساسات و عواطف نوجوان خود بي تفاوت نباشيد.
۶ـ و …
با نوجوانان چگونه رفتار كنيم ؟
نوجواني دوره اي از زندگي فرد را تشكيل مي دهد كه حدفاصل پايان دوره ي ميان سالي، كودكي و آغاز بزرگسالي است. نوجوان به علت پايگاه مبهم خويش (يعني نه كودك و نه بزرگسال) اغلب خود را با كودكان كم سن و سال تر در خانواده با والدين و معلمان و ديگر اعضاي جامعه خود را در تعارض عاطفي مي يابد.
پيامبر اكرم مي فرمايند: به شما سفارش مي كنم كه نسبت به نوجوانان نيكي كنيد. زيرا آن ها نازك دل هستند.
نوجوان :
نوجوان دوره اي از زندگي فرد را تشكيل مي دهد كه حدفاصل پايان دوره ي ميان سالي كودكي و آغاز بزرگسالي است. او مي خواهد ديگران بدانند بزرگ شده است ولي احساس مي كند كه ديگران او را كاملاً درك نمي كنند وقتي مسئوليت كافي به او نمي دهند.
نوجوانان در مقابل عقايد و نظرات هم سالان خويش حساسيت خاصي دارند به طوري كه به داوري و قضاوت آنان بيش از بزرگسالان ارج و ارزش مي نهند.
عقايد كلي در مورد معتادان به مواد مخدر :
براي پرهيز از جدلهاي مكتبي بهتر است تعريف نسبتاً ساده و در عين حال دقيق سازمان جهاني بهداشت را بپذيريم. طبق اين تعريف، قرباني هر نوع وابستگي دارويي يا رواني به مواد مخدر معتاد شناخته مي شود.
پيامدها: اگر مفهوم وابستگي مشخص كننده اعتياد باشد، به ناچار با اين مشكل روبه رو مي شويم كه معتاداني كه رفتارشان هيچ نشاني از وابستگي دارويي يا رواني ندارد عملاً معتاد شناخته نشوند. عكس اين قضيه نيز صادق است، يعني پذيرفتن تعريف سازمان جهاني بهداشت بدين معنا خواهد بود كه استفادة مستمر از داروهاي كاملاً «قانوني» را، كه تجويز مي شوند، وابستگي و اعتياد به مواد مخدر تلقي كنيم.
شخصيت: شخصيت فرد به ساختار رواني او بستگي دارد. به اين معنا كه «شخصيت»، با توجه به برخي از عوامل ساختاري ثابت، كه با پايان بحران بلوغ براي هميشه شكل مي گيرند، تعريف مي شود. فرد خواه بيمار باشد خواه سالم، ساختار بنيادي شخصيتي اش هرگز تغيير نمي كند. هنگامي كه براي مثال از شخصيتي با «ساختار روان نژند» سخن مي گوييم، بدان معنا نيست كه اين شخصيت مبتلا به روان نژندي باشد، بلكه شخصيتي است كه از جنبة اقتصادي رواني، عميقاً و براي هميشه، براساس نمونة مشهور به «روان نژند»، يعني اوديپي، مثلثي، و تناسلي شكل گرفته است. اين امر در مورد تمامي  
ص ۵ و ۶ جا مانده است
«الف» موادي (عمدتاً توهم زا) را در برمي گيرد كه مصرف درماني آنها بسيار اندك است. گروه دوم يا «گروه ب» به دو گروه كوچكتر ب۱ (موادي با ارزش درماني معتدل، بخصوص آمفتامين ها) و ب۲ (موادي با ارزش درماني فعالتر، مثل باربيتوريگ ها و بعضي داروهاي خواب آور) تقسيم مي شود، و دست آخر گروه سوم يا «گروه ج» است كه موادي با ارزش درماني مشخص و خط ناچيز (هرچند غيرقابل چشمپوشي) براي سلامت فرد را شامل مي شود (انواع آرام بخشها، خواب آورها، مسكن ها و بسياري مواد ديگر).
