گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 104 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

امروزه قدرت و اثرگذاری رسانه های جمعی بر مردم دنيا غيرقابل انکار است، مطبوعات هم به عنوان يکی از اعضاء تشکيل دهنده رسانه های جمعی از قدرت خاص خود برخوردارند مطبوعات می توانند همانند ساير رسانه های جمعی به افکار عمومی شکل دهند آنها را تهييج کنند و يا با تشنج زدايی از جامعه افکار عمومی را به سوی راحتی خيال و آسايش و امنيت پيوند به جرأت می توان گفت که اثرگذاری مطبوعات و نشريات بر اذهان بيشتر و مستمرتر از راديو و تلويزيون است
در اين تحقيق سعی شده است رابطه بين رشتة تحصيلی دانشجويان با ميزان گرايش آنان به مطبوعات سياسی بررسی شود که آيا رابطه ای وجود دارد و مسائل مختلفی که باعث اين گرايش می شوند سنجيده شود مثل شغل و سن افراد و با وخامت وضعيت سياسی تا چه حد باعث گرايش دانشجويان رشته های مختلف به اخبار سياسی می شود و در نهايت وضعيت رابطه به چه صورت است، معنی دار است يا خير. 

“بيان مسئله”
در جهان امروز وسايل ارتباط جمعی با انتقال اطلاعات و معلومات جديد و مبادله عقايد عمومی در راه پيشرفت فرهنگ و تمدن بشری نقش بزرگی بر عهده گرفته اند بطوريکه بسياری از دانشمندان عصر کنونی زندگی انسان را عصر ارتباطات ناميده اند در اين ميان مطبوعات به عنوان فراگيرترين رسانه جمعی نقش مهمی از فضای زندگی مردم بويژه جوانان و قشر تحصيلکرده را به خود اختصاص داده است اطن رسانه نقش برجسته ای در ميان طبقه روشنفکر جامعه دارد برخی از مطبوعات با توجه به اينکه به نيازهای جامعه توجه دارند گاهی در رابطه با بعضی اخبار بنا به موقعيت و خط مشی مديران و مسئولان پيش می روند البته موقعيت اجتماعی امروز مملکت ما به گونه ای است که جامعه به طور کامل سياسی شده و همة مردم به طور دائم در تمام امور زندگی با مسائل سياسی برخورد زيادی دارند و اين موضوع باعث شده که تعداد کمی به مسائل سياسی بی توجه شوند و به مطبوعاتی که بيشتر مطالب فرهنگی و اجتماعی و هنری می پردازند توجه بيشتری نشان می دهند و خوانندگان زيادی جذب اين مطبوعات شوند. چرا که احساس می کنند مسائل سياسی زياد از حد ايشان تکراری شده است در کل می توان گفت اينگونه مطالب خوانندگان خود را تا حدودی از دست داده اند و مردم می خواهند لااقل زمانی که روزنامه می خوانند از اين وضعيت فرار کنند و کمی آسايش و دوری از سياست داشته باشند.

“اهداف تحقيق”
هدف اصلی: بررسی رابطه بين رشته تحصيلی دانشجويان و ميزان بهره مندی آنان از اخبار سياسی مطبوعات به منظور شناخت بيشتر گرايش دانشجويان نسبت به مطبوعات سياسی و توصيف وضعيت دانشجويان از نظر ميزان بهره گيری جهت ارائه راهکارها. 

