گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 209 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

دردنياي صنعتي امروزي که هر لحظه علم الکترونيک وصنعت نيمه هاديها روبه پيشرفت مي باشد شاهد وارد شدن روز افزون انها در تمام زندگي بشر بوده وميتوان گفت زندگي بدون استفاده ازانها براي انسان ناممکن شده است . با توجه به پيشرفت علوم کامپيوتر در اين دوره ، انجام وکنترل تمام کارها توسط ان به سرعت افزايش يافته و ديگر نيازي به کارطاقت فرسا ونيروي انساني زياد ، نمي باشد.
همانطور که در بالا اشاره شد اين صنعت خيلي زود درکارخانجات وجايي که نيروي انساني دران نقش عمده اي را ايفا مي کردوارد شده ودنيا را متحول کرد،اين تحول بنام اتوماسيون صنعتي ثبت گرديد.دراتوماسيون صنعتي شاهد دقت بالا ، افزايش توليد ، سرعت بالا ،کاهش نيروي انساني ،کيفيت مطلوب ،مشکلات کمتر و رفع  سريعتر مشکلات و در نهايت سود اقتصادي بسيار بالا هستيم .
    در کارخانه الوميناي جاجرم انواع مختلفي از سنسورهاي ابزار دقيقي مختلف ازلحاظ پارامترها ورنج  مورد اندازه گيري ، شرکتهاي سازنده ، دقت مورد اندازه گيري وغيره بکاررفته است که بنده بنا بعنوان پروژه تحقيقاتي خود اندازه گيرهاي  فلو را  انتخاب کرده ام.
 فلو ميزان مواد عبوري ازخط(گاز، سيال ، جامد‌‌ )درواحد زمان مي باشدکه اين خطوط ممکن است خط 
لوله يا نوار نقاله در رنجهاي مختلف و با اشکال مختلف باشد.فلو را به تعبير ديگرميتوان همانند جريان 
الکتريکي عبوري از يک سيم در نظرگرفت همانطورکه براي اندازه گيري جريان الکتريکي روشهاي مختلف (از لحاظ رنج ودقت) وجود دارد دراندازه گيري فلو مواد نيز روشهاي زيادي وجود دارد که به شرايط مختلفي وابسته است.   
شرايط استفاده از انواع مختلف اين فلو مترها به قرار زير مي باشد.
۱- محل نصب در کارخانه که بسته به جنس مواد مصرفي در ساخت فلومتر دارد.
 2-رنج اندازه گيري (نسبت ميزان فلو در خط).
۳-ارزش اقتصادي ماده مورد اندازه گيري .
۴-دقت مورد نياز براي ايجاد کنترل کيفيت مناسب در پروسه هاي بعد از فلومتر.
۵-قيمت اقتصادي انهادر کاربرد مورد نظر .
۶- تعمير و نگهداري اسان با عمر مفيد .
۷-ارائه سيگنال  الکتريکي متناسب با تجهيزات کنترلي .
مثلآدريک مثال بسيارکوچک درکوره هاي حرارتي بايد ميزان درجه حرارت توليدي متناسب با ماده گرم شونده باشد وبراي اين نيز ميزان مصرف سوخت با هواي احتراق و گرماي توليدي تناسب دارد و اندازه گيري سوخت وهوا توسط فلومترها صورت مي گيرد حال اگر در اثرخرابي  فلومترها (عدم  فلومتر) هواي اضافي وارد سيستم شود براي رسيدن به دماي  مورد نظر بايد سوخت  بيشتري وارد کوره  شود ودرنهايت چيزي جزگرم کردن هواي اضافي وهدررفتن سوخت و ضرر اقتصادي نصيب ما نخواهد شد.   
ازمورد بالا ما درمي يابيم که تمام تجهيزات اندازه گيري بسيارمهم بوده و دررشد اقتصادي کشوربسيار 
مؤثر مي باشد.
۱-۲- بخش يک (واحدهاي قرمز ) 
   در اين بخش بنده به توضيحات بسيارمختصري درباره واحدهاي عملياتي بخش يک پرداخته، وجود يا عدم وجود فلومترها ونقش انها را درواحدهاي مربوط به اين بخش تشريح خواهم کرد.دراين واحدها بيشتر خردايش بوکسيت، اهک  و مخلوط  کردن  انها با اب وسود و تهيه دوغاب بوکسيت ودرنهايت انحلال اکسيد الومينيوم دردوغاب انجام مي پذيرد  و نگاه مختصري به اين اعمال همراه با فلوسنجهاي کاربردي دراين بخش کرده وبه اهميت اين تجهيزات در صنعت پي خواهيم برد .