طبقه بندي را مي توان براساس منشأ مادة مخدر انجام داد. مواد مخدري كه منشأ طبيع دارند (ترياك، شاهدانه، مشروبات الكلي)، موادي كه جنبه درماني دارند ولي عملاً از آنها استفادة نادرست مي شود (خواب آورها، آرامبخشها، آمفتامين ها و غيره)، و بالاخره موادي كه طي انواع «پژوهشها» به دست آمده اند. (ال. اس. دي. اس. تي. پي و غيره)، يا موادي كه از آنها استفادة غيرمتعارف مي شود (حلالهاي فرار و غيره)
طبقه بندي را مي توان براساس تأثير مادة مخدر بر ارگانيسم بدن انجام داد، مثلاً ميزان مسموميت آن را در نظر گرفت (مخدرهاي مهلك، مخدرهايي كه موجب اختلال شخصيتي مي شود، يا موادي كه اعتياد مي آورد) طبقه بندي را براساس تأثير مواد در زمينة رواني ـ فيزيولوژيكي (تغييرات سيستم اعصاب نباتي، فوق هرمي و غيره) هم مي توان انجام داد. دولت كانادا در سال ۱۹۶۹ روان گردانهاي اصلي را به صورت زير طبقه بندي كرد: مسكن ها و خواب آورها، محركها، ضد اضطرابها و توهم زاها، بهت آورهاي افيوني، حلالهاي فرار، مسكن هاي ضد افسردگي و آرامبخشهاي اصلي.
در فرانسه معمولاً طبقه بندي براساس گروه بنديهاي باليني اوليه ل. لوين (۱۹۲۷) انجام مي پذيرد. «نسئه زا»، كه هيجانات و برخي دريافتهاي حسي را تخفيف مي دهد (ترياك، كوكائين و غيره)، «فانتاستيكا» (خيال انگيز)، كه توهمات را تقويت مي كند (حشيش سرخپوستان، قارچها، وال. اس. دي)، «سكرآور»، كه نخست باعث تحريك و سپس افسردگي مي شود (الكل و حلالهاي فرار): «خواب آورهاي مصنوعي»، (مشخصاً بابيتوريگ ها)، «تحريك كننده ها»، كه تحريك كنندة فعاليتهاي رواني هستند (دخانيات، قهوه، چاي).
بعضي از طبقه بنديها صرفاً تجربي است (مثل طبقه بندي س. دوشوسوا، ۱۹۷۱). در اين طبقه بندي مخدرهايي كه اصطلاحاً موجب «پرواز» مي شوند (حشيش، ترياك) از آنهايي كه اصطلاحاً به «سفر» مي انجامند (افيون، كوكائين، ال. اس. دي، آمفتامين) جدا شده اند.
در سال ۱۹۶۶، پ. دنيكر، طبقه بندي مواد را به سه گروه مجزاي زير پيشنهاد كرد: مواد «پسيكولپتيك» (رخوت آور)، (شامل داروهاي خواب آور، آرامبخش)، «مواد تحريك كننده»، كه فعاليت ذهن را افزايش مي دهند (آمفتامين و ديگر محركها)، مواد «پسيكوديسلپتيك» (مختل كنندة شعور)، (توهم زا، هذيان آور، بهت آور، الكل و مشتقاتش). در اغلب تحقيقات همين طبقه بندي آخر مورد استفاده قرار مي گيرد.
تأثير عيني و تأثير ذهني مواد مخدر:
مشاهدات و دستاوردهاي كارشناسان مواد مخدر و داروشناسان و متخصصان فيزيولوژي اعصاب، ترديدي دربارة تأثير عيني مواد مخدر بر ارگانيسم بدن باقي نمي گذارد. مشاهدات درمانگراني كه سالها، به قصد كمك، با معتادان سروكار داشته اند مؤيد اين نكته است كه قواي جسماني فرد معتاد به طور غيرقابل انكاري تحليل مي رود.
در عين حال بايد اذعان كرد كه محققان يا پزشكاني كه از نظر حرفه اي صرفاً به مسئلة مواد مخدر نمي پردازند، گاه با اشخاصي مواجه مي شوند كه طبق تعريف سازمان جهاني بهداشت معتاد شناخته مي شوند، ولي هنوز قواي جسماني آنها چندان تضعيف نشده است.
بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه در كنار اثر عيني و فوري و شناخته شدة مواد مخدر بر شخص، به مواردي نيز برمي خوريم كه اين تأثير كندتر صورت مي پذيرد يا حتي بسيار اندك است.
