گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 104 views
 • بدون نظر

دانلود تحقیق رشته مدیریت با موضوع بررسي اثر عملكرد زنجيره تامين بر عملكرد سازماني که شامل ۳۶ صفحه و بشرح زیر میباشد:

نوع فایل : Word

هدف تحقيق: هدف اين تحقيق بررسي اثر عملكرد زنجيره تامين بر عملكرد سازماني مي باشد . و اين تحقيق با توجه به سه معيار اصلي و زير معيارهاي هر يك از اين معيارها عملكرد زنجيره تامين را مورد ارزيابي قرار مي دهد . وسيله ارزيابي ايجاد شده منعكس كننده كارايي خدمات براي صنعت ، اثر بخشي عمليات براي تامين كنندگان خدمات و كارايي خدمات براي دريافت كننده ها ست و عملكرد سازماني نيز با توجه به دو معيار اصلي و زير معيارهاي اين معيارها مورد ارزيابي قرار مي گيرد . به اين اميد كه تحقيق موجود گامي در جهت توسعه به كارگيري معيارهاي ارزيابي عملكرد زنجيره تامين و عملكرد سازماني باشد و بتوان اين دو را در راستاي يكديگر و در جهت توسعه صنايع ايران به كار گرفت .

مسئله تحقيق : آيا بين عملكرد زنجيره تامين و عملكرد سازماني رابطه_ اي وجود دارد ؟

فرضيه تحقيق : عملكرد زنجيره تامين بر عملكرد سازماني تاثير مستقيم   دارد .

                   : منابع بر عملكرد سازماني تاثير مستقيم دارند .

                   :  خروجي ها بر عملكرد سازماني تاثير مستقيم دارند .

                   :  انعطاف پذيري بر عملكرد سازماني تاثير مستقيم دارد .

محدوده ي زماني : از بهمن ماه ۱۳۸۵ تا شهريور ماه ۱۳۸۶

محدوده ي مكاني: صنايع ايران در شهرهاي مختلف كشور ( تهران ، اصفهان ، يزد ، شيراز ، و….. )

جامعه آماري: شركت هاي توليدي از صنايع ايران (صنايع ماشين سازي ، صنايع لاستيك ، صنايع قطعه سازي ، و……. )

نمونه آماري :  87 شركت از صنايع ايران در شهرهاي مختلف ( تهران ، اصفهان  ، يزد ، شيراز ) ازجمله صنايع ماشين سازي ، قطعه سازي ، لاستيك ، كاشي  و……

لغات كليدي :زنجيره تامين ، عملكرد سازماني ، معيارهاي ارزيابي عملكرد زنجيره تامين     

زنجيره تامين : به طور رسمي ، زنجيره تامين فرآيندي منسجم است كه در آن مواد خام به محصول نهايي تبديل شده و بعد از آن به مشتريان تحويل داده مي شود . ( از طريق توزيع ، خرده فروشي ها يا هر دو ) يك زنجيره تامين شامل چهار سطح ۱٫ تامين ، توليد ، توزيع و مشتري ها مي باشد .

عملكرد سازماني: عملكرد سازماني به كمك چندين بعد تعريف مي شود:

مشتري ( سطوح و گرايش ها در رضايتمندي مشتري ، حفظ مشتري ، و …) ، مالي ( قابليت سودآوري ، سهم بازار ، ROI) منابع انساني ( رضايتمندي كاركنان توسعه كاركنان و..) و اثر بخشي سازماني ( شاخص هاي عملكردي عملياتي ، توليد و تحويل ، سيكل زماني و…)  

خلاصه ارزيابي معيارهاي عملكرد

 سيستم ارزيابي عملكرد بايد تاكيدش را بر سه نوع مجزا از معيارهاي عملكرد شامل : معيارهاي منابع (R) ، معيارهاي خروجي (O) ، معيارهاي انعطاف پذيري  (F)بگذارد . هر يك از اين سه نوع معيارهاي عملكرد اهداف مختلفي دارند كه در جدول (۱) توضيح داده شده اند . سيستم ارزيابي عملكرد زنجيره تامين با يد هر يك از اين سه نوع (F,O,R) را اندازه گيري كند . چنانچه هر نوعي از اين معيارها درمجموع براي موفقيت عملكرد زنجيره تامين ضروري هستند . هر يك از اين سه نوع معيارها خصوصيات مهمي دارند و هر يك از اين معيارها بر معيارهاي ديگر تاثير مي گذارد . و تاثير متقابل بين اين سه نوع معيار در شكل شماره (۱) توضيح داده شده اند ……..                                                                  

 • بازدید : 104 views
 • بدون نظر

دانلود پروژه پایان نامه با موضوع بررسي عوامل موثر در مديريت تحول و تاثير آن بر روي اثربخشي كاركنان بانك سپه “سرپرستي منطقه دو تهران” که شامل ۴۲ صفحه و بشرح زیر میباشد:

نوع فایل : Word

*ویژه ی دانشجویان رشته های مدیریت ، اقتصاد ، آمار و حسابداری

هدفهاي پژوهش: 