اهداف فرعی: 
۱- بررسی رابطه بين پايگاه اقتصادی اجتماعی دانشجويان و ميزان بهره مندی آنان از اخبار سياسی مطبوعات
۲- بررسی رابطه بين جنس دانشجويان و ميزان بهره مندی آنان از اخبار سياسی مطبوهات 
۳- بررسی رابطه بين تنوع و تازگی مطالب روزنامه ها و ميزان بهره مندی آنان از اخبار سياسی مطبوعات
فرضيه ها: 
۱- به نظر می رسد بين رشته تحصيلی دانشجويان و ميزان بهره مندی آنان از اخبار سياسی مطبوعات رابطه معنی داری وجود دارد.
۲- به نظر می رسد بين پايگاه اقتصادی ـ اجتماعی دانشجويان و ميزان بهره مندی آنان از اخبار سياسی مطبوعات رابطه معنی داری وجود دارد.
۳- به نظر می رسد بين جنس دانشجويان و ميزان بهره مندی آنان از اخبار سياسی مطبوعات رابطه معنی داری وجود دارد.
۴- به نظر می رسد بين تنوع و تازگی مطالب روزنامه ها و ميزان بهره مندی آنان از اخبار سياسی مطبوعات رابطه معنی داری وجود دارد. 
در رابطه با اهميت اين تحقيق بايد گفت که در کشور ما مطالب سياسی خوانندگان زيادی پيدا نکرد حتی در زمان پيروزی مشروطيت که اوج فعاليتهای سياسی نشريات بود ما شاهد يک اتحاد کامل بين نشريات نبوديم با وجود زياد بودن نشريات در آن زمان مشاهده می شود که به غير از چند روزنامه که به سياست پرداخته اند سايرين اجتماعی و ادبی عمل می کردند پس بديهی است که اين پايه و اساس تا امروز باقی مانده است. با اين بررسی می توان عدم بهره مندی قشر تحصيلکرده جامعه را از اخبار سياسی مطبوعات برطرف کرد. 
به همين دليل اين روزها مطبوعاتی که به مطالب سياسی کمتر و با شکل هيجان انگيز نمی پردازند با مخاطبان بيشتری مواجه هستند و وجود همين مخاطبان زياد، پشتيبان مناسبی برای ادامه کار و حيات روزنامه هاست البته بايد يادآورد شد که در بعضی موارد برخی از مسائل سياسی هستند که خوانندگان زيادی می طلبند مانند زمانی که هويت و امنيت ملی جامعه يا ارزشهای فرهنگی کشور در خطر باشد و يا زمانی که مردم هدف مشترکی را دنبال می کنند در اين زمان مطبوعات به مسائل سياسی می پردازند و از محبوبيت بيشتری برخوردارند. 
* اين تحقيق درصدد است رابطة بين ويژگيهای اقتصادی ، اجتماعی، جنس و رشتة تحصيلی دانشجويان و گرايش آنان به اخبار سياسی مطبوعات را بررسی کند که آيا رابطه ای وجود دارد؟ و آيا تنوع و تازگی مطالب سياسی باعث گرايش دانشجويان با توجه به رشته تحصيلی آنان می شود؟ 

طرح سؤالات: 
۱- آيا بين رشتة تحصيلی دانشجويان و ميزان بهره مندی آنان از اخبار سياسی مطبوعات کثيرالانتشار رابطه وجود دارد؟ 
۲- آيا بين پايگاه اقتصادی ـ اجتماعی دانشجويان و ميزان بهره مندی آنان از اخبار سياسی مطبوهات کثيرالانتشار رابطه وجود دارد؟ 
۳- آيا بين جنس دانشجويان و ميزان بهره مندی آنان از اخبار سياسی مطبوعات رابطه وجود دارد؟ 
۴- آيا بين تنوع و تازگی مطالب روزنامه ها و ميزان بهره مندی دانشجويان از اخبار سياسی مطبوعات رابطه وجود دارد؟ 

اهميت و انگيزه انتخاب موضوع: 
در بحث  انگيزه انتخاب موضوع بايد گفت روزنامه هايی بيشتر مطالب آن سياسی است عملی و تا زمانی که مطالب سياسی برای چاپ باشد اين اخبار در الويت هستند ولی با دقت به ميزان فروش اين روزنامه ها می توان دريافت که مخاطبان زيادی ندارند يعنی همة اقشار ملت يا قشر دانشجو را دربرنمی گيرد جز افرادی که خط فکری و سياسی خاص دارند با تعدادی از خريداران اين مطبوعات که صحبت و سؤال شد که چرا اين روزنامه ها را می خريد يا آيا هر روز می خريد يا نه می گفتند می خريم ببينيم چه چيزهايی دارد يا می گفتند که هر چند وقت يکبار آن را می خريم و يا می گفتند اگر ما اين روزنامه را می خريم به خاطر وجود ساير مطالبی است که در آنها به چاپ می رسد پس تصميم گرفتم که در اين مورد به تحقيق بپردازم تا به صحت و سقم اين دريافت ذهنی خود پی ببرم پس همانطور که گفته شد يکی از اهداف اين تحقيق پی بردن به صحت و سقم دريافت ذهنی خود و همچنين تعيين نياز مردم جامعه علی الخصوص دانشجويان نسبت به نوع مطالب منتشره در مطبوعات را دريابيم و پيدا کردن انگيزه خوانندگان از مطالعه يا عدم مطالعه مطبوعات علی الخصوص اخبار سياسی آن است. 