از طرف ديگر با معتاداني برخورد مي كنيم كه موقتاً با انواع مواد عجيب و غريب مانند جوهر خودنويس يا آب، و از همه بعيدتر با هيچ، يعني تزريق سرنگ خالي، نشئه مي شوند.
هرچند واضح است كه كسي بدني ترتيب معتاد نمي شود، اما در چنين مواردي نيز آثار ذهني موقتي بروز مي كند كه از ديدگاه شخص معتاد، يا حتي شخص ناظر، با تأثير مواد مخدر واقعي اشتباه مي شود.
عوامل انساني :
جوي كه بعضي از جوانان در آن مبادرت به استعمال دخانيات يا مخدر مي كنند (البته به ميزان اندك)، و حالتي كه اعضاي گروهي كه به آن پيوسته اند مدعي احساس آن مي شوند، بايد همتراز داده هاي عيني در نظر گرفته شود و از طرف متخصصان مختلف مورد بررسي قرار گيرد. اين متخصصان، پديده ها را در پرتو روش خاص علوم پاية مربوط به مسئلة مخدر مورد مشاهده و بررسي قرار مي دهند.
بدون همكاري فزايندة روان شناسان، نمي توان تحقيقي علمي و جامع را دربارة مواد مخدر و تأثير آنها بر «مجموعة شخصيت» معتاد به ثمر رساند. ماده مخدر را نمي توان در يك فرمول شيميايي و قابليت فعل و انفعال آن خلاصه كرد، در واقع، مخدر پديده اي است مشابه «مهمانخانة اسپانيايي» مشهور كه در آن آنچه را كه خود همراه برده ايم مي يابيم: نياز به نيرويي خارجي و سحرآميز، انتخاب اين يا آن ماده، فضاي مصرف، دفعات مصرف، ميزان مصرف، و مدت مصرف. اينها مجموعة عواملي عاطفي هستند كه بايد به طور وسيعتري مورد مطالعه قرار گيرند.
مخدر «سنگين» و مخدر «سبك» :
طي سالهاي اخير در سرتاسر جهان، بحث داغي بين كساني كه با تكيه بر داده هاي سم شناسي معتقدند هيچ گونه مادة مخدر كم خطر و «سبك» وجود ندارد، و آنهايي كه مايلند بعضي از موادي كه آنها را بي خطر تلقي مي كنند آزاد شوند، در گرفته است.
براي برخورد منطقي با اين مبحث، ضروري است كه ابتدا اطلاعات و داده هاي مختلف و ريشه اي مسئله مشخص شود:
  • بازدید : 150 views
  • بدون نظر
این فایل در ۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

سالهاست كه نوجواني دوراني دشوارتر از دوران كودكي محسوب مي شود. البته مفهوم نوجواني تا اواخر قرن نوزدهم به عنوان مرحله اي كه با پيچيدگي رواني توام و قابل مطالعه علمي است قلمداد نمي شد. 
قبل از هر چيز دوران تغييرات سريع جسماني، جنسي، رواني، شناختي و اجتماعي است. تغييرات جسماني بلوغ، از جمله بلوغ جنسي و جهش نموي نوجواني از طريق افزايش كاركرد هورمونهاي فعالي كه به كمك غده هيپوفيز مترشح مي شود آغاز مي شود. اين هورمونها ساير غدد مترشحه داخلي را تحريك مي كند و اين غدد هورمونهاي مربوط به رشد و جنسيت را كه شامل آندروژن، استروژن و پروژسترون است توليد مي كند
. سن شروع و دوران جهش نموي نوجواني در قد و وزن در ميان كودكان بهنجار فرق مي كند. سن متوسط شروع اين دوران در دختران يازده سالگي و در پسران ۱۳ سالگي است، ميزان رشد يك سال بعد از اين به اوج خود مي رسد. 