 • تعيين ميزان ارتباط فرهنگ سازماني و اثربخشي كاركنان
 • تعيين ميزان ارتباط رسالت سازمان و اثربخشي كاركنان
 • تعيين ميزان ارتباط استراتژي سازمان و اثربخشي كاركنان
 • تعيين ميزان ارتباط قوانين و مقررات و اثربخشي كاركنان
 • تعيين ميزان ارتباط محيط خارجي و اثر بخشي كاركنان
 • تعيين ميزان ارتباط رهبري و اثربخشي كاركنان
 • تعيين ميزان ارتباط عوامل و عملكرد فردي با اثربخشي كاركنان
 • تعيين ميزان عوامل و عملكرد سازماني با اثربخشي كاركنان

سؤالهاي پژوهش:

 • آيا فرهنگ سازمان بر روي اثربخشي كاركنان تاثير دارد؟
 • آيا رسالت سازمان بر روي اثربخشي كاركنان تاثير دارد؟
 • آيا استراتژي سازمان بر روي اثربخشي كاركنان تاثير دارد؟
 • آيا قوانين و مقررات موجب اثربخشي كاركنان مي­شود؟
 • آيا محيط خارجي بر روي اثربخشي كاركنان موثر مي­باشد؟
 • آيا رهبري بر روي اثربخشي كاركنان تاثير دارد؟
 • آيا عوامل فردي بر روي اثربخشي كاركنان تاثير دارد؟
 • آيا عوامل سازماني با اثربخشي رابطه دارد؟

فرضيه ­هاي تحقيق:

 • فرهنگ سازماني با اثربخشي كاركنان رابطه دارد.
 • رسالت و استراتژي سازمان با اثربخشي كاركنان رابطه دارد.
 • قوانين و مقررات سازمان با اثربخشي كاركنان رابطه دارد.
 • رهبري با اثربخشي كاركنان رابطه دارد.
 • عملكرد فردي با اثربخشي كاركنان رابطه دراد.
 • عملكرد سازماني با اثربخشي كاركنان رابطه دارد.
 • محيط خارجي با اثربخشي كاركنان رابطه دارد.

روش تحقيق

متغيير ملاك(مستقل): 

متغيير پيش بين( وابسته):

جامعه آماري و نمونه آماري

قلمرو تحقيق

 • قلمرو موضوعي تحقيق:
 • قلمرو مكاني تحقيق: 
 • قلمرو زماني تحقيق:

محدوديتهاي تحقيق:

انتخاب نمونه:                                                                                           

آزمون همبستگي رتبه اي اسپيرمن

ب)قابليت اعتماد( پايائي):

براي تعيين اعتبار(روايي) پرسشنامه نيز به روش صوري عمل گرديده است. در اين تحقيق سئوالات پرسشنامه با مباني نظري و اهداف و فرضيات تحقيق و بر مبناي تحقيقات مشابه و با توجه به جزئيات تعريف شده  هر كدام از متغييرها طراحي شده و با متخصصان امر در رابطه با سئوالات پرسشنامه يك مصاحبه مقدماتي صورت گرفته و پس از تعديل يا حذف سئوالات نامفهوم و نامناسب، پرسشنامه با نظر موافق اساتيد محترم راهنما و مشاور تنظيم و توزيع گرديده است. در راستاي افزايش روايي پرسشنامه سعي گرديده كه سئوالات پرسشنامه بصورت ساده و واضح طرح گردد، به گونه اي كه براي پاسخ دهنده مشخص و محرز است كه چه متغييري را مي سنجيم. همچنين با انجام يك مطالعه مقدماتي از روايي و پايايي پرسشنامه تحقيق، اطمينان كامل به عمل آمد. 

در تحقيق حاضر از هر دوي آمار توصيفي و آمار استنباطي جهت توصيف و تجزيه تحليل داده ها استفاده به عمل آمده است بدين معني كه پس از بررسي متغيرهاي جمعيت شناختي تحقيق شامل جنسيت، سن، وضغيت تاهل، مدرك تحصيلي، عنوان شغلي، نوع استخدام، به بررسي  متغيرها شامل فراواني، درصد تجمعي.. پرداخته شده است و سپس در قسمت تحليل استنباطي يافته ها از طريق نرم افزار  spss ، ابتدا با استفاده از “آزمون همبستگي رتبه اي اسپيرمن” به بررسي همبستگي بين متغيرها پرداخته سپس از طريق” آزمون رگرسيون” به مطالعه اين موضوع مي پردازيم كه همبستگي بدست آمده از آزمون فوق داراي رابطه خطي هست يا خير؟و نهايتا جهت رتبه بندي متغيرهاي تحقيق از “آزمون تحليل واريانس فريد من” بهره جسته ايم.

 

ابزار اندازه گيري و بررسي اعتبار آن 

تعريف واژه­ها و اصطلاحات  تخصصي طرح

 • عوامل تحول­زا: .

– فرهنگ سازمان:

-رسالت: 

– استراتژي :

– قوانين و مقررات.:

– رهبري:

– عملكرد فردي:

– عملكرد سازماني: 

– محيط خارجي: 

        2– مديريت تحول:

۳-اثربخشي كاركنان:

۴-انگيزش

۵-تعهد سازماني

۶-مقاومت:

عوامل تحول زا:

تحول از دیدگاه علم مديريت:

٭تحول سازمان: 

عوامل موثر بر شاخصهاي اثربخشي

 • نفوذ مديريت عالي سازمان ۲- قابل سنجش بودن هدف ۳- شرايط محيطي

مسائل اساسي در تعيين اثربخشي

براي برسي اثربخشي سازمان بايد از عواملي استفاده کرد که با ساختار، نوع و ماهيت کار و وظايف سازمان متناسب و سازگار باشد.

