گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 113 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق رسانه ها-خرید اینترنتی تحقیق رسانه ها-دانلود رایگان مقاله رسانه ها-تحقیق رسانه ها
این فایل در ۲۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

درسالهاي اخير مديريت دانش، به يكموضوع مهم و حياتي مورد بحث در متون تجاري تبديل شده است. جوامع علمي و تجاري هر دو بر اين باروند كه سازمانهايي با قدرت دانش مي توانند برتريهاي بلند مدتخود را در عرصه هاي رقابتي حفظ كنند. 

مديريت دانش شكل جديدي از بكارگيري مشترك كامپيوتر در سازمان است. مديريت دانش فرايندي است كه به سازمانها در شناسايي، انتخاب ، سازماندهي و توزيع دانش و تبديل اطلاعات مهم و تخصصي كه بخشي از حافظه سازمان هستند و عموما به صورت ساختار نيافته در سازمان قرار دارند، كمك مي كند. اين ساختار دهي به دانش باعث كارا و اثر بخش شدن فرايندهاي حل مساله، يادگيري پويا، برنامه ريزي استراتژيك و تصميم گيري مي شود. مديريت دانش بر شناسايي دانش و استخراج آن به روشي سيستماتيك تاكيد دارد. 
برانگيختن خلاقيت سازماني و اختصاص دادن وقت مناسب براي آموزش دادن روشهاي تفكر خلاق به پرسنل سازمان يك مسئله حياتي است . براي ايجاد خلاقيت و محصولات جديد، مديريت بايد بين كارايي مديريت دانش، تعهد علميات هوشمند و عملكرد ابزارهاي فني يك تعادل پايدار برقرار نمايد. يك تركيب متناسب از منابع هوشمند مي تواند به مديران كمك كند تا مشكلات را بهتر پيش بيني نموده و تلاشهاي ابتكاري را هدايت نمايند و به كارايي بيشتر مديريت دانش ياري رسانند، ضمن آنكه بر دسترسي به اهداف سازماني تمركز داشته باشند. 
از آنجا كه در كشور ما تقويت ظرفيتهاي تكنولوژيكي و عملياتي از موضوعات محوري در عرصه رقابت پذيري است، R&D يا واحد تحقيق و توسعه در بنگاه هاي اقتصاد يكي راه حل منطقي و عملي براي تقويت بنيه رقابت پذيري و ارتقاء سطح تكنولوژيكي و مديريتي مي باشد. رويكرد استقرار تحقيق و توسعه در بنگاه اقتصادي از اين مزيت برخوردار است كه با انجام تحقيق و مطالعه علمي در سطح بنگاه به كليه عوامل موثر در رقابت پذيري بصورت يكپارچه نگاه مي كند و مطلوبترين ارتباط بين بخشي را در بنگاه ايجادكرده و اطلاعات و دانش فني مورد لزوم را متناسب با يكديگر در اختيار بخشهاي مختلف قرار مي دهد و بدين ترتيب موجب ايجاد هم افزايي هر چه بيشتر در بنگاه مي شود. 
در صورتيكه به دو مقوله مديريت دانش و تحقيق و توسعه دركنار هم، مرتبط و با هارموني مطلوب مورد توجه قرار گيرند با افزايش خلاقيت و نوآوري درسازمان، توان رقابتي دائمي و رو به بهبود مستمر حاصل شده و اين گونه ارتقاء در سطح بنگاه هاي اقتصادي توسعه پايدار كشور را به دنبال خواهد داشت.
نقش رسانه ها در ايجاد فرهنگ كارآفريني
توسعه فرهنگ كارآفريني ، شناسايي استعدادهاي كارآفرينانه و پاداش به كارآفرينان از عمده ترين كارهايي است كه هر سازمان براي كارآفرين شدن بايد انجام دهد . رشد و توسعه اقتصادي در يك نظام زماني ميسر خواهد بود كه افرادي در بين ساير آحاد جامعه با خطرپذيري، اقدام به نوآوري كرده و با اين اقدام روش ها و راه حل هاي جديد را جايگزين راه كارهاي ناكارآمد وكهن قبلي كند. كارآفرينان افرادي هستند كه تفاوت ايجاد مي كنند .در واقع آنها بطور خلاقانه فرصت هايي را براي كسب و كار ايجاد مي نمايند . كارآفريني تشخيص و استفاده مطلوب از فرصت هاست كه براي استفاده از فرصت ها بايستي به شدت تلاش كرد. نوآوري از مشخصه هاي اساسي كارآفريني است كه منجر به توليد محصولات جديدتر و ارائه خدمات متنوع تر شده و به اين ترتيب قدرت انتخاب مردم افزايش يافته و زندگي مرفه تر مي شود 
پيدايش فناوري پخش ماهواره‌اي برنامه هاي تلويزيوني و پيدايش اينترنت بر اهميت درك مجاري ارتباطي فرا ملي افزوده است. پژوهش ها نشان مي دهد كه اين مجاري متفاوت،‌نقش هاي متفاوتي را در فرايند اشاعه نوآوري ها و ايجاد كارآفريني بازي مي‌كند.رسانه هاي جمعي به سرعت به مخاطبان وسيع دست پيدا مي كنند،اطلاعات را گسترش مي دهند و نگرش هاي ضعيف تر را تغيير مي دهند بدين ترتيب رسانه ها در ترويج فرهنگ نوآوري ، كارآفريني و بالطبع در فرايند توسعه پايدار در يك جامعه نقش كليدي دارند.
امروزه رسانه ها فكر،‌فرهنگ و هويت فرهنگي انسان‌هارا القا مي كنند به عبارت ديگر رسانه ها بيش از همه بر افكار عمومي و تغيير نگرش ها اثر مي گذارند كه با استفاده از رسانه‌هاي جمعي مي‌توان ايده و نگرشهاي غلط در جامعه را از ميان برد و ايده و نگرشهاي جديدمثلا نوآوري ،كارآفريني و تقديس ثروت را به جامعه القا كرد ،در واقع رسانه ها ابزار اصلي انتقال اطلاعات و ايده ها در سطح جوامع هستند كه مي توانند هر روز با خلق ايده و تفكري جديد به روند توسعه جامعه كمك كنند.
كارآفرينان بايستي همگام با تغييرات گام بردارند وكوشش كنند تا فرصت هاي ايجاد شده در جريان اين تغييرات را كشف و از آنها بهره برداري كنند كه از سوي ديگرهمگامي با تغييرات مستلزم ارتباطات قوي و بستر مناسب فرهنگي است كه به تغييرات بها مي‌دهد، بستري‌كه مي‌توانددرصورت لزوم رهيافتها و عملكردهاي سنتي و قديمي را كنار گذاشته و رهيافت هاي نويني را بر گزيند و اين امر نيز بدون ابزار رسانه اي غير ممكن خواهد بود. 
