گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 129 views
  • بدون نظر

راهنمای طراحی دیوارهای حائل 
  ﻫﺪف ﻫﺪف از ﺗﻬﻴﻪ  اﻳﻦ راﻫﻨﻤﺎاراﺋﻪدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ  راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎ و  ﺣﺎﻳﻞ  1 ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ اﻳﻤﻦ و ﺳﺎﺧﺖ اﻗﺘﺼﺎدي دﻳﻮارﻫﺎي و دﻳﻮارﻫﺎي ﺳﻴﻞ اﺳﺖ ۲ ﺑﻨﺪ و ﺳﺎﺣﻠﻲ  .
 داﻣﻨﻪﻛﺎرﺑﺮد ۲-۱  اﻳﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دﻳﻮارﻫﺎي ﺣﺎﻳﻞ ﺧﺸﻚ، ﺑﻠﻜﻪ دﻳﻮارﻫﺎي ﺣﺎﻳﻠﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺑﺎرﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﻧﻈﻴﺮ آب در ﺣ ﺎل ﺟﺮﻳﺎن، ﻏﻮﻃﻪ  وري، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻮج و ﻧﺎﺣﻴﺔ ﭘﺎﺷﺸﻲ آن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺎﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻮرﻧﺪة ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺟﻮي ﻗﺮار دارﻧﺪ را ﻧﻴﺰ درﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد .ﺑﻪ ﺿﻮاﺑﻂ اﻳﻦ راﻫﻨﻤﺎ، از ﻟﺤﺎظ ارﺗﻔﺎﻋﻲ ﻣﺤﺪود   ﻣﻲ ۱۰ دﻳﻮارﻫﺎ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺘﺮ   ﺑﺎﺷﺪ .
  ﻛﻠﻴﺎت ۳-۱
۱ – ۳ – ۱
اﻧﻮاع دﻳﻮارﻫﺎ دﻳﻮار ﺣﺎﻳﻞ، دﻳﻮاري اﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻪ ﻓﺸﺎر ﻧﺎﺷﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد در اﺧﺘﻼف ﺗﺮاز   ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه   ﻋﻠﺖ ﺧﺎﻛﺮﻳﺰي، ﺧﺎﻛﺒﺮداري و ﻳﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺻﻮرت ﭘﺎﻳﺪار ﺣﻔﻆ  .ﺳﻴﻞ دﻳﻮار  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪ دﻳﻮاري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ   اي را از ورود ﺳﻴﻼب ﺑﻪ ﻋﻬﺪه آن  اﺳﺖ دار  .ﺑﻪ ﻠﻲ  ﻧﻴ۳ ﻋﻼوه دﻳﻮارﻫﺎي ﺳﺎﺣ ﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ وﻇﻴﻔﺔ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﺎﺣﻠﻲ از ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﻲ از ﺿﺮﺑﺔ اﻣﻮاج و ﺑﺎﻻ آﻣﺪن آب درﻳﺎ در ﺣﻴﻦ ﻃﻮﻓﺎن اﺳﺖ  . ﺳﻄﺢ دﻳﻮارﻫﺎيﺳﺎﺣﻠﻲ  داراي ﻫﻨﺪﺳﻪ و اﻧﺤﻨﺎي ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻬﻼك اﻧﺮژي اﻣﻮاج ﺑﺮﺧﻮردﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ﺳﻴﻞ اﺧﺘﻼف ﻋﻤﺪة دﻳﻮارﻫﺎي ﺣﺎﻳﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺎ دﻳﻮارﻫﺎي  ﻳ ﺑﻨﺪ و  ﺎ ﺳﺎﺣﻠﻲ وﺟﻮد آب در دو ﻣﻮرد اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ  اﺿﺎﻓﻪ دﻫﻨﺪه و اﻳﺠﺎدﻛﻨﻨﺪة  اﺳﺖ ﻓﺸﺎر ﺧﺎرﺟﻲ .  
2 – 3 – 1
اﻧﻮاع ﺷﺎﻟﻮده  ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮع زﻣﻴﻦ، ﺷﺎﻟﻮدة دﻳﻮارﻫﺎي ﺣﺎﻳﻞ ﻣﻲ          ﺗﻮاﻧﺪ از ﻧﻮع ﺳﻄﺤﻲ ﻳﺎ ﻋﻤﻴﻖ)ﺷﻤﻊ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﺮ  (ﺑﺎﺷﻨﺪ     . در ﻫـﺮ دو ﻣـﻮرد ﺗﻮﺿـﻴﺤﺎت ﻻزم در ﻓﺼﻮل ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .
۳ – ۳ – ۱
ﺿ ﺳﻴﻞ ﻮاﺑﻂ ﺧﺎص دﻳﻮارﻫﺎي  
ﺑﻨﺪ  دﻳﻮارﻫﺎي ﺳﻴﻞ        ﺑﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎﺻﻲ از دﻳﻮارﻫﺎي ﺣﺎﻳﻞ ﻣﻲ  ﺑﺎﺷﻨﺪ        . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻤﺎم ﺿﻮاﺑﻂ اﻳﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮاي دﻳﻮارﻫﺎي ﺳﻴﻞ   ﺑﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﺻـﺎدق اﺳﺖ، ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺑﻪ اي  ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ دو ﻧﻮع دﻳﻮار اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه  .
4 – 3 – 1
ﺿﻮاﺑﻂ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ و ﺳﺎزه اي
اﻳﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﻫﻢ     ﺿﻮاﺑﻂ ﺳﺎزه            اي و ﻫﻢ ﺿﻮاﺑﻂ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﻃﺮاﺣﻲ دﻳﻮارﻫﺎي ﺣﺎﻳﻞ را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ     . در ﻃﺮاﺣـﻲ دﻳﻮارﻫـﺎي ﺣﺎﻳـﻞ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻬﻨﺪس زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ﺷﻨﺎس، ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ، و ﺳﺎزه ﺿﺮوري


عتیقه زیرخاکی گنج