گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 128 views
 • بدون نظر

دانلود پایان نامه با عنوان بررسی رابطه بین خود پنداره وشخصیت روان نژندی دربین دانشجویان دختررشته مشاوره روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

نوع فایل Word

تعداد صفحات : ۱۰۴

شرح محتوا

فهرست مطالب

چكيده              

فصل اول كليات تحقيق       

مقدمه                                         

بيان مساله                  

اهميت و ضرورت تحقيق          

فرضيه و متغيرهاي تحقيق           

فصل دوم پيشينه تحقيق              

روان شناسي چيست                                                  

فصل سوم جامعه آماري و روش تحقيق                                            

جامعه مورد مطالعه                  

حجم نمونه        

روش نمونه گيري              

ابزار اندازه گيري                         

روش تحقيق                      

روش آماري مربوط به فرضيه  

روش جمع آوري اطلاعات       

فصل چهارم يافته ها و تجزيه و تحليل آنها                                                          

فصل پنجم بحث و نتيجه گيري                                                               

پيشنهادات                                                                     

محدوديت ها              

منابع و ماخذ                               

ضمائم                                                                 

 

چکیده

هدف ازتحقیق حاضربررسی رابطه بین خود پنداره وشخصیت روان نژندی دربین دانشجویان دختررشته روان شناسی ومشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر است که فرضیه عنوان شده عبارتند از اینکه بین خود پنداره وشخصیت روان نژندی رابطه معنی داری وجود دارد که جامعه مورد مطالعه عبارتند ازدانشجویان دختررشته روان شناسی ومشاوره است که ازبین جامعه مورد نظر ۸۰نفربه عنوان نمونه انتخاب گردیده وآزمون شخصیت روان نژندی کوندور وهمین طور درک ازخویشتن راتوس برروی آنها اجراگردیده است که جهت آزمون فرضیه تحقیق ازروش آماری ضریب هم بستگی پیرامون استفاده گردیده که نتایج بدست آمده حاکی ازآن است که بین خود پنداره وشخصیت روان نژندی رابطه معنی داری وجود دارد وسطح معنی داری آن برابر۵% است .

فصل اول

“كليات تحقيق”

مقدمه

انسان موجودی اجتماعی است وبدین خاطر ادامه زندگی وی به شیوه ای معقول وموفقیت آمیزبه صورت انفرادی تقریبا غیرممکن است .انسان ازبدوتولد با دیگران ارتباط برقرارمیکند این دیگران درمرحله بسیارمحدود است وشامل گروه کوچک خانواده می باشد

اما درمسیررشد با گروههای دیگری که به تدریج بزرگترمی شوند مانند همبازیها ،دوستان ،که درزمینه رشد اجتماعی وی رافراهم می آورند .رشد اجتماعی فردمانند سایرزمینه های رشدی اوکم کم وسعت یافته وتقریبا تمام فعالیتهایش تحت تاثیر اطرافیان قرارمی گیرد ، رشد اجتماعی هم چنین برای بیشتر افراد به تدریج وبه طورطبیعی دربرخورد با تجربه ها حاصل می گردد رفتارمناسب ومطلوب اجتماعی میتواند برای رسیدن به خودیابی وخود شکوفایی نقش بسزایی داشته باشد . دردوره نوجوانی ، رشد فرد درجنبه های مختلف ادامه می یابد .علائم برخی ازجنبه های رشد مانند رشد جسمی رابه سرعت وبایک نگاه میتوان دریافت مثل رشد وزن وقد که به طورآشکار ازافزایش وزن وبلند شدن قد مشهود است ، شخصیت هم باید تاثیر تربیت درست ومناسب قرارگیرد وگاهی عدم روابط درست ومناسب با اطرافیان باعث ایجاد روابط نادرست وشخصیت روان نژندی درفرد می شود که تمام اینها می تواند دررسیدن به خود شکوفایی وخودیابی نقش منفی داشته باشد واگراین روابط به درستی صورت نپذیرد موفقیت اودربه کارگیری استعدادها وشکوفا ساختن آنها به حداقل خواهد رسید به علاوه بسیاری از روابط ورفتارهای مناسب ونامناسب مثل به اوج رسیدن ، شکوفا شدن شخصیت ویا خودخواهی ووابستگی به دیگران درتشخیص وتمیز بین واقعیت ها ، رویا ها وتخیلات که جزرفتار ضد اجتماعی روان نژندی است که دراین حالت فرد دربسیاری ازموارد نمی تواند درست تصمیم بگیرد ویا بتواند برنامه ریزی خود برای رسیدن به خودیابی وخود شکوفایی که تمام اینها بستگی به اوضاع اجتماعی وخانوادگی وفردی افراد دردوره نوجوانی وجوانی دارد وتاکید روان شناسی انسان گرابرای کتنگری وخود شکوفایی ورسیدن به خود پنداره قوی رامیتوان بانقل قول معروف کارل راجرز نشان داد : ارگانیزم یک گرایش وتلاش اساسی دارد – شکوفا کردن – حفظ نمودن وتقویت کردن خود تجربه گر ، ارضا کردن نیازهای فیزیولوژیکی – ارگانیزم راحفظ وتقویت میکند تافرد بتواند ازشخصیت روان نژندی دورشود …