    ابتدا درواحد ۰۱ سنگ بوکسيت انتقال داده شده توسط کاميون ازمعادن همجوارتوسط سنگ شکنهاي  فکي و چکشي خرد مي گردد و ابعاد ريزتراز ۲۰ميکرو توسط نوار نقاله به قسمت هموژنيزاسيون و انبار
بوکسيت در واحد ۰۲ انتقال مي يابددر ورودي واحد ۰۲ مقدار بوکسيت توسط يک سيستم توزين بر حسب تن بر ساعت اندازه گيري شده واين سيستم درزيرنوارنقاله نصب گرديده وفلوي مواد جامدرا اندازه مي گيرد و بعد از هموژنيزاسيون دوباره در همان واحد براي ارسال به واحد ۰۸انبار مي شود .
       در واحد ۰۳ نيزسنگ آهکي که از معدن اهک توسط کاميون به کارخانه ارسال  شده توسط يک سيستم سرند به سه نوع سنگ با ابعاد مختلف جدا سازي مي شود ودو نوع ان بوسيله نوار نقاله به محل انبارسرباز انتقال يافته ودردو انبار مجزا ذخيره مي شود .  درورودي ۰۴ مقدار فلوي اهک توسط سيستم توزين اندازه گيري شده (برحسب تن بر ساعت ) و به کوره ها ارسال مي گردد .  
     درواحد ۰۴ مقدار کافي اهک براي تآمين نيازهاي فرايند در مرحله شير اهک جهت بازيابي سودسوزآور از گل قرمزدر واحد ۱۴ وهمچنين درمراحل قبل ازانحلال به منظورسليس زدايي وکاتاليزورانحلال توليد مي
شود ودرهرکوره يکي ازدونوع سنگ پخت مي شود. دراين واحدازکوره حرارتي مازوت سوزکه اخيرآ دو سوخته نيز شده است (گاز طبيعي) استفاده شده است و ميدا نيم که درکوره هاي حرارتي نسبت ترکيب سوخت وهوا بسته به مقداردمايي ايجادشونده دران کوره دارد که براي اين منظور روي خط سوخت مازوت از فلومترهاي توربيني و خط هوااز فلومترپيتوت استفاده شده است و ميزان ترکيب هوا وسوخت براي ايجاد دماي معين توسط کنترل ولوهاي روي خط سوخت و دمپرهاي روي خط هوا که قبل از فلومترهانصب شده اند با توجه به ميزان فلو تنظيم مي شوند و لوپ کنترلي را ايجاد کرده وباعث تنظيم کوره در يک دماي معين درحجم هواي ثا بت خواسته شده مي شود. واحد اندازه گيري مورد استفاده براي فلو سيالات و گازها دراين کارخانه بيشتر متر مکعب بر ساعت مي باشد .
   در واحد ۰۵ براي تهيه شير اهک ،آب و آهک را به نسبت خاصي مخلوط کرده وآنرا تهيه مي کنيم  براي اندازه گيري ميزان اب مصرفي دراين پروسه ازفلومترهاي نوع اوريفيس وبراي اهک از فلومترهاي چشمي (پيمانه اي)مکانيکي بدون سيگنال  الکتريکي خاصي استفاده کرده و اين دو را با هم مخلوط کرده وبااستفاده از پيمانه هاي آهک، شيراهک را به دانسيته خاصي براي مصرف سايت مي رسانند و جهت ارسال به واحد  هاي مصرفي بعد ازپمپ هاي سرعت متغييرفلومترهاي نوع مگنتي قرار داده و ميزان ارسال  ان را به واحد
هاي ديگر کنترل مي کنند. 
       در واحد ۰۸ ، بوکسيت هموژنيزه خروجي از واحد ۰۲ و آهک پخته شده خروجي از واحد ۰۴ و محلول  سود سوزآور رقيق درآسياب استوانه اي شکل مرطوب کاملآ نرم و ريز مي گردد و براي اين کار سه خط کامل آسياب پيش بيني شده است و ميزان فلوي بوکسيت وآهک براي هر خط جداگانه توسط سيستم توزين و براي سود سوزاور توسط فلومترهاي مگنت اندازه گيري شده تا درصد خاصي از اين سه مخلوط و دوغاب مورد نظر ايجاد شود .
    در واحد ۰۹ اين امکان فراهم مي گردد تا بخشي از سيلس فعا ل موجود در اسلاري۱(دوغاب )بوکسيت با مواد پيرامون خود وارد واکنش شده و تبديل به ترکيباتي غير فعال در شرايط انحلال شود. براي اين منظور  اسلاري بوکسيت را دردرجه حرارت۱۰۰ درجه سانتي گراد به مدت ۸ ساعت نگهداري مي کنند و بامحلول سود سوز اور به ميزان خاصي که توسط فلومترهاي مگنتي اندازه گيري مي شود مخلوط وبه  واحد پمپاژ ارسال مي گردد. 
