گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 161 views
  • بدون نظر

این فایل در قالبpdfتهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد رشته  عمران تهیه طرح عملیاتی مدیریت حوادث رانش،ریزش،بهمن (پیشگیری وآمادگی برای مقابله با آن) . این پروژه پایان نامه در قالب ۳۵۴صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد pdfقابل ویرایش نیست و قیمت پایان نامه نیز 
درمقایسه با سایر سایت ها مناسب تر می باشد
از این پروژه پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .
پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران – راه و ترابری
تهيه طرح عملياتي مديريت حوادث رانش، ريزش و بهمن
(پيشگيري و آمادگي براي مقابله با آن)
Providing a practical design of management of prevention and prepration against the Landslide and avalanche
فهرست مطالب:
چكيده ……………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول

-۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………….. ۳

طرح مسئله ………………………………………………………………………………………….. ۳

فصل دوم

-۲ كاوش در متون ……………………………………………………………………………….. ۹

-۱-۱-۲ برنامه ريزي راهداري و نگهداري راهها با توجه به حواد ثغيرمترقبه … ۱۰

-۲-۱-۲ نگهداري راههاي كوهستاني و سردسير ………………………………………… ۱۳

-۳-۱-۲ استراتژي هاي متفاوت ملي در مقابله با زمين لغزش ………………………. ۱۶

-۱-۳-۱-۲ ايالات متحده آمريكا ……………………………………………………………. ۱۷

-۲-۳-۱-۲ پاكستان ……………………………………………………………………………… ۱۷

-۳-۳-۱-۲ هندوستان …………………………………………………………………………… ۱۸

براي مديريت خطر isle wight of uk -4-1-2 مطالعات انجام شده در

زمين لغزش …………………………………………………………………………………………. ۲۱

كشور ايتاليا …….. ۲۳ nsw -5-1-2 مديريت ريسك زمين لغزش در شبكه راههاي

-۶-۱-۲ ارزيابي خطر ريسك براي جاده هاي روستايي در نپال …………………… ۲۵

-۷-۱-۲ كنترل و ارزيابي لغزش لايه هاي عميق در بزرگراههاي كشور ژاپن …. ۲۶

-۸-۱-۲ سيستم ارزيابي ريزش سنگ در ايالت اروگان ايالات متحده آمريكا ….. ۲۸

-۹-۱-۲ كاربرد نقشه خطر زمين لغزش براي راههاي برزيل ………………………… ۳۱

-۱۰-۱-۲ كاربرد نقشه خطر زمين لغزش در طول راههاي كشور فرانسه ……….. ۳۱

-۱۱-۱-۲ استفاده ازنقشه خطرزمين لغزش در كشور ژاپن ………………………….. ۳۲

-۱۲-۱-۲ جايگاه آموزش در مديريت حوادث زمين لغزش ………………………… ۳۲

-۱-۱۲-۱-۲ ضرورت اجراي برنامه هاي آموزشي …………………………………….. ۳۳

-۲-۱۲-۱-۲ سياست هاي آموزشي ………………………………………………………… ۳۴

-۳-۱۲-۱-۲ انواع دوره هاي آموزشي و طبقه بندي مسئولين و كارشناسان ……. ۳۵

-۴-۱۲-۱-۲ آموزشهاي تخصصي ………………………………………………………….. ۳۷

-۵-۱۲-۱-۲ آگاهي دادن به عموم افراد …………………………………………………… ۳۸

« فهرستمطالب »