نوجواني يكي از مهمترين و پرارزشترين دوران زندگي هر فرد محسوب مي‌شود زيرا سرآغاز تحولات و دگرگوني‌هاي جسمي و رواني در اوست و بلوغ نقطه عطفي در گذر زندگي او از مرحله كودكي به بزرگسالي است. بر اساس تعريف سازمان جهاني دوره نوجواني به گروه سني ۱۰ تا ۱۹ سالگي اطلاق مي‌شود و در اكثر كشورهاي جهان به خصوص كشورهاي درحال توسعه بخش قابل توجهي از جمعيت را نوجوانان تشكيل مي‌دهند. با توجه به اين واقعيت كه نوجوانان، پدران و مادران فردا هستند پرداختن به مسائل بهداشتي‌شان (به خصوص بهداشت روان آنان) نه فقط براي خود آنها بلكه براي خانواده‌ها، جامعه و نسل آينده سودمند است و در برنامه توسعه هر كشوري مي‌بايست به مسائل آنها توجه خاص شود. آشنا شدن با پديده‌هاي جديد در زندگي، ‌انسان را از بار هيجاني همراه آن پديده كه غالبا اضطراب و آشفتگي است مي‌رهاند، مطالعات روانشناختي نشان داده است كه تاثير منفي عوامل استرس‌زا كه همراه با آگاهي قبلي است بسيار كمتر از زماني است كه عوامل استرس‌زا ناگهان و بدون مقدمه به انسان وارد مي‌شوند. در زمينه برخورد با پديده بلوغ جنسي و تغييرات جسماني و رواني متعاقب آن هر اندازه آگاهي نوجوانان ما بيشتر باشد نتايج مبحث اين مرحله از زندگي در مسير آينده نوجوان بيشتر است. آگاهي نداشتن و يا عدم آگاهي كامل و صحيح، نوجوانان را گيج و سردرگم مي‌كند و اين حالات نتايج منفي و زيانباري بدنبال خواهد داشت. والدين و مربيان وظيفه دارند اطلاعات كافي در خصوص تغييراتي كه در طول و به دنبال بلوغ جنسي در نوجوان اتفاق مي‌افتد به تدريج و با استمرار ارائه كنند. عدم ارائه اطلاعات كافي و صحيح در مورد بلوغ باعث مي‌شود كه نوجوان از منابع ديگر كه معمولا انحرافي است، اطلاعات كسب كند و اين اطلاعات غلط مي‌تواند او را به انحراف كشاند. والدين و مربيان از يك تا دو سال قبل از بلوغ كامل نوجوان مي‌بايستي اقدامات زير را انجام دهند. – او را آماده كنند كه به زودي و بتدريج تغييراتي را در جسم و روان خود احساس خواهد كرد. – به طرق مختلف او را مطمئن كنند كه تغييرات ايجاد شده طبيعي است. – از اينكه اين تغييرات در او شروع شده به او تبريك بگويند و خاطرنشان كنند كه دوره جديدي در زندگي او آغاز شده است. – به او يادآوري نمايند كه اين تغييرات در جهت تكامل فردي و قدمي بسوي اجتماعي شدن اوست به همين دليل وظايف فردي و اجتماعي جديدي براي او منظور شده است. – خاطرنشان كنند كه اين تغييرات قطعا شروع مي‌شود اما زمان دقيق و مشخصي ندارد؛ بنابراين اگر ديرتر از ديگران هم شروع شود يك امر طبيعي است . – به او بگويند كه تغييرات جسماني همراه با تغييرات رواني خواهد بود اين تغييرات رواني در سه بعد هيجاني، خلقي و رفتاري اتفاق مي‌افتد. نكته مهم در دوره بلوغ برقراري ارتباط صحيح با نوجوان است. كودك دلبند ديروز شما با تغييراتي كه درجسم و روانش روي مي‌دهد پا به دوران بزرگسالي مي‌نهد. او اينكه مي‌خواهد هويت جديدي را براي خودش به دست آورد، طبيعي است كه در برقراري رابطه با او مشكلاتي براي شما بوجود آيد. براي اين كه روابط شما والدين و مربيان با فرزند يا دانش‌آموز نوجوانشان صميمانه‌تر و گرمتر باشد، لازم است كه به نكات زير توجه كنيد. پذيرش نوجوانان: گام اول براي ايجاد و تحكيم يك