گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 101 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق بيان ديدگاه برخي از روان شناسان راجع به مناسك ديني-خرید اینترنتی تحقیق بيان ديدگاه برخي از روان شناسان راجع به مناسك ديني-دانلود رایگان پروژه بيان ديدگاه برخي از روان شناسان راجع به مناسك ديني-تحقیق بيان ديدگاه برخي از روان شناسان راجع به مناسك ديني
این فایل در ۴۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

زندگي ناگزير با محروميت هايي همراه است حتي همين تمدن،‌ از آنجا كه خود تمدن مبتني بر وانهادن كششها و انگيزه هاي غريزي است پيامدهاي گريزناپذيري آن رنج بردن افراد از ناكامي است به عقيده فرويد نظم و مقررات اجتماعي كه مستلزم تمدن است بدون تحميل محروميت برافراد تحقق نمي يابد. 

احساسات دوپهلو نسبت به والدين

به نظر فرويد اين شيوه برخورد با ناكامي و محروميت بر الگوي رابطه كودك با والدين به ويژه رابطه كودك با پدر استوار است. فرد مي‌كوشد به همان نحو با پدرش برخورد كند كه با جهان طبيعي نيز برخورد مي‌كند فرويد اين قضيه را به صورت زير شرح مي‌دهد:

«براي اينكه اين موقعيت چيز تازه اي نيست اين قضيه پيش نمونه كودكانه اي دارد و در واقع تداوم همان است يكبار پيش از اين فرد خودش را در حالت مشابهي از درماندگي يافته است و آن مربوط به زماني است كه شخص به عنوان يك بچه كودك در رابطه با والدينش بوده است. او به يك دليل مي‌بايست از والدينش به ويژه پدرش هراس داشته باشد ولي از سوي ديگر مطمئن بود كه پدرش از او در برابر خطرهاي احتمالي محافظت مي‌كند در نتيجه طبيعي بود كه اين دو موقعيت را همانند بداند. انسان نيروهاي طبيعي را نه تنها به صورت اشخاصي در نظر مي‌آورد كه با آنها مي‌تواند مانند همگنانش ارتباط برقرار سازد. كه اين امر البته نمي تواند تأثير بيش از اندازه نيرومندي را كه اين نيروها بر او مي‌گذراند به قدري كافي توجيه كند بلكه به آنها خصلت يك پدر مي‌بخشد و آنها را به خدايان تبديل مي‌كنند.» (فرويد، ۱۳۴۴، ص ۲۹و ص ۳۰)

لذا انسانها نه تنها نيروهاي طبيعي را به صورت اشخاصي در نظر مي‌آورند كه با آنها مي‌توانند همگنانش ارتباط برقرار سازد. كه البته به دليل نيرومندي بيش از اندازه نيروهاي طبيعي به آنها خصلت يك پدر مي‌بخشد و آنها را به خدايان تبديل مي‌كند (هميلتون، ۱۳۷۷ ص ۱۰۲)

۳-۲-۱-۲- كاركرد جبران كننده دين

فرويد در ادامه بحث پيشين از استقلال بيشتر خدايان سخن مي‌گويد اودر پايان بر اين نكته كه در ذهن انسان اين انديشه پديدار مي‌شود خدايان خودشان حاكم بر سرنوشت شده اند تأكيد مي‌كند خدايان كاركرد جبران كننده دارد و مطلب فوق را به اين شرح توضيح مي‌دهد.

«انسانها بر اين باورند كه خدايان محروميت هايي كه فرهنگ براي سركوبي و تنظيم كششهاي غريزي بر آنها تحميل مي‌كند را جبران مي‌سازد در اين زمان است كه دين با اخلاق عجين مي‌شود.

او توضيح مي‌دهد كه دين با ارائه تصويري از نظم جهاني مبتني بر اينكه هر چيز معنايي دارد و سرجاي خودش قرار گرفته و هيچ چيز خودسرانه و تصادفي نيست نقش جبران كننده خويش را ايفا مي‌كند.

اعتقاداتي در دين مبني بر اينكه همه گناهان در دراز مدت به كيفر خود خواهند رسيد، آنهايي كه با نادرستي به تنعم رسيده اند در موقع مقتضي مكافاتشان را دريافت خواهد كردوجود دارد. به استدلال فرويد بدون اينگونه باور داشتها نظم اخلاقي فرو خواهد ريخت. (فرويد ۱۹۶۱، ص ۵۲)

۳-۲-۱-۳- ريشه دين يك فراگرد روانشناختي است

فرويد گرچه به كاركردهاي دين توجه مي‌كند اما او ريشه دين را پيامدهاي سودمند اجتماعي نمي داد. بلكه وجود يك فراگرد روانشناختي است با تمام كاركردهايي كه دين براي نظم اجتماعي دارد ريشه هايش را بايد در نيازهاي خودي و روانشناسي انگيزه هاي افراد مشاهده كرد. (همان، ص۵۵)

به نظر فرويد مرحله مذهبي تحول نوعي بشر با مرحله هدف گزيني در تحول فردي كه ويژگي اش احساسات دو پهلو نسبت به پدر و عقده اديپ است تقارن دارد.

«بنابراين دين بايد همان روان رنجوري وسواس‌ آميز و جسماني بشريت باشد كه مانند روان رنجوري و وسواس كودكان از عقده اديپ در رابطه با پدر سرچشمه مي‌گيرد.» (همان، ص ۵۷)

البته فرويد نمي گويد كه همه دينداران در واقع درست مانند آدمهاي روان رنجوري بلكه درست برعكس «مؤمنان با پذيرش روان رنجوري جسماني خودشان را از شر روان رنجورند شخصي رها مي‌سازند» (همان، ص ۵۸)

۳-۲-۴ فرويد و توتميسم

هميلتون نظريه توتيسم فرويد را بلند آوازه ترين كار وي درباره اين مي‌داند (هميلتون ۱۳۷۷، ص ۱۰۴)

او در اين نظريه با بيان داستاني كه خلاصه آن در ذيل مي‌آيد خاستگاه اديان و نيز سرچشمه تمدن بشري را بازگو مي‌كند. اما داستان انسان ابتدايي فرويد به نقل از هميلتون به شرح ذيل است.

«انسان نر مسلطي كه تعداد از ماده ها را در انحصار خود داشت آزمندانه همه آنها را براي خود مي‌خواست. اين پدر نيرومند حسود و خشن نرهاي ديگر دسته اش را كه پسران خودش و فرزندان ماده هايش بودند از ماده دور نگه مي‌داشت و آنها را به حاشيه رانده بود.

به هر حال روزي برادران و برادران ناتني كه از دست كارهاي پدر به تنگ آمده بودند دست به دست هم دادند و پدر مسلط را كشتند كاري كه هيچكدام به تنهايي هرگز نمي توانستند انجام دهند.