عنوان صفحه

ز

-۶-۱۲-۱-۲ همكاري و درك متقابل دولت و جامعه ………………………………….. ۳۸

-۷-۱۲-۱-۲ روش هاي آموزشي اجرا شده در خارج از كشور …………………… ۴۰

-۱-۲-۲ تعيين عوامل موثر در وقوع بهمن در جاده هاي هراز و افزايش ايمني

آنها ……………………………………………………………………………………………………. ۴۵

-۲-۲-۲ بررسي پايداري پل ها و حايل هاي برفي و عملكرد آنها در كنترل بهمن

كندوان ……………………………………………………………………………………………….. ۴۷

-۳-۲-۲ آناليزهاي ريسك بهمن ……………………………………………………………… ۴۹

-۴-۲-۲ پيش بيني وقوع بهمن و سيستم هاي هشدار و رديابي بهمن ……………. ۵۳

براي مديريت ريسك بهمن در مناطق مسكوني و راهها در IFKIS -5-2-2 پروژه

كشور سوئيس ……………………………………………………………………………………… ۵۸

-۱-۵-۲-۲ ايجاد يك سيستم اطلاعاتي هشدار بهمن …………………………………. ۶۰

فصل سوم

متودولوژي و روش تحقيق

-۱-۳ تعريف زمين لغزش ……………………………………………………………………… ۶۵

-۱-۱-۳ شناسايي و طبقه بندي زمين لغزشها …………………………………………….. ۶۸

-۱-۱-۱-۳ ريزشها ………………………………………………………………………………. ۷۳

-۲-۱-۱-۳ واژگوني …………………………………………………………………………….. ۷۳

-۳-۱-۱-۳ لغزشها ………………………………………………………………………………. ۷۴

-۴-۱-۱-۳ حركت با گسترش جانبي ………………………………………………………. ۷۶

-۵-۱-۱-۳ جريانها ………………………………………………………………………………. ۷۷

-۶-۱-۱-۳ زمين لغزشهاي مركب …………………………………………………………… ۷۷

-۲-۱-۳ عوامل موثر در وقوع زمين لغزشها ……………………………………………… ۷۸

-۳-۱-۳ عوامل موثر در وقوع زمين لغزشها در راهها …………………………………. ۸۳

-۴-۱-۳ تأثير پوشش گياهي بر وقوع زمين لغزش ……………………………………… ۸۳

-۲-۳ ارزيابي احتمال وقوع زمين لغزش ………………………………………………….. ۸۸

-۱-۲-۳ اهميت نقشه هاي پهنه بندي خطر زمين لغزش در مديريت حوادث زمين

لغزش ………………………………………………………………………………………………… ۹۲

« فهرستمطالب »

عنوان صفحه

ح

-۲-۲-۳ تقسيم بندي روشهاي پهنه بندي خطر زمين لغزش …………………………. ۹۳

-۱-۲-۲-۳ روش هاي مبتني بر تاريخچه منطقه ………………………………………… ۹۳

-۲-۲-۲-۳ روشهاي مبتني بر ريشه يابي علل ناپايداري …………………………….. ۹۴

-۳-۲-۲-۳ روش هاي تركيبي ……………………………………………………………….. ۹۴

-۳-۲-۳ روشهاي تهيه نقشه خطر بر اساس تحليل پايداري دامنه ها ……………… ۹۵

-۱-۳-۲-۳ روشهاي تحليل خطر زمين لغزش …………………………………………… ۹۵

-۴-۲-۳ روش هاي بررسي و ارزيابي كلي خطر زمين لغزش ……………………… ۹۷

-۱-۴-۲-۳ بررسي تاريخچه حوادث طبيعي و شناسايي صحرايي ………………… ۹۷

-۲-۴-۲-۳ نقشه هاي توپوگرافي ……………………………………………………………. ۹۹

-۳-۴-۲-۳ نقشه هاي زمين شناسي، شامل نقشه هاي خاك شناسي ………………. ۱۰۰

-۴-۴-۲-۳ عكس هاي هوايي ……………………………………………………………….. ۱۰۱

-۵-۴-۲-۳ تصاوير ماهواره اي ………………………………………………………………. ۱۰۳

-۶-۴-۲-۳ سوابق نزولات آسماني …………………………………………………………. ۱۰۴

-۷-۴-۲-۳ اسناد موجود زمين لغزش ……………………………………………………… ۱۰۴

۱۰۴ …. GIS -8-4-2-3 توسعه نقشه هاي خطر زمين لغزش با استفاده از داده هاي

-۵-۲-۳ شواهد حركت زمين لغزش ها …………………………………………………… ۱۰۵

-۱-۵-۲-۳ ريخت شناسي …………………………………………………………………….. ۱۰۶

-۲-۵-۲-۳ شواهد زهكشي …………………………………………………………………… ۱۰۶

-۳-۵-۲-۳ پوشش گياهي ……………………………………………………………………… ۱۰۷

-۴-۵-۲-۳ شواهد تحت الارضي …………………………………………………………… ۱۰۷

-۶-۲-۳ ارزيابي آسيب پذيري خطر زمين لغزش ………………………………………. ۱۰۹

-۱-۶-۲-۳ ارزيابي و سطح بندي ريسك زمين لغزش ………………………………… ۱۱۱

-۲-۶-۲-۳ تخمين عددي ريسك …………………………………………………………… ۱۱۳

-۳-۳ روش هاي كنترل و پيش بيني وقوع زمين لغزش ………………………………. ۱۱۵

-۱-۳-۳ بررسي تغيير شكل ها و سطوح ………………………………………………….. ۱۱۷

-۱-۱-۳-۳ اكستنسومتر ………………………………………………………………………… ۱۱۸

-۲-۱-۳-۳ چرخش سنجها ……………………………………………………………………. ۱۱۸

« فهرستمطالب »