 • بازدید : 128 views
 • بدون نظر

با پایان نامه دوره کارشناسی کامپیوتر با موضوع مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای و نرمال سازی در خدمت شما هستیم

فصل پنجم –  دیگر زبانهای رابطه ای  ……………………………………………………………………………………………………………….    1

۵-۱- حساب رابطه ای چند تایی  ………………………………………………………………………………………………………………………..    3

۵-۱-۱- طرح مثال   ………………………………………………………………………………………………………………………………………….    4

۵-۱-۲- تعاریف رسمی  …………………………………………………………………………………………………………………………………….   9

۵-۱-۳- اطمینان در بیان  ……………………………………………………………………………………………………………………………………   11

۵-۱-۴- زبان های توانای پر معنی  ………………………………………………………………………………………………………………………   12

۵-۲-  قلمرو حساب رابطه ای  ……………………………………………………………………………………………………………………………   13

۵-۲-۱- تعریف رسمی   …………………………………………………………………………………………………………………………………..   13

۵-۲-۲- پرس وجوهای نمونه  ……………………………………………………………………………………………………………………………   14

۵-۲-۳- ایمنی عبارات  …………………………………………………………………………………………………………………………………….   16

۵-۲-۴- قدرت بیانی زبان  ………………………………………………………………………………………………………………………………..   18

۵-۳- پرس وجو از طریق مثال  …………………………………………………………………………………………………………………………..   19

۵-۳-۱-جدول های ساختمان  ……………………………………………………………………………………………………………………………   20

۵-۳-۲- پرس وجو هایی روی یک رابطه  ……………………………………………………………………………………………………………   20

۵-۳-۳- پرس وجو روی رابطه های جداگانه  ………………………………………………………………………………………………………    25

۵-۳-۴- جعبه وضعیت   ……………………………………………………………………………………………………………………………………   27

۵-۳-۵- رابطه نتیجه   ……………………………………………………………………………………………………………………………………….   30

۵-۳-۶- QBEدر مایکروسافت اکسس  ……………………………………………………………………………………………………………..   32 

۵-۴- دیتالوگ   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..   35

۵-۴-۱- ساختار اساسی  …………………………………………………………………………………………………………………………………..    35

۵-۴-۲- ترکیب دستورات دیتالوگ  ………………………………………………………………………………………………………………….    38

۵-۴-۳- ترکیب های معنایی دیتالوگ غیر بازگشتی  …………………………………………………………………………………………….     42

 

عنوان                                                                                                                                                  صفحه

۵-۴-۳-۱- ترکیب های معنایی یک دستور  …………………………………………………………………………………………………………    42

۵-۴-۳-۲- ترکیب معنایی برنامه  ……………………………………………………………………………………………………………………….     44

۵-۴-۴- ایمنی   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………     47

۵-۴-۵- عملیاتهای رابطه ای در دیتالوگ  …………………………………………………………………………………………………………..     49

۵-۴-۶- بازگشتی در دیتالوگ  …………………………………………………………………………………………………………………………     51

۵-۴-۷- قدرت بازگشتی   ………………………………………………………………………………………………………………………………..     56

۵-۵- خلاصه   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….     59

مرور  اصطلاحات   …………………………………………………………………………………………………………………………………………      60

تمرین مهارت   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………      61

تمرین ها    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….     63

نکاتی مربوط به فهرست کتاب  …………………………………………………………………………………………………………………………     66

ابزارها   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..      67

بخش دوم :طراحی پایگاه داده  ………………………………………………………………………………………………………………………     68

فصل ششم: طراحی پایگاه داده مدل E-R     ……………………………………………………………………………………………………     70

۶-۱- مفهوم کلی فرایند طراحی  ………………………………………………………………………………………………………………………     71

۶-۱-۱-  مراحل طراحی   ……………………………………………………………………………………………………………………………….     72

۶-۱-۲- طراحی جایگزین ها   …………………………………………………………………………………………………………………………     74

۶-۲- مدل موجودیت رابطه    ………………………………………………………………………………………………………………………….     75

۶-۲-۱- گروه موجودیت     ……………………………………………………………………………………………………………………………     76

۶-۲-۲- گروه رابطه ها    ………………………………………………………………………………………………………………………………..     78

