گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 149 views
  • بدون نظر

این فایل در ۲۹صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

گیاهی است که درمکانی غیر از مکان اصلی خود یا در جای نا خواسته رشد کرده است.
در محصولات رشد می کنند و به آنهاخسارت می نند.
نسبت به علفکشها مقاوم می شوند.
در زیستگاههای تخریب شده مستقر می شوند.
از نظر اقتصادی ارزش چندانی ندارند.
بافعالیتهای انسان درمکانها یا زمانهای خاص دخالت میکنند. 
 در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی می دهیم
کشت آسان

منبع غذایی اصلی انسان 

 توانایی تطابق وسازگاری بالا در مناطق مختلف 

 مهمترین محصول کشاورزی ازنظرتولیدوسطح زیرکشت

توانایی تولید عملکرد بالا
۱- واریته
۲- شرایط اقلیمی
۳- خاک
۴- نوع ومقدار وزمان مصرف کود
۵- تناوب زراعی
۶- زمان کاشت
۷- حمله آفات وبیماریها وسایر عوامل زنده روی گندم
۸- وجود علف های هرز
۹- زمان برداشت
علفهای هرز بسیار مهم

یولاف وحشی 
یولاف وحشی زمستانه
خردل وحشی
ماستونک 
چرا کنترل علف هرز؟

علفهای هرز باعث افزایش هزینه وکاهش سود می شوند.

علفهای هرز گیاهانی پر خرج وباعث خسارت به محصول می شوند.

یکی از روشهای کارساز درحفظ پتا نسیل تولید مدیریت صحیح علفهای  
    هرزاست.

با کنترل علفهای هرز:

باعث افزایش کیفیت محصول می شوند.

درو را آسان تر می کنند.

تولید و عملکرد محصول را بهبود می بخشند.
انواع روشها برای مدیریت علف هرز:عتیقه زیرخاکی گنج