پيشينه تحقيق: 
بر اساس مطالعات و بررسی پايان نامه های گوناگون، تعدادی از آنها که به نوعی مرتبط با موضوع تحقيق می باشند، به اين ترتيب است: 
– يکی از اين تحقيقات توسط خانم بيتا بابايی را در سال تحصيلی ۸۳-۸۲ در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی تحت عنوان « بررسی تطبيقی ميزان اعتماد دانشجويان علوم ارتباطات دانشگاه آزاد نسبت به اعتبار اخبار رسانه های مکتوب و تلويزيون صورت گرفت. در اين تحقيق ميزان اعتماد دانشجويان به اعتبار اخبار تلويزيون و اخبار روزنامه های يوميه در مقايسه با يکديگر مورد بررسی قرار می گيرد و محقق بر آن است که به سؤالات زير پاسخ دهد: 
۱) آيا ميزان اعتماد دانشجويان به اعبتار اخبار روزنامه ها بيش از اعتماد آنها به اخبار تلويزيون است؟ 
۲) آيا بين مدت زمان تماشای اخبار تلويزيون در مقايسه با مدت زمان مطالعه اخبار و روزنامه ها و بی اعتمادی دانشجويان به اخبار تلويزيون رابطه وجود دارد؟ 
۳) آيا بين عدم وجود جاذبه محتوايی در اخبار تلويزيون در مقايسه با اخبار روزنامه ها و بی اعتمادی دانشجويان رابطه وجود دارد؟ 
۴) آيا بين سوگيری در اخبار تلويزين در مقايسه با اخبار روزنامه ها و ميزان بی اعتمادی دانشجويان به اخبار تلويزيون رابطه وجود دارد؟ 
۵) آيا بين درستی و نادرستی اخبار تلويزيون در مقايسه با اخبار روزنامه ها و ميزاان بی اعتمادی دانشجويان به اخبار تلويزيون رابطه وجود دارد؟ 
آنچه در نهايت از يافته های اين پژوهش به دست آمده اين است که دانشجويان اخبار تلويزيون را در مقايسه با اخبار روزنامه ها رسانه معتبری نمی دانند. 
– محقق ديگری به نام آقای داريوش کريمی در سال ۱۳۷۹ در پايان نامه خود با عنوان « مطبوعات و توسعه سياسی در ايران» به بررسی تأثير مطبوعات بر روند توسعه و ايجاد فضای مناسب سياسی پرداخته است و نتايج به دست آمده از بررسی تأثير مطبوعات بر تحولات و توسعه سياسی بيانگر اين واقعيت است که مطبوعات هميشه در تحولات سياسی و اطلاع رسانی به مردم نقش به سزايی را ايفا نموده است. 
  • بازدید : 116 views
  • بدون نظر

خرید ودانلود پایان نامه بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معملین مقطع راهنمائی شهید کسائیان و شهید دانشجو-دانلود رایگان تحقیق بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معملین مقطع راهنمائی شهید کسائیان و شهید دانشجو-دانلود رایگان پایان نامه بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معملین مقطع راهنمائی شهید کسائیان و شهید دانشجو-پایان نامه بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معملین مقطع راهنمائی شهید کسائیان و شهید دانشجو

این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:


  • بازدید : 135 views
  • بدون نظر

هدف: اين پژوهش به منظور مطالعه ي تجربيات دانشجويان جديدالورود رشته ي تربيـت بـدني درخصـوص آشـنايي بـا
رشته ي تحصيلي خود در سال تحصيلي -۸۹ ۹۰ و ارتباط آن با نگرش آنها، انجام شده است.
روش: با توجه به اهداف و ماهيت پژوهش حاضر، از روش تحقيق كيفي و از نوع پديدارشناختي آن اسـتفاده شـده اسـت .
اعضاي نمونه ي اين مطالعه ۳۷ دانشجو از رشته هاي مختلف بود كه به صورت هدفمند انتخاب شده بودند. 

