گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 106 views
 • بدون نظر

Wrplot برنامه ای است که توسط گروه نرم افزاری- هواشناسی Lakes Invironmental طراحی شده است نسخه ی اوليه ی اين نرم افزار در سال ۱۹۹۸ ارائه شده است و اين گروه از سال ۹۸ تاکنون مسئولیت بروزرسانی و پشتيبانی از آن رابه عهده داشته است.
سریال:۹CC138067EB27DD9

 • بازدید : 163 views
 • بدون نظر

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc
مهندسی عمران – برنامه ریزی حمل و نقل
عنوان : شناسایی و گسترش پتانسیلهای اقنصادی بلند مددت کاهش مصرف انرژی در حمل و نقل بین شهری
نگارش : پیمان قربانی
پایان نامه شناسایی و گسترش پتانسیلهای اقنصادی بلند مددت کاهش مصرف انرژی در حمل و نقل بین شهری ، شامل ۶ فصل و ۲۱۰ صفحه است که فصل های آن شامل :
فصل اول : زیر ساخت ها و مصرف انرژی در بخش حمل ونقل
فصل دوم : فن آوری های سوخت ، موتور وبدنه
فصل سوم : شناسایی پتانسیل ها
فصل چهارم : ارزیابی پتانسیل های صرفه جویی انرژی به کمک بهره گیری بهینه از سیستم حمل و نقل عمومی
فصل پنجم : متدولوژی پایان نامه
فصل ششم : ارزیابی پتانسیل ها و ارایه راهکارها با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی

 • بازدید : 149 views
 • بدون نظر

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  M.Sc
مهندسی عمران برنامه ریزی حمل ونقل
عنوان : گسترش تابع زمان-تاخیر در تقاطع های چراغ دار زیر اشباع
نگارش : امیر نراقی جلیلی
این پایان نامه شامل ۲۴۸ صفحه و در ۷ فصل گردآوری شده است که شامل :
ﻓﺼﻞ اول : ﻛﻠﻴﺎت و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺴﺄﻟه
ﻓﺼﻞ دوم : ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘه
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم : ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪل و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺎﺑﻊ زﻣﺎن -تاﺧﻴر
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم  :ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ  :ﺑﺮازش ﻣﺪل ﺑﺮآورد ﺗﺄﺧﻴﺮ در ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻫﺎي ﭼﺮاغ دار زﻳﺮ اﺷﺒﺎع
ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ  :اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ ﻣﺪل
ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی

 • بازدید : 165 views
 • بدون نظر

عنوان : ﻣﺘﺪوﻟﻮژي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﻨﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺣﻤﻞ و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪ از ﻃﺮیق اﻳﺮان
این پایان نامه مجموع ۴۵۳ صفحه است که شامل فصول زیر میباشد :
فصل اول : ﻛﻠﻴﺎت
ﻓﺼﻞ دوم : ﺑﺮرﺳﻲ ذﺧﺎﻳﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪ
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم : ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎ و ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﻮﺟﻮد اﻳﺮان ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺧﺎك ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم : ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺣﻤﻞ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺮان
ﻓﺼﻞﭘﻨﺠﻢ : ﻣﺘﺪوﻟﻮژي ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ : ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﻨﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪ در اﻳﺮان
ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ : ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي

 • بازدید : 143 views
 • بدون نظر

نرم افزار  برای پیش بینی جمعیت به روش ترکیبی استفاده می گردد.نرم افزار Spectrum یکی از نرم افزارای تحلیل جمعیت هستش که برای پیش بینی جمعیت استفاده میشه. فایل آموزش کار با این نرم افزار و خود نرم افزار را می توانید از لینک زیر دانلود کنید:


