گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 106 views
 • بدون نظر

قیمت : ۸۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۳۷    کد محصول : ۱۸۶۷۱    حجم فایل : ۸۵۳ کیلوبایت   

دانلود word کمک پایان نامه بررسي عوامل موجه فشارهاي عصبي و نقش فشارهاي عصبي در كارآيي مديران را برای شما دوستان در فروشگاه فایل طلایی قرار داده ام.

مقدمه

در فصل اول اين تحقيق به كليات مربوط به موضوع پرداخته شده و بيان موضوع تحقيق ، اهميت موضوع و هدف و محدوديتهاي تحقيق از جمله بخشهاي مشمول در اين فصل مي‌باشند.

تحقيقات انجام شده بر اين نكته تأكيد دارند كه استرس عكس‌العمل افراد در مقابل عوامل ايجاد كننده فشار عصبي مي‌باشد. علل زيادي براي فشارهاي عصبي نام برده شده است كه برخي از اين علل را مي‌توان در سازمانها و برخي ديگر را نيز در محيط اجتماع و خانواده يافت. در اين تحقيق سعي گرديده است ابتدا برخي از علل ذكر شده براي فشارهاي عصبي كه ريشه در كهيط سازماني و محيط اجتماع و خانواده دارند بيان بررسي گردد و سپس اين عوامل در ايجاد فشارهاي عصبي در مديران شركت ماشين‌سازي اراك پرداخته شود.

فشارهاي عصبي داراي عوارض و اثرات بسياري مي‌باشند. تحقيقاتي نيز در زمينه اثرات فشارهاي عصبي بر روي اعضاء سازمانها انجام گرفته است و برخي از اين تحقيقات نيز اين اثرات را دسته‌بندي كرده‌اند. در اين تحقيق نيز پس از بررسيهاي انجام شده اثرات اين فشارها بر روي كارآيي مديران مورد بررسي قرار گرفته است و به اين نكته پرداخته شده است كه اين فشارها تا چه حد عملكرد مديران شركت را تحت تأثيرقرار مي‌دهند.

نكته قابل توجه ديگر اين است كه تحقيق پيرامون فشارهاي عصبي نيز مانند بسياري از تحقيقات ديگر با محدوديتهايي روبرو بوده است. از جمله مهمترين اين محدوديتها نيز مي‌توان از عدم همكاري برخي از مديران در پركردن پرسشنامه‌هاي تحقيق، ندادن اطلاعات كافي در زمينه موضع تحقيق توسط مسئولين برخي از واحدها و كمبود منابع و مآخذ جديد درباره موضوع در داخل كشور را نام برد كه در اين فصل به بيان تفصيلي هر يك از موارد فوق پرداخته خواهد شد.

اهداف تحقيق

در صورتي كه افراد عوارض فشارهاي عصبي را بشناسند و خصوصيات رفتاري افرادي كه تحت تأثير اين فشارها قرار مي‌گيرند را بدانند يا بكار گرفتن راه حلهايي مي‌توانند خود را با اين فشارها تطبيق داده و آن را به حد بهينه برسانند. پس اولين و مهمترين هدف اين تحقيق ارائه راههايي براي بهينه كردن فشارهاي عصبي در شركت مي‌باشد. بدين معني كه محقق از تجزيه و تحليل پاسخهاي داده شده به پرسشنامه‌ها پيشنهاداتي در رابطه با اين مسئله كه بر اساس نتيجه تحقيق و مطالعه تئوريكي موضوع مي‌باشد ارائه خواهد داد. نتيجه اين تحقيق علاوه بر اينكه مي‌تواند به مديران شركت در اين زمينه كمك نمايد همچنين مي‌تواند مورد استفاده مديران ساير واحدهاي صنعتي نيز قرار گيرد.

دومين هدف محقق از اين تحقيق اين است كه با توجه به جددي بودن موضوع و تحقيقات كمي كه در اين زمينه انجام گرفته پر كردن خلاء تحقيقاتي در اين زمينه مي‌باشد. فشارهاي عصبي و عوارض آن مخصوصاً عوارض عملكردي و سازماني آن كمتر در كشور مورد تحقيق قرار گرفته است و اين در حالي است كه در كشورهاي صنعتي پيشرفته توجه بسياري به آن شده است.

علاوه بر اهداف كلي فوق محقق از طريق اين تحقيق به دنبال اهداف تخصصي و جزئي‌تر مي‌باشد كه اين اهداف در قالب فرضيات چهارگانه‌اي كه ذيلاً توضيح داده مي‌شوند جاي مي‌گيرند.

فرضيه اول تحقيق عبارت از اين است كه عوامل محيطي باعث افزايش فشار عصبي در مديران مي‌گردد. البته بايستي توجه كرد كه منظور از عوامل محيطي تعدادي از عوامل خاص مي‌باشد كه در پرسشنامه گنجانده شده‌اند و در قسمت تعريف واژه بطور روشنتري بيان خواهند شد.

لازم به ذكر است كه منظور از محيط عبارت از محيط بيرون سازمان بوده و شامل محيط خانواده و محيطهاي اجتماعي و فرهنگي مي‌گردد.

