امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 99 views
  • بدون نظر

سوخت هاي فسيلي منابع انرژي رو به زوالي هستند كه جامعه روبه توسعه انساني را در آينده اي نه چندان دور دچار كمبودسوخت مي سازد. با رشد سريع جمعيت و رسيدن آن به مرز ۱۰ ميليار نفر تا ۵۰ سال ديگر نياز به منابع پايان پذير سوخت افزايش خواهد يافت. از طرفي وسعت آلودگي ناشي از سوخت هاي فسيلي زندگي در كره خاكي را دچار مشكل ساخته است.


عتیقه زیرخاکی گنج