دريك جامعه كارآفرين،همه انسان ها فرصت هاي يكساني پيش روي خود دارند.در اين جامعه سرمايه يا زمين منشا توليد و ثروت نيست.در چنين جامعه‌اي افراد هوشمند،خلاق،صاحب انديشه وپرتلاش شانس بيشتري براي موفقيت دارند و صاحبان سرمايه كلان نمي‌توانند ثروت را در انحصار خود نگه دارند . تمام اين كارها در كنار هم يك زمينه مناسب براي بسط عدالت و توسعه درسطح جامعه است كه در اين بين نقش رسانه ها در گسترش چنين فرهنگي بسيار حائز اهميت است و توسعه بدون استفاده از رسانه هاي همگاني غير ممكن خواهد بود چراكه توسعه فرايندي است جامع و پويا كه با گذرزمان جهت گيري ها و استراتژي هاي آن دستخوش تحول گرديده و بايد دائما با تغييرات جامعه و نياز هاي آن هماهنگ شود.
امروزه در فرهنگ بسياري ازكشور ها، حتي در ميان قشر روشنفكر،كارآفرين بودن و توليد ثروت و حتي داشتن ثروت داراي قبح مي باشد بنابراين اين وظيفه خطير به عهده رسانه ها است كه با ساخت برنامه‌هاي مناسب بايستي افكار عمومي جامعه را به سمت ايجاد كارآفريني سوق دهند و تولـيد ثروت (از راه درست و حاصل كار) و ثروتمند بودن را ارج نهند. 
در مجموع رسانه ها در ترويج و فرهنگ نوآوري و كارآفريني و بالطبع در فرايند توسعه پايدار در يك جامعه نقش اساسي و كليدي دارند. درك ارزش ها و تكنيك هاي ايجاد ارتباطات و دستيابي به فناوري اطلاعات مي تواند در خلق يك بخش پويا و كارآمد بسيار مهم باشد كه در همين راستا در برخي جوامع بصورت آگاهانه از رسانه ها سود مي‌جويند‌ وروز به روز بر بهبود وضعيت وسطح آگاهي و ارتقاي فرهنگي جامعه خود مي افزايند و در برخي ديگر ناآگاهانه از رسانه هاي جمعي استفاده مي‌شود كه در اين سيستم تاثير رسانه ها بر جامعه ممكن است منشا مصرف زياد،ورود نامناسب هنجارهاي بيگانه و عوامل عقب ماندگي و حتي موجب كسب ثروت هاي نامشروع از طريق تبليغات سرمايه گذاري بدون ريسك پذير و وابسته و به نوعي دلالي گري را موجب مي شود.
نقش رسانه ها در ترویج فرهنگ نوآوری
امروزه رسانه ها در دنيا ، فكر، فرهنگ، رفتار و درحقيقت هويت فرهنگي انسان ها را القا كرده و تاثير قابل ملاحظه‌اي بر فرهنگ عمومي جوامع بر جاي مي‌گذارند. رسانه ها مي‌توانند در تغيير الگو و سبك زندگي انسانها موثر باشند و همچنين در ارتقاي فرهنگ و معنويت در ميان انسان ها نقش داشته و آنها را خوشبخت تر كنند .
به عبارت ديگر رسانه ها بيش از همه بر افكـار عمومي ، تغيير نگرش ها ، باورها ، سنت ها و ايده ها اثر مي گذارند كه با استفاده از رسانه هاي جمعي مي توان عادات و نگرش هاي بعضا اشتباه ونادرست را در درون جامعه از ميان برد و يا اثرات آن را كمرنگ كرد و اين به خاطر اينست كه توده مردم پيرو رسانه هاي جمعي هستند و تاثير اين رسانه ها بر افراد مشهود مي باشد . 
امروزه رسانه ها نيروهاي محرك در روند توسعه يك جامعه هستند كه مي توانند زير ساخت هاي فكري- فرهنگي مناسب از قبيل ايجاد كارگروهي‌،فرهنگ تفكر ، فرهنگ كار آفريني ، آينده نگري فرهنگ صادرات ، فرهنگ نظم و حسابگري و غيره را در جوامع رواج دهند .
بسياري از دانشمندان بر اين باورند كه نيل به توسعه و خلق جوامع مدرن و كارآمد، بدون استفاده از رسانه هاي همگاني غير ممكن خواهد بود چرا كه توسعه فرايندي است جامع و پويا كه با گذر زمان ، جهت‌گيري ها و استراتژي هاي آن دستخوش تحول گرديده و بايد دائما با تغييرات جامعه و نياز هاي آن هماهنگ شود.
در برخي جوامع بصورت آگاهانه از رسانه ها سود مي جويند و روز به روز بر بهبود وضعيت فرهنگي و توسعه جامعه خود مي افزايند و در برخي ديگر نا آگاهانه از رسانه هاي جمعي استفاده مي شود كه در اين سيستم ها تاثير رسانه ها بر جامعه ممكن است منشا ايجاد فرهنگ نامناسب ازقبيل كار فردي به جاي كار گروهي ، واردات به جاي صادرات و ورود نامناسب فرهنگ و هنجار هاي بيگانه و غيره شود كه اين عوامل سبب ضعف و عقب ماندگي جوامع مي گردد.
درعرصه عمومي اين رسـانه ها هستند كه مي توانند افكار ، عقايد ، نـگرش و نيازهاي اجتماعي را دسته بندي و تنظيم كنند و آنها را به سطوح بالاي جامعه انتقال دهند تا در نهايت بتوان اين مطالبات را در جهت هماهنگ با زير ساخت هاي فكري – فرهنگي و توسعه ي جامعه برطرف كرد . در واقع رسانه ها ابزار اصلي انتقال اطلاعات و ايده ها در سطح جوامع هستند كه مي توانند هرروز با خلق ايده و تفكري جديد و ترويج آن به روند توسعه جامعه كمك كنند .
درعصر كنوني رسانه ها به علت فوق تخصصي شدن اين توان را يافته‌اند كه از حالت واسطه بودن خارج و خود به عنوان منشا تاثيرات بر افكار عمومي و فرهنگ جوامع ظاهر شوند بدين ترتيب مي توانند نقش عامل تسريع كننده را در روند توسعه بر عهده بگيرند و عملا در ترويج زير ساختهاي فكري – فرهنگي جامعه نقش بسيار مهمي داشته باشند چنانچه مثلا در زمينه رشد فرهنگي ، نقش رسانه ها پيوند زدن نوآوري ها به درخت كهنسال و بارور سنت هاست.
 • بازدید : 102 views
 • بدون نظر

