امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 102 views
  • بدون نظر

قیمت : ۹۸۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۳۷    کد محصول : ۱۳۹۴۲    حجم فایل : ۸۷۳۹ کیلوبایت   

دانلود پروژه پایان نامه رشته مهندسی شیمی با عنوان  نانوكاتاليست

كاتاليست، كاتاليست ماده اي مي باشد كه فعل و انفعالات شيميايي را سرعت مي بخشد بدون اينكه خودش در فعل و انفعال معرف شود. كاتاليست مثبت  در ساده ترين شكل آن را مي توان بصورت زير نشان

داد…

  • بازدید : 68 views
  • بدون نظر

ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﭘﺎﺷﺸﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺰﯾﻨﻪ اي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﻮدري ﺷﮑﻞ ﺟﺎﻣﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ   . ﻫﺮ ﭼﻨﺪ دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺤﺼـﻮل و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺎﯾﺪاري و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ، اﻣﺎ از ﻃﺮﻓﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ درﺻﺪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد  . ﻫــﺪف از   ن اﯾــﻦ ﺗﺤﻘﯿــﻖ، ﺗﻌﯿــﯿﻦ ﺷــﺮاﯾﻂ ﺑﻬﯿﻨــﻪ اي ﺑــﺮاي ﺧﺸــﮏ ﮐــﺮدن ﭘﺎﺷﺸــﯽ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴــﯿﻮ       اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮﻧﻬﺎﯾﯽ Bifidobacterium bifidum ﺣـﺎوي ﭘـﻮدر آب ﭘﻨﯿـﺮ، ﺳـﻮﮐﺮوز، B.bifidum PTCC ﻋﺼﺎره ذرت و ﻣﺎﻟﺘﻮدﮐﺴﺘﺮﯾﻦ ﺗﻬﯿﻪ و ﭘﺲ از اﺳﺘﺮﻟﯿﺰاﺳﯿﻮن،   1644   ﺑـﻪ آن ﺗﻠﻘـﯿﺢ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد و در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯽ ﻫﻮازي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺲ ۳۷ﺳﺎﻋﺖ در اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر  48ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺪت ؛ ﺳـﭙ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺸﮏ  ﻦ ﮐـ   ل Buchi B ) ﭘﺎﺷﺸـﯽ ﻣـﺪ    و ، -۱۹۱(Buchi, Flawil, Switzerland ﺗﺤـﺖ ﺷـﺮاﯾﻂ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﺸﮏ ﺷﺪ  . Response روش ﭘﺎﺳــﺦ ﺳــﻄﺤﯽ ﯾــﺎ ﺑــﺮاي ﻃﺮاﺣــﯽ و ﺗﺤﻠﯿــﻞ Surface Methodology(RSM) آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺖ ، ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻓﺮآﯾﻨﺪ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓـ . ي ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫـﺎ     اﺻـﻠﯽ دﻣـﺎي ﻫـﻮاي ورودي، ﻓﺸﺎر ﻫﻮا و ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻟﺘﻮدﮐﺴﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و درﺻـﺪ        B.bifidumزﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن و رﻃﻮﺑﺖ ﭘﻮدر ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﺳﺨﻬﺎي ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﻬﯿﻨـﻪ ﺳـﺎزي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ  . از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ آﻣﺎري، در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ درﺻﺪ زﻧـﺪه ﻣﺎﻧـﺪن و ﺣـﺪاﻗﻞ ﻣﻘـﺪار     رﻃﻮﺑﺖ در ﭘﻮدر ﻣﺤﺼﻮل، ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪﻧﺪ  : ° =دﻣﺎي ﻫﻮاي ورودي   .15/00gr  =؛ ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻟﺘﻮدﮐﺴﺘﺮﯾﻦ  4/00bar =؛ ﻓﺸﺎر ﻫﻮا  103/15C ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪل ﻫﺎي     ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺨﻬﺎ، دﻣﺎي ﻫﻮاي ورودي ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻓـﺎﮐﺘﻮر ﺑـﺮ ﻫـﺮ دو ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ رﻃﻮﺑﺖ ﭘﻮدر ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺲ از دﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻟﺘﻮدﮐﺴﺘﺮﯾﻦ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر، اﻣﺎ در ﻣﻮرد درﺻﺪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﻓﺸﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﺎﻟﺘﻮدﮐﺴـﺘﺮﯾﻦ   ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
دانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی – مهندسی فرآیند/تعیین تجربی پارامترھای موثر بر عملکرد خشک کن پاششی در تولید پروبیوتیک ھا

  • بازدید : 92 views
  • بدون نظر

دانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی -مهندسی محیط زیست/مدل سازی و شبیه سازی فیلتر بیولوژیکی برای حذف آلاینده های آلی

  • بازدید : 51 views
  • بدون نظر

دانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی – مهندسی فرآیند/جداسازی آرسنیک و جیوه از آبهای فرایندی با استفاده از پلیمرهای هادی 


عتیقه زیرخاکی گنج