فرويد در ادامه رويداد وحشتناكتري را بازگو مي‌كند «البته اين وحشيان آدمخوار قرباني شان را خوردند» دليل اين آدمخواري به نظر فرويد اين بود كه برادران پدركش معتقد بودند كه با خوردن قرباني نيرو و قدرت او را جذب مي‌كنند.

نخستين جشن شادماني آنها يك جشن آدمخوارانه بود. به نظر فرويد اين جشن در واقع طلايه دار جشن توتمي بود كه در آن حيوان توتمي كه معمولاً حرام است به گونه اي مناسك آميز سلاخي و خورده مي‌شود.

اين فرزندان بعداً دچار پشيماني مي‌شوند آنها براي حيوان و كفاره عمل وحشتناكشان دو ممنوعيت را اختراع كردند.

يكي آنكه جانشيني نمادين به صورت يك نوع حيواني را به جاي پدر گذاشتند اين ادعا بر تحليل از جابجايي احساسات و عواطف در مورد چيزهايي جانشين مبتني است بر همان پديده اي كه فرويد در بررسي باليني هراس كودكان از حيوانات تحليل كرده بود.

در نتيجه برادران پدركش كشتن يا خوردن حيوان توتمي را حرام اعلام كردند دوم آنكه آنها با حرام كردن ماده هاي آزاد شده از ثمرات پيروزيهاي شان چشمپوشي كردند. فرويد مي‌گويد: كه به دين سان دو نهاد بنيادي جامعه توتمي برپا شدند يكي حرام شدن كشتن حيوان توتمي و ديگري ممنوعيت ازدواج درون گروهي اين محرمات دو آرزوي سركوفته اديپ يعني كشتن پدر و تصاحب جنسي مادر را بازگو مي‌كند. حرام كردن كشتن حيوان توتمي را فرويد به عنوان كوششي در جهت معامله با پدرمرده تفسير مي‌كرد. در اين معامله پدرمرده مي‌بايست مراقب و محافظ برادران باشد و در عوض آنها قول مي‌دهند كه از طريق نكشتن حيوان توتمي ديگر بار به عمل پدركشي دست نيازند.

پس مي‌بينيم كه دين توتمي از احساس گناه و تلاش در جهت كفاره دادن و آشتي با پدر كشته شده از طريق فرمانبري از او پس از مرگ سرچشمه مي‌گيرد. به نظر فرويد اين عوامل در ريشه همه اديان جاي دارد. (تلخيص از هميلتون ۱۳۷۷ از ص ۱۵ تا ص ۱۰۹)

«همه اديان بعدي در واقع كوششهايي براي حل اين مسأله اند و تنها از جهت مرحله فرهنگي اين كوشش در آن صورت مي‌گيرد». (فرويد ۱۳۵۸، ص ۵۲)

آيا راه حلهاي اتخاذ شده با يكديگر تفاوت دارند؟ فرويد پاسخ مي‌دهد به هر روي همه مذاهب بشري واكنشهايي در برابر همين رويداد بزرگي هستند كه فرهنگ با آن آغاز مي‌شود و از آن زمان تاكنون گذاشته است كه انسان آرام بگيرد.

عمل قرباني كردن به تدريج جنبه تصويب دوباره پدركشي آغازين را از دست مي‌دهد و بيشتر جبنه انكار نفس و پيش كش به عنوان كفاره جنايت آغازين را به خود مي‌گيرد (فرويد ، ۱۳۵۷ ص ۵۱)

به هر روي قرباني كردن يك حيوان كفاره كافي براي قتل پدر نيست و احساس گناه را تسكين نمي دهد اين عمل باز تصويب راستين جنايت آغازين نيست فرويد سپس ادامه مي‌دهد كه تنها قرباني انسانيست كه براي اين مقاصد كفايت مي‌كند او پس از اين به تفسير قرباني كردن مناسك آميز شاهان پير مي‌پردازد كه به نظر او در ميان قبايل و اقوام ديگر عهد باستان رواج داشت اواين عمل را نشانگر عواطف دو پهلوي اين قبايل نسبت به پدر مي‌انگارد. (فرويد، ۱۳۵۸ ص ۶۱)

۳-۲-۵- نظريه فرويد درباره مسحيت

فرويد مسحيت را مورد بررسي قرار مي‌دهد و در اين دين براي تأييد نظريه روانشناختي اش شواهدي پيدا مي‌كند و براي برخي از ويژگيهاي شاخص آن تفسيري رواشناختي بيان مي‌كند.

او نظريه توتميسم خود را به صورت ذيل در مسيحيت جاي مي‌دهد .

او مي‌پرسد چرا آيين مسيحيت بايد از گناه نخستين سخن گويد كه كفاره آن جان يك انسان و پسر خداست. و در پاسخ به اين سؤال استدلال مي‌كند كه ارتكاب عمل خلاف نسبت به پدر كه كفاره تنها مي‌تواند جان پسر باشد چيزي جز قتل و پدركشي نمي توانست باشد.

«بدين سان نوع بشر در آيين مسيحي كردار گناه آلود دوران آغازين خود را آشكارا مي‌پذيرد زيرا كاملترين كفاره اين گروه اش را در مرگ قرباني گونه پسر يافته است. آشتي با پدر از اين هم كاملتر است زيرا همزمان با اين قرباني كردن از نزديكي به زن كاملاً چشمپوشي مي‌شود. (فرويد ۱۳۵۷، ص ۷۷)

زيرا به خاطر زن بود كه پسر در برابر پدر شورش كرد.

البته پسر با اينكه سنگين ترين كفاره را به پدر پس مي‌دهد به هدف و آرزوهايش عليه پدر نيز مي‌رسد او به جاي پدر تبديل به خدا مي‌شود. بدين سان دين پسر به دين پدر فائق مي‌آيد به نشانه اين جايگزيني جشن كهن توتمي به صورت عشاي رباني احيا مي‌شود و طي آن برادران به جاي گوشت و خون پدر گوشت و خون پسر را مي‌خوردند و بدين ترتيب خودشان را با او يكي مي‌سازند و مقدس مي‌شوند. بدين شيوه طي اعصار اينهماني جشن توتمي با قرباني توتمي را مي‌بينيد و در عشاي مسيحي و در موقعيت هاي مذهبي مشابه ديگر پيامدهاي آن جنايتي را تشخيص مي‌دهيم كه پيوسته تشويش و در ضمن غرور انسان بوده است. به هر روي عشاي مسيحي نوع تازه اي از كناره گذاشتن پدر و تكرار همان جنايتي است كه بايد كفاره اش را پس داد

  • بازدید : 140 views
  • بدون نظر

دانلود رایگان پایان نامه شناخت عوامل موثر در بد حجابی دانش اموزان دختر-خرید اینترنتی پایان نامه شناخت عوامل موثر در بد حجابی دانش اموزان دختر-دانلود رایگان مقاله شناخت عوامل موثر در بد حجابی دانش اموزان دختر-دانلود رایگان سمینار شناخت عوامل موثر در بد حجابی دانش اموزان دختر-پایان نامه شناخت عوامل موثر در بد حجابی دانش اموزان دختر