هدف: اين پژوهش به منظور مطالعه ي تجربيات دانشجويان جديدالورود رشته ي تربيـت بـدني درخصـوص آشـنايي بـا
رشته ي تحصيلي خود در سال تحصيلي -۸۹ ۹۰ و ارتباط آن با نگرش آنها، انجام شده است.
روش: با توجه به اهداف و ماهيت پژوهش حاضر، از روش تحقيق كيفي و از نوع پديدارشناختي آن اسـتفاده شـده اسـت .
اعضاي نمونه ي اين مطالعه ۳۷ دانشجو از رشته هاي مختلف بود كه به صورت هدفمند انتخاب شده بودند. در اين پژوهش محقق
با انجام مصاحبه هاي نيمه ساختار يافته تلاش كرده است تا ديدگاههاي افراد مورد مصاحبه را نسبت بـه موضـوع مـورد پـژوهش
تجزيه و تحليل نمايد. در اين پژوهش محقق، ضمن انجام مصاحبه، داده هاي حاصله را سازماندهي كرده سپس طبقه بندي نموده و
در مرحله ي نهايي به نتايج كلي حاصله از آن كه ويژگيهاي انسان شناختي و بومي – فرهنگي را در نظر دارد، دسـت يافتـه اسـت .
محقق با تحليل پديدارشناختي ديدگاه مصاحبه شوندگان را در ارتباط با رشته ي تحصيلي خـود مقولـه بنـدي و اسـتخراج نمـوده
است.

