گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 144 views
  • بدون نظر
این فایل به صورت زیر تهیه شده است:

به‌رغم اتفاق نظر در مورد ضرورت ارزیابی اطلاعات ارایه شده از سوی مدیریت توسط افراد صلاحیت‌دار مستقل، همواره طی سالیان متمادی درباره تاثیر گزارش حسابرسی بر فرآیند تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان بحث بوده‌است. در این پژوهش، بر مبنای طرح و آزمون چهار فرضیه، محتوای اطلاعاتی کسری ذخایر مورداشاره در گزارش حسابرسی و تاثیر افشای مبلغ آن بر تصمیم‌گیری سرما‌یه‌گذاران و کارشناسان بررسی ‌شده‌است. جامعة آماری مورد مطالعه در این پژوهش، برای آزمون فرضیه‌های اول و دوم، محدود به شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و برای آزمون فرضیه‌های سوم و چهارم، در برگیرندة سه گروهِ کارشناسان سازمان بورس اوراق بهادار تهران، کارشناسان شرکت‌های کارگزاری، و سرمایه‌گذاران در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. 
به‌رغم اتفاق نظر در مورد ضرورت ارزیابی اطلاعات ارایه شده از سوی مدیریت توسط افراد صلاحیت‌دار مستقل، همواره طی سالیان متمادی درباره تاثیر گزارش حسابرسی بر فرآیند تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان بحث بوده‌است. در این پژوهش، بر مبنای طرح و آزمون چهار فرضیه، محتوای اطلاعاتی کسری ذخایر مورداشاره در گزارش حسابرسی و تاثیر افشای مبلغ آن بر تصمیم‌گیری سرما‌یه‌گذاران و کارشناسان بررسی ‌شده‌است. جامعة آماری مورد مطالعه در این پژوهش، برای آزمون فرضیه‌های اول و دوم، محدود به شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و برای آزمون فرضیه‌های سوم و چهارم، در برگیرندة سه گروهِ کارشناسان سازمان بورس اوراق بهادار تهران، کارشناسان شرکت‌های کارگزاری، و سرمایه‌گذاران در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. یافته‌های این پژوهش نشان‌دهندة آن است که، تغییرات تعداد بند‌های گزارش حسابرسی درمورد کسری ذخایر شرکت، تاثیر معنی‌داری بر قیمت سهام ندارد. اما، تغییرات مبلغ کسری ذخایر مورد اشاره در گزارش حسابرسی، تاثیر معنی‌داری بر قیمت سهام دارد. هم‌چنین، هرچند در گروه کارشناسان و کارگزاران سازمان بورس اوراق بهادار تهران، تفاوت معنی‌داری بین میانگین قیمت سهام پیشنهاد شده توسط هریک از گروه‌های باخبر و بی‌خبر از مبلغ کسری ذخیرة‌مالیات مورد اشاره در گزارش حسابرسی مشاهده شد؛ ولی در گروه سرمایه‌گذاران، تفاوت معنی‌داری بین میانگین قیمت سهام پیشنهاد شده توسط هریک از گروه‌های باخبر و بی‌خبر از این مبلغ مشاهده نشد.
هدف تحقیق: یافته‌های پژوهش های مربوط به محتوای اطلاعاتی گزارش حسابرس مستقل، آخرین استاندارهای مربوطه، تاثیر کسری ذخایر حسابداری مورد اشاره در گزارش حسابرس مستقل بر قیمت سهام می باشد فرضیه‌های تحقیق: تغییرات قیمت سهام با تغییرات تعداد بندهای گزارش حسابرس مستقل در مورد کسری ذخایر حسابداری شرکت رابطه دارد. افشای مبلغ برآوردی کسری ذخایر حسابداری در گزارش حسابرس ذخایر حسابداری اکتفا می شود. افشای مبلغ برآوردی کسری ذخایر حسابداری در گزارش حسابرس مستقل – در مقایسه با مواردی که بدون ذکر مبلغ برآوردی آن صرفا به عدم کفایت ذخایر حسابداری اکتفا می شود- در تصمیم گیری سرمایه‌گذاران تاثیر دارد‭ ۰‬جامعه آماری: شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار. کارشناسان سازمان بورس اوراق بهادار و کارشناسان شرکت های کارگزاری بورس است. یافته‌های تحقیق: بر مبنای نتایج بدست آمده از اجرای آزمون های آماری فرضیه‭ ۱ ‬و‭ ۴ ‬رد شدند و فرضیه‌های‭ ۲ ‬و‭ ۳ ‬تایید گردیدند. نتیجه‌گیری و پیشنهادات: برمبنای یافته‌های این تحقیق این احتمال وجود دارد که رابطه مشاهده شده بین تغییرات مبلغ کسری ذخیره مورد اشاره در گزارش حسابرسی و تغییرات قیمت سهام ناشی از توجه سرمایه‌گذاردان به محتوای گزارش حسابرسی نباشد بلکه ناشی از وجود رابطه معنی دار بین تغییرات کسری ذخیره در گزارش حسابرسی و تغییرات وضعیت مالی و سودآوری شرکت باشد که این عامل باعث تغییرات قیمت سهام شرکت می گردد. برمبنای این یافته‌ها پیشنهاد می شود در تحقیقات بعدی وجود این رابطه مورد آزمون قرار گیرد
یافته‌های این پژوهش نشان‌دهندة آن است که، تغییرات تعداد بند‌های گزارش حسابرسی درمورد کسری ذخایر شرکت، تاثیر معنی‌داری بر قیمت سهام ندارد. اما، تغییرات مبلغ کسری ذخایر مورد اشاره در گزارش حسابرسی، تاثیر معنی‌داری بر قیمت سهام دارد. هم‌چنین، هرچند در گروه کارشناسان و کارگزاران سازمان بورس اوراق بهادار تهران، تفاوت معنی‌داری بین میانگین قیمت سهام پیشنهاد شده توسط هریک از گروه‌های باخبر و بی‌خبر از مبلغ کسری ذخیرة‌مالیات مورد اشاره در گزارش حسابرسی مشاهده شد؛ ولی در گروه سرمایه‌گذاران، تفاوت معنی‌داری بین میانگین قیمت سهام پیشنهاد شده توسط هریک از گروه‌های باخبر و بی‌خبر از این مبلغ مشاهده نشد.

عتیقه زیرخاکی گنج