این فایل در ۲۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

گوناگوني مطبوعات و گسترش انتشار نشريات متنوع و متفاوت و به طور کلي جايگاه شايستهء رسانه ها در تنوير افکار و ايجاد فضاي مناسب براي گفت و گو و برخورد سالم و سازندهء نظرات و همچنين اهميتي که رسانه هاي گروهي در ارتقاء سطح آگاهي و تعالي فرهنگ و دانش عمومي دارند، بي گُمان يکي از مهمترين عوامل توسعهء فرهنگي و از نشانه هاي پويايي و تحرک هر جامعه است در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات کاملی درباره فایل می دهیم

 • بازدید : 110 views
 • بدون نظر
این فایل در ۳۱۶اسلاید قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در اين درس با مفهوم ارائه و عوامل موثر آن آشنا مي‌شويم. در بخش ارائه كتبي مراحل آماده‌سازي ارائه را خواهيم آموخت. ارائه‌هاي دانشگاهي و غيردانشگاهي و گونه‌هاي مختلف هريك، اجزاء آنها و موارد كاربردشان را مي‌آموزيم. در پايان در مورد ارائه شفاهي، خصوصيات و انواع آن مطالبي خواهيد آموخت.
۱- تعريف لغوي ارائه
۲- سيستم ارائه
۳- عناصر تشكيل دهنده سيستم انتقال اطلاعات ماشيني
۴- تفوت عناصر تشكيل دهنده سيستم انتقال اطلاعات بين انسان و ماشين
۵- عناصر تشكيل دهنده سيستم انتقال اطلاعات در انسان
۶- تعريف كانال در سيستم ارائه انساني
۷- فراروندهاي تشكيل دهنده ارائه
۸- انواع ارائه با رسانه ناشناخته
تعریف لغوی ارائه :در لغت به معنای نمودن – نشان دادن و نمایش دادن است و در زبان فارسی بصورت ارائه کردن و ارائه دادن بکار می رود. 
ارائه بعنوان انتقال اطلاعات  سیستم خاص خود را دارد. این سیستم در طبیعت و در جامعه انسانی همیشه وجود داشته است. و حتی در گونه ابتدایی اش پیش از آغاز مدنیت انسان نیز وجود داشته است .
عناصر تشکیل دهنده سیستم انتقال اطلاعات ماشینی:

