گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 192 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

۱-۱ دیوارهای حایل طلب
دیوارهای حایل را برحسب نوع مصالح تشکیل دهنده و المانهای مقاوم به سه دسته تقسیم می کنند:
۱- دیوارهای حایل وزنی (ثقلی)
۲- دیوار حایل بتن مسلح(کانتیلور) 
۳- دیوار حایل بتن  مسلح شیت بندار
این دیوارها معمولاً از مصالح سنگی ، آجری یا بتون غیرمسلح است و حفظ نیروی ناشی از وزن دیوار ، در مقابل واژگونی و لغزش مقاومت می کند . که تا ارتفاع ۱۰-۱۲ متر هم ساخته می شود. 
ا زمعایب این دیوار در ارتفاع بلند عبارت از:
۱- غیراقتصادی
۲- فضای زیادی رااشغال می کند 
۳- به دلیل حجم زیاد ، سرعت اجرا را کاهی می دهد 
شیب ؟/؟ دیوار تقریباً   و ضخامت بالای دیوار   و ضخامت پاشته 😀  در حدود  تا   )
و طول پایه در حدود ۰٫۵-۰٫۷ H  است . 
دیوار حایل بتن مسلح( کانتیلور) : معمولاً برای ارتفاع زیاد جهت کاهش حجم مسالح مصرفی از یک طرف و سرعت اجرا و فضای اشغالی کمتر از ظرف دیگر، از این نوع دیوار استفاده می شود . 
۱-۱-۲ دیوار حایل پشت بند دار: زمانی که ارتفاع زیادمی شود دیوار حایل بتن مسلح به تنهایی جوابگو نیست . بنابراین به دلیل ؟؟ زیاد تغییر شکل راس دیوار ناشی از فشار راکتیو خاک افزایش می یابد که از پشت بند به عنوان  عامل سخت کننده  استفاده می شود . 
۱-۱-۳ پشت بند در دیوار حایل میتواند:
۱- در سمت خاکریز (داخل خاکریز) اجرا شود 
۲- در سمت آزاد دیوار اجرا شود .
در حالت ۱ پشت بند یا سخت کننده به صورت کششی عمل می کند . 
د رحالت ۲ پشت بند یا سخت کننده بصورت فشاری عمل میکند .
چون اغلب پشت بنداز جنس بتن مسلح می باشد . معمولاً به دلیل مقاومت فشاری بتن در سمت آزاد و دیوار اجرا می شود و اقتصادی تر است . 
انواع درز دیوارهای حایل 
الف) درزهای اجرایی: که به دلیل ارتفاع زیادو طول زیاد به ندرت میتوان سازه ای را یکپارچه اجرا کرد.
۱) درز اجرایی به صورت افقی برای قطع بتن ریزی در ارتفاع
۲) درز اجرایی بصورت عمودی برای قطع بتن ریزی در طول
میلگردها به صورت ممتد هستند( در درزهای اجرایی) به دلیل سطح درزگیری بتن قدیم با بتن جدید بتن ریزی به صورت پله ای اجرا می شود . 
ب) درز انقباضی: از این درز معمولاً برای کنترل آثار حرارتی در دیوارها به کر می رود. در این نوع درزها تمام یا قسمتی از میله گردها ممتد می باشد و بتن به صورت صیقلی قطع می شود و عملاً شرایطی فراهم می شود که پیوستگی بتن قدیم و جدید به حداقل رسیده باشد . تا در صورت ایجاد ترک ناشی از انقباض، محل مناسب برای ایجاد ترک به صورت منظم باشد . 
درزهای انقباضی معمولاً در فواصل ۷ تا ۱۰ متر در طول دیوار اجرا می شود . 
ج) درزانبساطی: برای کنترل آثار حرارتی در دیوارهای حایل بکار می رود هف از استفاده از درز انبساطی کاهش تنش ناشی از ازدیاد طول قطعه می باشد . 
در این نوع درز: دو قطعه کاملاً ا زهم جدا می شود . . تمام میلگردها در طول دیوار کاملاً قطع می شوند .
فاصله لین دو قطعه : ۶- ۱۰× ۱۱ =        
  = ضریب انبساز حرارتی بتن سطح
  = اختاف درجه حرارت بین گرمترین و سرد ترین روزهای سال 
L = فاصله بین دو درز انبساطی ( معمولاً ۳۰ تا ۳۵ متر)
میل گردهای حرارتی در دیوارحایل 
علاوه بر میله گردهای محاسباتی لازم است میله گردهایی به منظور کنترل آثار ناشی از حرارت و افت ( جمع شدگی) بتن تعبیه شود . 
براساس ACI میلگر دهای افقی می بایست ۲۵/۰ درصد سطح مقطع دیوار در نظر گرفته شود . 
 
