گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 176 views
 • بدون نظر

این پژوهش مربوط به رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریز آموزشی است و هدف از این تحقیق بررسی رابطه ی شوخی طبعی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان دزفول می باشد که از میان یکصدو پنجاه نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و از ابزارهای این پؤوهش پرسشنامه شوخ طبعی مارتین ولفکورت و پرسشنامه سلامت روان استفاده شده و  درتجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون استفاده شده است

فرمت ورد تعداد صفحات : ۱۰۶ صفحه

چکیده

هدف: پژوهش حاضر بررسی رابطه ی شوخ طبعی با سلامت روان دانشجویان بود. جامعه ی آماری این پژوهش شامل دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور شهرستان دزفول بود، که از این میان ۱۵۰ نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه شوخ طبعی (مارتین و لفکورت،۱۹۸۳) و پرسشنامه سلامت روان scl25 (نجاریان،۱۳۷۹) که همگی از اعتبار و پایایی قابل قبولی برخوردار بودند. پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون و آزمون tمستقل استفاده شد. نتایج در سطح ۵%=& نشان داد که هر چه فرد نمره سلامت روان پایین تری داشته باشد از سلامت روان بالاتری برخوردار است. یعنی افزایش شوخ طبعی دانشجویان افزایش سلامت روان آنان را در زندگی به همراه خواهد داشت.

 

کلید واژگان: شوخ طبعی، سلامت روان

فهرست مطالب

چکیده

                    فصل اول

                موضوع پژوهش

مقدمه

 • مزاح يا شوخ طبعي
 • بيان مسئله
 • اهداف پژوهش

فرضیه های پژوهش

 • تعريف مفهومي و عملياتي متغيرها
 • تعريف عملياتي سلامتي روان

                فصل دوم

 

              پیشینه پژوهش

پیشینه نظری پژوهش

الف- نظريه اهانت[۱]

ب- نظريه تخليه هيجاني و آسودگي [۲]

ج- نظريه ناهماهنگي و تباين [۳]

واكنشهاي مزاح مزاح و سيستم ايمني بدن

مزاح و عملكرد تحصيلي

نقش درماني مزاح تبيين روان شناختي از تأثير مزاح در مقابله با استرس مدل تعاملي استرس

 • مباني نظري سلامت روان

نظريه فرويد نظرية موري نظرية آدلر نظریه فروم نظريه مزلو نظريه اسكينر

نظريه كارل يونگ [۴]

نظریه آلبرت الیس

افراد سالم از نظر رواني نظريه اسلام

اهميت سلامت روان

الف- عوامل زيستي

ب- عوامل عاطفی و روانی

ج- عوامل اجتماعي

 • رابطة بين استرس، كنار آمدن و سلامتي

يافته هاي پژوهشي در زمينة مزاح (شوخ طبعي)

ترغيب پرورش توانايي شوخ طبعي

پیشینه عملی پژوهش

پژوهش های  انجام گرفته در خارج از کشور 

                   فصل سوم

روش پژوهش

جامعه آماري

نمونه و روش نمونه گیری

روش جمع آوری اطلاعات(ابزار اندازه گیری)

 • پرسشنامة تجديد نظر شدة علائم رواني SCL25-R
 • مقياس شوخ طبعي (مزاح) مارتين و لفكورت

روش اجرا

طرح پژوهش

روش تجزيه و تحليل داده ها

                 فصل چهارم

             تجزیه وتحلیل آماری

الف ) يافته هاي توصيفي

ب ) يافته هاي مربوط به فرضيه‌هاي پژوهش

فرضيه‌ چهارم پژوهش

فرضيه‌ پنجم پژوهش

                 فصل پنجم

            بحث و نتيجه گيري

تبيين يافته هاي پژوهش محدوديتهاي پژوهش پيشنهادات

منابع فارسي

REFERENCES

             پیوست ها

SCL-25

 

۱- Release

۴- Incongruity Theory

۲- Yong


عتیقه زیرخاکی گنج