۱- مبدا یا فرستنده مجهز به کانال ( یا مکانیسم فیلتراژ )۲- مقصد یا گیرنده مجهز به کانال ۳- پیام ۴- رسانه انتقال ۵- محیط انتقال ۶- پارازیتها
دو عامل اصلی تر سیستم ارائه انسان می باشد که به تعبیری ظریف ترین و پیچیده ترین ” ماشین ”       مخلوق .
محیط ارائه : طبیعت و جامعه انسانی است همراه با تمام ویژگیها و جنبه های گوناگون آن  
ارائه کننده و کانال ارائه کننده 
مخاطب و کانال مخاطب 
 پیام 
 رسانه 
 محیط ارائه 
عوامل با تاثیرات منفی روی عناصر بالا
عبارتست از تمام خصوصیات شخصی و شخصیتی انسان – یعنی مجموعه ای بسیار پیچیده از عناصر
شخصی – شخصیتی انسان که در طیفی از اندیشه ای تا فیزیکی جای می گیرند 
فراروند ارائه یک فراروند مرکب است .  یعنی از تعدادی فراروند تشکیل شده است که هر یک از نگاهی  دقیق می‌توانند از فراروندهای دیگر تشکیل شوند .
فراروند پیام اندیشی 
 فراروند پیام سازی 
 فراروند پیام پیرایی 
 فراروند پیام فرستی 
 فراروند پیام گیری 
فراروند پیام کاوی ( تحلیل پیام )
فراروند فهم ( عقلی شهودی ) یا حس پیام 
ارائه صرفا یک دانش یا یک فن نیست بلکه ارائه هم  <<  دانش است >> هم << فن >> و هم 
<< هنر >> است و برای انجام ارائه مطلوب هم << دانش داری >> لازم است  هم << فن دانی >>
و هم << هنرمندی >>

وحی 
الهام و اشراق 
روشن بینی 
رویای راستین 
ذهن خوانی 
هیپنوتیزم 
عوامل موثر در ارائه :
ارائه کننده 
مخاطب 
موضوع 
نوع ارائه 
انگیزه و هدف ارائه 
امکانات آماده سازی محتوای ارائه 
امکانات کمکی ارائه 
مدت ارائه 
زمان و تاریخ ارائه 
مکان ارائه 
جغرافیای ارائه 
وضع اجتماعی محیط ارائه 

 • بازدید : 117 views
 • بدون نظر

این فایل در ۱۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

جامعه شناسان بر قدرت بيشتر رسانه هاي تلويزيوني در مقابل ساير رسانه ها تاكيد مي ورزند و در برخي موارد از تلويزيون به عنوان پرقدرت ترين رسانه نام مي برند.
تلويزيون از حدود سالهاي ۱۹۵۰ به بعد به صورت كالاي مصرفي عمومي مطرح شد؛ خانواده ها به سرعت آن را پذيرفتند و در محدوده هاي خانوادگي وارد كردند.

 • بازدید : 98 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق بررسي نقش رسانه‌هاي جمعي(با تاکيد بر تلويزيون) در الگوپذيري و رفتار کودکان-خرید اینترنتی تحقیق بررسي نقش رسانه‌هاي جمعي(با تاکيد بر تلويزيون) در الگوپذيري و رفتار کودکان-دانلود رایگان پیان نمه بررسي نقش رسانه‌هاي جمعي(با تاکيد بر تلويزيون) در الگوپذيري و رفتار کودکان-پایان نامه بررسي نقش رسانه‌هاي جمعي(با تاکيد بر تلويزيون) در الگوپذيري و رفتار کودکان
این فایل در ۱۷۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

تا زماني که چارچوب نظري هر موضوع علمي مورد توجه و بررسي قرار نگيرد، فرايند پيشبرد تدريجي اهداف آن نيز داراي ابهام است. بدين منظور در اين فصل مساله تحقيق و ضرورت و اهميت آن و همچنين اهداف و روش تحقيق و روش گرداوري اطلاعات مطرح خواهد شد.