  • بازدید : 123 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

به اعتقاد بسياري از صاحب نظران از ميان همه مفاهيمي كه متخصصان رفتار سازماني، مديريت و روانشناسان سازمان و صنعتي در موقعيت هاي مختلف مورد مطالعه قرار داده اند، رضايت شغلي از مهمترين زمينه هاي پژوهشي بوده است. اهميت رضايت شغلي از يك سو به دليل نقشي است كه در بهبود و پيشرفت سازمان و نيز بهداشت و سلامت نيروي كار دارد و از دگرسو، به علت آن است كه مفهوم رضايت شغلي علاوه بر تعاريف و مفهوم پردازيهاي متعدد و گاه پيچيده، محل تلاقي و نيز سازه مشترك بسياري از حوزه هاي علمي مانند روانشناسي، مديريت، جامعه شناسي و حتي اقتصاد و سياست بوده است. به همين دليل ديدگاه ها و مفهوم سازيهاي (conceptualization) متعدد و گاه متناقضي درباره آن شكل گرفته و توسعه يافته است. يكي از جديدترين نظريه ها در اين باره متعلق به ترز (۲۰۰۰) است. ترز (Terez) در نظريه خود تحت عنوان «جستجوي معنا در محيط كار» تلاش كرده است از ديدگاه روانشناختي عواملي را كه مي تواند به محيط هاي كاري و سازماني معنا بخشيده و آنها را مطلوب سازد شناخته و راه هاي عملي ساختن آنها را تبيين كند. مقاله حاضر سعي دارد هر يك از اين عوامل را همراه با ديدگاه ساير صاحب نظران و نظريه پردازان به اختصار توصيف كند.
 (رضايت شغلي): دربرخي بررسيها دريافته اند كه عامل هاي استرس معيني در وضعيت هاي معيني موجب بهبود در عملكرد شغلي و رضايت شغلي و فشار كار مي شوند، حال آنكه پژوهش هاي ديگر نشان داده اند كه استرس ممكن است به كاهش عملكرد شغلي و رضايت شغلي منجر شود. اگر تفاوت هاي فردي در نظر گرفته شوند، خواهيم ديد كه نسبت ميان رضايت شغلي (و متغيرهاي ديگر پيچيده تر مي شود. به عنوان نمونه وال شاك walshak) (در ۱۹۸۱) با انجام بررسي گسترده اي دربارة تأثير اسرتس در مردان و زنان- در شكل هاي كارگري يكسان نتايجي را به دست آورده است كه نشان مي دهند سطح رضايت شغلي زنان با مردان در مشاغل يكسان، بسيار متفاوت است.
نتيجه گيريها و بررسي ها نشان مي دهند كه رضايت شغليِ كم، نشانه از استرس شغلي است. در ارزشيابي اثربخشي راههاي مداخله اي كه مديريت استرس در پيش مي گيرد، مي توان رضايت شغلي را نيز وسيلة سنجش مفيدي براي نتيجة كار دانست، اما تعيين بهترين شيوه براي سنجش كلي حاصل كار دشوار است. در بعضي موردها، براي مشخص كردن رضايت شغلي به طور مستقيم به ارزيابيهاي رفتاري دست مي زنند. نمونه هايي از چنين سنجشهاي رفتاري عبارتند از تعيين دفعات (يا فراواني) غيبتها، شمار كاركناني كه ترك كار كرده اند، يا ميزان شكوه و شكايت هاي اظهار شده.
دليل منطقي كاربرد چنين سنجه هايي آن است كه با بررسي اين متغيرها مي توان به ميزان رضايت فرد از كار پي برد. روش ديگر براي بررسي رضايت شغلي اين است كه از وسيله هاي خودسنجي (self-reportinstruments) استفاده شود. چندين وسيلة خود-سنجي گوناگون وجود دارد. مثلاً پرسش نامة توصيف شغلي، مقياس صورتها، پرسش نامه رضايت مينه سوتا. به عنوان مثال پرسش نامه ي اخير از ۱۰۰ پرسش تشكيل شده است و رضايت كاركنان را از ۲۰ جنبة گوناگون محيط كار ارزيابي مي كند. هر يك از اين ۲۰ جنبة تقويت كنندة كار با نيازهاي رواني مرتبط است: استفاده از توانايي، پيشرفت و موفقيت، فعاليت، ترقي، اختيار و اقتدار سياستها و روشهاي شركت، حقوق و مزايا، همكاران، خلاقيت، استقلال، ارزشهاي اخلاقي، شهرت، مسئوليت، تأمين، خدمات اجتماعي، پايگاه اجتماعي، روابط نظارتي- انساني، تنوع نظارتي- فني، شرايط كار.
براي تكميل اين پرسش نامه كاركنان هر پرسش را مي سنجند و با توجه به درجه بندي كه از «هيچ رضايتي ندارم» تا «رضايت كامل دارم» را در بر مي گيرد، پاسخ مي دهند.
با جمع بستم نمره هاي افراد مي توان به نمره هاي گروه رسيد. بعد مي توان از اين نمره هاي گروهي استفاده كرد و رضايت شغلي را پيش از برنامة مداخله و پس از آن مقايسه كرد، يا ميزان رضايت شغلي را ميان گروه هاي مختلف در سازمان با هم مقايسه كرد. (برگرفته از كتاب استرس شغلي نوشتة رندال آر راس و اليزابت ام آلتماير  ترجمة غلامرضا خواجه پور تادواني)
 