   درواحد ۱۰پمپاژ توسط چهارپمپ بسيارقوي که به پمپ هاي گهو۲ معروف مي باشد اسلاري بوکسيت 
سيلسي زدايي شده با فشار حداقل ۱۴۵ بار به واحد انحلال ارسا ل مي گردد در اين واحد فلومترها فقط 
در ورودي پمپ هاي گهو بوده و از نوع مگنتي مي باشد.
۱- slurries
۲- GEHO  (موتورهاي جريان مستقيم ساخت هلند با قدرت بسيار بالا ميباشند.)
در واحد ۱۱ اسلاري بوکسيت تا دماي ۲۷۰درجه سانتي گراد در کوره هاي حرارتي (مازوت وگاز)  گرم 
مي شود و براثر اين گرما فشاردرلوله ها زياد شده و اسلاري از فازمايع به فازگازي تبديل مي گردد و در نتيجه موجب انحلال اکسيدآلومينوم بوکسيت دردوغاب مي شود و توسط فلاش تانکهاي فشار ان کاهش پيدا کرده ، فشار به اتمسفر و فاز مايع برمي گردد .واحد ۱۱ داراي چهارخط مجزا مي باشد در قسمت کوره هاي حرارتي آن ازفلومترهاي توربيني وبراي خروجي مواد ازتانک ذخيره واحد از فلومترهاي مگنتي استفاده شده است در ضمن اين واحد يک سيستم بسته مي باشد که براي پيش گرم شدن اسلاري از بخار گرفته  شده از فلاش تانکها استفاده شده و دمارا قبل از کوره ها به ۲۵۰درجه سانتي گراد مي رسانند .در ضمن براي استفاده بهينه از سوخت در بالاي کوره بويلري تعبيه شده که توليد بخار مي نمايد و اب ورودي وبخار خروجي از انها توسط فلومترهاي اوريفيس اندازه گيري مي شود .   

۱- ۳-  بخش دو (واحدهاي سفيد)
    در واحد ۱۲ اسلاري الومينات پس از خروج از واحد ۱۱ توسط سر ريز محلول شستشوي گل قرمز از واحد ۱۴ و همچنين محلول رقيق سود سوزآور به دست امده از فيلتراسيون هيدرات ازواحد۱۷ رقيق مي شود تا امکان ته نشين شدن بهتر ذرا ت گل قرمز فراهم مي گردد خروجي از واحد ۱۲ توسط فلومترهاي مگنتي اندازه گيري مي شود .
   در واحد ۱۳و۱۴ محلول ليکور الومينيوم از گل قرمز توسط سر ريز تيکنرها۱و دو مرحله   فيتراسيون جدا شده وگل قرمز به سد باطله فرستاده مي شود و محلول ليکورآلومينا به واحد هاي بعد  ارسال مي شود براي ته نشين بهتر و سريعتر در تيکنرها از ماده فلو کلانت استفاده مي شود تمام فلومترهاي اين دو بخش از نوع مگنتي بوده بجز مواردي که براي فلوي آب يا کندانس و بخار از اوريفيس استفاده شده است .
   واحدهاي ۱۶و۱۷مربوط به جوانه زدن آلومينا در تانکها مي باشد  بعد از جوانه زدن و بزرگ شدن دانه 
هاي الومينا در واحد ۱۷  الومينا از سود و آب جدا شده توسط فيلتر هاي درام۲ جدا مي شود وبا نوارنقاله 
۱- TIKNER  (فرق ان با  TANK در اين است که قطر ان از ارتفاعش خيلي بيشتر مي باشد.)
۲- DRAM  (نوعي فيلتر استوانه اي براي جدا سازي مواد جامد از مايع توسط وکيوم ميباشد.)
به واحد بعدي ارسال مي گردد تمام فلومترهاي اين واحد نيزازانواع مگنتي بوده بجزموارد اندازه گيري آب وبخار و کندانسکه از نوع اوريفيس مي باشد.     
   خروجي از واحد ۱۷ هيدرات آلومينا نام داشته که توسط سيستم توزيني که در زير نوار نقاله نصب گرديده است اندازه گيري مي شود و در واحد ۱۹ انبار مي شود  مجموعه نوار نقاله هاي انتقال اين دو بخش را واحد ۲۰ نامگذاري کرده اند.