تحقيق حاضر با عنوان “بررسي نقش رسانه‌هاي جمعي(با تاکيد بر تلويزيون) در الگوپذيري و رفتار کودکان ” سعي دارد، تاثيرات مثبت وپيامدهاي منفي وابستگي کودکان به تلويزيون را مورد بررسي قرار دهد. در راستاي رسيدن به هدف مذکور ابتدا مباني نظري تحقيق در مورد تاريخچه پيدايش رسانه‌هاي گروهي و به خصوص تلويزيون مطرح شده، سپس انواع کارکردهاي تلويزيون، وظايف رسانه به عنوان يک وسيله ارتباطي مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است.در فصل دوم تحقيق مقدارزماني که کودکان در شرايط مختلف سني صرف تماشاي تلويزيون ميکنند،آغاز سن تماشاي تلويزيون، دلايل تماشاي تلويزيون توسط کودکان و انتظاراتي که کودکان و والدين آنها از تلويزيون دارند مورد بررسي قرار می‌گيرد.  لازم به ذکر است آمار و ارقام مربوط به اين فصل از تحقيق،  در مورد جامعه آمريکا و بر اساس اطلاعات کتاب ”  تلويزيون در زندگي كودكان ما  نوشته ويلبر شرام و ديگران، ترجمه محمود حقيقت كاشاني می‌باشد. اميد است با عنايتي که مسئولين تعليم وتربيت  ايران اسلامي به الگو گيري کودکان اين مرز و بوم از رسانه‌هاي گروهي و به ويژه رسانه‌هاي تصويري دارند، زمينه انجام اين چنين پژوهشهاي گسترده اي در سيستم آموزش و پرورش کشور مانيز فراهم گردد که اين مهم حمايت همه جانبه مسئولين امر را می‌طلبد.

فصل سوم با عنوان جهان جديد تلويزون مسايلي از جمله سن شروع تماشاي تلويزيون و شرايط زماني و انواع موضوعاتي كه مورد توجه كودكان با توجه به شرايط سني و جنسي و همچنين توانايي‌هاي ذهني آنها است مورد بررسي قرار گرفته است.

فصل چهارم مربوط به نحوه و ميزان يادگيري كودكان از اين رسانه و عوامل تاثير گذار بر اين مساله است.

در فصل پنجم تحقيق، تاثيرات روحي، رواني و جسمي تلويزيون بر كودكان مورد تحليل و بررسي قرار گرفته و در نهايت در فصل ششم به رسانه جديد ” اينترنت “و رابطه آن با مسئله يادگيري و الگو پذيري کودکان و انواع خطراتي كه اين رسانه براي كودكان دارد اشاره شده است.

بيان مساله واهميت موضوع تحقيق:

نتايج نظرسنجي درخصوص بررسي ميزان استفاده كودكان و نوجوانان از رسانه‌ها كه به تازگي در مركز تحقيقات صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران انجام شده است، نشان می‌دهد ۹/۹۹ درصد كودكان و نوجوانان به تلويزيون دسترسي دارند و اين گروه در شبانه روز به طور متوسط ۴ ساعت و ۱۶ دقيقه تلويزيون تماشا می‌كنند.

كودكان و نوجوانان از بين شبكه‌هاي تلويزيوني، بيشتر برنامه‌هاي شبكه پنج (۴۴ درصد) و سه سيما (۴۲ درصد) را تماشا می‌كنند. همچنين ۵۲ درصد از اين گروه به راديو دسترسي دارند كه ۳۲ درصد شنوندگان كودك و نوجوان به شبكه پيام گوش می‌دهند.

گفتني است ۳۳ درصد كودكان، به ماهواره دسترسي دارند و ۸۲ درصد بينندگان اين گروه برنامه‌هاي ماهواره اي، شبكه‌هاي فارسي زبان را تماشا می‌كنند. ۸۱ درصد كودكان و نوجوانان به دستگاههاي صوتي و تصويري مانند VHS،VCD، DVD، ۵۷درصد به رايانه و ۴۹ درصد به دستگاههايي مانند ميكرو، پلي استيشن، سگا و… دسترسي دارند.

شايان ذكر است عمده ترين ژانر مورد علاقه كودكان و نوجوانان در فيلم‌هاي ويدئويي مهيج و ترسناك (۲۱ درصد) است.

نظرسنجي اخير دربردارنده آماري نو و در عين حال نگران كننده است. به نظر می‌رسد با رشد چشمگير ضريب نفوذ رسانه‌ها در خانوارهاي ايراني، به شكل قابل توجهي شاهد تغيير الگوي تماشا و سليقه مخاطبين كودك و نوجوان هستيم.

نگارنده نيك به ياد دارد كه در سال‌هاي نه چندان دور، پربيننده ترين برنامه‌هاي سيما در حوزه مخاطبان كودك و نوجوان، انيميشن‌هاي دوبعدي و دلنشين عمدتا ژاپني بود و ساعات اوج شنيدن راديو توسط همين گروه مخاطبين، هنگام پخش سلام كوچولو بود و شب بخير كوچولو».اما نظرسنجي اخير بيانگر اين نكته است كه پربيننده ترين شبكه‌هايي راديويي و تلويزيوني نزد كودكان، يعني شبكه‌هايي مثل شبكه سه سيما و راديو پيام، اتفاقا شبكه‌هايي هستند كه نه گروه برنامه سازي خاص كودكان در آن‌ها فعال است و نه هيچ برنامه اي براي اين مخاطبان دارد.