 تاريخجة مختصري از مطالعات انجام شده در خصوص موضوع تحقيق:
رابطة تصميم گيري و مشاركت با رضايت شغلي كاركنان در شركت توزيع برق استان مازندران:
تحقيق حاضر در مورد رابطه تصميم گيري مشاركتي با رضايت شغلي كاركنان در شركت توزيع برق استان مازندران مي باشد. براي اين منظور در فصل اول پژوهش به چارچوب تحقيق پرداخته شد و در آن فرضيه هايي در نظر گرفته شده است كه فرضيه اهم آن، بين مشاركت كاركنان در تصميم گيري هاي سازماني و رضايت شغلي آنها رابطه معني داري وجود دارد. و نيز شامل چهار فرضيه فرعي مي باشد. در اين فصل هدف ها، تعريف واژگان و محدوديت ها نيز به طور خلاصه بيان گرديدند. در فصل دوم نظريات دانشمندان مختلف درباره موضوع به تفصيل مورد بحث قرار گرفت و در انتهاي آن فصل نتيجه گيري لازم به عمل آمده است. در فصل سوم و چهارم به روش تحقيق اختصاص داشت و در آن متدي كه جهت خلاصه كردن و تجزيه و تحليل آماري داده ها به كار رفته بود از جمله همبستگي، ضريب تعيين، تحليل رگرسيون به طور خلاصه بيان گرديدند و با تكيه بر داده هاي جمع آوري شده هر يك از فرضيات تحقيق مورد تجزيه و تحليل بين تصميم گيري مشاركتي و رضايت شغلي رابطه مثبت و قوي وجود دارد و از طريق آزمون هاي آماري اين فرضيه مورد تأييد قرار گرفت و علاوه بر آن تحقيق ثابت مي كند كه رابطه تصميم گيري مشاركتي و رضايت شغلي از طريق متغيرهاي ديگري كه در فرضيات فرعي آمده اند تعديل گرديد. در پايان تحقيق توصيه مي نمايد كه تمامي سازمان ها براي بالا بردن رضايت شغلي كاركنان، آنان را در تصميم گيريهاي مختلف سازمان شركت دهند. زيرا مشاركت باعث ايجاد تعهد در كاركنان و موجب افزايش كارايي سازمان، خشنودي شغلي، كاهش ضايعات و هزينه ها، كاهش تعارض و برخورد و تقليل غيبت مي شود. (آذرگران اوريمي به راهنمايي ابراهيم گرجي)
بررسي ميزان رضايت شغلي كتابداران كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان شهر تهران:
هدف اين پژوهش بررسي ميزان رضايت شغلي كتابداران كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان شهر تهران است. روش تحقيقي استفاده شده در پژوهش حاضر، پيمايشي- توصيفي است. اطلاعات مورد نياز پژوهش از طريق توزيع پرسش نامه ميان افراد جامعه آماري گردآوري شده سپس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. جامعة آماري مورد نظر پژوهش شامل  120 كتابدار كانون بوده كه از اين تعداد قريب به ۷۵ نفر به طور تصادفي انتخاب شده و پرسش نامه پژوهش را پر كرده و اطلاعات داده شده را فراهم آورده اند. پرسش نامه پژوهش در شاخص توصيف شغلي است. كه گروه روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز ترجمه و هنجاريابي شده است. داده هاي گردآوري شده با استفاده از نرم افزارهاي Excel, SAS , mintab مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفته است. يافته هاي پژوهش نشان داد كه برحسب نتايج آماري به دست آمده مديريت كانون كتابخانه و كتابخانه هاي متعلقه در اعمال شيوه مديريتي و جلب رضايت همكاران و تشويق آنان به همكاري و ارائه خدمات موفق بوده و بيشتر كاركنان از شيوة مديريت ابراز رضايت مي نمايند و امنيت شغلي كاركنان شايد عمدتاً نتيجه اين امر باشد و از آنجايي كه بيشتر كاركنان، مديران خود را به لحاظ علمي و فني صالح اعلام نموده اند ذهنيتي مثبت نسبت به كارايي و دانش شغلي آنان دارند. اين امور به پيشرفت كار و جريان صحيح مثبت نسبت به كارايي و دانش شغلي آنان دارند. اين امور به پيشرفت كار و جريان صحيح امور كمك موثري نموده و مي نمايد و به همين جهت بيشتر كاركنان به آينده شغل خود اميدوارند و مايل نيستند كه شغل خود را تغيير دهند. در خصوص ترفيعات كتابداران