گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 127 views
  • بدون نظر
این فایل در قالبpdfتهیه شده وشامل موارد زیر است:

در ادامه لینک خرید فایل pdf سمینار کارشناسی ارشد عمران با عنوان بررسی فرسایش و رسوبگذاری و عملکرد سازه های حفاظتی در محدوده مصب رودخانه ها آورده شده است این فایل ۱۴۱ صفحه ای به طور جامع و کامل تهیه وتنظیم شده است که شرح مختصری از آن در ادامه آورده می شود:
رواناب سطحی و جریان آب در رودخانه ها همواره توأم بافرسایش خاك و حمل مواد رسوبی است.
ما در این تحقیق به شناخت پدیده فرسایش و رسوبگذاري در رودخانه ها و روشهاي مناسب کنترل
فرسایش و رسوبگذاري می پردازیم .بنابراین در این تحقیق به بیان مسائلی از قبیل تعریف فرایندهاي
رسوبگذاري و فرسایش، بررسی انواع عوامل بوجود آورنده آن، تقسیم بندي انواع فرسایش، معادلات و روابط مرتبط با پدیده رسوبگذاري و فرسایش در محدوده و مصب رودخانه ها با تمرکز بر روي مطالعه موردي رودخانه سفیدرود می پردازیم .و سرانجام به نحوه کنترل و ساماندهی رودخانه هاي در معرض این پدیده ها خواهیم رسید که پس از آشنایی با انواع سازه هاي حفاظتی و چگونگی عملکردشان، به مقایسه فنی و اقتصادي این سازه ها پرداخته می شود و پس از ارزیابی هاي صورت گرفته، بهترین گزینه مرتبط بامطالعه موردي معرفی خواهد گشت.
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲
فصل اول: کلیات
۱-۱ ) هدف……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵
۲-۱ ) پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶
۳-۱ ) روش کار و تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰
فصل دوم: آشنایی با رودخانه و بررسی رسوب و فرسایش در محدوده مصب
-۱-۲ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲
-۲-۲ تقسیم بندي روخانه ها …………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲
-۱-۲-۲ رودخانه هاي کوهستانی……………………………………………………………………………………………………………. ۱۲
-۲-۲-۲ رودخانه هاي نیمه کوهستانی…………………………………………………………………………………………………… ۱۲
-۳-۲-۲ رودخانه هاي دشتی یا جلگه اي ……………………………………………………………………………………………… ۱۳
-۳-۲ رسوب ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵
-۱-۳-۲ نوع عمده رسوبات در مصب رودخانه ها …………………………………………………………………………………… ۱۵
-۲-۳-۲ خصوصیات پراکندگی (انتشار) در مصب …………………………………………………………………………………. ۱۶
-۳-۳-۲ الگوي ته نشینی رسوبات در مصب…………………………………………………………………………………………… ۱۷
-۴-۳-۲ خواص رسوبات مصب ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷
-۱-۴-۳-۲ نحوه حرکت رسوبات معلق در مناطق بالادست مصب رودخانه سفید رود…………………………. ۱۸
-۴-۲ مطالعات مهندسی رودخانه در محدوده مصب………………………………………………………………………………. ۲۰
-۱-۴-۲ مشخصات مصب سفیدرود ………………………………………………………………………………………………………… ۲۱
-۱-۱-۴-۲ مرفولوژي مصب رودخانه سفیدرود………………………………………………………………………………………. ۲۱
-۲-۱-۴-۲ بازه فرسایش مصب رودخانه سفید رود ……………………………………………………………………………….. ۲۲
-۳-۱-۴-۲ مشخصات اصلی مصب سفید رود…………………………………………………………………………………………. ۲۲
-۲-۴-۲ بررسی رسوبگذاري و فرسایش در محدوده مصب……………………………………………………………………. ۲۲
-۱-۲-۴-۲ برآورد تنش برشی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴
-۲-۲-۴-۲ دیاگرام شیلدز و کاربرد آن ………………………………………………………………………………………………….. ۲۵
