گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 156 views
 • بدون نظر

دانلود فایل گزارش کارآموزی رشته الکترونیک /کارآموزی مخابرات

مخابرات يعني انتقال اطلاعات ( پيام ) يا ارتباط ميان مشتركين بدين صورت كه امواج ساطع شده از انسان را كه ميرا هستند را به امواج پايدار الكتريكي تبديل كرده و آن را انتقال داده و به مقصد مي رساند

 

انواع انتقال:

 • سيم تلفني:

از اين نوع ارتباط در فواصل كوتاه و داخل شهر استفاده مي شود

 

 • فيبر نوري:

براي ارتباطات راه دور و نيز ارتباطاتي كه حجم بسيار زيادي دارد استفاده مي شود.

از فيبر نوري براي ارتباطات بين شهري و نيز ارتباطات بين دو مركز كه در داخل شهر قرار دارد استفاده مي شود.

 

 • انتقال هوايي:

براي ارتباطات بين شهري و حتي بين المللي استفاده مي شود. كه شامل سه نوع ارتباط است:

 

الف- انتقال موازي با زمين

در اين نوع انتقال امواج موازي سطح زمين ارسال مي شود.لازم به ذكر است امواج بالاتر از ۸۰ كيلو متر از سطح زمين نمي رود.

 • بازدید : 79 views
 • بدون نظر

اسبها به زندگی در كنار یكدیگر و گاهی در دیگر حیوانات نیازمندند .از زمانی كه اسبها به وسیله شكارچیان شكار می شدند ، زندگی گله وار امنیت آنها را ضمانت می كرده است چرا كه تعدد ، شانس بقا را بیشتر كرده، اهمیت بخش بوده و فرار را تسریع می كرده است . ممكن است در اغلب اوقات اسبها را در حال نزاع و درگیری با یكدیگر ببینید كه این ناشی از خصیصه اجتماعی بودنشان است و تنهایی اورا خمود وكج خلق می كند.

اگر اسبی در محوطه ای محصوربه تنهایی رها شود ، به وضوح دیده می شود كه سراسیمه و شیهه كشان به این طرف و آن طرف دویده و حتی از نرده ها می پرد تا خود را به دیگران و در كنارشان برساند. بعضی از اسبها از بودن در كنا رحیواناتی مثل گاو و گوسفند هم راضی به نظر می رسند ولی به ندرت تنهایی را دوست دارند.

فهرست صفات ویژه برای به خاطر سپاری زندگی اجتماعی ( گله ) ؛پرسه زنی ، تقلید كننده،چرنده ،كنجكاوی ، حافظه قوی، قانون سلسله مراتب می باشد. دانلود فایل تحقیق رشته دام وطیور /رفتار شناسی در پرورش اسب

 • بازدید : 161 views
 • بدون نظر

در سالهاي اخير بر اثرترويج وتوسعه صنعت مرغداري،توليد گوشت پرندگان افزايش يافته،ولي به مسئله بازرسي گوشت پرندگان توجه كمتري شده است ومتاسفا نه مصرف گوشتهاي مرغ غير بهداشتي فاجعه آفرين است.

از آنجايي كه بهداشت مواد غذايي از نظر بهداشت عمومي وسلامت مردم اهميت دارد بازرسي گوشت پرندگان نيز اهميت خاصي پيدا مي كند ولزوم تاسيس كشتار گاههاي مخصوص جهت بازرسي پرندگان كشتاري وبازرسي بهداشتي آنها محرز مي شود.

در حال حاضر در مرغداريهاي صنعتي وغير صنعتي كشور ما كشتار مرغ بسيار بي رويه بوده وروي اصول بهداشتي انجام نمي شود.فروشندگان مرغ در مرغداريها،مرغها را سر بريده وآنها را در قيف هايي كه شكل مخروط ناقص دارند ودر دو رديف ۶تائي ويا كمتر ويا بيشتر روي چهارپايه قرار دارند بطور معكوس مي گذارند تا خون آنها خارج گردد وسپس به وسيله وانت به محل پركندن مرغ برده وشكم آنها را خالي وبا دستگاه پر كن برقي پر آنها را كنده وسپس در كيسه هاي پلاستيكي قرار داده وبدون هيچگونه بازرسي بهداشتي به خريداران گوشت مرغ در پرنده فروشي ها عرضه مي نمايدوبدين ترتيب مرغهاي بيماروحتي بيحال را نيز گاه سربريده؟!وباهمين مرغها به فروش مي رسانند.تلفات زيادي كه براثربيماريهاي عفوني نظير نيوكاسل و  C R D وكوكسيديوزولكوزوانـواع مسـموميـت ها  حـاصـل

 