 (که معمولاً برای طول واحد حساب می شود )
    درسمت جلو و   سمت جلو ساقه دیوار در معرض بیشتر تغییرات دما قرار دارد لذا توصیه می شود
      در سمت خاکریز اجرا شود . 
II میلگردهای حرارتی قائم در ساقه دیوار
به طور کلی با توجه به انتهای آزاد دیوار شدت تنش های قائم از افقی کمتر است . لذا ACI مقدار میلگرد حرارتی را ۱۵/۰ درصد سطح مقطع بتن در نظر می گیرد . 
ضخامت موثر برای محاسبه میلگردهای هر طرف مساوری نصف ضخامت دیوار ودر صورتی که ضخامت متوسط دیوار بزرگتری از ۵۰ سانتی متر باشد ضخامت موثر برای میلگردهای هر طرف ۲۵ سانتی متر است . 
 
(معمولاً در سمت آزاد کار گذاشته می شود در سمت مجاور خاک میلگردهای محاسباتی حاکم می شود . 
III:میلگردهای حرارتی طولی پی در قسمت و پنجه
ضخامت موثر برای محاسبه میلگردهای حداقل قسمت فوقانی در صورتی که ضخامت پی کمتر از ۵۰ سانتی متر باشد . مساوی نصف صخامت و در صورتیکه ضخامت پی بزرگتری از ۵۰ سانتی متر باشد . حداکثر ۲۵ سانتی متر مدنظر گرفته می شود و در سمت پایین پنجه و پاشنه که در مجاورت خاک می باشد . ضخامت موثر حداکثر ۱۰ سانتی متر است . 
=   سطح مقطع میلگردهای حرارتی فوقانی در هر متر طول
=   سطح مقطع میلگردهای حرارتی تحتانی در هر متر طول

زهکشی خاکریز پشت دیوار حائل : 
به دلیل بارشهای جوی و یا جریان آبهای سطحی و یا نوسان سطح آب رودخانه در سیلاب مصالح خاکریز پشت دیوار ممکن است اشباع شود که باعث افزایش فشار محرک وارد بر دیوار می شود . که برای کاهش فشار وارد بر دیوار از لوله های زهکش( سوراخ زهکش) به صورت عمود بر ساقه در جهت ارتفاعی و یا در طول دیوار اجرا می شود . 
برای جلوگیری از فرسایش خاک پشت خاکریز و مسدود نمودن سوراخ زهکش لازم است در اطراف لوله (سوراخ) از مصالح فیلتر استفاده می شود . 
کنترل پایداری دیوار حایل
I:  کنترل پایداری در مقابل واژگونی 
+W3 x x   +W2  Mn=W1 x  
Mn : مقاوم 
W1: وزن پی
:  فاصله تا پنجه
W2 : وزن ساقه ( قسمت حایل )
W3: وزن ، قرار گرفته بر روی پی
  لنگر واژگونی
   فشار وارد بر دیوار حایل از طرف خاکریز
 

II : کنترل پایداری درمقابل لغزش
 C   و      : خاک ریز پی
 
 = R7=W1+W2+W3+W4برآیند ؟؟ و عمود بر پی
W4 : وزن خاک روی پی در سمت آزاد دیوار
 X 1) +Rr Fr=Pp+C’ x (    = نیروی مقاوم در مقابل لغزش
    +(W1+W2+W3+W4).tg  C x    Pp+ = فشار خاک وارد بر دیوار از طرف قسمت آزاد
فشار ناشی از فشار خاک خاکریز  + نیروی ناشی از فشار آب = Fa نیروی محرک
   F.s =    ضریب اطمینان درمقایل لغزش
 
دیوار های حایل انعطاف پذیر : (سپر)
برای احداث دیوار در موارد زیر استفاده می شود . 
۱- دیوارهای ساحلی
۲- سازه های موقت 
۳- جلوگیری از فشار خاک در تراشه ها 
۴- احداث سد موقت یادایم
۵- گودبرداری جلوگیری از فرسایش خاک
۶- اجرای شمع و حفاری
۷- جلوگیری از روانگرایی خاک و …
تقسیم بندی سپرها برحسب نوع مصالح تشکیل دهنده 
۱- سپر چوبی
۲- سپرهای بتنی ال) پیش ساخته  ب) بتنی در جا
تقسیم بندی سپرها با توجه به سیستم حصاری
۱- سپرهای طره ای ( مهار نشده )
۲- سپرهای مهارشده 
تکیه گاه دوم سپر از نظر تحلیلی
۱- مفصلی 
۲- نیمه گیردار
۳- گیردار
تکیه گاه سر سپر از نظر تحلیلی 
۱- سرآزاد ( بدون مهار یا طره ای )
۲- سر مهار شده ( در یک ردیف یا چند ردیف)
اگر سپر با سر آزاد باشد جهت پایداری می بایست دم سپرحتماً گیردار باشد 
اگر سر سپر مهار شده با شد بسته به اینکه در چند ردیف مهار شده ، درجه نامعینی افزایش می یابد . 
اگر پای سپر( دم سپر) مفصلی باشد ، حداقل یک ردیف مهارشده جهت پایداری مورد نیاز است . 

عتیقه زیرخاکی گنج