این فایل در ۹۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده است وبه موارد زیر می پردازد.
مساله حجاب که یک دستور دینی است از موضوعات مهم وکلیدی جوامع اسلامی است که با بسیاری از مسائل پیوند خورده است ودارای ابعاد سیاسی،اجتماعی،اقتصادی وفرهنگی گردیده است
این موضوع از جهتی که مورد خطاب آن بیشتر زنان جامعه اسلامی است،به نیمی از جمعیت جامعه ارتباط پیدا می کند ولی از آن جهت که در تنظیم روابط زن و مرد نقشی مهم و اساسی را ایفا می کند در واقع به همه افراد جامعه مربوط می شود و کل جامعه را تحت تاثیر قرار میدهد. هرچند حجاب در تمام ادیان آسمانی مورد توجه بوده است ولی دین مبین اسلام بعنوان آخرین و کاملترین ادیان به موضوع حجاب توجهی خاص دارد.دین اسلام بعنوان یک حکم الهی به زن می آموزد و بهتر بگویم دستور می دهد در برخورد با مرد و در پوشش خود حدودی را رعایت کند تا ضمن حضور خویش در فعالیت های مختلف جامعه اسلامی نقش اساسی خود را بعنوان مربی واقعی انسان بخوبی ایفا نماید.موضوع حجاب همواره بعنوان یک مساله جنجالی و پر هیاهو در بین طرفداران و مخالفین حجاب در داخل و خارج کشور مطرح بوده است و دشمنان ما به این مساله توجه زیادی دارند و علت توجه آنان عمدتا مبارزه با حجاب بعنوان یکی از مهمترین نشانه های اصالت فرهنگی در مقابل تجاوزگران و بیگانگان است.
دربین جوامع اسلامی برسر مساله حجاب ونیز تا حدودی چگونگی آن اختلاف نظر وجود دارد و همه آنها یکسان به این مساله نمینگرند و در رعایت و التزام به آن یکسان عمل نمیکنند

به گونه ای که عده ای از مردم جوامع وکشورهای اسلامی کاملا به آن مقیدند،عده ای هم هیچ قیدوبندی به آن ندارند،وعده اي تا حدودی آن را رعایت می کنند. این همه اختلاف در رفتار مسلمین با وجود پیامبرواحد،کتاب آسمانی واحد و نزدیکی نظرات علما و فقهای مذاهب مختلف اسلامی درباره حجاب و پوشش ناشی ازچه عواملی است؟

چرا در یک جامعه اسلامی زنان و دخترانی وجود دارند که توجه کافی به پوشش اسلامی ندارند وازآن مهمتر اینکه در بسیاری از موارد مشاهده میشود مادران دارای پوشش مناسب هستند ولی دختران آنها در اجتماع بدحجابندوبعضادر مجالس خصوصی گرفتار بی حجابی می شوند.
از جمله مسایل و موضوعاتی که در تمام ادیان آسمانی و حتی در مکاتب غیر دینی از آن سخن به میان آمده است پوشش و رعایت حریم در روابط زن و مرد است.
از آنجا که جوانهای ماجامعه اسلامی زندگی می کنند و برنامه های آموزشی و تربیتی مدارس،برنامه های صدا وسیما،مراسم مذهبی،کتب ومقالات دینی والگوهای اسلامی و اجتماعی همگی درصدد تربیت جوانان ونسل جدید می باشند لکن متاسفانه آنگونه که می بایست عوامل فوق درتربیت فرزندان موفقیت مطلوبی بدست نیاورده اند و موضوع حجاب در جامعه اسلامی ما نسبت به دهه اول انقلاب کم رنگ تر شده ودر قشرها ومکانهایی به طور کلی رنگ باخته است . این مسئله ما را بر ان داشت تا به ریشه یابی عوامل موثر در گرایش دختران جوان به بدحجابی بپردازیم.
امید است یافته های این پژوهش، ریشه های کم توجهی به حجاب را در میان دانش اموزان ودانش پژوهان شناسایی نماید. و متولیان امر تعلیم وتربیت با بهره گیری ازنتایج این تحقیق برنامه ریزی های لازم را جهت برطرف نمودن این مشکل به عمل آورند

وجود جامعه سالم در گرو تربیت دختران سالم ومقید به احکام الهی است و وقتیکه در لباس ورفتارفرزندان  تغییرایجاد شده است  باید منتظر تغییر در سلامت جامعه خود و آیندگان باشیم.

در هر جامعه ای که روابط زن ومرد بر اساس  عفاف باشد وزنان در خارج از دایره ازدواج خود آرا وخود نما نباشد قلبها آرام وروحها سالم خواهد بودو در هر جامعه ای که از این مسئله غافل شودغریزه جنسی تحریک پذیر شده است  و برای  هر دو جنس ناآرامی و طغیانگری را بدنبال خواهد داشت  وثمره آن چیزی جز خیانت به ناموس دیگران ،قتل ،آدم ربایی ،حسادت ،رقابت در خود آرایی ،خود کم بینی،افسردگی، برهم خوردن روابط خانوادگی ،وجود فرزندان بی سر پرست ، بی فرهنگی و بی هویتی و در یک کلمه دوری از خدا نخواهد بود.

حال که جامعه کنون ما در این واد قدم گذاشته و خانواده ها احساس خطر و بی امنیتی برای فرزندان خود دارند ضروری است که با توجه دادن جوانان به امر حجاب و پوشش اسلامی ، اعتقادات آنها به این ارزش اخلاقی و اجتماعی تعمیق و با شناخت عوامل موثر در بوجود آوردن بد حجابی در جامعه به کمک مسئولین فرهنگی و دست اندر کاران تعلیم و تربیت بشتابیم و با مشارکت موثر خانواده ها، رسانه های جمعی و گروهی عوامل بوجود آورنده این ناهنجاری اخلاقی و اجتماعی را در حد امکان از بین ببریم تا جوانان ما بتوانند در بستری مناسب در فعالیت های مختلف اجتماعی ، فرهنگی ،اقتصادی، سیاسی جامعه حضوری فعال و موثر داشته باشند.