 براي تعيين اثربخشي سازمان بايد مسائل زير را مورد توجه قرار داد:

 1. اثربخشي از ديدگاه چه کسي مورد ارزيابي قرار ميگيرد؟
 2. تجزيه و تحليل اثربخشي در چه سطح و واحدي از ارزيابي انجام مي شود؟
 3. چه نيازها و فعاليتهايي در بررسي اثربخشي اولويت دارند؟
 4. از تعيين اثربخشي سازمان چه اهدافي دنبال مي شود؟.
 5. چه محدوده زماني براي تعيين اثربخشي سازماني مورد نظر است؟
 6. چه نوع اطلاعاتي و منابعي براي تعيين اثربخشي مورد استفاده قرار مي گيرد؟ .

۲-تفكيك پاسخ‌گويان بر اساس جنسيت

۳-تفكيك پاسخ‌گويان بر اساس وضعيت تاهل

۴-  تفكيك پاسخ‌گويان بر اساس ميزان تحصيلات

۵-  تفكيك پاسخ‌گويان بر اساس عنوان شغل

۶- تفكيك پاسخ گويان بر اساس نوع استخدام 

آزمونهاي آماري

 • نتايج آزمون همبستگي

۲– نتايج آزمون رگرسيون

۱-۲ نتايج آزمون رگرسيون بر روي عامل فرهنگ و تعهد سازماني

۲-۲نتايج آزمون رگرسيون بر روي عامل رسالت / استراتژي و تعهد سازماني

 • نتايج آزمون رگرسيون بر روي عامل قوانين ومقررات و تعهد سازماني

۴-۲نتايج آزمون رگرسيون بر روي عامل  رهبري  و تعهد سازماني

۵-۲نتايج آزمون رگرسيون بر روي عامل  محيط خارجي و تعهد سازماني

۶-۲نتايج آزمون رگرسيون بر روي عامل  عملكرد فردي و تعهد سازماني

۷-۲نتايج آزمون رگرسيون بر روي عامل  عملكرد سازماني  و تعهد سازماني

۸-۲نتايج آزمون رگرسيون عامل  فرهنگ و مقاومت منفي

۹-۲نتايج آزمون رگرسيون بر روي عامل رسالت/ استراتژي  و مقاومت منفي

۱۰-۲نتايج آزمون رگرسيون عامل  قوانين و مقررات و مقاومت منفي 

۱۱-۲نتايج آزمون رگرسيون بر روي عامل  رهبري  و مقاومت منفي

۱۲-۲نتايج آزمون رگرسيون بر روي عامل  محيط خارجي  و مقاومت منفي

۱۳-۲نتايج آزمون رگرسيون بر روي عامل  عملكرد فردي و مقاومت منفي

۱۴-۲نتايج آزمون رگرسيون بر روي عامل عملكرد سازماني و مقاومت منفي

۱۵-۲نتايج آزمون رگرسيون بر روي عامل  فرهنگ و انگيزش كاري

۱۶-۲نتايج آزمون رگرسيون بر روي عامل رسالت / استراتژي و انگيزش كاري

۱۷-۲نتايج آزمون رگرسيون بر روي عامل قوانين و مقررات  و انگيزش كاري

۱۸-۴نتايج آزمون رگرسيون بر روي عامل رهبري و انگيزش كاري

۱۹-۲نتايج آزمون رگرسيون بر روي عامل محيط خارجي و انگيزش كاري

۲۰-۲نتايج آزمون رگرسيون بر روي عامل عملكرد فردي و انگيزش كاري

۲۱-۲نتايج آزمون رگرسيون بر روي عامل عملكردسازماني و انگيزش كاري

۳-آزمون تحليل واريانس فريدمن

۱-۳ اولويت بندي عوامل موثر در مديريت تحول

۲-۳ اولويت بندي ابعاد اثربخشي

جدول  رتبه بندي فريدمن ابعاد اثربخشي :

الف- يافته هاي پژوهش با توجه به فرضيات تحقيق (آزمون همبستگي)

۱- فرضيه اول: بررسي همبستگي بين عامل فرهنگ و اثربخشي

۲- فرضيه دوم:بررسي همبستگي بين عامل رسالت و استراتژي و اثربخشي

۳- فرضيه سوم:بررسي همبستگي بين عامل قوانين و مقررات و اثربخشي

۴-فرضيه چهارم: بررسي همبستگي بين عامل رهبري و اثربخشي

۵- فرضيه پنجم:بررسي همبستگي بين عامل محيط خارجي و اثربخشي  

۶- فرضيه ششم: بررسي همبستگي بين عامل عملكرد فردي و اثربخشي

۷- فرضيه هفتم: بررسي همبستگي بين عملكرد سازماني و اثربخشي

ب- يافته هاي پژوهش با توجه به آزمون رگرسيون

ج- يافته هاي پژوهش بر اساس آزمون تحليل واريانس فريدمن

پيشنهادات بر مبناي يافته هاي تحقيق:

 • كوتاه سخن پيشنهاد اينست كه با توجه به مزايا و نتايج مطلوب متعدد اعمال شيوه مديريت تحول بخصوص از نقطه نظر كارايي و اثربخشي و بدنبال آن بهره وري سازمان مورد مطالعه مسئولين امر در پي بكارگيري و راه اندازي نظام مديريت تحول در سازمان مورد بحث برآيند. ايجاد گروههاي كاري منسجم، ايجاد  يك برنامه ريزي تغيير و تحول مناسب و با توجه به ماهيت و رسالتهاي سازمان مورد مطالعه پيشنهاد مي گردد.