مي گرددواغلب دربين همين لاشه هابوده وبه خريداران مرغ عرضه مي گردد.ناگفته نماندكه تلفات ازبيماريهاي طيوردرمرغداريهاي صنعتي كشورهاي پيشرفته از۲ درصدتجاوزنمي كندولي متأ سفانه درايران بطور۱۰درصدوگاه اتفاق افتاده است كه به ۵۰%رسيده است.دانلود فایل تحقیق رشته دام وطیور /بازرسي كشتارگاهي گوشت پرندگان ومشخصات پرندگان سالم وبيمار

 • بازدید : 123 views
 • بدون نظر

دانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی -طراحی فرآیند/مدل  سازی استخراج از دانه های گیاهی با استفاده از سیال فوق بحرانی دی اکسید کربنآﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ﺑﻌﺪ از ﺳﻮﻳﺎ دوﻣﻴﻦ داﻧﻪ روﻏﻨـﻲ      ﻳﻜـﺴﺎﻟﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ آن در دﻧﻴﺎ ﻛﺸﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد  .  (sunflower oil) روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ﻳﻚ روﻏﻦ ﻏﻴﺮ ﻓـﺮار اﺳﺖ ﻛﻪ       ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع در دﻣﺎي اﺗﺎق ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻮده و در   ﻏـﺬا ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان روﻏﻦ ﺳﺮخ ﻛﺮدﻧﻲ         و در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻣﻮاد آراﻳﺸﻲ      – ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ  ﻧﺮم ﻛﻨﻨﺪه   اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد   . در اﻳﻦ   ﺗﺤﻘﻴﻖ               اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ از داﻧﻪ ﻫـﺎي آﻓﺘـﺎﺑﮕﺮدان ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  ﻓﺮآﻳﻨـﺪ    اﺳـﺘﺨﺮاج ﺑـ   ﻪ ﻛﻤـﻚ    ﺳﻴﺎل ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺑﺎ روش  ﺷﻮﻧﺪه (ﺳﺘ shrinking core) ﻫﺴﺘﻪ ﻛﻮﭼﻚ در ﻳﻚ  ﻮن اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﺮ ﺷﺪه ۳۱۳ در دﻣﺎﻫﺎي ، ۳۳۳  و ﻓﺸﺎر ۳۵۳   20  ﻛﻠﻮﻳﻦ و ﻫﺎي ﺗـﺎ ۶۰     0/23 -2/18  ﻣﮕﺎﭘﺎﺳـﻜﺎل ﺑـﺎ ﻗﻄـﺮ ذره ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ       cm و ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻄ ۱-۶ ۳/min ﻣﻮرد ﺎ ﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ  . ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ    اﺛـﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻣﺎ، ﻓﺸﺎر، ﻗﻄﺮ ذرات و         ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن      ﺣﻼل ﺑﺮ راﻧـﺪﻣﺎن اﺳـﺘﺨ     ﺮاج ﺑﺮرﺳـﻲ ﮔﺮدﻳـﺪه   و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  رواﺑﻂﮔﻮﻧﺎﮔﻮن  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺪل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺿـﺮﻳﺐ ﻧﻔـﻮذ   ﻣـﻮﺛﺮ درذرات ،  Dep،  ﺿـﺮﻳﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮم در ﺑﺴﺘﺮ و    ، ﺿﺮﻳﺐ اﻧﺘﻘـﺎل ﺟـﺮم در ذره   kf  و k’f،   ﺿـﺮﻳﺐ ﭘﺮاﻛﻨـﺪﮔﻲ   D ، ﻣﺤـﻮري L  ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺷﺪه   اﺳﺖ .       ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ  ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ   ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ اﻧ     ﺘﻘﺎل ﺟﺮم در ﺑﺴﺘﺮ در دﻣﺎ و ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ        3/93×۱۰-۶-۸/۸۶×۱۰-۶ m/s در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺮار دارد       ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ﻣﺤﺪوده ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ                . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزدﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻪ ﻛﻤـﻚ روش ۲۰۰)    ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ در ﭘﺎﻳﺎن زﻣﺎن ﻓﺮآﻳﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ ( /۳       92 درﺻﺪ و ﻣﻴﺰان ﺑﺎزدﻫﻲ در     ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺗﻮﺳـﻂ روش   89/96        ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺎ ۸۷ ۹۰/   درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه       اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ و ﻓﺸﺎر در اﻧﺘﻬﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﺎﺛﻴﺮي زﻳﺎدي ﺑﺮ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزدﻫﻲ ﻧﺪارد                  . ﻣﻴﺰان ﺑـﺎزدﻫﻲ ﻣﻄﻠـﻮب ۹۲/۵-۹۳/۴           ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺪﻟﺴﺎزي و آزﻣﺎﻳﺶ اﺳﺖ ﻧﻴﺰ در ﻓﺎﺻﻠﻪ درﺻﺪ         ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﻪ ﻃﻮرﻳﻜـﻪ ﺧﻠﻮص ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از روش ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ اﺳﺖ  .