۶-۲-۳- صفات    ………………………………………………………………………………………………………………………………………….     83

۶-۳- محدودیت ها   ……………………………………………………………………………………………………………………………………..     87

۶-۳-۱- ترسیم کاردینالیتی    …………………………………………………………………………………………………………………………..    87

۶-۳-۲- کلیدها    ………………………………………………………………………………………………………………………………………….    89

۶-۳-۲-۱- گروه موجودیت ها   ……………………………………………………………………………………………………………………..     90

۶-۳-۲-۲- گروه رابطه ها   …………………………………………………………………………………………………………………………….     91

۶-۳-۳- مشارکت محدودیت  ها    ………………………………………………………………………………………………………………….     93

۶-۴- نمودارهای موجودیت رابطه    …………………………………………………………………………………………………………….      93

۶-۵- نتایج طراحی موجودیت رابطه    ………………………………………………………………………………………………………….     102

۶-۵-۱- استفاده از گروه موجودیت ها در مقابل صفات    …………………………………………………………………………………..     102

۶-۵-۲- استفاده از گروه موجودیت ها به جای گروه رابطه ها    …………………………………………………………………………..     105

۶-۵-۳- گروه رابطه های n-ary در مقایل دوگانه    …………………………………………………………………………………………     106

عنوان                                                                                                                                                   صفحه

 6-5-4-  جایگاه صفات رابطه   …………………………………………………………………………………………………………………….      109

۶-۶- گروه موجودیت ضعیف    ……………………………………………………………………………………………………………………      111

۶-۷- ویژگیهای E-R  گسترده    ………………………………………………………………………………………………………………….      114

۶-۷-۱- ویژه کاری    ………………………………………………………………………………………………………………………………….      115

۶-۷-۲ عمومی سازی    …………………………………………………………………………………………………………………………….      118

۶-۷-۳- صفات وراثتی    ……………………………………………………………………………………………………………………………..      120

۶-۷-۴- محدودیت ها در عمومی سازی    ………………………………………………………………………………………………………      121

۶-۷-۵- ترکیب    ………………………………………………………………………………………………………………………………………      125

۶-۷-۶- نمادهای E-R جایگزین    ……………………………………………………………………………………………………………….      128

۶-۸- طراحی پایگاه داده برای پروژه بانکداری    ……………………………………………………………………………………………..      130

۶-۸-۱- جایگزین های طرح E-R   ………………………………………………………………………………………………………………      131

۶-۸-۲- الزامات داده برای پایگاه داده بانک   ………………………………………………………………………………………………….      132

۶-۸-۳- گروه های موجودیت برای پایگاه داده بانک    …………………………………………………………………………………….      134

۶-۸-۴- گروه های رابطه برای پایگاه داده بانک   …………………………………………………………………………………………….      135

۶-۸-۵- نمودار E-R برای پایگاه داده بانک    ………………………………………………………………………………………………..      136

۶-۹- تبدیل شدن به الگوی رابطه ای    …………………………………………………………………………………………………………..       136

۶-۹-۱- ارائه گروه های موجودیت قوی   ………………………………………………………………………………………………………       138

۶-۹-۲- ارائه گروه های موجودیت ضعیف    ………………………………………………………………………………………………….       139

۶-۹-۳ ارائه گروه های رابطه    ………………………………………………………………………………………………………………….       140

۶-۹-۳-۱- الگوهای زائد   …………………………………………………………………………………………………………………………..       142

۶-۹-۳-۲- ترکیب الگوها   ………………………………………………………………………………………………………………………….       142

۶-۹-۴- صفات ترکیبی و چند مقداری    ………………………………………………………………………………………………………..       144

۶-۹-۵- ارائه روش عمومی سازی     ……………………………………………………………………………………………………………..       145

۶-۹-۶- ارائه دادن ترکیب    ………………………………………………………………………………………………………………………..       147

۶-۹-۷- الگوی رابطه برای پروژه بانکداری    ………………………………………………………………………………………………….       148

۶-۱۰- جنبه های دیگر طراحی پایگاه داده    …………………………………………………………………………………………………..       149

۶-۱۰-۱- محدودیت داده ها وطراحی پایگاه داده رابطه ای    …………………………………………………………………………….       150

۶-۱۰-۲- الزامات کاربردی : پرس وجوها ، کارایی   ……………………………………………………………………………………….       151

۶-۱۰-۳- الزامات کنترل    ………………………………………………………………………………………………………………………….       153

۶-۱۰-۴- جریان داده ها   …………………………………………………………………………………………………………………………..        153

۶-۱۰-۵- موضوعات دیگر در طراحی پایگاه داده    ………………………………………………………………………………………..       154

۶-۱۱- زبان مدل سازی یکپارچه UML    ……………………………………………………………………………………………………        156

