گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 147 views
  • بدون نظر

قیمت : ۸۵۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۱۳    کد محصول : ۱۸۸۸۹    حجم فایل : ۹۵۱ کیلوبایت   

دانلود word کمک پایان نامه بررسي عملي بودن، اعتبار، روايي و نرم يابي پرسشنامه مديريت زمان (TMQ) در بين مديران و معاونان دستگاه هاي دولتي شهر تهران را برای شما دوستان دانشجو در فروشگاه فایل طلایی قرار داده ام در ابتدا چکیده این پایان نامه آورده شده تا با مطالعه آن از موضوع و جامعیت این فایل مطلع شوید لطفا قبل از دانلود فهرست مطالب را مطالعه کنید.

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم‌یابی پرسشنامه مدیریت زمان در گروه نمونه‌ای با حجم ۴۰۰ نفر از مدیران ۹ دستگاه دولتی واقع در تهران به روش نمونه‌برداری غیرتصادفی ‌(نمونه در دسترس) انتخاب و پرسشنامه مدیریت زمان بر روی آنها اجرا گردید. ابزار پژوهش، مجموعه ۳۲ سؤالی مدیریت زمان (TMQ) بوده و هر سوال بر پایه طیف لیکرت چهار گزینه‌ای درجه‌بندی شده است. پس از اجرای آن روی یک نمونه ۵۰ نفری و بررسی و تأئید صاحبنظران، شواهد وابسته به روایی محتوایی سیاهه به دست آمد و اجرای آن در سطح وسیع‌تر ممکن گردید. آلفای کرونباخ، پس از جمع‌آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده‌ها، ضریب اعتبار ۷۷۴/۰ را نشان داد. هیچکدام از سوال‌ها از مجموعه ۳۲ سؤالی حذف نشده است. برای بررسی روایی سازه و پاسخ به این پرسش که «مقیاس مدیریت زمان چند عاملی است؟»، از روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی استفاده شد. مقدار کفایت نمونه‌برداری (KMO) برابر با ۷۷۲/۰و معنادار بودن مشخصه کرویت بارتلت‌ حاکی از وجود شرایط مناسب جهت اجرای تحلیل عاملی بوده است. نتایج تحليل عاملی با چرخش واریماکس منجر به استخراج ۵ عامل شد که بر روی هم ۴/۳۶ درصد واریانس کل را تبیین می‌کند. این عوامل عبارتند از: ۱) نظم‌دهی و عمل به موقع، ۲) رعایت تعادل و توازن، ۳) توجه بر ساعت و زمان، ۴) کنترل و نظارت و ۵) ساماندهی. در نهایت به منظور تعبیر و تفسیر نمره‌های مدیریت زمان مدیران مورد مطالعه دو نوع نرم درصدی و مقوله‌ای تهیه گردیده است.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                         صفحه

چكيده

فصل اول: مقدمه پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۲

۱-۱ بيان مسأله پژوهش……………………………………………………………………………………….. ۴

۱-۲ اهميت پژوهش…………………………………………………………………………………………….. ۵

۱-۳ اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۴ پرسش‌هاي پژوهش……………………………………………………………………………………… ۷

۱-۵تعريف و مفاهيم و اصطلاحات…………………………………………………………………………… ۸

فصل دوم: پيشينه پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۱۳

۲-۱ ريشه و منشأ نظري مديريت زمان…………………………………………………………………. ۱۴

۲-۲ تئوري‌هاي متداول مديريت زمان…………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۳چهار حوزه مهم از ديدگاه مكنزي…………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۴ فرايند هدفگذاري……………………………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۵ چهار اصل مهم مديريت زمان از ديدگاه لوئيس ديويد…………………………………………… ۲۴