براي انجام پيش‌بيني‌ جمعيّت با روش تركيبي نرم‌افزارهاي مختلفي طرّاحي شده است. People يكي از انواع نرم‌افزارهاي رايانه‌اي در اين زمينه است كه در محيط Dos قابل اجرا مي‌باشد. هرچند اين نرم‌افزار كاربرد گسترده‌اي در انجام پيش‌بيني‌هاي جمعيّت داشته و دارد, امّا واقعيّت اين است كه امروزه زمان نقش مهمّي در انجام فعّاليت‌هاي علمي و آكادميك پيدا كرده است. به‌طور كلّي, هر آنچه كه جمعيّت‌شناس را در كم‌ترين زمان ممكن به هدف‌هاي موردنظر رهنمون شود از اعتبار و اهميّت بيش‌تري برخوردار خواهد بود. در اين راستا، تلاش‌هاي زيادي براي توليد و عرضه‌ي نرم‌افزارهايي با قابليّت‌هاي بيش‌تر صورت گرفت. سيستم مُدل‌سازي سياست‌گذاري اسپكتروم[۲] از جمله‌ي اين برنامه‌هاست. اسپكتروم دربرگيرنده‌ي تعدادي مُدل‌هاي رايانه‌اي براي تحليل اطّلاعات موجود در راستاي تعيين پيامدهاي آينده‌ي برنامه‌ها و سياست‌هاي جمعيّتي است. برنامه‌ي رايانه‌اي جديدي نيز با عنوان PROJCT در نسخه‌ي ويندوزِ نرم‌افزار “MortPak: بسته‌ي نرم‌افزاري سازمان ملل براي اندازه‌گيري مرگ‌ومير” تعبيه شده است كه براي انجام پيش‌بيني جمعيّت در سال‌هاي منفرد بر حسب سن و جنس و بر مبناي جمعيّت‌هاي زن و مرد در گروه‌هاي سنّي ۵ ساله و سطح و تغييرات فرض‌شده در باروري، مرگ‌ومير و مهاجرت است. كتاب حاضر دربرگيرنده‌ي سه مُدل رايانه‌اي DemProj، FamPlan و Rapid است. استفاده‌ي هم‌زمان از اين مُدل‌ها، كه از قابليّت‌هاي برنامه‌ي اسپكتروم است، امكان انجام پيش‌بيني‌هاي جمعيّت در سطح ملّي و منطقه‌اي، بررسي نيازهاي خدمات تنظيم خانواده براي دست‌يابي به هدف‌هاي جمعيّت‌شناختي و بهداشتي و نيز بررسي تأثيرات اقتصادي ـ اجتماعي باروري بالا و رشد سريع جمعيّت را به‌دست مي‌دهد.

 • بازدید : 148 views
 • بدون نظر

مجموعه مقالات مناسب برای رشته های شهرسازی ومعماری از دا نشگاهای دولتی تهران و دانشگاهای آزاد می باشد .مقالات شامل :
۱- روش های ارتقا مشارکت
۲- شهرسازی دوره پهلوی اول
۳- ضرورت مطالعه تاریخ
۴- فهرست راه ها
۵- کاربرد روش کارت متوازن
۶- موثر ترین عامل در مدل شبیه سازی
۷- نظریه پردازان غرب
۸- مقاله هفت حصار – مسجد

 • بازدید : 175 views
 • بدون نظر

ارزیابی فنی و اقتصادیی سازماندهی ترافیکی بافت قدیم شهر تبریز
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc
مهندسی عمران – برنامه ریزی حمل ونقل
نگارش : علیرضا ناصری
پایان نامه ارزیابی فنی و اقتصادیی سازماندهی ترافیکی بافت قدیم شهر تبریز ، شامل ۳۰۲ صفحه و ۸ فصل گرداوری شده است :
فصل اول : کلیات تحقیق
فصل دوم : مرور بر منابع و مطالعات پیشین
فصل سوم : تدوین متدولوژی ارزیابی فنی و اقتصادی سامان دهی بافت قدیم شهر ها
فصل چهارم : کاربرد متدولوژی ارزیابی فنی و اقتصادی برای شهر تبریز ( تعیین محدوده مطالعات و شناخت وضع موجود )
فصل پنجم : کاربرد متدولوژی ارزیابی فنی و اقتصادی برای شهر تبریز (تجزیه و تحلیل وضعیت موجود و شناسایی مشکلات و موانع)
فصل ششم : کاربرد متدولوژی ارزیابی فنی و اقتصادی برای شهر تبریز (ارایه راهکار های عملی جهت ساماندهی عرضه و تقاضا)
فصل هفتم : کاربرد متدولوژی ارزیابی فنی و اقتصادی برای شهر تبریز (ارزیابی فنی و اقتصادی بافت مرکزی تبریز)
فصل هشتم : نتیجه گیری و پیشنهادات