 

  • بازدید : 138 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

بازخوانى انديشه رهبران انقلاب، از اهميت ويژه‏اى برخوردار است; زيرا هر انقلابى داراى مراحلى است و نخستين و مهم‏ترين مرحله، قيام فكرى و فرهنگى عليه نظام حاكم است . 
رهبران انقلاب و داعيه‏داران قيام و اصلاح، ابتدا بايد بطلان، بى‏پايگى و انحطاط فرهنگ حاكم و بى‏صلاحيتى، پوچى، پستى و رذالت‏حاكمان جامعه را تبيين كرده و به مردم بباورانند و در قبال آن، فرهنگى متعالى، عقلانى، فطرى، حياتبخش، حرمت‏آور و كرامت‏زا و مجريانى صادق، عالم، خالص، توانا و بى‏چشمداشت‏به مردم عرضه كنند . در اين صورت، فطرت توده مردم به آنان متمايل مى‏شود و غالب انسانها كه به طور طبيعى و فطرى عدالتخواه و كرامت‏طلبند، به يارى آنان براى قيام اعلام آمادگى خواهند كرد و زمينه‏هاى انقلاب و قيام پيدا خواهد شد 
تبيين مردم‏سالارى  
«مردم‏سالارى‏» يعنى «پايه‏ريزى حكومت و قانون بر طبق خواست و اراده اكثريت مردم‏» . مردم‏سالارى يعنى همه چيز بايد ناشى از خواست و اراده مردم باشد . براى اداره جامعه دو چيز لازم است: قانون و مجرى . قانون تعيين‏كننده حقوق و وظايف حاكمان و مردم و بيان‏كننده شرايط حاكمان و راى‏دهندگان است و در نظام مردم‏سالار، اين قانون بايد مقبول اكثريت‏باشد . تعيين مجريان اين قانون كه مطابق شرايط مندرج در آن صورت مى‏گيرد نيز توسط مردم است . اگر افرادى بدون خواست و اقبال عمومى بر مردم حاكم شوند و يا قانونى وضع كنند كه مورد خواست و تاييد مردم نباشد، آن نظام نمى‏تواند خود را «مردم‏سالار» بداند . 

مردم صاحب راى كيانند؟ 
منظور از «مردم‏» صاحب راى چيست؟ در حكومت‏هاى اشرافى منظور از مردم فقط اعيان و اشراف بودند و ديگران جزو مردم و صاحب راى شمرده نمى‏شدند و محكوم به خدمتگزارى به اشراف و اعيان بودند . در حكومت‏هاى دينى كليسايى فقط روحانيون و ارباب كليسا حق راى داشتند . در دموكراسى‏هاى سوسياليستى فقط اعضاى حزب كمونيست‏حاكم، صاحب راى بودند و تا چند دهه پيش در همه كشورهاى غربى پرچمدار دموكراسى، زنان صاحب راى نبودند و متفكران غربى و مناديان دموكراسى و مردم‏سالارى، تلاش فراوان كردند تا «همه انسان‏هاى بالغ و عاقل‏» صاحب حق راى مساوى شمرده شوند و امروز اين مطلب جا افتاده و منظور از مردم «افراد بالغ و عاقل‏» مى‏باشد . 

«مردم‏سالارى ليبرال‏» و «مردم‏سالارى دينى‏» 
در مردم‏سالارى و حكومت مردم، قانون و مجرى ناشى از اراده، خواست و انتخاب اكثريت است; خواه اكثريت مردم خواسته‏هاى نفسانى بى‏قيد و رهاى خود را در قالب قانون بريزند و تصويب كنند يا مكتب يا دينى را پذيرفته و احكام و شرايع آن مكتب يا دين را به عنوان قانون بپذيرند . 
اولى را «مردم‏سالارى ليبرال‏» و دومى را «مردم‏سالارى مكتبى يا دينى‏» مى‏ناميم . 
البته خوانندگان محترم بايد توجه داشته باشند كه اين يك فرق اصولى و مهم و به اندازه فرق توحيد و شرك است . در توحيد انسان عبد خداست و مطيع فرمان خدا است اما در شرك، انسان از بندگى خدا آزاد و تابع هوا و هوس خويش است . مردم‏سالارى دينى; يعنى توحيد اجتماعى و قانون خدا را، قانون اداره اجتماع قرار دادن و مردم‏سالارى ليبرال; يعنى نفى توحيد اجتماعى و قانون برخاسته از هوا و هوس خود را قانون اداره اجتماع قرار دادن . البته مبانى مردم‏سالارى دينى با مبانى مردم‏سالارى ليبرال نيز تفاوت‏هاى اصولى دارد كه بايد در جاى خود بدان پرداخت . انسان‏شناسى توحيدى، مبناى مردم‏سالارى دينى است و اومانيسم و اصالت انسان و بى‏نيازى انسان از هدايت وحيانى، مبناى مردم‏سالارى ليبرال مى‏باشد . 

«آزادى‏» و «انتخاب‏» دو شاخصه مهم مردم‏سالارى 
در دموكراسى يا مردم‏سالارى و حكومت مردم، بايد آرا و انديشه‏هاى مختلف آزادانه عرضه گردند و نمونه‏ها و الگوهاى گوناگون از طرف صاحبان فكر و انديشه تبيين شود و امكان انتخاب از ميان گزينه‏هاى متفاوت حاصل گردد و آن گاه مردم از ميان گزينه‏هاى ارائه شده، يكى را انتخاب كنند . در جامعه‏اى كه فقط صاحبان يك نظر حق ارائه الگوى مورد نظر خود را دارند و مخالفان و صاحبان نظريه‏هاى بديل امكان ارائه الگوى مورد نظر خود را ندارند و مردم در عمل امكان انتخاب پيدا نمى‏كنند، مردم‏سالارى وجود ندارد . 
نويسنده كتاب «در باره دموكراسى‏» مى‏گويد: 
«دموكراسى فرصت‏هايى را فراهم مى‏كند براى: ۱ . مشاركت واقعى ۲ . راى برابر (همه افراد از فرصتى مساوى و كارآمد در راى دادن برخوردار مى‏شوند) ۳ . به دست آوردن درك روشن و آشنا شدن با ساير سياست‏هاى جايگزين و عملى و پيامدهاى اجتماعى آنها و …» 
كارل پوپر از نظريه‏پردازان دموكراسى مى‏گويد: 
«دموكراسى; يعنى ايجاد زمينه ارائه برنامه‏هاى مختلف و فراوان و بالا بردن امكان انتخاب خوب جامعه و آموزش دادن افراد و بالا آوردن سطح فهم و شعور آنها و متعالى ساختن خواست‏هاى آنان . دموكراسى اين نيست كه [از باب مثال] فقط برنامه‏هاى سطحى و مبتذل و مطابق با خواسته‏هاى حيوانى عامه ارائه شود، با اين توجيه كه اينها خواست مردم است; و بدون ايجاد امكان انتخاب‏هاى ديگر به ارائه همان برنامه‏ها با همان كيفيت‏يا مبتذل‏تر ادامه دادن و بعد بگوييم: ما به مردم آن چيزى را كه انتظار دارند، ارائه مى‏كنيم‏» و مردم را هم در چند آمار ملاحظه كردن بدون اينكه لحاظ شود اين آمارها فقط در چارچوب داده‏هاست; يعنى آمار از ميان آنچه ارائه شده اينها را انتخاب كرده و پسنديده‏اند ولى چه بسا و قطعا اگر برنامه‏هاى بهترى ارائه شود، انتخاب، چيز ديگرى خواهد بود، دموكراسى به هيچ وجه مانع از هدايتگرى نيست [بلكه مانع از قيمومت است] . دموكراسى به هيچ وجه مانع از آن نمى‏شود كسانى كه چيزى را مى‏دانند آن را به كسانى كه نمى‏دانند منتقل كنند . به عكس، دموكراسى همواره تلاش كرده است كه سطح آموزش را بالا ببرد و اين آرزوى مهم دموكراسى است . روح دموكراسى همواره ارائه بهترين امكانات و بهترين شانس را به همه توصيه مى‏كند .» 
البته پوپر و مانند ايشان در مقام نظريه‏پردازى بوده‏اند و مردم‏سالارى به عنوان يك نظريه با مردم‏سالارى به عنوان يك اقعيت‏خارجى با هم تفاوت فراوان دارد همچنان كه اسلام به عنوان يك دين و مكتب با آنچه در جهان خارج به عنوان اسلام واقع شده، تفاوت دارد . اسلام آن چيزى است كه در قرآن و سخن و عمل معصومان منعكس شده، ولى حكومت‏خلفاء بنى‏عباس و بنى‏اميه و … با اينكه عنوان حكومت اسلامى دارند، تفاوتشان با اسلام از زمين تا آسمان است . ما همچنان كه براى شناخت اسلام نبايد به تاريخ بنى‏اميه و بنى‏عباس و … رجوع كنيم، براى شناخت دموكراسى نيز، كه غربيان منادى آن بوده‏اند، نبايد به آنچه در حكومت‏هاى غربى واقع شده و مى‏شود مراجعه كنيم . حكومت‏هاى غربى هم دموكراسى را پيراهن عثمان كرده‏اند و با استناد به شعار دموكراسى به استعمار و استثمار و تحميل پرداخته‏اند . براى شناخت دموكراسى به عنوان يك نظريه، بايد به سخنان متفكران و نظريه‏پردازان غربى مراجعه كنيم و به خود غربيان هم بگوييم كه آنچه شما انجام مى‏دهيد با نظريه دموكراسى و مردم‏سالارى همخوانى ندارد . 