۲-۶ ديدگاه‌هاي مديريت زمان……………………………………………………………………………… ۲۴

۲-۷ نقش مديريت زمان بر فشار عصبي ناشي از كار مديران و كاركنان……………………….. ۲۸

۲-۸ عومل مؤثر بر مديريت زمان…………………………………………………………………………. ۲۸

۲-۹ برخي از اصول مديريت زمان………………………………………………………………………… ۳۰

۲-۱۰ ديدگاه دراكر………………………………………………………………………………………….. ۳۰

۲-۱۱ديدگاه سنگه………………………………………………………………………………………….. ۳۱

۲-۱۲پژوهش‌هاي انجام شده در خصوص مديريت زمان…………………………………………… ۳۲

۲-۱۳ استانداردسازي آزمون‌هاي رواني – تربيتي………………………………………………….. ۴۱

۲-۱۴ مسأله رواسازي ابزار پژوهش…………………………………………………………………… ۴۳

۲-۱۵ منطق اساسي روش‌هاي تحليل عاملي…………………………………………………….. ۴۵

۲-۱۶روش‌هاي مختلف تحليل عاملي…………………………………………………………………. ۴۶

۲-۱۷ چرخش عامل‌ها……………………………………………………………………………………. ۴۹

فصل سوم: روش پژوهش

۳-۱ جامعه آماري و گروه نمونه مورد مطالعه……………………………………………………….. ۵۳

۳-۲ ابزار پژوهش …………………………………………………………………………………………. ۵۴

۳-۳طرح پژوهشي و شيوه‌هاي بررسي آماري پژوهش…………………………………………. ۵۴

۳-۴ روش گردآوري اطلاعات……………………………………………………………………………. ۵۵

۳-۵ روش تجزيه و تحليل داده‌ها……………………………………………………………………….. ۵۵

فصل چهارم: يافته‌هاي پژوهش

۴-۱ توصيف داده‌ها………………………………………………………………………………………… ۵۸

۴-۲ مشخصه‌هاي آماري و برآورد ضريب اعتبار پرسشنامه مديريت زمان……………………. ۶۰

۴-۳ تحليل عاملي مواد پرسشنامه…………………………………………………………………… ۶۲

۴-۴ عامل‌هاي استخراج شده از مرحله اول تحليل عاملي……………………………………… ۶۵

۴-۵ راه حل پاياني (چرخش يافته‌)……………………………………………………………………. 68

۴-۶ مشخصه‌هاي نمره‌هاي مديريت زمان گروه نمونه مورد مطالعه………………………….. ۷۱

فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري

۵-۱ خلاصه…………………………………………………………………………………………………….. ۸۲

۵-۲ بحث و نتيجه‌گيري……………………………………………………………………………………… ۸۴

۵-۳ محدوديت‌هاي پژوهش……………………………………………………………………………….. ۸۶

۵-۴ پيشنهادهاي پژوهش…………………………………………………………………………………. ۸۷

منابع

منابع فارسي…………………………………………………………………………………………………. ۹۰

منابع انگليسي………………………………………………………………………………………………. ۹۳

پيوست……………………………………………………………………………………………………….. ۹۶

 

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                                                    صفحه

جدول ۱-۴: فراوانی تعداد آزمودنی‌ها به تفکیک سن……………………………………………… ۵۸

جدول ۲-۴: فراوانی و درصد سطوح تحصیلی……………………………………………………….. ۶۰

جدول ۳-۴: مشخصه‌های آماری ضریب همبستگی هر سوال با نمره کل و ضریب آلفا در صورت حذف هر سوال در مجموعه ۳۲ سوالی پرسشنامه مدیریت زمان (۳۸۶=N)………………………… 61

جدول ۴-۴: مشخصه‌های آماری اولیه در اجرای تحلیل مولفه‌های اصلی (با روش pc) 63

جدول ۵-۴: ماتریس عاملی عامل‌های استخراج شده با روش pc………………………….. 66

جدول ۶-۴: ارزش ویژه درصد تبیین واریانس و درصد تراکمی عامل‌های TMQ…………… 67

جدول ۷-۴: میزان اشتراک مواد پرسشنامه ۳۲ سوالی TMQ……………………………….. 67

جدول ۸-۴: ماتریس عاملی چرخش یافته مجموعه ۳۲ سوالی با روش pc………………. 69

جدول ۹-۴: جدول توزيع فراواني نمره‌هاي مجموعه ۳۲ سوالي با روش pc……………… 71

جدول ۱۰-۴: نرم مقوله‌ای مقیاس مدیریت زمان………………………………………………… ۷۳

جدول ۱۱-۴: مشخصه‌های آماری و توزیع فراوانی نمره‌ها در عامل یکم ………………….. ۷۴

جدول ۱۲-۴: نرم مقوله‌ای مقیاس مدیریت زمان در عامل یکم (نظم دهی و عمل به موقع) ۷۵

جدول ۱۳-۴: مشخصه آماری و توزیع فراوانی نمره‌ها در عامل دوم …………………………. ۷۵

جدول ۱۴-۴: نرم مقوله‌ای مقیاس مدیریت زمان در عامل دوم (رعایت توازان و تعادل)…. ۷۶

جدول ۱۵-۴: مشخصه آماری و توزیع فراوانی نمره‌ها در عامل سوم ………………………. ۷۷

جدول ۱۶-۴: نرم مقوله‌ای مقیاس مدیریت زمان در عامل سوم (توجه بر ساعت و زمان) ۷۸

جدول ۱۷-۴: مشخصه آماری و توزیع فراوانی نمره‌ها در عامل چهارم……………………… ۷۸

جدول ۱۸-۴: نرم مقوله‌ای مقیاس مدیریت زمان در عامل چهارم (کنترل و نظارت)……… ۷۹

جدول ۱۹-۴: مشخصه‌های آماری و توزیع فراوانی نمره‌ها در عامل پنجم………………….. ۷۹

جدول ۲۰-۴: نرم مقوله‌ای مقیاس مدیریت زمان در عامل پنجم (ساماندهي)……………. ۸۰

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                    صفحه

 

 نمودار فرنر در تقسيم‌بندي فرآيند زندگي…………………………………………………………… ۳۲

نمودار فرايند مديريت زمان……………………………………………………………………………….. ۳۵

نمودار توزيع سن………………………………………………………………………………………….. ۶۰

نمودار scree مواد مقیاس ۳۲ سوالی TMQ در گروه نمونه مورد مطالعه…………………….. ۶۵

نمودار توزیع فراوانی و مشخصه‌های آماری نمره‌های مجموعه ۳۲ سوالی مدیریت زمان. ۷۲

نمودار توزیع فراوانی عامل یکم ………………………………………………………………………… ۷۵

نمودار توزیع فراوانی عامل دوم…………………………………………………………………………. ۷۶

نمودار توزیع فراوانی عامل سوم……………………………………………………………………….. ۷۷

نمودار توزیع فراوانی عامل چهارم ……………………………………………………………………. ۷۹

نمودار توزیع فراوانی عامل پنجم ………………………………………………………………………. ۸۰

 


عتیقه زیرخاکی گنج