۲- از لحاظ تئوريك اين مطلب به اثبات رسيده كه وجود تعهد كاري بالا باعث رشد و موفقيت سازمان ميگردد  و پشتيبان اهداف خرد و كلان هر سازماني محسوب ميشود. لذا بايستي به تعهد سازماني به عنوان يك عامل بقاي سازماني نگريست كه تضمين كننده رشد و تعالي است پيشنهاد مي شود با توجه  به تائيد رابطه همبستگي مطلوب بين عوامل موثر در مديريت تحول و تعهد سازماني در اين تحقيق، توجه خاصي به هر يك از اين عوامل نمود و از شيوه هاي تصميم گيري گروهي به منظور ايجاد تقويت و روحيه تعهد كاري در افراد سازمان بعمل آيد.    

۳- مشاهده ملموس مقاومت منفي كاركنان در مقابل تغييرات ، مطلوب سازمان نبوده و در خلاف اهداف آن مي باشد.. شركت وسيع افراد در برنامه تغيير و تحول بخشي از فرايند ايجاد تغيير به حساب مي آيد. مشاركت افراد باعث مي شود تا آنان چنين استنباط كنند كه بر فعاليتهاي تغيير اعمال كنترل ميكنند. تحت چنين شرايطي آنها برنامه تغيير را بهتر درك كرده و نسبت به اجراي موفقيت آميز آن احساس تعهد بيشتري ميكنند.

۴- بر اساس نتايج آزمون مشاهده ميشود از همه بيشتر دو عامل رسالت و استراتژي و رهبري هستند كه با انگيزش كاري رابطه دارند . با توجه به اينكه وجود همبستگي ميان اين عوامل در مديريت تحول و انگيزش كاري كاركنان در تحقيق حاضر هم قويا مورد تائيد واقع گرديد لذا استفاده از يك شيوه مديريت تحول كارا و موثر در ايجاد انگيزش در افراد موكدا توصيه ميشود. نوع صحيح اين مديريت علاوه براينكه منجر به افزايش انگيزه ميشود از طرف ديگر معلومات ارزنده اي در اختيار سازمان گذاشته و نيز وسيله اي براي شناخت محسوب ميشود.

۵- بر اساس نتايج آزمون مشاهده ميگردد كه رابطه بسيار گسترده اي بين اثربخشي كاركنان و عوامل موثر در مديريت تحول وجود دارد كه از جمله مهمترين آنها مي توان فرهنگ، رسالت و استراتژي، رهبري نام برد. لذا به منظور افزايش اثربخشي آنها و بالتبع افزايش اثربخشي كل سازمان بايد از شيوه ها و برنامه هاي مناسب بهره جست. با توجه به اينكه در تحقيق حاضر نيز وجود رابطه مستقيم بين عوامل موثر در مديريت تحول و اثربخشي كاركنان مورد تائيد قرار گرفت، لذا با به كارگيري روشهاي مناسب مديريت تحول مي توان گام موثري در افزايش اثربخشي كاركنان برداشت.

پيشنهادهاي كلي:

۱- نظر به تائيد رابطه  مديريت تحول و اثربخشي كاركنان در قالب فرضيه هاي تحقيق حاضر، بايستي بيش از پيش به تقويت و اصلاح نظام تغيير و تحول و بهبود روشهاي آن در قالب يك برنامه ريزي تغيير در سازمان مورد مطالعه پرداخته شود.

۲- به منظور بستر سازي هر چه بهتر فرهنگي براي تغيير و تحول مي بايست يك برنامه تغيير مناسب در سازمان مورد مطالعه صورت پذيرد كه در آن ساختار سازماني متناسب با شيوه تغيير و تحول طراحي گردد.

۳- بايستي به اين مساله توجه داشت كه اجراي برنامه هاي تغيير و تحول در سازمانها اگر بدون مطالعات و برنامه ريزي هاي اصولي باشد ممكن است به شكست بيانجامد چرا كه در غير اينصورت ممكن است تغيير و تحول كاركردهاي منفي همچون اخلال در نظم سازمان، هزينه بري، اتلاف وقت، ايجاد رقابت ناسالم ميان كاركنان و… را بدنبال داشته باشد لذا لازمست است قبل از پياده سازي نظام تحول با افراد صاحبنظر در اين خصوص مصاحبه بعمل آيد. در سازمان مورد مطالعه  نيز پيشنهاد اينست كه قبل از پياده سازي نظام تحول و يا توسعه آن حتما از تجربيات و الگوهاي تغيير سازمانهاي موفق داخلي استفاده بعمل آيد. 

۴- اعتقاد و حمايت مديريت ارشد سازمان از نظام تحول به عنوان يكي از مهمترين پيش شرطهاي موفقيت در دنياي امروزيست، لذا مي بايست قبل از هر كاري اين اعتقاد و باور به كارايي اين نظام در مديريت عالي سازمان بوجود آيد. 

۵- بايستي تمهيدات ساختاري و رفتاري لازم جهت كاهش  رسميت و تمركز در قالب كاهش دستورالعملهاي مدون و دست و پاگير ، تشكيل جلسات دوستانه مشورتي مكرر، تماسهاي رودروي بيشتر مديران و كاركنان، تشكيل تيمهاي كاري، تقويت گروههاي غيررسمي، تفويض اختيار بيشتر، حاكميت جو انتقادپذيري، تقويت روحيه تيمي، تشويق روحيه نوآوري و خلاقيت ، از سوي مديران درگير نظام تحول بعمل آيد تا زمينه اي براي تثبيت و رشد نظام مزبور فراهم آيد. 