 

عنوان                                                                                                                                                   صفحه

۶-۱۲- خلاصه    ………………………………………………………………………………………………………………………………………..      160

مروری بر اصطلاحات   ……………………………………………………………………………………………………………………………….       163

تمرین مهارت    ………………………………………………………………………………………………………………………………………….       165

تمرینات   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….       170

منابع    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………       173

ابزارها    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….      173

فصل هفتم: طراحی پایگاه داده رابطه ای     ………………………………………………………………………………      175

۷-۱- ویژگی های طراحی های رابطه ای خوب     ……………………………………………………………………………………………       176

۷-۱-۱- طراحی جایگزین : الگوهای بزرگتر    ………………………………………………………………………………………………..       177

۷-۱-۲- طراحی جایگزین : الگوهای کوچکتر    ……………………………………………………………………………………………..       181

۷-۲- محدوده های غیر قابل تجزیه واولین شکل نرمال    …………………………………………………………………………………..       185

۷-۳-  تجزیه با استفاده از وابستگی های عملیاتی     ………………………………………………………………………………………….       188

۷-۳-۱- کلیدها و وابستگی های عملیاتی    …………………………………………………………………………………………………….       188

۷-۳-۲- شکل نرمال Boyce-codd     ……………………………………………………………………………………………………….       192

۷-۳-۳- BCNF و حفاظت وابستگی      ………………………………………………………………………………………………………      193

۷-۳-۴- سومین شکل نرمال      ……………………………………………………………………………………………………………………       197

۷-۳-۵- شکل های نرمال بیشتر     …………………………………………………………………………………………………………………      200

۷-۴- تئوری وابستگی عملیاتی     ………………………………………………………………………………………………………………….      201

۷-۴-۱- بستار مجموعه وابستگی های عملیاتی     …………………………………………………………………………………………….      201

۷-۴-۲- بستار گروه های صفات      ……………………………………………………………………………………………………………..       205

۷-۴-۳- پوشش استاندارد      ………………………………………………………………………………………………………………………       208

۷-۴-۴- تجزیه بی نقص      …………………………………………………………………………………………………………………………      213

۷-۴-۵- حفاظت وابستگی     ……………………………………………………………………………………………………………………….      214

۷-۵- تجزیه با استفاده از وابستگی های عملیاتی     …………………………………………………………………………………………..       217

۷-۵-۱- تجزیه BCNF     …………………………………………………………………………………………………………………………       217

۷-۵-۱-۱- آزمون BCNF     ……………………………………………………………………………………………………………………        218

۷-۵-۱-۲- الگوریتم تجزیه BCNF   ………………………………………………………………………………………………………….       220

۷-۵-۲- تجزیه ۳NF      …………………………………………………………………………………………………………………………….       222

۷-۵-۳- مقایسه BCNF و ۳NF    ……………………………………………………………………………………………………………..       225

۷-۶- تجزیه با استفاده از وابستگی های چند مقداری     …………………………………………………………………………………….      226

۷-۶-۱- وابستگی های چند مقداری     ………………………………………………………………………………………………………….       227

۷-۶-۲- شکل نرمال چهارم      …………………………………………………………………………………………………………………….       230

 

عنوان                                                                                                                                                  صفحه

۷-۶-۳- تجزیه ۴NF     ……………………………………………………………………………………………………………………………..      232

۷-۷- دیگر شکل های نرمال     …………………………………………………………………………………………………………………….      234 

۷-۸- فرایند طراحی پایگاه داده      ……………………………………………………………………………………………………………….       234

۷-۸-۱- مدل E-R و نرمال سازی     …………………………………………………………………………………………………………….       235

۷-۸-۲- نام گذاری صفات و رابطه ها    …………………………………………………………………………………………………………       237

۷-۸-۳- از نرمال درآوردن برای کارایی     …………………………………………………………………………………………………….       239

۷-۸-۴- دیگر مباحث طراحی    …………………………………………………………………………………………………………………..        240

۷-۹- مدل سازی داده های موقتی     ……………………………………………………………………………………………………………..       241

۷-۱۰- خلاصه    ……………………………………………………………………………………………………………………………………….       245

مرور اصطلاحات    ……………………………………………………………………………………………………………………………………..      246

تمرین مهارت     …………………………………………………………………………………………………………………………………………      248

تمرین      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….       250

واژه نامه    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………       254

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                                                  صفحه

شکل ۵-۱- اسامی همه مشتریانی که یک وام در شاخه perryridge دارند   ………………………………………………………….        5

شکل ۵-۲- جدول های ساختمان برای مثال بانک     …………………………………………………………………………………………..       22

شکل ۵-۳- نمونه پرس و جو در Microsoft access QBE    …………………………………………………………………………      32