-۳-۲-۴-۲ براورد رسوب در رودخانه………………………………………………………………………………………………………. ۲۷
-۴-۲-۴-۲ براورد عمق آبشستگی…………………………………………………………………………………………………………… ۲۸
-۵-۲ بررسی رسوب در ناحیه مصب……………………………………………………………………………………………………….. ۲۸
-۶-۲ ساماندهی رودخانه جهت کنترل رسوب………………………………………………………………………………………… ۳۱
-۱-۶-۲ ساماندهی مصب سفیدرود…………………………………………………………………………………………………………. ۳۲
ز
-۲-۶-۲ پیشنهاد روشهاي کنترل و کاهش رسوب در محدودة مصب رودخانه ……………………………………. ۳۳
-۱-۲-۶-۲ ساماندهی بخش اول ……………………………………………………………………………………………………………. ۳۳
-۲-۲-۶-۲ ساماندهی بخش دوم…………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴
-۳-۲-۶-۲ ساماندهی بخش سوم……………………………………………………………………………………………………………. ۳۴
-۳-۶-۲ بازگشت جریان به مسیر قدیمی رودخانه سفیدود …………………………………………………………………… ۳۶
-۴-۶-۲ جابجایی دهانه رودخانه و اثرات تثبیت بر روي خط ساحلی مجاور………………………………………… ۳۶
-۵-۶-۲ اثرات جتها (سازه هاي عمود بر ساحل) بر خط ساحل …………………………………………………………… ۳۹
-۶-۶-۲ اثر موج شکنهاي متصل به ساحل بر روي سواحل ………………………………………………………………….. ۴۰
فصل سوم: عملکرد سازه هاي حفاظتی ساحل در رودخانه در محدوده مصب
-۱-۳ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۲
-۲-۳ خاکریزها (دایک) ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲
-۱-۲-۳ طراحی خاکریز…………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۳
-۲-۱-۲-۳ محاسبه ارتفاع موج……………………………………………………………………………………………………………….. ۴۴
-۳-۱-۲-۳ طراحی مقطع خاکریز …………………………………………………………………………………………………………… ۴۵
-۴-۱-۲-۳ تحلیل پایداري خاکریز ………………………………………………………………………………………………………… ۴۷
-۲-۲-۳ حفاظت از خاکریزها ………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۸
-۳-۲-۳ روشهاي محافظت از خاکریز……………………………………………………………………………………………………… ۴۸
-۱-۳-۲-۳ محافظت مستقیم ………………………………………………………………………………………………………………… ۴۸
-۲-۳-۲-۳ محافظت غیرمستقیم …………………………………………………………………………………………………………… ۵۰
-۳-۳ ساختار جتی ها………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۴
-۴-۳ انتخاب نوع سد خاکی …………………………………………………………………………………………………………………… ۵۶
-۱-۴-۳ کلیاتی در طراحی سد خاکی…………………………………………………………………………………………………….. ۵۷
-۱-۱-۴-۳ شیب دامنه……………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۷
-۲-۱-۴-۳ عرض تاج ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۷
-۳-۱-۴-۳ سرریز در سدهاي خاکی ……………………………………………………………………………………………………… ۵۸
-۴-۱-۴-۳ ارتفاع آزاد …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۸
-۵-۱-۴-۳ حفاظت دامنه هاي سد ……………………………………………………………………………………………………….. ۵۹
-۵-۳ اثر هیدرولیکی سازه هاي حفاظتی بر محدودة مصب سفیدرود…………………………………………………… ۶۰
فصل چهارم: شناخت پدیده فرساي و رسوبگذاري در محدوده رودخانه و روشهاي کنترل
-۱-۴ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۵
-۲-۴ انواع فرسایش رودخانه اي……………………………………………………………………………………………………………… ۶۶
-۱-۲-۴ فرسایش عمومی یا بازه اي……………………………………………………………………………………………………….. ۶۶
-۱-۱-۲-۴ فرسایش بستر ………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۶
ح
-۲-۱-۲-۴ فرسایش کناره ………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۴