 • بازدید : 167 views
 • بدون نظر

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc
مهندسی عمران – راه و ترابری
عنوان : ارایه متدلوژی مکانیابی تجهیزات کنترلی و نظارتی  ITS در جهت کاهش تصادفات
نگارش : کاوه بیورانی
این پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc با ۱۵۳ صفحه و ۱۰ فصل یکی از بهترین رفرنس های مهندسی عمران می باشد که فصول آن شامل :
فصل اول : تعریف مساله
فصل دوم : کاوش در متون
فصل سوم : روش تحقیق
فصل چهارم : جمع آوری اطلاعات
فصل پنجم : ایمنی و راه حل های ITS
فصل ششم : انتخاب تجهیزات کنترلی و نظارتی  ITS
فصل هفتم : منافع و هزینه ها
فصل هشتم : ارایه مدل پیشنهادی
فصل نهم : انجام مطالعه موردی و بکارگیری مدل
فصل دهم : نتیجه گیری

 • بازدید : 107 views
 • بدون نظر

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc
مهندسی عمران – راه و ترابری
عنوان : ارزیابی بکرگیری سیستم های هوشمند حمل و نقل در مدیریت حوادث جاده ای
نگارش : کامبیز دیرکوند
این پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc با ۲۰۶ صفحه و ۹ فصل یکی از بهترین رفرنس های مهندسی عمران گرایش راه و ترابری می باشد که فصول آن شامل :
فصل اول : کلیات
فصل دوم : کاوش در متون
قصل سوم : روش تحقیق
فصل چهارم : جمع آوری اطلاعات
فصل پنجم : معرفی مدیریت حوادث
فصل ششم : سیستم های هوشمند حمل و نقل  ITS
فصل هفتم : ارزیابی بکار گیری ITS در مدیریت حوادث جاده ای
فصل هشتم : مطالعه موردی
فصل نهم : نتیجه گیری و پیشنهادات

 • بازدید : 185 views
 • بدون نظر

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc
مهندسی عمران – راه و ترابری
عنوان : ارائه ساختار مناسب براي مديريت ناوگان حمل ونقل جاده ای در شرایط بهران
نگارش : علیرضا دانشفر
این پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc با ۲۳۴ صفحه و ۷ فصل یکی از بهترین رفرنس های مهندسی عمران گرایش راه و ترابری می باشد که فصول آن شامل :
فصل اول : طرح مساله
فصل دوم : مروری کارهای انجام شده
قصل سوم : روش تحقیق
فصل چهارم : برآورد امکانات و منابع ملی ( دولتی و خصوصی ) به منظور مقابله با بحران
فصل پنجم : ارایه ساختار مناسب مدیریت ناوگان حمل و نقل جاده ای در شرایط بحرانی طبیعی
فصل ششم :  نحوه عمل ساختار پیشنهادی در یک سناریوی فرضی زلزله (مطالعه موردی)
فصل هفتم : نتیجه گیری و پیشنهادات

 • بازدید : 136 views
 • بدون نظر

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc
مهندسی عمران – برنامه ریزی حمل و نقل
عنوان : استفاده ازكلني مورچگان در مسيريابي وسايل نقليه امدادي در شرايط عدم قطعیت
نگارش : آرش رحیمیان
این پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc با ۱۵۷ صفحه و ۵ فصل یکی از بهترین رفرنس های مهندسی عمران گرایش سازه می باشد که فصول آن شامل :
فصل اول : تعریف مساله
فصل دوم : مروری بر مطالعات پیشین
قصل سوم : ارایه روش
فصل چهارم : مطالعه موردی و نتایج عددی
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

 • بازدید : 138 views
 • بدون نظر

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc
مهندسی عمران – راه و ترابری
عنوان : ارزیابی مقایسه ای نرم افزارهای AIMSUNوSIM TRAFFICدر شبیه سازی عملکرد ترافیکی تقاطعات شهری
نگارش : نیما جانفشان عراقی
این پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc با ۱۶۴ صفحه و ۸ فصل یکی از بهترین رفرنس های مهندسی عمران گرایش راه و ترابری می باشد که فصول آن شامل :
فصل اول : تعریف مساله
فصل دوم : کاوش در متون
قصل سوم : معرفی نرم افزارها
فصل چهارم : الگوریتم های ریاضی نرم افزار های ریزنگر شبیه ساز ترافیک
فصل پنجم : کالیبره کردن مدل های ریزنگر شبیه ساز ترافیک
فصل ششم : شبیه سازی و کالیبره کردن مطالعه موردی در نرم افزار ها
فصل هفتم : مقایسه نتایج شبیه سازی در نرم افزارها
فصل هشتم : نتیجه گیری و پیشنهادات


عتیقه زیرخاکی گنج