مقبوليت جهانى دموكراسى و مردم‏سالارى 
حكومت‏هايى كه در نقاط مختلف جهان تشكيل شده‏اند، بيشتر استبدادى و ديكتاتورى مطلقه بوده‏اند . متاسفانه حكومت‏هايى هم كه به عنوان دين تشكيل يافته‏اند، از اين قاعده مستثنى نبوده‏اند. جز حكومت پيامبران بنى‏اسرائيل; يعنى حكومت‏حضرت موسى عليه السلام و وصى او يوشع بن‏نون و بعد از آن حكومت‏هاى حضرت طالوت، داود و سليمان و حكومت پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله وسلم و على بن‏ابى‏طالب عليه السلام، حكومت‏هاى ديگر، نه به حكم دين و خواست مردم شكل گرفته و نه در خدمت مردم بوده‏اند . البته گاهى در تاريخ پادشاهانى نيكوسيرت يافت مى‏شده‏اند كه در صدد خدمت‏به مردم برآمده‏اند ولى شمار اينان در برابر حاكمان مستبد، آن قدر كم بوده كه به مصداق «النادر كالمعدوم‏» اصلا به شمار نمى‏آيند . 
در حكومت‏هاى استبدادى، شاه حاكم مادام‏العمر بوده و اهواء و خواسته‏هاى او حكم قانون يافته و با توسل به زور اجرا شده‏اند . متاسفانه در غرب بعد از دموكراسى‏هاى آتن و روم قديم، استبداد حاكم شد و اين استبداد شديدتر بود و قرن‏ها اين استبداد زير لواى حاكميت كليسا ادامه حيات مى‏داد 
  • بازدید : 128 views
  • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق بررسی میزان بکارگیری روش های تربیت دینی نوجوانان از منظر نهج البلاغه در کتب دینی مقطع راهنمایی-خرید اینترنتی تحقیق بررسی میزان بکارگیری روش های تربیت دینی نوجوانان از منظر نهج البلاغه در کتب دینی مقطع راهنمایی-دانلود راگیان پایان نامه بررسی میزان بکارگیری روش های تربیت دینی نوجوانان از منظر نهج البلاغه در کتب دینی مقطع راهنمایی-پایان نامه بررسی میزان بکارگیری روش های تربیت دینی نوجوانان از منظر نهج البلاغه در کتب دینی مقطع راهنمایی

این فایل در ۴۴۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل مواردزیر است:
فرضيات تحقيق نيز بر اساس همين سؤالات در نظر گرفته شد و محقق در طول مدت تحقيق سعي نمود که در جهت پاسخ دادن به سؤالات فوق به بررسي فرضيه هاي تحقيق اقدام نمايد. اهدافي که براي انجام تحقيق در نظر گرفته شد عبارتند از: آشنا کردن والدين و مربيان و دستندرکاران نظام تربيتي با ديدگاه تربيتي امام علي(ع) درباره تربيت اجتماعي و جمع آوري نظرات و سيره عملي آن بزرگوار به صورت اصول و روش هاي تربيت اجتماعي و معرفي نهج البلاغه به عنوان يک کتاب جامع تربيتي که در اختيار علاقمندان قرار گيرد.با توجه به اينکه پژوهش در زمره تحقيقات تاريخي قرار مي گيرد ،بنابراين به عنوان منبع پژوهش از کليه کتب روايي، تاريخي و تحقيقات ارائه شده در اين زمينه بهره گرفته شد و از روش توصيفي- تحليلي استفاده نموده ايم، در ابتدا به شناسايي و گردآوري منابع موردنياز پرداختيم و پس از گردآوري اطلاعات، طي دو مرحله به مطالعه کلي واجمالي و نيز مطالعه عميق همراه با فيش برداري و ثبت موضوعات موردنظر پرداختيم.
پس از انجام فيش برداري به طبقه بندي اطلاعات در رابطه با تربيت اجتماعي و با مطالعه منابع موجود در ارتباط با اصول و روش هاي تربيت کودک و استنباط اصول و روش ها با استفاده از ديدگاه تربيتي امام علي(ع) پرداختيم .
 