رابطه دوستانه و صميمي با نوجوان اين است كه او را با همه كمي‌ها و كاستي‌هايش قبول داشته باشيد. كاستي‌هاي رفتاري او را همچون نقاط قوت و توانايي‌هايش بپذيرد و او را به عنوان فردي كه داراي استقلال، سليقه‌هاي خاص و عقايد قابل ارائه است،‌ نگاه كنيد. احساساتش را پذيرفته و اعتماد به نفس او را با كم اهميت جلوه دادن اشتباهات و تقدير از كارهاي پسنديده‌اش بالا ببريد. نوجوانانتان را درك كنيد: درك و برداشت از زندگي و مسائل آن متفاوت از برداشتي است كه نوجوان دارد. او زندگي را به ساده‌ترين وجه ممكن مي‌نگرد، بطوري كه عقايدش براي شما پوچ و مسخره است. نسبت به عقايدش بي‌اهميت نباشيد وي را مورد تمسخر قرار ندهيد. چرا كه اين استهزاء به تداوم رابطه عاطفي با فرزندان لطمه مي‌زند. ارتباط را دو طرفه كنيد: در بسياري از اوقات و به دلايل گوناگون ممكن است شما والدين و مربيان به نوجوان بگوييد كه چه بكند و چه نكند و از او توقع حرف‌ شنوي نيز داشته باشيد. اين برخورد با نوجوان كه حاكي از ارتباط يك طرفه، معيوب و غير قابل دوام است، منجر به سركشي و عصيان نوجوان در برابر دستورات شما مي‌شود و به رابطه عاطفي و صميمانه بين شما و او لطمه مي‌زند. در اين مواقع بهترست در برخورد با نوجوان، هر زمان كه سخني را گفتيد از او نيز سخني بشنويد و نظر او را نسبت به وظايف محوله‌اش جويا شويد. از دادن پند و اندرز مستقيم خودداري كنيد: نوجوانان از شنيدن نصيحت و اندرز مستقيم و اينكه آنها را يكجا ارائه كنيد و اشكالات رفتاري و گفتاري‌شان را تذكر بدهيد گريزان هستند. نوجوانان اعمال خود را بي‌نقص مي‌دانند و تحمل شنيدن پند و اندرز از جانب شما را ندارند. جهت اصلاح رفتار، آنها را بطور غير مستقيم نسبت به اعمال و رفتار نادرست‌شان آگاه كنيد و خودتان الگويي براي آنها باشيد تا با پيروي از رفتار و گفتار شما روش صحيح برخورد را فرا گيرند. آزادي عمل به نوجوانتان بدهيد همچنان كه به كودك نوپا اجازه مي‌دهيم تا گاهي خود به تنهايي راه رفتن را امتحان كند و دفعاتي هم به زمين افتد، بايد به نوجوان هم اجازه داد كه تا حدودي پيامدهاي رفتارهايش را تجربه كند و طعم برخي سختيها را چشيده و براي زندگي مقاوم شود. براي ارتباط با نوجوان وقت كافي بگذاريد: نوجوانان نيازمند توجه هستند، آنها مي‌خواهند صحبت كنند. اعتراض كنند و از هيجانات و اتفاقاتي كه در مدرسه مي‌افتد و يا از دوستانشان مي‌شنوند، حرف بزنند؛ هر چه زمان اين ارتباط با شما به عنوان مادر، پدر و يا مربي بيشتر باشد خرسندي آنها بيشتر شده و امكان ارتباط نادرست و غلط آنها كمتر خواهد شد. توجه به تاثير مشكلات اجتماعي: مشكلات اجتماعي تاثيرات ناخوشايندي بر نوجوانان دارد. عدم مداخله شما والدين و مربيان در بهبود شرايط اجتماعي، تاثير تلاش‌هايتان را در خانه و مدرسه كمرنگ مي‌كند. انرژي سرشار نوجوانان نياز به تخليه دارد: در اين سنين نوجوان داراي انرژي فراوان جسماني است، بخشي از اين انرژي در غريزه جنسي نهفته است كه در شروع دوران نوجواني به طريق مقبول اجتماع قابليت ندارد. نوجوان مقادير ديگري از انرژي جسماني خود را به صورت رفتارهاي پرخاشگرانه مبارزه طلبي، حادثه‌جويي و .. تخليه مي‌كند. تشويق نوجوانان به انجام ورزشهاي مختلف، شركت در فعاليتهاي الگوسازي