۶-همچنين پيشنهاد ميشود قبل از اجراي نظام تحول، زمينه هاي لازم اقتصادي و مالي براي اجراي موفقيت اين نظام فراهم گردد تا در هنگام اجرا با وقفه و مشكل مواجه نشود.

۷- پيشنهاد ميگردد استفاده از مكانيسم هاي نظام تغيير و تحول با توجه به سطح بلوغ فكري و روحي، ميزان تخصص كاركنان و مديران، پيچيدگي كارها ، پويايي محيط، پيچيدگي تكنولوژي، اندازه سازمان، فرهنگ حاكم بر سازمان و نوع استراتژي منتخب سازمان باشد تا بدان وسيله امكان وصول به سطح بهينه بهره وري ممكن شود.

۸- پيشنهاد ميشودكه اجرا و پياده سازي سازمان يافته نظام تحول ابتدا به صورت آزمايشي در سطح يك واحد يا بخش مناسب شروع گرديده و پس از رفع نواقص و كاستيهاي آن، نظام مزبور در سازمان استقرار يابد. 

۹- مديران بايد از اعمال سبكهاي آمرانه و رابطه گرايي در سازمان خودداري كرده و از سبكهاي گروهي ( دموكراتيك) در سازمان بهره جويند تا بتوانند در تصميم گيريهاي خود از تخصص و تجربيات كاركنان بهره مند شوند.

۱۰- توصيه ميشود به پيشنهادهاي  مورد قبول، پاداشهاي مناسب و به موقع داده شود و در اهدا جوائز و پاداشهاي مربوط به پيشنهادها عدالت اجرا گردد. اين كار به استمرار و تثبيت تغيير كمك ميرساند.

۱۱- پيشنهاد ميشود در جهت روشمند كردن و قانونمند كردن هرچه بيشتر روشهاي انجام كار در جهت جايگزيني برخوردهاي قانوني بجاي برخوردهاي سليقه اي، خط مشيها و سياستهاي مربوطه در زمينه هاي مختلف بويژه نيروي انساني مشخص و تدوين كردند.

۱۲- پيشنهاد ميشود در جهت تطبيق توانائيهاي كاركنان در رده هاي مختلف سازماني با وظائف و پستهاي محوله به آنها، شرايط احراز هر يك از مشاغل و پستهاي سازماني در بانك سپه دقيقا مشخص و مدون شوند.

۱۳- مناسب است جهت توانمند كردن كاركنان در انجام وظائف و مسئوليتهاي محوله، به آموزش ضمن خدمت بويژه براي كارشناسان و مديران اهميت بيشتري داده شود.

پيشنهادات براي تحقيقات آتي:

۱- مطالعات نظري پيرامون موضوع تحول و مديريت تحول نشان ميدهد كه در كشورمان موانع متعددي در راه توسعه مديريت تحول در سازمانهاي مختلف وجود دارد لذا پيشنهاد مي شود مطالعات گسترده اي در خصوص ‹‹آسيب شناسي نظام تغيير و تحول›› بعمل آيد.

۲- يافته هاي تحقيق حاضر و ساير تحقيقات مشابه نشان ميدهند كه مديريت تحول  بر عوامل متعددي مانند انگيزش كاري، تعهد كاري، خلاقيت، مسئوليت پذيري، بهره وري نيروي كار، نظم و انضباط، رضايت شغلي، بلوغ سازمان و … اثر ميگذارد. لذا پيشنهاد ميشود هر يك از عوامل ياد شده را به عنوان موضوعي مستقل انتخاب گرديده و در تحقيقات آتي رابطه آنها با مديريت تحول و همچنين ميزان تاثير پذيري آنها از نظام مزبور مورد مطالعه و تحقيق قرار گيرد.

۳- با توجه به عدم اعتقاد بعضي از كاركنان به مثمر ثمر بودن كارهاي تحقيقاتي، پيشنهاد ميشود قبل از پخش و توزيع پرسشنامه ها، يك مصاحيه مقدماتي با افراد و كاركنان صورت گيرد تا در صورت تمايل ، پرسشنامه ها  تكميل  شوند.

 • بازدید : 154 views
 • بدون نظر

دانلود پایان نامه رشته ی مدیریت با موضوع بررسی رابطه رضایت شغلی و خلاقیت با بهره وری که شامل ۳۳ صفحه و بشرح زیر میباشد:

نوع فایل : Word

 

چکیده : بهره وری بعنوان یکی از مهمترین عوامل  موثر در بقای  یک سازمان مطرح بوده که میتواند باعث زوال یا سرآمدی آن سازمان گردد . بهره وری عبارتست از  ارزش تولید یک فعالیت نسبت به هزینه بکار رفته در انجام آن فعالیت  و به زبان دیگر نسبت ستاده  ها به   داده ها  می باشد .

از آنجاییکه مهمترین دغدغه  مدیریت  در هر سازمان افزایش  بهره وری  و بررسی کلیه عوامل  موثر بر آن می باشد  ، بررسی در خصوص رابطه رضایت شغلی و خلاقیت با بهره وری  که یکی از عوامل مهم و موثر در افزایش یا کاهش آن است و موضوع مورد بررسی  بر اساس نمونه ”شرکت کویر“  نیز می باشد، با توجه به تاثیر چشمگیر آن در کل سازمان بشرح ذیل مورد بررسی قرار میگیرد .