نفوذ بلاشك ماهواره‌ها و انواع دستگاه‌هاي نمايش فيلم خانگي به همراه سيل انبوه فيلم‌هاي رنگارنگ در دسترس اين مخاطبان، اندك كورسوي چراغ برنامه‌هاي كودك و نوجوان راديو و تلويزيون ملي را هم به قهقرا می‌برد. www.kayhannews.ir

لذا انتشار نتايج اين نظرسنجي، به عنوان سندي قابل تأمل درباره ميزان و نحوه استفاده كودكان و نوجوانان از انواع رسانه‌هاي ديداري و شنيداري، می‌تواند محرك و انگيزه خوبي براي نظريه پردازان و تحليل گران رسانه اي باشد تا با بررسي وضعيت كنوني و پس از آن ريشه يابي موضوع بحث، به طرح ساختارهاي مدون و بديع الگوسازي رسانه اي بپردازند. فراموش نكنيم نيمي از اقبال ابررسانه‌ها از جهت توليد برنامه‌هايي همسو و مطابق طبع مخاطبان خود است؛ اما كدام طبع؟! طبع و تمايلي كه رسانه، طي فرآيند حساب شده سليقه سازي، مخاطبان خود را به نحو شايسته و مطلوب سياست‌هاي خود، همسو كرده است. سليقه ذاتي مخاطب او را پاي اين رسانه‌ها نمي كشاند، بلكه سليقه اي تماشاي اين برنامه‌ها را در نهاد مخاطب طلب می‌كند، كه از سوي سليقه سازان رسانه اكتساب نموده است.

هم توليدكنندگان برنامه‌هاي تلويزيوني، و هم پدران و مادران خوب می‌دانند كه دسترسي كودك به تلويزيون دشوار نيست. نه در قفسه اي قفل شده نگهداري می‌شود و نه روشن كردن آن براي كودكان دشوار است. متاسفانه اين واقعيت نشان از بي اعتنايي جامعه به كودك و شرايط جسمي و روحي او دارد.

در يك جمع بندي كلي می‌شود گفت كه تلويزيون و راديو، ديواره‌هاي حائل ميان جهان كودك و دنياي بزرگسالان را از ميان برداشته است. و اين، از سه راه مرتبط به هم صورت می‌گيرد، نخست آن كه درك و فهم پيام آن‌ها نيازي به راهنما ندارد، دوم اين كه نه عنصر تفكر و نه حالت جسمي خاصي را نظير ساكت و مرتب نشستن در كلاس درس- طلب نمي كنند و بالاخره سوم آن كه هيچ گونه درجه بندي و تقسيم بندي ويژه اي براي تماشاچيان خود در نظر ندارد.

در اين بررسي، تلويزيون جايگاه ويژه تري دارد. در كنار و در ارتباط با ديگر رسانه‌هاي ارتباط جمعي الكترونيكي- كه پيوندي با كتاب و ادبيات مكتوب ندارند- تلويزيون شرايطي را پديد آورده است كه به دوران قبل از ظهور ماشين چاپ كاملا شبيه و يكسان     می‌باشد. همه ما به لحاظ ساختار جسمي و بيولوژيك يكسان هستيم، قادريم تصاوير را ديده و با شنيدن عبارات و جملات مربوط به آن، با آن پيوند برقرار سازيم. اطلاعات و پيام‌هائي كه تلويزيون ارسال می‌كند، براي همه يكسان است. رمزي و رازي و ماجرائي و پيامي نيست كه در پرده اسرار بماند و يا فقط به سمع و نظر تماشاچي ويژه اي برسد. و ناگفته پيداست، اگر رمز و رازي از زندگي و جهان بزرگ ترها، براي كودكان و نوجوانان وجود نداشته باشد، مقوله اي به نام طفوليت يا كودكي ديگر موضوعيت نخواهد داشت.

اما چاره چيست؟! تلويزيون داراي تكنيكي است كه ورود همه كس را به ميدان خود ممكن ساخته است. هيچ تجربه قبلي و هيچ اندوخته علمي و تئوري و فني و مالي و هيچ گونه قدرت و توان و دانش خاصي را طلب   نمي كند. هم خردسال شش ساله و هم انسان شصت ساله، شرايط لازم را براي بهره بردن از هر آنچه عرضه  می‌شود دارا می‌باشند. حتي زبان تلويزيون و نوع ارائه و بيان مطالب، محدوديتي ارائه نمي كند. در زبان گفتاري می‌توانيم حروف يا كلماتي را طوري زمزمه كنيم كه كودك حاضر در محفل توان فهم آن را نداشته باشد. و يا از عبارات و لغاتي استفاده كنيم كه از حوزه تصور و درك خردسال به دور باشد. اما زبان تلويزيون و صحنه‌هاي آن واضح، گويا و از هرگونه پيچيدگي به دور است. هر آن چه كه بر روي صفحه ظاهر می‌شود در معرض ديد كودك قرار دارد و آن هم با وضوح كامل.