-۳-۱-۲-۴ فرسایش در مقابل آبشکن ها ……………………………………………………………………………………………….. ۸۸
-۴-۱-۲-۴ فرسایش در جلوي پایه پل با بستر تک لایه………………………………………………………………………… ۹۰
-۵-۱-۲-۴ فرسایش در پایین دست سازه هاي هیدولیکی کوتاه ………………………………………………………….. ۹۲
-۳-۴ معادلات انتقال رسوب در محدوده رودخانه …………………………………………………………………………………. ۹۵
-۱-۳-۴ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۵
-۲-۳-۴ طبقه بندي رسوبات…………………………………………………………………………………………………………………… ۹۵
-۳-۳-۴ مسائل و مشکلات تعیین بار بستر در رودخانه شریانی…………………………………………………………….. ۹۶
-۴-۳-۴ معادلات انتقال رسوب پیشنهادي رودخانه سفیدرود……………………………………………………………….. ۹۹
-۱-۴-۳-۴ معادله میر- پیتر و مولر………………………………………………………………………………………………………… ۹۹
-۲-۴-۳-۴ معادله شوکلیچ ……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۰
-۳-۴-۳-۴ فرمول اکرز- وایت…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۱
-۴-۴-۳-۴ معادله انگلند هانسن ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۲
-۴-۴ روشهاي کنترل فرسایش ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۳
-۱-۴-۴ کنترل فرسایش کناره ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۴
-۱-۱-۴-۴ روش هاي مستقیم ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴
-۲-۱-۴-۴ روش هاي غیرمستقیم …………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۵
-۲-۴-۴ کنترل فرسایش بستر………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۶
-۱-۲-۴-۴ کنترل فرسایش با افزایش مقاومت بستر (روش مستقیم) …………………………………………………. ۱۰۶
-۲-۲-۴-۴ کنترل فرسایش با کاهش پتانسیل وانتقال و یا افزایش سطح آب …………………………………….. ۱۰۷
-۳-۴-۴ کنترل آبشستگی پایه پل ها ……………………………………………………………………………………………………. ۱۰۹
-۱-۳-۴-۴ پایه هاي مستطیلی ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۹
-۲-۳-۴-۴ پایه هاي استوانه اي …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۰
-۳-۳-۴-۴ محدوده حفاظت ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۱
-۴-۳-۴-۴ تعیین عمق آبشستگی متعادل شده ……………………………………………………………………………………. ۱۱۱
-۵-۴ انواع سازه ها و سیستم هاي کنترل فرسایش ……………………………………………………………………………… ۱۱۳
-۱-۵-۴ سازه هاي انعطاف پذیر ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۳
-۲-۵-۴ سازه هاي صلب…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۳
-۳-۵-۴ سازه هاي نفوذپذیر و نفوذناپذیر……………………………………………………………………………………………….. ۱۱۳
-۴-۵-۴ سازه هاي موقت و دایمی………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۴
-۵-۵-۴ سازه هاي مورد استفاده در حفاظت مستقیم …………………………………………………………………………… ۱۱۴
-۱-۵-۵-۴ حفاظت شیب خاکریز در قسمت بالایی کناره ……………………………………………………………………. ۱۱۴
-۲-۵-۵-۴ حفاظت پنجه در قسمت پایینی کناره…………………………………………………………………………………. ۱۱۷
-۶-۵-۴ سازههاي مورد استفاده در حفاظت غیرمستقیم ……………………………………………………………………… ۱۱۹
ط
فصل پنجم نتیجه گیري و پیشنهادات …………………………………………………………………………………………….. ۱۲۳
-۱-۵ نتیجه گیري……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۴
-۲-۵ پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۴

عتیقه زیرخاکی گنج