اولین قدم برای کاهش مشکل بهره وری در رابطه با رضایت شغلی و خلاقیت کارکنان ، شناخت عوامل بوجود آورنده آن می باشد   که میتواند بدلیل مشکلات ساختاری یا محتوایی در هر سازمان یا موسسه تولیدی باشد . مشکلات ساختاری در سازمان را می توان بدلیل  عدم وجود سیستم های انگیزشی ، پیچیدگی سازمان ، عدم تمرکز سازمانی ، عدم رعایت سلسله مراتب و … دانست  و در خصوص مشکلات محتوایی نیز میتوان به عدم وجود استراتژی سازمانی یا طراحی  هدف  و فرهنگ حاکم  بر سازمان اشاره نمود  .

ما در این پژوهش کل عوامل موثر و متاثر در بهره وری  سازمانی با رضایت شغلی و خلاقیت کارکنان را بصورت ریشه ای و با  روش های علمی بررسی کرده و با عملیاتی کردن روش های ارائه شده پیامدهای  انجام پژوهش مذکور را در ارتقای بهره وری سازمان بسنجیم .

در این پژوهش جامعه مورد بررسی کارگران خط تولید شرکت کویر بوده و اطلاعات گردآوری شده از طریق پرسشنامه و جداول اطلاعاتی بدست آمده . نتیجه حاصله از این تحقیق نشان میدهد که فاکتورهای  خلاقیت و رضایت شغلی بر  بهره وری کارکنان شرکت کویر تاثیری ندارد .

فهرست مطالب

 • پیشگفتار
 • فصل اول : طرح مسئله                                                           
  • بیان مسئله 
  • گزاره های پژوهش                                                                       
   • اهداف 
   • اهداف ویژه 
   • فرضیه 
   • سوال پژوهش                                                                               
  • متغیر های پژوهش                                                                      
  • تعریف عملیاتی متغیر های پژوهش                                                             
  • واژه‌های کلیدی 
  • محدودیت های پژوهش 
 • فصل دوم : پیشینه تحقیق                                                    
  • پیشینه تحقیق                                                                             
  • چارچوب نظری پژوهش
 • فصل سوم : روش های تحقیق                                                          
  • روش شناسی پژوهش
  • جامعه آماری                                                                               
  • حجم نمونه 
  • ابزار پژوهش و نحوه  گردآوری داده ها                                                          
  • روش تجزیه و تحلیل داده ها
 • فصل چهارم : یافته های تحقیق                                        
  • . یافته‌های تحقیق و تجزیه و تحلیل یافته‌ها                                                  
  • سایر یافته ها ی تحقیق                                                
 • فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات                               
  • نتیجه‌گیری
  • پیشنهادات سازمانی
  • پیشنهادات جهت تحقیقات آتی
 • منابع
 • پیوست ها

 • بازدید : 143 views
 • بدون نظر

دانلود کاملترین جزوه ی امور مالی و اقتصادی بین الملل که شامل 99 صفحه و مشتمل بر بخش های زیر است :

دانلود کاملترین جزوه ی امور مالی و اقتصادی بین الملل که شامل ۹۹ صفحه و مشتمل بر بخش های زیر است :

فهرست

قسمت اول

بازار ارز : فارکس  ( Forex )(foreign exchange market )

 انواع اشکال نمایش نرخ ارز :

۱٫ روش مستقيم ( Direct Quotation )

۲٫ روش غير مستقيم ( Indirect Quotation )

۳٫ روش دلار پايه ( USD Base currency )

 4. روش متقاطع (Cross Quotation )

بازار ارز (forex) :

 عمليات در بازار ارز :

الف – آربيتراژ ارز Arbitrage))

ب- آربيتراژ بهره :

ج- آربیتراژ بهره با پوشش :

 د- هجينگ ارزي ((hedgings :

ه- سوداگري ارزي ( speculation):

و- سوآپ (swap) :

 تحلیل بازار فاركس :

مزاياي بازار فاركس :

۱٫  شبانه روزي بودن

۲٫  نقد بودن :

۳٫  مديريت ريسك :

۴٫  بحث كارآيي :

۵٫  دو طرفه بودن :

۷٫  امكان كنترل ضرر و سود :

۸٫  مارجين ( سود ناويژه ) :

مكانيسم انجام معاملات در بازار فارکس

انواع تحليل ها در بازار فاركس  :

۱-  تكنيكال (فنی) :

۲- فاندمنتال ( ساختاري ) :

چند مفهوم مهم بازار فارکس :

ضريب اهرمي ( leverage ) :

مقادير ارزي كه بانكها براي خريد يا فروش در نزد خود نگهداري مي كنند

بازار دلار اروپايي :

 يورو

مزاياي يورو :

 انواع وسايل نقل وانتقال ارزي :

۱٫ اسكناس و مسكوك يا تراول چكها

۲٫ چك ارزي

۳٫ حواله هاي ارزي

الف) تلگرافي :

ب ) تلكسی :

ج ) سوئيفتي ( swift )  :

مزاياي سوئیفت :

۱- سرعت بالا :

۲ – قابليت اطمينان :

۳- ايمني سيستم :

۴- استاندارد :