   در واحد۱۸ فقط غلظت سود رقيق شده را افزايش داده و از بخاربراي ايجاد حرارت استفاده مي کنند.و فلو سنجهاي روي خطوط سود مگنتي و روي خطوط اب وبخار اوريفيس ميباشد .
      در واحد ۱۹ هيدرات توسط نوار نقاله ها به مخزن  ورودي واحد ۲۱ رفته و در ان واحد هيدرات به پودر الومينا تبديل مي شود واحد ۲۱ شامل چندين برنر۱ (مشعل) بوده که تقريبآ مانند واحدهاي پخت سيمان مي باشد . تمامي اين مشعل ها دوگانه سوز(مازوت وگاز)کار مي کنند و تمام فلوسنجهاي نصب شده جهت سوخت ورودي به انها از نوع توربيني وبسياردقيق مي باشد . بعد ازتوليد الومينا درسيلوهاي واحد۱۵ انبار مي گردد و درانجا بارگيري کاميون و واگن انجام مي پزيرد فقط در ورودي  هيدرات  به واحد ۲۱ از سيستم توزين نصب  شده در زير نوار نقاله ورودي استفاده شده است .

۱-۴- واحدهاي جانبي۲
        اين کارخانه  داراي چندين واحد جانبي جهت کمک به واحدهاي اصلي(موجود در بخش ۱و۲ )، مي باشد که تک تک به توضيح مختصري در باره انها و فلومترها ي نصب شده در انها مي پردازيم .
۱- براي توليد هواي ابزار دقيق (واحد ۲۲) واحدي شامل سه کمپرسور که هوا با فشار ۷ بار توليد مي کند وجود دارد و بسته به ميزان مصرف هوا در واحدها زمان زير بار رفتن کمپر سورها تنظيم مي شود در ضمن از يک فلو متر اوريفيس براي تعيين ميزان هواي مصرفي در خروجي واحد استفاده شده است .
   2 – براي توليد بخار مصرفي کارخانه (واحد۲۴ )از سه بويلر استفاده شده است که از سه نوع سوخت (گاز گازوئيل مازوت)  براي ان استفاده مي شود و براي تنظيم هواي احتراق از فلومتر ونتوري و تنظيم 
۱- BEURNER (مجموعه کامل مشعلها را گويند.)
۲- utility
سوخت ان از يک نوع فلومتر توربيني وتنظيم آب ورودي وبخار خروجي از فلومترهاي اوريفيس استفاده شده است .
     3- براي ذخيره مازوت در کارخانه واحدي وجود دارد (واحد ۳۸) که امور مربوط به تخليه از واگن يا کاميون ونگهداري وارسال مازوت به واحدهاي مصرفي را برعهده دارد درخط خروجي اين واحد از يک نوع  مس فلومتر بسيار دقيق استفاده  شده است و مقدار مازوت  ورودي  نيز توسط باسکولها در ورودي کارخانه سنجيده مي شود .
   4- تهيه اب اشاميدني صنعتي اتش نشاني توسط واحد ۲۳ انجام مي گيرد که تمام فلومترهاي نصب شده در اين قسمت بيشتر از نوع اوريفيس بوده فقط در خروجي اب صنعتي به طرف بويلر هاي واحد ۲۴ ازفلو- مترهاي مگنت استفاده شده است.  
۵  – جهت ذخيره سازي سود سوزآور که توسط واگن و کاميون هاي مخصوص به کارخانه حمل مي گردد واحد(۰۶) وجود دارد .آن واحد وظيفه تخليهنگهداري وارسال سود به واحد هاي مورد نياز را برعهده دارد ودر اين واحد جهت ارسال سود به واحدهاي ديگر ازفلومترهاي مگنت استفاده ميشود در ضمن ميزان ورود سوخت به کارخانه توسط باسکولهاي کارخانه سنجيده مي شود .
   6- واحد براي خنک کردن اب کولينک در کارخانه وجود دارد اب گرمي که از مبدل خارج شده وبه انجا امده  در برجهاي خنک کننده سرد مي شود ودوباره اين سيکل ادامه مي يابد فلومترهاي موجوددر اين قسمت همه از نوع اوريفيس مي باشد 
   7- واحد جمع کننده آب کنداس و بخار سرد (واحد۳۵)در کارخانه وجود دارد که بخارها را بعداز مصرف مبدل هاي حرارتي جمع آوري کرده وسرد مي کند وآب توليد شده را جهت مصرف مجدد به واحد آب(واحد ۲۳) ارسال مي کند که فلومترهاي اين واحد ازنوع اوريفيس مي باشد.

عتیقه زیرخاکی گنج