فصل اول
کليات تحقيق:
۱) بيان مسئله
۲) اهداف تحقيق
۳) ضرورت تحقيق
۴) فرضيات تحقيق
۵) روش تحقيق
۶) تعريف اصطلاحات و واژه ها
 
۱- بيان مسئله
يکي از اساسي ترين بخش هاي تربيت، تربيت اجتماعي است که از جايگاه ويژه اي در فرايند تعليم و تربيت برخوردار مي باشد.تربيت اجتماعي نه تنها يکي از اهداف آموزش و پرورش است بلکه تحقق آن يکي از وظايف اصلي آموزش و پرورش مي باشد و بايد به کاربرد بسيار مهم آن در توسعه فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي نيز بايد توجه نمود. به ارتباط آن با روند توسعه در هر جامعه اي تأکيد کرد. روابط نامناسب برخي از افراد دچار ناسازگاري هاي اجتماعي ، نداشتن روابط اجتماعي مطلوب با ديگران که باعث آسيب ديدگي از ديگران مي شود،نابساماني هاي اجتماعي ، برخوردهاي غلط اجتماعي، با وجود مشکلات موجود چه راه حل ها و چه روش هايي را براي تربيت اجتماعي افراد به کار ببريم.
عده اي از روان شناسان بر اين باورند اگر روابط بين فردي بين افراد خوب باشد، سلامت رواني انسان مورد تهديد قرار نمي گيرد و جامعه شناسان معتقدند که روابط اجتماعي مطلوب اجتماعي و همگوني و اشتراک رويه باعث وحدت اجتماعي مي شود. به علاوه اين امر موجب موفقيت و پيشرفت مردم يک جامعه مي گردد و تسهيل در امور ارتباطات ، رضايت خاطر براي انسان ها به دنبال دارد.
ما در جامعه اي اسلامي زندگي مي کنيم و مشي حاکم بر نهاد هاي اجتماعي اين جامعه بايد متأثر از ديدگاه هاي اسلامي باشد.دين مبين اسلام با هدف تربيت بشر، انسان سازي و رشد فضايل و رساندن بشر به تکامل و مقام قرب ذات باريتعالي طراحي و توسط رسول گرامي اسلام و امامان معصوم به بشريت عرضه شده است.لذا درصدد هستيم تا تربيت اجتماعي را از منظر امام علي(ع) مورد بررسي قرار دهيم.
به طور مسلم تبيين هر چه بهتر نظرات حضرت علي(ع) در مورد تربيت اجتماعي راه گشايي تربيت صحيح افراد جامعه اسلامي است و در خصوص بهتر شکل بخشيدن به اجتماع و مناسبات حاکم بر آن مي توانيم از انديشه هاي زلال علي(ع) بهره گرفت .و با الهام از ديدگاه هاي امام علي(ع) اصول، روش ها، اهدافي را در اين باره استخراج نماييم و راه حل ها و روش هايي براي تربيت اجتماعي افراد به کار ببريم و در اين رابطه سؤالاتي مطرح مي گردد که به جهت پاسخگويي به آنها نيازمند تحقيق هستيم.
سؤالات پژوهش عبارتند از:
۱) جامعه تا چه اندازه نسبت به مسائل تربيتي نهج البلاغه به طور اعم وتا چه اندازه نسبت به اهداف اجتماعي تربيت در نهج البلاغه به طور اخص آشنايي دارد؟
۲) اصول تربيت اجتماعي با توجه به ديدگاه امام علي(ع) کدام است؟
۳) با توجه به ديدگاه امام علي(ع) روش هاي تربيت اجتماعي چيست؟
۴) ميزان استفاده و بهره گيري ما از نهج البلاغه در مورد مسائل تربيتي چقدر است؟
۵) آيا مسائل تربيتي مطرح شده با آنچه که در نهج البلاغه آمده است مطابقت دارد ؟
 
۲ – اهداف تحقيق
۱) معرفي نهج البلاغه به عنوان يک کتاب جامع در مسائل تربيتي
۲) بررسي تطبيقي مسائل و اهداف اجتماعي تربيت با آنچه که در نهج البلاغه آمده است.
۳) بررسي ديدگاه امام علي(ع) در نهج البلاغه نسبت به مسائل تربيتي به طور اعم و نسبت به اهداف اجتماعي تربيت به طور اخص
۴) ارائه راه کارهاي مناسب براي توسعه اهداف اجتماعي تربيت با توجه به آنچه که در کتاب نهج البلاغه آمده است.
۵) جمع آوري نظرات، توصيه ها و سيره عملي آن حضرت درباره تربيت به صورت منبعي که در اختيار معلمان ،مربيان ودست اندرکاران آموزش و پرورش و ديگر و ساير علاقمندان قرار گيرد.
۶) هدف کاربردي تحقيق عبارت است از ارائه راهبردهايي براي تربيت اجتماعي جهت افزايش کارايي جامعه اسلامي و تسريع روند توسعه در آن.
 