شکل ۵-۴- یک پرس و جو تراکمی در Microsoft access QBE     ……………………………………………………………..       34

شکل ۵-۵- نمونه حساب رابطه ای      ………………………………………………………………………………………………………………       37

شکل ۵-۶- رابطه V1     ………………………………………………………………………………………………………………………………..       37

شکل ۵-۷- برنامه دیتالوگ سود حساب های perryridge    ……………………………………………………………………………..        41

شکل ۵-۸- برنامه دیتالوگ بازگشتی      …………………………………………………………………………………………………………..        42

شکل ۵-۹- نتیجه Infer(R,I)    ……………………………………………………………………………………………………………………        44

شکل ۵-۱۰- لایه بندی رابطه ها     ………………………………………………………………………………………………………………….        46

شکل ۵-۱۱- رویه datalog-fixpoint    ………………………………………………………………………………………………………        52

شکل ۵- ۱۲- رابطه manager     …………………………………………………………………………………………………………………        53

شکل ۵-۱۳- کارکنان جونز در تکرار رویه datalog- fixpoint   …………………………………………………………………….        54

شکل ۵-۱۴- پایگاه داده کارکنان     ……………………………………………..

 • بازدید : 92 views
 • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق نظرسنجي تلفني از مردم درباره محله‌ها-خرید اینترنتی تحقیق نظرسنجي تلفني از مردم درباره محله‌ها-دانلود رایگان مقاله نظرسنجي تلفني از مردم درباره محله‌ها-تحقیق نظرسنجي تلفني از مردم درباره محله‌ها

این تحقیق در ۱۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

 • بازدید : 128 views
 • بدون نظر

این فایل در ۱۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با توجه به جدول(۳-۴) و نمودار(۲-۴) ۰ درصد افراد با فراواني ۰ از مجموع ۱۵ نفر عادت مطالعه عالي دارند، ۶۶/۶ درصد افراد با فراواني ۱ از مجموعه ۱۵ نفر عادت مطالعه خوب دارند، ۳۳/۷۳ درصد افراد با فراواني ۱۱ از مجموع ۱۵ نفر عادت مطالعه متوسط دارند، ۲۰ درصد افراد با فراواني ۳ از مجموع ۱۵ نفر عادت مطالعه نارضايت بخش دارند، ۰ درصد افراد با فراواني ۰ از مجموع ۱۵ نفر عادت مطالعه خيلي نارضايت بخش دارند.

با توجه به جدول(۴-۴) و نمودار(۳-۴) ۰ درصد افراد با فراواني ۰ از مجموع ۱۵ نفر عادت مطالعه عالي دارند، ۶۶/۶ درصد افراد با فراواني ۱ از مجموع ۱۵ نفر عادت مطالعه خوب دارند، ۳۳/۹۳ درصد افراد با فراواني ۱۴ از مجموع ۱۵ نفر عادت مطالعه متوسط دارند، ۰ درصد افراد با فراواني ۰ درصد از مجموع ۱۵ نفر عادت مطالعه نارضايت بخش دارند، ۰ درصد افراد با فراواني ۰ از مجموع ۱۵ نفر عادت مطالعه خيلي نارضايت بخش دارند.
 • بازدید : 132 views
 • بدون نظر

 (رضايت شغلي): دربرخي بررسيها دريافته اند كه عامل هاي استرس معيني در وضعيت هاي معيني موجب بهبود در عملكرد شغلي و رضايت شغلي و فشار كار مي شوند، حال آنكه پژوهش هاي ديگر نشان داده اند كه استرس ممكن است به كاهش عملكرد شغلي و رضايت شغلي منجر شود. اگر تفاوت هاي فردي در نظر گرفته شوند، خواهيم ديد كه نسبت ميان رضايت شغلي (و متغيرهاي ديگر پيچيده تر مي شود. به عنوان نمونه وال شاك walshak) (در ۱۹۸۱) با انجام بررسي گسترده اي دربارة تأثير اسرتس در مردان و زنان- در شكل هاي كارگري يكسان نتايجي را به دست آورده است كه نشان مي دهند سطح رضايت شغلي زنان با مردان در مشاغل يكسان، بسيار متفاوت است.

نتيجه گيريها و بررسي ها نشان مي دهند كه رضايت شغليِ كم، نشانه از استرس شغلي است. در ارزشيابي اثربخشي راههاي مداخله اي كه مديريت استرس در پيش مي گيرد، مي توان رضايت شغلي را نيز وسيلة سنجش مفيدي براي نتيجة كار دانست، اما تعيين بهترين شيوه براي سنجش كلي حاصل كار دشوار است. در بعضي موردها، براي مشخص كردن رضايت شغلي به طور مستقيم به ارزيابيهاي رفتاري دست مي زنند. نمونه هايي از چنين سنجشهاي رفتاري عبارتند از تعيين دفعات (يا فراواني) غيبتها، شمار كاركناني كه ترك كار كرده اند، يا ميزان شكوه و شكايت هاي اظهار شده.