بايد گفته شود كه كتابداران از نحوة ارائه ترفيع اظهار رضايت نكرده اند بلكه بي تفاوت مي باشند پس بايد به مسأله ترفيعات كاركنان توجه بيشتري شود تا ميزان رضايت افزايش يابد چون هرچه ميزان رضايت در ارتباط با ترفيعات بيشتر شود بالطبع ميزان رضايت شغل بيشتر خواهد شد در خصوص حقوق كتابداران كانون بايد گفته شود كه آنان اظهار رضايت نكرده اند. پس بايد به مسأله حقوق كارمندان توجه بيشتري شود زيرا هرچه ميزان رضايت از حقوق بيشتر باشد ميزان رضايت از شغل باتوجه به جميع جهات افزايش خواهد يافت. در پايان پيشنهادهايي در هشت مورد استفاده از نيروي متخصص، آموزش، آگاهي جامعه از نقش كتابداران و رسالت آنان از طريق اشاعه فرهنگ كتابخواني و هدفهاي سازماندهي شده و تشكيل سمينارهايي در زمينه نقش كتابداران و رساندن نتايج آنها به مرم توسط رسانه هاي گروهي بالاخص صدا و سيما، مطبوعات و اينترنت، معرفي كانون به بخشهاي مختلف آن ازطريق رسانه ها و فيلم هاي آموزشي، معرفي واحدهاي سازماني بخش هاي مختلف كتاب وسايل كمك آموزشي و سرگرمي موجود، خدمات رفاهي، تجهيزات، ايجاد همكاريهاي بين كتابخانه هاي كانون با كتابخانه هاي آموزشگاهي و مدارس آموزش و پرورش ارائه شده است. (خسرو نفيسي كيا به راهنمايي مرتضي كوكبي)
بررسي ميزان رضايت شغلي كاركنان زن شاغل در وزارت مسكن و شهرسازي در مقايسه با مردان:
هر سازماني با نيروي انساني ايجاد و بدون آن هيچ سازماني قادر به ادامه حيات نخواهد بود. بنابراين شناخت نيازها، انگيزه ها، تمايلات، عوامل رضايت و عدم رضايت كارمندان نه تنها لازم است بلكه جهت اتخاذ سياست هاي صحيح، راهبردي مناسب و برنامه هاي موثر ضروري مي باشد. پژوهش حاضر به منظور نيل به اهداف فوق به شناخت ميزان رضايت شغلي كاركنان زن شاغل در وزارت مسكن و شهرسازي در مقايسه با مردان پرداخته است. اين پژوهش يك مطالعه توصيفي و تحليلي است كه از بين كليه كاركنان شاغل، ۹۷۳ نفر (۶۴۲ نفر مرد و ۳۳۱ نفر زن) ۱۵ درصد ۱۵۰ نفر به عنوان نمونه پژوهش از طريق روش نمونه گيري طبقه اي ۹۷ نفر كارمند مرد (۷/۶۴ درصد) و ۵۳ نفر كارمند زن (۳/۵۳ درصد) انتخاب گرديدند. جهت دستيابي به اين هدف پرسشنامه اي حاوي ۳۳ سئوال با طرح دو نوع پرسش، ۹ سئوال مربوط به مشخصات فردي و ۲۳ سئوال در رابطه با هداف پژوهش و همچنين يك سئوال باز در ارتباط با نظر كاركنان در مورد عوامل موثر در رضايت شغلي مطرح گرديدند. يافته هاي پژوهشي در ۳۴ جدول و ۴ نمودار نشان داده شده است. جهت تجزيه و تحليل داده ها از ابزارهاي آماري نظير جداول توزيع فراواني و آزمون كاي اسكوير و نرم افزار SPSS استفاده شد. نتايج پژوهش حاكي از آن است كه از عوامل موثر بر رضايت شغلي كارمندان، رضايت از مديريت، رضايت از نحوة ارزشيابي رضايت از حقوق و مزاياي شغلي، رضايت از امنيت شغلي، رضايت از امكانات رفاهي و رضايت از شرايط فيزيكي محيط كار در سطح پايين رضايت قرار گرفته اند. يعني به طور كلي كاركنان از موارد فوق ناراضي مي باشند. در خصوص اهداف هفت گانه پژوهش، تفاوت بين ميزان رضايت شغلي زنان و مردان وجود دارد، يعني رضايت مردان به طور كلي از زنان بيشتر است. با توجه به نتايج حاصل، آزمون در سطح ۵% معني دار نيست يعني  بين رضايت شغلي و اهداف به لحاظ آماري رابطه معني داري وجود ندارد. در اين رابطه با سئوالات اول تا چهارم پژوهش بين رضايت شغلي با سن، جنسيت، گروه هاي شغلي و سنوات خدمت به لحاظ آماري رابطة معني داري وجود ندارد. در رابطه با سئوالات پنجم تا هشتم پژوهش بين رضايت شغلي و شرايط فيزيكي محيط كار، امكانات رفاهي، ارزشايبي، امنيت شغلي رابطه معني داري وجود دارد. (سودابه بيك ليك به راهنمايي حسين حاج بابايي) .

عتیقه زیرخاکی گنج