براي آنان و تحريك آنها بر همانندسازي با آن الگوها باعث مي‌شود تا آنها انرژي خود را به طريق منطقي تخليه كنند. وضعيت تحصيلي نوجوان را پيگيري كنيد: در اين سنين ممكن است كه فرزند شما نسبت به درس اظهار بي‌علاقگي نمايد و به اموري مثل افراط در ورزش كردن، رسيدگي به سر و وضع خود و … بپردازد، چنانكه مي دانيد پند، اندرز، سرزنش و مقايسه با ديگران كارساز نيست.. لذا علت بي‌توجهي او را نسبت به درس جستجو كرده و سعي در برطرف نمودن مشكل كنيد. آموزش مهارت در برقراري روابط اجتماعي: نوجوانان در دوره بحران بلوغ نسبت به تعلق داشتن خود در گروه كودكان و يا بزرگسالان سردرگم مي‌شوند و ممكن است كه در ميان جمع خانواده يا دوستان و آشنايان، رفتارهاي بزرگتر از سن و يا گاهي كودكانه از خود بروز داده و روابط اجتماعي پسنديده‌اي برقرار نكنند، كه با شركت دادن فرزند نوجوانتان در جمع دوستان و آشنايان مهارت روابط اجتماعي او را افزايش دهيد؛ مثلا با فرزند نوجوان خود به گردشهاي دو نفره برويد و در بسياري از روابط اجتماعي نظير آشنا شدن با ديگران، خريد كردن از مغازه، پيدا كردن نشاني يك موسسه و درخواست انجام كاري از يك اداره با وي تمرين عملي كنيد. استقلال طلبي نوجوان: نوجوان مي‌خواهد از قيد و بندهاي دوران كودكي كه او را به خانواده‌اش متصل كرده است، جدا شود و الگوهاي جديدي را جايگزين آنان كند. از طرفي نيز شديدا به خانواده وابسته است و مي‌خواهد كه توقعاتش را برآورده كنند. لذا حس استقلال‌طلبي خود را با مخالفت، مقاومت كردن و لجبازي با والدين و مربيان نشان مي‌دهد و اين نياز نوجوان براي شما مشكل‌آفرين مي‌شود. براي برخورد با اين رفتار نوجوان، بهترست هميشه با او به لحني صحبت كنيد كه احساس نكند برايش تصميم‌گيري مي‌كنيد آزادي را به تدريج و متناسب با سني كه دارد به او عطا كنيد و نظارت غير مستقيم داشته باشيد و اگر زماني دريافتيد كه از آزادي شما، سوء استفاده كرده به او تذكر داده و او را متوجه اعمالش بكنيد. بدانيد كه حذف آزادي، براي يك مدت كوتاه مي‌تواند برايش آموزنده باشد.
استقلال از خانواده از تكاليف نوجوانان است. والدين قاطع و اطمينان بخش كه براي خودمختاري و رفتار منضبط به يكسان ارزش قايلند براي نوجوان توضيح مي دهند كه چرا از او انتظاراتي دارند و يا   او را از كارهايي منع مي كنند و با اين كار احساس استقلال را در او پرورش مي دهند. نوجواناني كه والدين خودكامه و مستبد دارند و صرفا به فرزندان مي گويند كه چه بايد بكنند و نيز فرزندان والدين سهل گير، بي بندوبار ، مساوات طلب و يا والدين بي اعتنا كه غير مسئول و بي توجه هستند به مشكلات بسياري دچار مي شوند.
از آنجا كه پيوند نوجوانان با والدينشان به تدريج ضعيف تر مي شود همسالان در رشد رواني آنان نقش حساسي مي يابند. همسالان امكاناتي براي يادگيري مهارتهاي اجتماعي، كنترل رفتار و درميان گذاشتن مشكلات و احساسات مشابه فراهم مي كنند، پذيرفته شدن از سوي همسالان و داشتن چند دوست نزديك در زندگي نوجوان اهميت بسياري دارد. دوستان نزديك معمولا هم سن و هم جنس هستند و زمينه هاي خانوادگي و ارزش ها و هدفهاي مشابهي دارند، ولي استثناء هم وجود دارد ( جذابيتهاي آدم هايي كه خصوصياتي مخالف خصوصيات نوجوان دارند).

عتیقه زیرخاکی گنج