دليل منطقي كاربرد چنين سنجه هايي آن است كه با بررسي اين متغيرها مي توان به ميزان رضايت فرد از كار پي برد. روش ديگر براي بررسي رضايت شغلي اين است كه از وسيله هاي خودسنجي (self-reportinstruments) استفاده شود. چندين وسيلة خود-سنجي گوناگون وجود دارد. مثلاً پرسش نامة توصيف شغلي، مقياس صورتها، پرسش نامه رضايت مينه سوتا. به عنوان مثال پرسش نامه ي اخير از ۱۰۰ پرسش تشكيل شده است و رضايت كاركنان را از ۲۰ جنبة گوناگون محيط كار ارزيابي مي كند. هر يك از اين ۲۰ جنبة تقويت كنندة كار با نيازهاي رواني مرتبط است: استفاده از توانايي، پيشرفت و موفقيت، فعاليت، ترقي، اختيار و اقتدار سياستها و روشهاي شركت، حقوق و مزايا، همكاران، خلاقيت، استقلال، ارزشهاي اخلاقي، شهرت، مسئوليت، تأمين، خدمات اجتماعي، پايگاه اجتماعي، روابط نظارتي- انساني، تنوع نظارتي- فني، شرايط كار.

براي تكميل اين پرسش نامه كاركنان هر پرسش را مي سنجند و با توجه به درجه بندي كه از «هيچ رضايتي ندارم» تا «رضايت كامل دارم» را در بر مي گيرد، پاسخ مي دهند.

با جمع بستم نمره هاي افراد مي توان به نمره هاي گروه رسيد. بعد مي توان از اين نمره هاي گروهي استفاده كرد و رضايت شغلي را پيش از برنامة مداخله و پس از آن مقايسه كرد، يا ميزان رضايت شغلي را ميان گروه هاي مختلف در سازمان با هم مقايسه كرد. (برگرفته از كتاب استرس شغلي نوشتة رندال آر راس و اليزابت ام آلتماير ß ترجمة غلامرضا خواجه پور تادواني)


 

آيا حقيقتاً چيزي در محيط كار وجود دارد كه آن را بامعنا سازد، اگر چنين است چگونه مي توان آن را شناخت، احساس كرد و يا به وجود آورد، اكثر نظريه پردازان رضايت شغلي، در تلاش براي پاسخ به اين گونه پرسشها به تبيين نظري رضايت شغلي و عوامل سازنده آن پرداخته اند. از جمله موخرترين اين نظريه پردازان ترز (۲۰۰۰) است. به اعتقاد وي بيشتر مفاهيم و تبيين هايي كه در پيشينه مطالعاتي رضايت شغلي وجود دارد بر پايه: ۱) ديدگاه هاي اوليه فرد درباره ي محيط كار ۲) نظريه هاي گوناگون روانشناسي و مديريت ۳) فنون مبتني بر تلقين هاي روان شناختي قرار دارد. اما هيچ كدام نمي تواند تبيين كنند. تمامي مولفه هاي پيچيده رضايت شغلي باشد بلكه چيزي بيشتري وجود دارد كه وي به آن «پروژه معنا در كار MeaNinàof workproject)) مي گويد. ترز با به كارگيري روش هاي گوناگون پژوهشي و آماري بسياري از جوانب ابعادي كه مي تواند يك محيط كاري را بامعنا و رضايت بخش سازد، مشخص كرد. او علاوه بر استفاده از روش هاي مصاحبه، مشاهده و مقياسهاي سنجش رضايت شغلي از آزمودني هاي خود پرسش هاي كلي و متعددي به عمل مي آورد كه تمامي آن ها بر پايه يافتن معنا در محيط كار قرار داشت مانند: يك كار بامعنا را چگونه تعريف مي كنيد، آيا معنا داشتن كار و حرفه با رضايت شغلي تفاوت دارد، بامعناترين و كم معناترين تجربه كار خود را چه مي دانيد، چگونه مي توان معناي بيشتري و بهتري در زندگي كاري ايجاد كرد. پاسخ به پرسش هاي بالا و داده هايي كه از روش هاي گوناگون پژوهشي به دست آمده، معناي تجزيه و تحليل هاي ترز قرار گرفت و سرانجام به تعيين عواملي در محيط كار منجر شد كه وي آنها را «كليدهاي رضايت شغلي» ناميد. به اعتقاد او هر يك از كاركنان مجموعه اي از عوامل را در اختيار دارند كه به وسيله آنها نياز معنا بخشيدن به تجربه هاي شغلي خويش را برآورده مي سازند. اين عوامل بسيار شبيه به كليدهايي است كه هميشه همراه خود دارند. كليدهاي اصلي مي توانند احساس عميق هدف دار بودن، خلاقيت و يافتن فرصت براي برقراري ارتباط هاي موثر براي يك فرد و احساس مالكيت، چالشهاي متعدد و هماهنگي خوب با سازمان براي افراد ديگر، باشد. ترز در مجموع ۲۲ كليد (عامل) اصلي رضايت شغلي را مشخص و شرايط فقدان و ايجاد هر يك را به تفصيل بيان مي كند.