عنوان صفحه

ط

-۳-۱-۳-۳ كوبيدن تيرهاي چوبي جهت اندازه گيري جابه جايي …………………. ۱۱۹

-۴-۱-۳-۳ اندازه گيري جابه جايي به وسيله پيمايش ………………………………… ۱۱۹

-۵-۱-۳-۳ تعيين جابه جايي با استفاده از عكس هوايي ……………………………… ۱۱۹

-۶-۱-۳-۳ سيستم موقعيت ياب جهاني…………………………………………………… ۱۱۹

-۷-۱-۳-۳ سيستم پيمايش اتوماتيك ………………………………………………………. ۱۱۹

-۲-۳-۳ بررسي ساختار زمين شناسي ……………………………………………………… ۱۲۰

-۱-۲-۳-۳ گمانه زني……………………………………………………………………………. ۱۲۰

-۲-۲-۳-۳ برداشت هاي ژئوفيزيكي ……………………………………………………….. ۱۲۱

-۳-۳-۳ ارزيابي صفحه لغزش ……………………………………………………………….. ۱۲۱

-۱-۳-۳-۳ كرنش سنج لوله اي ……………………………………………………………… ۱۲۲

-۲-۳-۳-۳ انحراف سنج ها …………………………………………………………………… ۱۲۲

-۳-۳-۳-۳ جابه جايي سنج چند نقطه اي ………………………………………………… ۱۲۲

-۴-۳-۳ بررسي آب زيرزميني ……………………………………………………………….. ۱۲۳

-۱-۴-۳-۳ بررسي تغييرات سطوح آب زيرزميني ……………………………………… ۱۲۳

-۲-۴-۳-۳ فشار روزنه اي …………………………………………………………………….. ۱۲۳

-۳-۴-۳-۳ ثبت اطلاعات مربوط به آب زيرزميني……………………………………….. ۱۲۴

-۴-۴-۳-۳ آزمايشهاي رديابي آب زيرزميني ……………………………………………… ۱۲۴

-۵-۴-۳-۳ آزمايش مخروط افت…………………………………………………………….. ۱۲۴

-۶-۴-۳-۳ آزمايشات كيفي آب……………………………………………………………… ۱۲۴

-۵-۳-۳ بررسي ژئوترمال ………………………………………………………………………. ۱۲۵

-۶-۳-۳ بررسي ژئوتكنيكي (آزمايشات مكانيك سنگ) ……………………………… ۱۲۵

-۱-۴-۳ روشهاي پايدار سازي ………………………………………………………………. ۱۲۶

-۱-۱-۴-۳ روش هاي هندسي ………………………………………………………………. ۱۲۸

-۲-۱-۴-۳ مسلح سازي به وسيله محبوس كردن، ديوارهاي گابيون، سبد و

صندوق ………………………………………………………………………………………………. ۱۲۹

-۳-۱-۴-۳ ديوارهاي خاك مسلح ………………………………………………………….. ۱۳۰

-۴-۱-۴-۳ ديوارهاي حايل وزني …………………………………………………………… ۱۳۱

« فهرستمطالب »