۳- ضرورت تحقيق
در نظامي که مبتني بر دين مبين اسلام است و تمام نهادهاي اجتماعي آن بايد به صورت عملي دستورات اسلام را سرلوحه برنامه ها و فعاليت هاي خود قرار دهند،بررسي ديدگاه امام علي(ع) امري ضروري است ، خصوصا در نظام تعليم و تربيت رسمي که وظيفه اصلي تربيت فرزندان را بر عهده دارند اين ضرورت بيشتر احساس مي گردد.
در مورد ديدگاه هاي تربيتي امام علي(ع) در کتب و تحقيقات مختلف، مطالبي به صورت پراکنده ذکر شده است، 
اما تاکنون اثر مستقل و نسبتا جامعي که به جمع آوري نظرات و سيره امام علي(ع) در رابطه با اصول و روش  هاي تربيت اجتماعي باشد، تدوين نشده است. لذا بر اساس اين ضرورت و نياز آنها پژوهشي در اين زمينه احساس مي شود و لازم است چنين پژوهشي انجام شود تا به صورت منبعي مورد استفاده مربيان و دست اندرکاران و علاقمندان به تربيت و والدين قرار گيرد.
۴- فرضيات تحقيق
۱) مسائل مطرح شده پيرامون اهداف اجتماعي تربيت مطابق با ديدگاه امام علي(ع) و الهام گرفته از کتاب شريف نهج البلاغه است و علي(ع) مسائل تربيتي را به بهترين صورت و شکل ممکن ارائه کرده است.
۲) عدالت اجتماعي اصل تربيتي، و سپردن مسئوليت در حد توان و رعايت حقوق افراد و روش هاي تربيتي آن از ديدگاه امام علي(ع) مي باشد.
۳) توجه به زهد به عنوان زيستی شايسته، مشورت، امر به معروف و نهي از منکرو روش هاي تربيتي آن از ديدگاه امام علي(ع) مي باشد.
۴) توجه به اصول عدم استرحام و ذلت ناپذيري،عدم انظلام و ستم ناپذيري، کرامت و تکريم در روابط اجتماعي و روش هاي تربيتي آن از ديدگاه امام علي(ع) مي باشد.
۵- روش تحقيق
براساس ماهيت موضوع مشخص مي شود که موضوع تحقيق امري نظري است ،در اين تحقيق از روش کتابخا نه اي استفاده مي شودو در زمره تحقيقاتي است که روش آن توصيفي- تحليلي مي باشد.
در اين تحقيق پس از دسترسي به منابع متعدد مطالب ،فيش برداري،دسته بندي نموده وبا تعمق واستنباط گزارش تحقيق خود را ارائه داده. 
۶) تعريف اصطلاحات و واژه ها
تعريف هدف و نقش هدف
هدف نقطه اي است که انسان به طرف آن حرکت مي کند.هدف، جهت زندگي و جهت کوشش هاي انسان را روشن مي سازد . اعمال بدون هدف فعاليت هايي عقيم و بدون نتيجه اند، فعاليت هايي عبث و بيهوده که ثمري به دنبال ندارد و هدر دادن نيروها و امکانات، نتيجه واقعي آن است. تعيين هدف به فعاليت ها معنا مي بخشد و به افراد براي انجام فعاليت ها ،انگيزه و نيرو مي بخشد.
اهداف همچنين معيارهاي ارزشيابي و سنجش فعاليت هايند.ميزان تحقق اهداف مقياس و ملاکي است براي تعيين صحت مسير پيموده شده و مناسب بودن روش هاي به کار گرفته شده و همچنين درستي اقدامات در دست اجرا. با توجه به اهداف است که اشتباهات مسير تصحيح مي شود و فعاليت ها در مسير و کانال اصلي خود هدايت مي شود.اهداف همچنين تابلويي از فلسفه و حقانيت افکار و اعمال تعقيب کنندگان آن است.دکتر شريعتمداري در کتاب”جامعه و تعليم و تربيت” برخي نقش هاي اهداف تربيتي را برشمرده است:
۱) هدف هاي تربيتي جهت تجربيات، فعاليت ها، مطالعات و بحث هاي معلم و شاگرد را تعيين مي کند. 
۲) هدف هاي تربيتي نقطه اي را که کليه افراد در فعاليت هاي آموزشي و پرورشي به آن توجه دارند، مشخص مي سازد.
۳) هدف هاي تربيتي کوشش هاي افراد و گروه هاي شاگردان و معلمان را هماهنگ مي سازد.
۴) هدف هاي تربيتي معلمان و شاگردان را براي شرکت در فعاليت هاي متنوع تربيتي تحريک مي کند.
۵) هدف هاي تربيتي اساس ارزش سنجي پيشرفت بر شاگردان و افراد را تشکيل مي دهند  
فوايد و اهميت تعيين هدف: 
وجود هدف براي نظام ،خود دليل موجوديت و ارزش وجودي آن نظام است.جلوي هوس ها و بي بندوباري ها را مي گيرد.مسئولان تربيت را متعهد مي سازد که در سو و جهتي که مقصد و منظور است گام بردارند و از سردرگمي نجات پيدا کنند.وجود اهداف در يک نظام نوع تلاش ها و کيفيت ها را معين مي کند.
  به مربي نشان مي دهد که چه بايد بکند و آيا آنچه که انجام مي دهد کافي است؟ جلوي کوشش هاي بي ثمر و سرسري را مي گيرد و از تلاش هاي بيهوده و ضايعات در وقت و سرمايه گذاري جلوگيري مي نمايد.
  • بازدید : 130 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