هيچ گونه محدوديتي و هيچ گونه انحصاري در دانستن و مطلع شدن، در تلويزيون وجود ندارد؛ و اين مهم ترين تفاوت بارز ميان كودك در سنين كودكي و جهان بزرگسالان، از ميان برداشته شده است. نه تنها كودك در سنين كودكي يا بزرگسالي در جهان بزرگسالان، كه اصولا هر گروه و دسته اي از اجتماع، به دليل برخورداري از نوعي دانش انحصاري، از ديگران متمايز می‌باشند. اگر همه افراد می‌دانستند، آنچه را كه يك وكيل دعاوي می‌داند، ديگر وكيل و وكالت معني نداشت. اگر دانش آموز هر آنچه را كه معلم او می‌داند، می‌دانست. ديگر تفاوتي ميان معلم و شاگرد وجود نداشت؛ همچنين اگر دانش آموزان سال پنجم ابتدائي، هر آنچه را كه دانش آموزان سال دوم يا سوم راهنمائي می‌دانند، بداند، ديگر چه ضرورتي براي درجه بندي كلاس‌هاي درس وجود دارد.

با عنايت به اين نكات و رجوعي دوباره به آماري كه در ابتداي اين مطلب ارائه شد، تفكيك گروه‌هاي سني و دسته‌هاي مخاطبان برنامه‌هاي مختلف تلويزيوني، به نحوي كه اين تقسيم بندي از سوي گيرنده پيام هم قابل درك باشد، بيش از هر زمان ديگري ضروري می‌نمايد. از سوي ديگر، اطلاع رساني و آگاه سازي والدين از پيامدهاي استفاده بدون نظارت كودكان و نوجوانان، به موازات طرح‌هاي محدودكننده تماشاگران، به شكل قابل توجهي در خور توجه است. هر چند شاهد پذيرفته شدن اين سيكل آزاردهنده در جامعه هستيم كه استفاده كودكان و نوجوانان از تلويزيون تا تماشاي آخرين برنامه‌هاي شامگاهي ادامه دارد و تا والدين خود را به سمت اتاق‌هاي خود بدرقه نكنند و آنها را نخوابانند، خود به خواب نمي روند.

در اينجا باز لزوم هم انديشي ميان اساتيد و نخبگان دانشگاه، سياستگزاران رسانه و منتقدان حوزه كودك و رسانه به شدت احساس می‌شود.

 

اهداف تحقيق:

مجموعه اهداف هر تحقيق زمينه ساز ايجاد نحوه تفکر به آن موضوع است و مشخص شدن اين اهداف به محقق در جهت تعيين مراحل و شيوه عمل کمک شاياني می‌نمايد بر اين اساس اهداف تحقيق حاضر به شرح زير است:

۱٫               بررسي نقش رسانه‌هاي گروهي بر رفتار فردي و اجتماعي کودکان

۲٫               بررسي ميزان تاثير رسانه‌ها بالاخص تلويزيون بر يادگيري کودکان

۳٫               شناخت پيامدهاي منفي تلويزيون در زندگي کودکان

۴٫                ارائه راهکارهاي مطلوب جهت کاهش اثرات وابستگي کودکان به تلويزيون

 

فرضيات تحقيق:

۱٫     سن و جنس کودکان بر نحوه استفاده و تمايل کودکان به تماشاي تلويزيون موثر است.

۲٫     کودکان داراي توانايي ذهني بالاتر، بيش از ساير کودکان به تماشاي تلويزيون علاقه‌مندند.

۳٫     كيفيت روابط عاطفي و خانوادگي کودکان بر ميزان استفاده آنها از تلويزيون موثر است.

روش تحقيق:

در اين تحقيق از روش اسنادي و بهره گيري از منابع كتابخانه اي و اينترنتي استفاده شده است. 

 

 • بازدید : 134 views
 • بدون نظر

تحقيق حاضر با عنوان “بررسي نقش رسانه‌هاي جمعي(با تاکيد بر تلويزيون) در الگوپذيري و رفتار کودکان ” سعي دارد، تاثيرات مثبت وپيامدهاي منفي وابستگي کودکان به تلويزيون را مورد بررسي قرار دهد.

تحقيق حاضر با عنوان “بررسي نقش رسانه‌هاي جمعي(با تاکيد بر تلويزيون) در الگوپذيري و رفتار کودکان “ سعي دارد، تاثيرات مثبت وپيامدهاي منفي وابستگي کودکان به تلويزيون را مورد بررسي قرار دهد. كودكان ما امروزه در خانه اي پا به دنيا می‌گذارند كه تلويزيون در آن به طور ميانگين هفت تا هشت ساعت در روز روشن است. حالا ديگر بيش از آنكه از مادربزرگها داستان و از پدربزرگها خاطره بشنويم اين تلويزيون است كه داستانهاي مربوط به انسانها، زندگي و ارزشهاي آن را براي ما بيان می‌كند.

تلويزيون، امروزه به عنوان عمومي ترين و پرمخاطب ترين رسانه جمعي، سهم عمده اي در آموزش و تأثيرگذاري مستقيم و غير مستقيم بر فرهنگ و روح و روان جمعي دارد.