جستجوي معنا در محيط كار ß ترجمه و اقتباس : علي عسگري

 • بازدید : 105 views
 • بدون نظر

 (رضايت شغلي): دربرخي بررسيها دريافته اند كه عامل هاي استرس معيني در وضعيت هاي معيني موجب بهبود در عملكرد شغلي و رضايت شغلي و فشار كار مي شوند، حال آنكه پژوهش هاي ديگر نشان داده اند كه استرس ممكن است به كاهش عملكرد شغلي و رضايت شغلي منجر شود. اگر تفاوت هاي فردي در نظر گرفته شوند، خواهيم ديد كه نسبت ميان رضايت شغلي (و متغيرهاي ديگر پيچيده تر مي شود. به عنوان نمونه وال شاك walshak) (در ۱۹۸۱) با انجام بررسي گسترده اي دربارة تأثير اسرتس در مردان و زنان- در شكل هاي كارگري يكسان نتايجي را به دست آورده است كه نشان مي دهند سطح رضايت شغلي زنان با مردان در مشاغل يكسان، بسيار متفاوت است.

نتيجه گيريها و بررسي ها نشان مي دهند كه رضايت شغليِ كم، نشانه از استرس شغلي است. در ارزشيابي اثربخشي راههاي مداخله اي كه مديريت استرس در پيش مي گيرد، مي توان رضايت شغلي را نيز وسيلة سنجش مفيدي براي نتيجة كار دانست، اما تعيين بهترين شيوه براي سنجش كلي حاصل كار دشوار است. در بعضي موردها، براي مشخص كردن رضايت شغلي به طور مستقيم به ارزيابيهاي رفتاري دست مي زنند. نمونه هايي از چنين سنجشهاي رفتاري عبارتند از تعيين دفعات (يا فراواني) غيبتها، شمار كاركناني كه ترك كار كرده اند، يا ميزان شكوه و شكايت هاي اظهار شده.

دليل منطقي كاربرد چنين سنجه هايي آن است كه با بررسي اين متغيرها مي توان به ميزان رضايت فرد از كار پي برد. روش ديگر براي بررسي رضايت شغلي اين است كه از وسيله هاي خودسنجي (self-reportinstruments) استفاده شود. چندين وسيلة خود-سنجي گوناگون وجود دارد. مثلاً پرسش نامة توصيف شغلي، مقياس صورتها، پرسش نامه رضايت مينه سوتا. به عنوان مثال پرسش نامه ي اخير از ۱۰۰ پرسش تشكيل شده است و رضايت كاركنان را از ۲۰ جنبة گوناگون محيط كار ارزيابي مي كند. هر يك از اين ۲۰ جنبة تقويت كنندة كار با نيازهاي رواني مرتبط است: استفاده از توانايي، پيشرفت و موفقيت، فعاليت، ترقي، اختيار و اقتدار سياستها و روشهاي شركت، حقوق و مزايا، همكاران، خلاقيت، استقلال، ارزشهاي اخلاقي، شهرت، مسئوليت، تأمين، خدمات اجتماعي، پايگاه اجتماعي، روابط نظارتي- انساني، تنوع نظارتي- فني، شرايط كار.

براي تكميل اين پرسش نامه كاركنان هر پرسش را مي سنجند و با توجه به درجه بندي كه از «هيچ رضايتي ندارم» تا «رضايت كامل دارم» را در بر مي گيرد، پاسخ مي دهند.