دومين هدف تخصصي اين تحقيق رد يا تأييد فرضيه ديگري تحت عنوان «عوامل سازماني منجر به افزايش فشار عصبي در مديران مي‌گردند» مي‌باشد اين فرضيه نيز با توجه به نتيجه مطالعات انجام شده برخي از محققين رفتار سازماني انتخاب گرديده است. مطالعات انجام شده در كشورهاي پيشرفته نشان مي‌دهد كه عوامل سازماني منجر به ايجاد فشارهاي عصبي در مديران سازمانها مي‌گردد. اين عوامل شامل مواردي از قبيل فشردگي كار، نبود امكانات كافي، ترس از شكست و درگيري با رئيس و همكاران و يا كارفرما و غيره مي‌باشند كه به نوبه خود ممكن است ايجاد استرس نمايند. به عنوان مثال هنگامي كه افرادي بي‌كفايت و نالايق در پستهاي مهم قرار مي‌گيرند و قدرت اعمال مي‌كنند اين امر ممكن است براي افراد ديگر فشارزايي عصبي باشد. همچنين هنگامي كه زيردستان شايستگي كافي نداشته باشند و كارهاي اشتباه زيادي انجام دهند اين مسئله مي‌تواند براي مديران مافوق آنها فشارزا باشد. بنابراين لازم است اين موارد بطور دقيق‌تر مورد بررسي قرار گيرند. بطور كلي عوامل سازماني به دو بخش  عوامل شغلي سازمان و عوامل مربوط به خود سازمان تقسيم مي‌شوند بحث بيشتر در اين زمينه در قسمت تعريف واژه‌ها ارائه خواهد شد.

سومين هدف علمي اين تحقيق نيز به ارتباط عملكرد مديران ومسئله فشارهاي عصبي مربوط مي‌شود. بدين معني كه تحقيقاتي كه تاكنون در اين زمينه انجام شده ادعا كرده‌اند كه استرس شديد عملكرد سطح پايين را به دنبال خواهد داشت و افرادي ه بيشتر تحت تأثير فشارهاي عصبي شديد قرار دارند فعاليتهاي آنها و تصميم‌گيري درست و دقت كاري آنها در سطح پايين‌تر از افرادي است كه ميزان فشارهاي عصبي در آنها متعادل مي‌باشد. بنابراين محقق مي‌خواهد در اين تحقيق به اين مطلب نيز پي ببرد كه آيا فشار عصبي شديد در مديران ماشين سازي اراك نيز كيفيت عملكرد آنها را كاهش مي‌دهد؟

چهارمين هدفي كه اين تحقيق دنبال مي‌كند نيز رد و يا قبول اين فرضيه است كه «فشار عصبي كم باعث كاهش عملكرد مديران مي‌گردد.»

فهرست مطالب:

فصل اول : كليات

مقدمه

تعريف موضوع

فرضيات تحقيق

اهميت موضوع

اهداف تحقيق

قلمرو تحقيق

تعريف واژه‌هاي عملياتي

محدوديتهاي تحقيق

فصل دوم : مباني تئوريك و پيشينة پژوهش

تاريخچه تحقيق پيرامون فشار عصبي

فشار عصبي چيست؟

اجتناب‌ناپذير بودن فشار عصبي

مراحل فشار عصبي

مدلي براي تحليل فشار عصبي

منابع فشار عصبي

       1-عوامل طبيعي

 1. محيط خانواده
 2. محيط اجتماع

     2- عوامل سازماني

                        2-1) عوامل مربوط به خود سازمان

                                    2-1-1) ساختار سازماني

                                    2-1-2) جو سازماني

                                    2-1-3) محيط فيزيكي

                                    2-1-4 ) تضادهاي صف و ستاد

                        2-2) عوامل مربوط به شغل

                                    2-2-1) ابهام نقش

                                    2-2-2 ) افراط نقش (كمي و كيفي)

                                    2-2-3 ) تفريط نقش

                                    2-2-4) تعارض نقش

                                    2-2-5) روابط بين افراد

                                    2-2-6 ) فزوني اطلاعات

                                    2-2-7 ) نكات مربوط به مسير ترقي

                                    2-2-8 ) تحرك جغرافيايي

                                    2-2-9 ) مشاغل مديريتي

                                    2-2-10) انتظارات نقش

                                    2-2-11) مسئوليت براي ديگران

                                    2-2-12) ادراك عصبي

عوامل مؤثر در تعديل فشارهاي عصبي

 1. ادراك
 2. اختلافات فردي
 3. ارزشها
 4. شخصيت
 5. حمايت اجتماعي
 6. تجربه شخصي

نتايج فشارهاي عصبي

                 1- نتايج رفتاري

 1. عملكرد
 2. غيبت
 3. رضايت شغلي
 4. تصميم‌گيري
 5. انحرافات اجتماعي

    2- نتايج جسمي و فيزيولوژيكي

                        2-1) بيماريهاي قلبي و عروقي

                        2-2) بيماريهاي دستگاه گوارش

                        2-3) بيماريهاي پوست

                        2-4) رابطه فشار عصبي با سيستم دفاع ايمني

                        2-5) سرطان

                        2-6) سردردها و فشار عصبي

۳- نتايج و عوارض رواني فشارهاي عصبي

                        3-1) اضطراب

                        3-2) ناكامي

                        3-3) افسردگي

فصل سوم : فرايند تحقيق

روش تحقيق

روش جمع‌آوري اطلاعات

پرسشنامه‌هاي تحقيق

جامعه آماري

روشها و فنون آماري مورد استفاده

تكنيك همبستگي

تحليل واريانس

 


عتیقه زیرخاکی گنج