-پيامبر فرمودند در روز قيامت عرش خدا به انواع زينتها آراسته مي شود،امام حسين(ع) بر يك منبر وامام حسين (ع)بر منبر ديگر قرار مي گيرد و خداوند عرش را با آنهامي آرايد همانند دو گو شواره براي زن. 
۲-پيامبر به امام عاي(ع) فرمودند: سلام بر تو اي پدر دو گل خشبو،توصيه اين دو گل خشبو را به تو مي كنم.
۳-پيامبر در براي امام حسين(ع) هنگام تولد گو سفندي عقيقه كرد ومرتباً اين جمله را دربارة امام حسين(ع) بيان مي فرمودند كه : حسين“ وانا“ من حسين(ع).
۲۹-اخبار پيامبر اعظم از صلح امام حسن(ع)را بيان نما ييد؟
ابن عباس از پيامبر نقل فرمودند همانا اين پسرم آقاست، گويي خداوند بوسيلة او صلح را بين دوگروه از مسلمانان بر قرار مي كند.
امام حسن(ع)و حسين(ع) امامند چه قيام كنند و چه قعود كنند.
– يك نمونه از شجاعت امام حسن(ع) را در جنگهاي دورة امام علي(ع) بيان نماييد؟
در جنگ صفّين آنقدر شجاعت نشان داده بود كه امام علي(ع) مي فرمودند جلوي اين جوان را بگيريد كه مي ترسم مرگ او مرا نابودكند.
چهار ويژگي مهم قيام عاشورا را بيان كنيد؟
۱- براي دفاع از حريم حق هايت استقامت و پايداري را داشتند.
۲- وابسته دل بسته به دنيا نبودند.
۳- توجه به اصل الاهم فالاهم   يعني كه موضوع مهمتر را فداي مهم نمي‌كرد.
۴- در حادثه عاشورا همه فضائل اخلاقي و ارزشها ظهور كرد.
۵- بندگي خدا را كردن در هر حال چون او را شايسته پرستش مي‌دانستند.
۶- استقرار حفظ حفظ ارتباط معنوي با خدا در همه حال به ويژه شب آخر كه امام (ع) با ديگر فرصت براي عبادت خواستند و فرمودند: اني احب الصلوه‎.
۳- چرا براي بزرگداشت تنهابه گفتگو ومباحث علمي اكتفا نمي شود؟
چه ضرورتي بر تعطيل شدن شهرها وراه اندازي دستجات عزاداري وجوددارد؟
راو نشناسان معتقد هستند آنچه بر رفتارآگاهانة انسان مؤثر است.
۲عامل مي باشد   الف: معرفتي وشناختي: يعني براي انجام يك كار آگاهانه بايد معرفت و شناخت نسبت به آن امر را افزايش داد.
ب:عاطفي واحساسي:مي توانند براي انجام كار مؤثر باشند. 
در قيام امام حسين(ع) عقيده بر اين است كه هرچه معرفت وشناخت نسبت به آن بالاتر باشد اما نمي‌تواند حركت آفرين باشد و آنچه حركت آفرين است عوامل و ارتباط عاطفي و احساسي است.
۱- شبهه ايمان كودكانه امام علي (ع) را تبيين و پاسخ دهيد؟ هم شبهه را بگوييد و هم جواب آن را؟
شبهه: عده‌اي بر اين اعتقادند كه چون امام علي (ع) قبل از سن بلوغ به اسلام ايمان آورده، ايمان او تقليدي و كودكانه بوده است و قابل مقايسه با ايمان ديگر صبحابه پيامبر نيست و ارزشي محسوب نمي‌شود.
جواب: الف: ايمان امام علي (ع) قبل از بعثت: واضح و مبرهن است كه امام (ع) قبل از بعثت پيامبر تحت تعليمات ايشان و پدر و مادرش كه از نسل ابراهيم (ع) بوده‌اند به وحدانيت خداوند ايمان داشته‌اند و آني و لحظه‌اي نسبت به خدا مشرك و بت‌پرست نشده‌اند كه اين در احاديث اهل تسنن نيز تأييد شده است.
ب: ايمان علي (ع) بعد از بعثت: پيامبر طبق آيه‌اي از قرآن كه مي‌فرمايد: «پيامبر هيچگاه عبث و بيهوده سخن نمي‌گويد و هر چه مي‌گويد و هر چه مي‌گويد وحي خداوند است. از طرف خداوند علي (ع) را به اسلام دعوت كرده، پس امام (ع) از نظر شعور و درك به حدي رسيده بودند كه ايمانشان با ايمان بزرگسالان برابري مي‌كرد و از طرفي سن بلوغ در احكام شرعي مراعات مي‌شود نه در امور عقلي و اعطايي مقام نبوت و حكمت در زمان كودكي در پيامبران الهي همچون عيسي (ع) و يحيي (ع) هم ناظر بر اين مدعا مي‌باشد.
۳۰- علل و عوامل صلح امام حسن (ع) را بيان نموده و اين حادثه مهم تاريخي را توضيح دهيد. 
۱- اگر امام حسن (ع) مقاوت مي‌كرد نتيجه نهاييش آنطور كه ظواهر تاريخ نشان مي‌دهد كشته شدن امام و خليفه در مسند خلافت بود ولي كشته شدن امام حسين، كشته شدن يك نفر معترض بود.
۲-اگر امام حسن (ع) مي‌جنگيد، يك جنگ چند ساله‌اي ميان دو گروه عظيم مسلمين شام و عراق رخ مي‌داد و چندين ده هزار نفر مردم از دو طرف تلف مي‌شدند و احتمال اينكه بر معاويه پيروز شوند وجود نداشت و امام حسن (ع) نهايتاً مغلوب مي‌شد و نتيجه‌اي در بر نبود و ياران امام حسن (ع) ايمان قوي نداشتند و با پول به پايگاه معاويه ملحق مي‌شدند اما امام حسين (ع) جمعيت ۷۲ نفري داشت كه همگي شهيد شدند. بنابراين با توجه به متفاوت بودن شرايط امام حسن (ع) با شرايط امام حسين (ع)، امام حسن (ع) صلح كردند تا زمينه براي قيام امام حسين (ع) فراهم شود در حالي كه ياران امام حسن (ع) به ايشان اعتراض مي‌كردند كه صلح با معاويه را نقض كنند امام مي‌فرمودند قيام براي بعد از معاويه يعني كمي بيش از اين بايد مهلت داد تا وضع او روشن شود و چهره واقعي او به مردم ثابت شود. معاويه كاغذ سفيد امضايي براي امام فرستاد و گفت من همه شرايط را مي‌پذيريم فقط حكومت را به من بسپار. امام هم شرط گذاشتند كه او به مقررات اسلامي عمل كند. جنگ خونين به پا ندارد. بعد از معاويه حكومت به امام حسن (ع) يا امام حسين (ع) واگذار شود و … بنابراين امام با معاويه صلح كردند تا هم چهره او نمايان شود و هم زمينه براي قيام با او توسط ياراني با وفا و با ايمان فراهم شود.
۲- سيره امام حسن (ع) در عبادت و فهم درست از معارف ديني را بيان كنيد. از خصوصيات مهم ايشان احساس حضور در عبادت بود نماز انسان را از بدي‌ها دور مي‌كند خداوند در قرآن و قرآن براي رسيدن به احساس حضور در نماز فرموده‌اند: در نماز انسان خدا را خطاب قرار مي‌دهد و براي انسان كم اتفاق مي‌افتد اين چنين حالتي. امام حسن وقتي به آيه يا ايهاالذين آمنوا مي‌رسيد مي‌گفتند در هنگام نماز زيباترين لباسها را مي‌پوشيدند و مي‌فرمودند خدا زيباست و زيبايي را دوست دارد. امام حسن (ع): چيزي كه هيچ‎گونه شري ندارد ۲ خصوصيت دارد: انسان در مقابل نعمت داده شده شكر كند و اگر در معرض حوادث باشد صبر و پايداري داشته باشد. امام حسن چهره زيبايي داشتند و در محافل عمومي باعث جذب ديگران مي‎شدند. امام حسن از متون ديني فهم درستي داشتند. روزي مردي يهودي به امام حسن گفت ما از جد شما شنيديم دنيا زندان مؤمن و بهشت كافر است. در حالي كه شما در آسايش هستيد و من در سخيت هستم. يعني من مؤمن و شما كافريد. امام گفتند: هرگاه ارجمند مؤمن را در بهشت با موقعيت او در دنيا مقايسه كني و همچنين مقام كافر را در دوزخ با وضع او در دنيا مقايسه كني مي‎‎فهمي كه دنيا مؤمن نسبت به آخرتش زندان و در مورد كافر بهشت است. امام حسن(ع): بهترين بهترين‎ها اخلاق خوب است. 
۳۲- با توجه به آيه سوره نمونه‎اي از سيره امام حسن را بيان كنيد. 
بدي‎ها را با خوبي‎ها پاسخ دهيد و دفع كنيد. اگر اين كار را كنيد خواهيد ديد بين تو و آن فرد كه دشمني بينتان بوده ارتباط دوستي و صميمي برقرار مي‎شود. پيامبر با اعراب جاهل با نرمي رفتار مي‎كردند و تنشي ايجاد نمي‎كردند. مردي شامي كه تحت تأثير تبليغات معاويه قرار گرفته بود. از امام علي بد مي‎گفت و چهره ايشان را خراب مي‎كرد. وقتي وارد مدينه شد به امام حسن ناسزا گفت امام حسن بدون توجه به طرفدارانش كه در اطرافش بودند فكر كرد چگونه مي‎تواند او را هدايت كند و به او گفت اگر غريبي و از تو پذيرايي مي‎كنيم و ‎‏… فرد شرمنده شد و گفت حالا تو و پدرت از محبوبترين مردان نزد من هستيد. 
۳۴- عوامل مهم در قيام امام حسين(ع) را نام بوده و با ذكر دليل مهمترين علت را توضيح دهيد:
۱- بيعت خواستن حكومت ستمكار وقت از امام حسين(ع)
۲- دعوت مردم كوفه ۱۲ هزار نامه به امام(ع)
۳- امر به معروف و نهي از منكر (مهمترين عامل) چون اگر مسأله بيعت بود امام به جاي ديگري مي‎رفت و اگر مسأله دعوت مردم كوفه بود امام بين راه متوجه شده بودند كه مردم كوفه وفادار نيستند امام به برادرشان محمدبن خليفه نامه نوشتند: من حركتي را شروع كردم كه بتوانم ارزشها را در جامعه احيا كنم، امر به معروف و نهي از منكر كنم و به سيره پدر و جدم عمل نمايم و همچنين فرمودند نمي‎بينيد كه به باطل عمل مي‎شود و از آن نهي نمي‎شود. 

عتیقه زیرخاکی گنج