اصولا تلویزیون به عنوان اولین رسانه ای که کودک با آن مواجهه پیدا میکند، تاثیرات گسترده ای بر افکار، رفتار و حتی نیاز های وی میگذارد و کودک همیشه با افکار آموخته از والدین خود و همچنین رفتار ها و آداب نمایش داده شده در رسانه ها در تقابل و مجادله است. حاصل این مجادلات “نقش پذیری کودک” خواهد شد و گاهی پدر و مادر و البته گاهی هم رسانه ها پیروز میدان میشوند!

البته در زندگی واقعی، رسانه بخشی از شخصیت انسان را تشکیل میدهد و در شکل گیری و پایه ریزی رفتار و حتی نحوه ی بروز عواطف، نقش ایفا میکند. البته این نقش به صورت دراز مدت و تدریجی بر انسان تاثیر میگذارد.

 • بازدید : 146 views
 • بدون نظر

اخلاق حالتی نفسانی است که بدون نیاز به تفکر و تأمل، آدمی را به سمت انجام کار حرکت می دهد (تعریف فیض کاشانی)

شکوفا شدن همه ابعاد مثبت انسانی در مسیری که رو به هدف اعلای زندگی است (محمد تقی جعفری، ۱۳۶۴)

 ارزش: مفهومی که از مفید بودن یک حقیقت به وجود می آید.

خوبی: محصول اراده وجدان

اخلاق حالتی نفسانی است که بدون نیاز به تفکر و تأمل، آدمی را به سمت انجام کار حرکت می دهد (تعریف فیض کاشانی)

شکوفا شدن همه ابعاد مثبت انسانی در مسیری که رو به هدف اعلای زندگی است (محمد تقی جعفری، ۱۳۶۴)

 ارزش: مفهومی که از مفید بودن یک حقیقت به وجود می آید.

خوبی: محصول اراده وجدان

 • بازدید : 145 views
 • بدون نظر

کتاب الکترونیکی مدیریت و رهبری در رسانه

دوستان عزیز، اداره كل آموزش سازمان با همكاري موسسه AIBD1 كارگاه آموزشي مديريت و رهبري۲ را براي جمعي از مديران و تهيه كنندگان سازمان برگزار نمود. استاد دوره خانم باربارا اسكراس از شبكه دويچه وله آلمان بودند. نظر به اهميت و ضرورت مباحث مديريت و رهبري در دنياي امروز سازمانها، بر آن شديم تا مباحث كارگاه را بصورت منسجم جهت استفاده ديگر همكاران كه امكان حضور و استفاده از كارگاه را نداشتند ارائه كنيم. به همين منظور گزارش – مقاله ذيل تدوين شده است. در این کتاب به بررسی مدیریت و رهبری در رسانه می پردازیم.۱ –Asia- Pacific Institute for Broodcasting Development

۲ Management and leadership

امروز هم از نظر درك مديريت و رهبري و هم از نظر عمل كردن به آن روزگاري هيجان انگيز است. آنچنان كه در گذشته بي سابقه بوده است، اينك شاهد اين آگاهي فزاينده هستيم كه توفيق سازمانهايمان مستقيماً به استفاده موثر از منابع انساني متكي به علوم رفتاري كاربردي، بستگي دارد.(هرسي و بلنچارد : كبيري ۱۳۷۱) و صاحبنظران علم مديريت رمز موفقيت مدير را در توان هدايت نيروي انساني تحت سرپرستي وي مي‌دانند (رضائيان ۱۳۸۲)

مباحث مورد بحث در اين كارگاه عبارت بود است، تعريف و تفاوت مديريت و رهبري، مهارتهاي رهبري ومديريت، سبكهاي رهبري و ايجاد انگيزه در كاركنان براي تحقق اهداف سازماني. كه در ادامه به اين موارد پرداخته مي‌شود.

 • بازدید : 136 views
 • بدون نظر

این مقاله سعی دارد تاثیرات مثبت وپیامد های منفی وابستگی کودکان به تلویزیون را مورد بررسی قرار دهد. در این مقاله آغاز پیدایش رسانه ها ,انواع کارکرد انها ,نحوه استفاده صحیح کودکان ,وظایف رسانه ها و دلایل استفاده کودکان مورد بررسی تحلیل قرار میگیرد.تحقيق حاضر با عنوان “بررسي نقش رسانه‌هاي جمعي(با تاکيد بر تلويزيون) در الگوپذيري و رفتار کودکان ” سعي دارد، تاثيرات مثبت وپيامدهاي منفي وابستگي کودکان به تلويزيون را مورد بررسي قرار دهد. در راستاي رسيدن به هدف مذکور ابتدا مباني نظري تحقيق در مورد تاريخچه پيدايش رسانه‌هاي گروهي و به خصوص تلويزيون مطرح شده، سپس انواع کارکردهاي تلويزيون، وظايف رسانه به عنوان يک وسيله ارتباطي مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است.در فصل دوم تحقيق مقدارزماني که کودکان در شرايط مختلف سني صرف تماشاي تلويزيون ميکنند،آغاز سن تماشاي تلويزيون، دلايل تماشاي تلويزيون توسط کودکان و انتظاراتي که کودکان و والدين آنها از تلويزيون دارند مورد بررسي قرار می‌گيرد.


عتیقه زیرخاکی گنج