۵- صرفه جويي درهزينه :

۶ – قابليت دست يابي :

سازمان سوئیفت :

استفاده‌کنندگان از سوئیفت :

شرایط پذیرش عضویت یک کشور در سوئیفت :

o       تأسیس سایت سوئیفت (S.A.P):

o       معافیت مالیاتی:

o       خط انتقال دیتا:

شبکه سوئیفت :

انواع پیام‌های سوئیفتی :

۴٫ بروات ارزي

o       برات بانكي    

o       برات تجاري

۵٫ اعتبار نامه هاي مسافرتي  

 انواع تعيين نرخ ارز :

۲نوع نظام ارزي در نظامهاي اقتصادي مختلف دنيا

۱٫ نظام ارزي با نرخ شناور ارز :

۲٫ نظام ارزي با نرخ ثابت :

نظام ثابت ارز به ۲ شكل مختلف

الف ) نرخ ارز ثابت و پول كشور غير قابل تبديل :

ب )‌ نرخ ارز ثابت و پول كشور قابل تبديل :

ذخاير ارزي در بانك مركزي ايران استفاده در جهت مصارف مختلف

o       برداشت از ذخاير ارزي موجود در بانك مركزي

o       فروش طلا

o       منابع ارزي ايران به صورت سهام در صندوق بين المللي پول

o       استقراض از بازار جهاني

o       دريافت كمكهاي بلا عوض از خارج

 انواع نرخ ارز در رابطه با تغييرات بازار:

۱٫ نرخ ارز اسمي :

۲٫نرخ ارزواقعي :

۳٫نرخ ارز موثر :

تاثیر تثبیت نرخ ارز  بر تشدید مشکلات

۱-  تاثیر در موازنه پرداخت های بازرگانی :

۲-تاثیر در کاهش بهره وری :

۳-تاثیر بر کسری بودجه :

۴- تاثیر بر نرخ تورم :

۵- تاثیر بر سرمایه گذاری :

۶- تاثیر برقاچاق :

نتیجه گیری :

تراز پرداخت هاي ارزي :

۱٫     تراز حساب جاري  

 2. تراز حساب سرمايه            

۳٫ تراز ذخاير

قسمت دوم

 صندوق بین المللی پول (IMF ) و  بانک جهانی (WB)           

مقدمه

ثبات نرخ مبادله

صندوق بین المللی پول :

اهداف صندوق بین المللی پول

ارکان تشکیلات صندوق بین المللی پول

o       1-هیئت مدیره

o       2-هیئت اجرایی

o       3-مدیر عامل

 حق برداشت مخصوص :

کاربرد حق برداشت مخصوص :

منابع مالی صندوق بین المللی پول

۱٫ قاچ ذخیره:

۲٫ قاچهای اعتباری:

۳٫   تسهیلات مالی اضافی:

۴٫ منابع گسترش یافته صندوق:

۵٫ حساب حق برداشت مخصوص:

 6.  منابع دیگر صندوق:

بانک جهانی (WB) :

اهداف اولیه این بانک طبق اساسنامه

شرایط عضویت:

ارکان و تشکیلات بانک جهانی:

سهم ناچیز ایران در صندوق بین المللی

بررسي روش ارزش گذاري حق برداشت مخصوص (SDR)

 چكيده:

۱- Euro Interbank Offered Rate (Euribor)

روش عملي تعيين ارزهاي متشكله و وزن آنها در سبد SDR

ارزش گذاري سبد SDR: تعيين ميزان ارزهاي موجود در سبد و وزن روزانه آنها

ارزش گذاري SDR

چشم انداز عملي و نظري ارزش گذاري SDR  و يورو

ارزيابي SDR تحت روش مبتني بر واحد پول

انتخاب ارزهاي داخل سبد

۱- Depth & Breadth :

۲  – Freely Usable

وزن ارزهاي موجود در سبد SDR در زمان هاي مختلف

اجراي عملي روش مبتني بر واحد پول جهت ارزيابي SDR :

 مبناي تعيين وزن واحدهاي پولي موجود در سبد SDR و ارزيابي سبد

۱)     شامل اعتبارات درآمدي مي شود

۲)    ذخاير رسمي نگهداري شده توسط مقامات پولي در خارج از كشور يا اتحاديه پولي

سبد SDR پيشنهادي براي سالهاي ۵-‏۲۰۰۱‏‏

 محاسبه ميزان هر يك از ارزهاي موجود در سبد SDR (سبد تجديد نظر شده)

