گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 195 views
  • بدون نظر

اﺳ                    – ﺘﺨﺮاج ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ روﺷﻬﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻓﺮاواﻧـﻲ ً ﻣﺎﻳﻊ اﺧﻴﺮا
دارد   .
        –        ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ در اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺎﻳﻊ ﻣﺎﻳﻊ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮم از ﻓﺎز ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺪﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن ﺿﺮﻳﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮم ﺑﻪ ﻗﻄﺮه و ﻳﺎ از ﻗﻄﺮه اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و                ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺪﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﻮﺑﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ داده –       ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺪل ﻫﻨﺪﻟﻮس ﺑﺎرون ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .   وﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﺪل ﻧﻴﺰ داراي ﻓﺮﺿﻴﺎت دور از واﻗﻌﻴﺘﻲ اﺳـﺖ و ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ دﻳﮕﺮي ﻣﺪﻟﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪي اراﺋﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ   .    Henschke & Pfennig       در اﻳـﻦ ﭘـﺮوژه ﻣـﺪل اراﺋـﻪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـ   ﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ و RDC ﺗﺼﺤﻴﺤﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺪل ﺟﻬﺖ ﻛﺎﺑﺮد آن در ﺑﺮج اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .   ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  .  Pfennig & Henschke اﺧﺘﻼف ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺌﻮري و ﺗﺠﺮﺑﻲ در ﻣﺪل        زﻳﺎد اﺳـﺖ ﻛﻪ دال ﺑﺮ دﻗﺖ ﻛﻢ آن اﺳﺖ   . Pfennig & Henschke ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺪل ﻣﺪل اﺻﻼح ﺷﺪه آن ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺑـﺴﻴ  ﺎر ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺘﻘـﺎ دارد ل       .   Pfennig & Henschke ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﻣـﺪل و اﺻـﻼح ﺷـﺪه آن   Pfennig & Henschke ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺪل ﺿﺮاﺋﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮم داﺧﻞ ﻗﻄﺮه را ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ واﻗﻌـﻲ آﻧﻬـﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .  
دانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی/ررسي انتقال جرم درون قطرات و ارائه يك مدل جديد


عتیقه زیرخاکی گنج