با جمع بستم نمره هاي افراد مي توان به نمره هاي گروه رسيد. بعد مي توان از اين نمره هاي گروهي استفاده كرد و رضايت شغلي را پيش از برنامة مداخله و پس از آن مقايسه كرد، يا ميزان رضايت شغلي را ميان گروه هاي مختلف در سازمان با هم مقايسه كرد. (برگرفته از كتاب استرس شغلي نوشتة رندال آر راس و اليزابت ام آلتماير ß ترجمة غلامرضا خواجه پور تادواني)


 

آيا حقيقتاً چيزي در محيط كار وجود دارد كه آن را بامعنا سازد، اگر چنين است چگونه مي توان آن را شناخت، احساس كرد و يا به وجود آورد، اكثر نظريه پردازان رضايت شغلي، در تلاش براي پاسخ به اين گونه پرسشها به تبيين نظري رضايت شغلي و عوامل سازنده آن پرداخته اند. از جمله موخرترين اين نظريه پردازان ترز (۲۰۰۰) است. به اعتقاد وي بيشتر مفاهيم و تبيين هايي كه در پيشينه مطالعاتي رضايت شغلي وجود دارد بر پايه: ۱) ديدگاه هاي اوليه فرد درباره ي محيط كار ۲) نظريه هاي گوناگون روانشناسي و مديريت ۳) فنون مبتني بر تلقين هاي روان شناختي قرار دارد. اما هيچ كدام نمي تواند تبيين كنند. تمامي مولفه هاي پيچيده رضايت شغلي باشد بلكه چيزي بيشتري وجود دارد كه وي به آن «پروژه معنا در كار MeaNinàof workproject)) مي گويد. ترز با به كارگيري روش هاي گوناگون پژوهشي و آماري بسياري از جوانب ابعادي كه مي تواند يك محيط كاري را بامعنا و رضايت بخش سازد، مشخص كرد. او علاوه بر استفاده از روش هاي مصاحبه، مشاهده و مقياسهاي سنجش رضايت شغلي از آزمودني هاي خود پرسش هاي كلي و متعددي به عمل مي آورد كه تمامي آن ها بر پايه يافتن معنا در محيط كار قرار داشت مانند: يك كار بامعنا را چگونه تعريف مي كنيد، آيا معنا داشتن كار و حرفه با رضايت شغلي تفاوت دارد، بامعناترين و كم معناترين تجربه كار خود را چه مي دانيد، چگونه مي توان معناي بيشتري و بهتري در زندگي كاري ايجاد كرد. پاسخ به پرسش هاي بالا و داده هايي كه از روش هاي گوناگون پژوهشي به دست آمده، معناي تجزيه و تحليل هاي ترز قرار گرفت و سرانجام به تعيين عواملي در محيط كار منجر شد كه وي آنها را «كليدهاي رضايت شغلي» ناميد. به اعتقاد او هر يك از كاركنان مجموعه اي از عوامل را در اختيار دارند كه به وسيله آنها نياز معنا بخشيدن به تجربه هاي شغلي خويش را برآورده مي سازند. اين عوامل بسيار شبيه به كليدهايي است كه هميشه همراه خود دارند. كليدهاي اصلي مي توانند احساس عميق هدف دار بودن، خلاقيت و يافتن فرصت براي برقراري ارتباط هاي موثر براي يك فرد و احساس مالكيت، چالشهاي متعدد و هماهنگي خوب با سازمان براي افراد ديگر، باشد. ترز در مجموع ۲۲ كليد (عامل) اصلي رضايت شغلي را مشخص و شرايط فقدان و ايجاد هر يك را به تفصيل بيان مي كند.

جستجوي معنا در محيط كار ß ترجمه و اقتباس : علي عسگري

 • بازدید : 135 views
 • بدون نظر

 این تحقیق به بررسی بار اطلاعاتی نسبت های مالی تهیه شده برمبنای جریانات نقدی می پردازد. اگر چه هر یک از دو روش محتوای اطلاعاتی خاص را ارائه می کند و جایگزینی یک دیگر نمی توانند باشند، لیکن ارائه انان در کنار یکدیگر تصویری روشن تر از وضعیت عملیاتی ونقدینگی یک بنگاه اقتصادی را به معرض نمایش می گذارد در این تحقیق ارتباط و همبستگی میان نسبت های نقدی ونسبتهای سنتی (تعهدی) مورد آزمون قرار می گیرند تا مشخص شود که ایا نشانه هایی از وجود بار افزاینده اطلاعاتی در ارقام مورد مطالعه دیده می شود یا خیر. نتایج تحقیق بیانگرآن است که بین نسبت های نقدی وتعهدی همبستگی معنی داری وجود دارد و ارائه انها در کنار یک دیگر تصویری جامع تر از موقعیت یک سازمان ارائه می نماید.

در این تحقیق می خواهیم مشخص کنیم که آیا به کارگیری نسبتهای مالی موجود در سه صورت مالی جریان های نقدی به طور هم زمان جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی مفید تر از به کارگیری جداگانه این نسبتها می باشد. به بیان دیگر آیا افزودن نسبتهای استخراج شده از صورتهای جریانهای نقدی به نسبتهای مالی سنتی (ترزنامه سود و زیان )باعث افزایش وبهبود تأثیر اطلاعاتی این نسبتها می شود یا خیر؟


عتیقه زیرخاکی گنج