عنوان صفحه

ي

-۵-۱-۴-۳ مسلح سازي بوسيله فايبروتكسول …………………………………………… ۱۳۱

-۶-۱-۴-۳ شمع ها و پايه ها …………………………………………………………………. ۱۳۳

-۷-۱-۴-۳ ديوارهاي مهار شده ……………………………………………………………… ۱۳۳

-۸-۱-۴-۳ اصلاح مكانيكي و تراكم ………………………………………………………. ۱۳۴

-۹-۱-۴-۳ اصلاح شيميايي …………………………………………………………………… ۱۳۵

-۱۰-۱-۴-۳ پوشش نفوذ ناپذير …………………………………………………………….. ۱۳۵

-۱۱-۱-۴-۳ روش تثبيت بيوتكنيكي و مهندسي زيست خاكي …………………….. ۱۳۵

-۱-۱۱-۱-۴-۳ روش تثبيت بيوتكنيكي …………………………………………………… ۱۳۷

-۲-۱۱-۱-۴-۳ روش هاي مهندسي زيست خاكي …………………………………….. ۱۳۸

-۲-۴-۳ عمليات زهكشي در كنترل زمين لغزش ……………………………………….. ۱۳۹

-۱-۲-۴-۳ پر كردن ترك هاي كششي ……………………………………………………. ۱۴۱

-۲-۲-۴-۳ غير قابل نفوذ كردن دامنه ……………………………………………………… ۱۴۲

-۳-۲-۴-۳ زهكشهاي افقي …………………………………………………………………… ۱۴۲

-۴-۲-۴-۳ خندقهاي زهكشي ………………………………………………………………… ۱۴۳

-۵-۲-۴-۳ چاههاي پمپاژ ……………………………………………………………………… ۱۴۴

-۶-۲-۴-۳ چاههاي ثقلي ……………………………………………………………………… ۱۴۴

-۷-۲-۴-۳ زهكشي سيفوني ………………………………………………………………….. ۱۴۵

-۸-۲-۴-۳ گالريهاي زهكشي ………………………………………………………………… ۱۴۶

-۹-۲-۴-۳ زهكشي الكتريكي ……………………………………………………………….. ۱۴۶

-۱۰-۲-۴-۳ زهكشي به روش حرارتي ……………………………………………………. ۱۴۷

-۱۱-۲-۴-۳ زهكشهاي شيميايي …………………………………………………………….. ۱۴۷

-۱۲-۲-۴-۳ حفاظت كانالها ………………………………………………………………….. ۱۴۷

-۳-۴-۳ ايمني شيب ترانشه هاي سنگي …………………………………………………… ۱۴۸

-۱-۳-۴-۳ روشهاي پايدار كردن شيب هاي سنگي …………………………………… ۱۵۱

-۱-۱-۵-۳ بحران ………………………………………………………………………………… ۱۵۴

-۲-۱-۵-۳ مديريت بحران ……………………………………………………………………. ۱۵۵

-۳-۱-۵-۳ مديريت ملي بحران ……………………………………………………………… ۱۵۶

« فهرستمطالب »

عنوان صفحه

ك

-۴-۱-۵-۳ مقابله با بحران در كشورهاي در حال توسعه و ضرورت تغيير در روش ها

و نگرش ها …………………………………………………………………………………………. ۱۵۷

-۵-۱-۵-۳ مديريت علمي و عملي بحران ……………………………………………….. ۱۵۹

-۶-۱-۵-۳ نيازهاي اساسي جهت مقابله با بحران ……………………………………… ۱۵۹

-۷-۱-۵-۳ ضرورت وجود اطلاعات ………………………………………………………. ۱۶۰

-۲-۵-۳ پيشگيري ……………………………………………………………………………….. ۱۶۳

-۱-۲-۵-۳ موارد مشكل آفرين در بخش پيشگيري از بحران زمين لغزش ………. ۱۶۳

-۲-۲-۵-۳ ايجاد ديدگاههاي مثبت نسبت به پيشگيري از حوادث زمين لغزش … ۱۶۳

-۳-۲-۵-۳ منابع موجود و در دسترس در بخش پيشگيري از بحران زمي نلغزش. ۱۶۴

-۳-۵-۳ آمادگي ………………………………………………………………………………….. ۱۶۶

-۱-۳-۵-۳ نيازهاي مربوط به بخش آمادگي …………………………………………….. ۱۶۸

-۲-۳-۵-۳ تعيين اقدامات لازم و اهداف عمليات در صورت بروز زمين لغزش ۱۶۸

-۳-۳-۵-۳ شناخت وضعيت مو جود سازمانها و ارگانهاي مسئول ……………….. ۱۶۹

-۴-۳-۵-۳ شناخت وضعيت موجود سازمانها و ارگانهاي غير مسئول …………… ۱۷۰

-۵-۳-۵-۳ منابع موجود جهت انجام اقدامات احتياطي در بخش آمادگي ………. ۱۷۰

-۶-۳-۵-۳ سيستم اخطار رساني و اطلاع رساني ………………………………………. ۱۷۲

-۴-۵-۳ پاسخگويي و امداد رساني ………………………………………………………… ۱۷۴

-۱-۴-۵-۳ نيازهاي لازم جهت واكنش سريع …………………………………………… ۱۷۵

-۲-۴-۵-۳ سوابق عمومي مربوط به آمادگي …………………………………………….. ۱۷۵

-۳-۴-۵-۳ آمادگي سريع منابع انساني …………………………………………………….. ۱۷۶

-۴-۴-۵-۳ سيستم اخطار و اطلاع رساني ………………………………………………… ۱۷۶

-۵-۴-۵-۳ تخليه ………………………………………………………………………………… ۱۷۷

-۶-۴-۵-۳ مديريت اطلاعات ………………………………………………………………… ۱۷۷

-۷-۴-۵-۳ ارتباطات ……………………………………………………………………………. ۱۷۸

-۸-۴-۵-۳ منابع مورد نياز جهت انجام امور مختلف در بخش پاسخگويي و امداد

رساني ………………………………………………………………………………………………… ۱۷۹

-۹-۴-۵-۳ هماهنگي عمليات بخش پاسخگويي و امداد رساني …………………… ۱۸۱

« فهرستمطالب »

عنوان صفحه

ل

<fon


عتیقه زیرخاکی گنج