تعيين نرخ بهره SDR


 • بازدید : 140 views
 • بدون نظر

دانلود پایان نامه با موضوع اثر سرمایه گذاری در زیرساخت حمل و نقل بر رشد اقتصادی که با فرمت قابل ویرایش Word میباشد ، بشرح زیر است : چکیده : حمل و نقل يكي از مهمترين عوامل شكل دهنده جامعه مدرن امروزي است. نقش اساسي حمل و نقل در شكل گيري ساختار اقتصادي جوامع موجب شده كه همواره در بحث رشد اقتصادي نقش زيرساخت حمل و نقل مورد توجه قرار گيرد. اما در سال‌هاي اخير در كشورهاي توسعه يافته به دليل پيشرفت‌هاي تكنولوژيكي و تحولات ايجاد شده در زمينه‌هايي مانند: شيوه هاي جديد توليد و انبارداري، تجارت الكترونيك و توجه خاص به آثار خارجي اين زيرساخت به ويژه در محيط زيست، موجب گسترش ديدگاه جديدي مبني بر كمرنگ تر شدن رابطه سرمايه‌گذاري در اين زيرساخت و رشد اقتصادي در بين اقتصاددانان شده است. اما به نظر نمي‌رسد اين ديدگاه در كشورهاي در حال توسعه كه اين زيرساخت در آنها گسترش كافي نيافته صحت داشته باشد. هدف از اين پژوهش مطالعه اثر سرمايه‌گذاري دولت در زير ساخت حمل و نقل بر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و رشد اقتصادي ايران مي‌باشد. در اين راستا دو مدل براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و رشد اقتصادي تبيين شده است. چارچوب دو مدل فوق بر اساس الگوي نئوكلاسيك سرمايه‌گذاري و رشد مي‌باشد. دو مدل مذكور در دوره زماني 1338 تا 1382 برآورد گرديد. در تخمين مدل سرمايه‌گذاري از روش متغير ابزاري و در مدل رشد از روش OLS استفاده شد. نتايج برآورد مدل‌هاي مذكور نشان مي‌دهد، رابطه قوي بين سرمايه‌گذاري در زيرساخت حمل و نقل و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي وجود دارد. كشش مثبت بدست آمده براي سرمايه‌گذاري در حمل و نقل و رشد اقتصادي نشان مي‌دهد سرمايه‌گذاري در اين زيرساخت اثر مثبت و معناداري بر رشد اقتصادي كشور دارد. با توجه به نقش حمل و نقل جاده‌اي در حمل و نقل و اقتصاد كشور، اثر سرمايه‌گذاري دولت در حمل و نقل جاده‌اي بر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و رشد اقتصادي به صورت جداگانه نيز بررسي گرديد. نتايج حاصله در دو مدل رشد و سرمايه‌گذاري، حاكي از بزرگتر بودن ضرايب سرمايه گذاري دولت در حمل و نقل جاده اي از سرمايه‌گذاري دولت در زيرساخت حمل و نقل است. بر اساس نتايج بدست آمده، افزايش سرمايه‌گذاري دولت در زيرساخت حمل و نقل به خصوص زير بخش جاده‌اي قابل توصيه مي‌باشد.

دانلود پایان نامه با موضوع مطالعه اثر سرمايه‌گذاري دولت در زير ساخت حمل و نقل بر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و رشد اقتصادي ايران که با فرمت قابل ویرایش Word میباشد ، بشرح زیر است :

تعداد صفحات : ۲۷

چکیده : حمل و نقل يكي از مهمترين عوامل شكل دهنده جامعه مدرن امروزي است. نقش اساسي حمل و نقل در شكل گيري ساختار اقتصادي جوامع موجب شده كه همواره در بحث رشد اقتصادي نقش زيرساخت حمل و نقل مورد توجه قرار گيرد. اما در سال‌هاي اخير در كشورهاي توسعه يافته به دليل پيشرفت‌هاي تكنولوژيكي و تحولات ايجاد شده در زمينه‌هايي مانند: شيوه هاي جديد توليد و انبارداري، تجارت الكترونيك و توجه خاص به آثار خارجي اين زيرساخت به ويژه در محيط زيست، موجب گسترش ديدگاه جديدي مبني بر كمرنگ تر شدن رابطه سرمايه‌گذاري در اين زيرساخت و رشد اقتصادي در بين اقتصاددانان شده است. اما به نظر نمي‌رسد اين ديدگاه در كشورهاي در حال توسعه كه اين زيرساخت در آنها گسترش كافي نيافته صحت داشته باشد. هدف از اين پژوهش مطالعه اثر سرمايه‌گذاري دولت در زير ساخت حمل و نقل بر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و رشد اقتصادي ايران مي‌باشد. در اين راستا دو مدل براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و رشد اقتصادي تبيين شده است. چارچوب دو مدل فوق بر اساس الگوي نئوكلاسيك سرمايه‌گذاري و رشد مي‌باشد. دو مدل مذكور در دوره زماني ۱۳۳۸ تا ۱۳۸۲ برآورد گرديد. در تخمين مدل سرمايه‌گذاري از روش متغير ابزاري و در مدل رشد از روش OLS استفاده شد. نتايج برآورد مدل‌هاي مذكور نشان مي‌دهد، رابطه قوي بين سرمايه‌گذاري در زيرساخت حمل و نقل و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي وجود دارد. كشش مثبت بدست آمده براي سرمايه‌گذاري در حمل و نقل و رشد اقتصادي نشان مي‌دهد سرمايه‌گذاري در اين زيرساخت اثر مثبت و معناداري بر رشد اقتصادي كشور دارد. با توجه به نقش حمل و نقل جاده‌اي در حمل و نقل و اقتصاد كشور، اثر سرمايه‌گذاري دولت در حمل و نقل جاده‌اي بر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و رشد اقتصادي به صورت جداگانه نيز بررسي گرديد. نتايج حاصله در دو مدل رشد و سرمايه‌گذاري، حاكي از بزرگتر بودن ضرايب سرمايه گذاري دولت در حمل و نقل جاده اي از سرمايه‌گذاري دولت در زيرساخت حمل و نقل است. بر اساس نتايج بدست آمده، افزايش سرمايه‌گذاري دولت در زيرساخت حمل و نقل به خصوص زير بخش جاده‌اي قابل توصيه مي‌باشد.


عتیقه زیرخاکی گنج