 • بازدید : 168 views
 • بدون نظر

مشخصات پروژه:

·        اسکلت :  بتنی

·        مساحت زیر بنای طبقات :  284.3 مترمربع

·         تعدادطبقات :  6طبقه(۶ سقف )

·        کاربری ساختمان : مسکونی

·        محل احداث :

·        سیستم سازه ای :یک طرف سیستم قاب خمشی متوسط وطرف دیگر سیستم قاب خمشی متوسط ودیواربرشی

·         

·        سقف طبقات : سقف تیرچه يونوليت سقف ساختمان : بام وخرپشته

·      مقاومت فشاری بتن


 

·     تنش تسلیم، 

                                                        

                                                                            

 

نقشه های معماری

 

نقشه های معماری شامل موارد زیرمی باشد:

 

۱-    سایت پلان

۲-    پلان معماری طبقات

۳-    پلان پارکینگ

۴-    پلان آکس بندی

محاسبه وزن تير ها و ستون ها :

از آنجا كه هنوز ابعاد و مقاطع تيرها و ستون ها مشخص نمي باشد لذا بار ۲۰۰ kg/m2   را به عنوان وزن اسكلت به وزن سقف مي افزاييم .

 • بازدید : 128 views
 • بدون نظر

دانلودفایل کارآموزی رشته حسابداری اداره كار و امور اجتماعي شهرستان ميانه

گسترش عدالت اجتماعي.اقتصادي.فرهنگي به ويژه توزيع عادلانه درامدوايجاد فرصتهاي شغلي در سطوح مختلف مهارتي مشاغل گونا گون از اهداف برنامه پنج ساله توسه اقتصادي است.

از طرفي توجه به سرمايه گذاري اقتصادي و اجتماعي براي نسل ها ي آينده كشور

به ويژه در زمينه هاي تغذيه بهداشت و درمان پوشاك آموزش. و رشد فرهنگي اجتناب ناپذير است. لذا در جهت اجراي هدف برنامه كلان در سطح كشور برنامه ريزي هاي ما منطقه اي و شهرستاني نيز به منظور شناخت منابع و احتياجات به نيروي انساني همرا و هماهنگ با برنامه ريز ي هاي ساير بخشها الزامي به نظر

مي رسد در شرايط كنوني تآمين نيازهاي اساسي نيروي انساني به يك استراتژي مناسب نياز دارد. تا ضمن ايجاد تعادل در عرضه و تقاضاي نيرو كار . اقدامي مناسب

در جهت  توسعه برنامه هاي اقتصادي انجام گيرد. بايد دانست مشكلات در زمينه

فراهم كردن فرصتهاي كافي اشتغال وجود دارد كه حل اين معضل در يك برنامه

ريزي بلند مدت و با تعين سياستها و خط مشي منطقي امكان پذير خواهد بود.

 • بازدید : 131 views
 • بدون نظر

دانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی -فرآیند/شبیه سازی فرآیند تولید ترشری آمیل متیل اتر از طریق تقطیر واکنشی
اﻣﺮوزه ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻘﻄﯿﺮ واﮐﻨﺸﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺰاﯾﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر آن، ﺑـﺴﯿﺎر ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ                       . ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎﺳﺖ ﻣﺪﻟﺴﺎزی و ﺷـﺒﯿﻪ ﺳـﺎزی ﻓﺮآﯾﻨـﺪ ﺗﻘﻄﯿـﺮ واﮐﻨـﺸﯽ را ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮا                  ر ﻣﯽ دﻫﺪ. در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﺑﺮﺟﻬﺎی ﺗﻘﻄﯿﺮ از دو ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . ﯾﮑﯽ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺪل ﺳﺎزی ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﺗﻘﻄﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ وﺟﻮد ﺗﻌﺎدل ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ   ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و دﯾﮕﺮی دﯾﺪﮔﺎه ﻏﯿﺮ ﺗﻌﺎدﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻓﺮض ﺗﻌﺎدل ﺟﺮم ﻣﺮﺣﻠﻪ ای اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده و اﺛﺮ اﻧﺘﻘﺎل    ، اﻧﺮژی و ﺣﺮارت را ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ   . در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ اﺻﻮل ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮﺷﺮی آﻣﯿﻞ ﻣﺘﯿﻞ اﺗﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺤﺖ ﯾﺮرﺳﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه و از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺟﻬﺖ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣ     ﺎده ﺗﻮﺳﻂ دو Aspen plus 11.1 ﻧﺮم اﻓﺰار ﮐﺎرﺑﺮدی Hysys 3.0.1 و اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﯾﻦ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی در ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  . Aspen ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺟﻬﺖ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﻘﻄﯿﺮ ﭼﻨﺪ ﺟﺰﺋﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی  ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ اﻋﺪاد ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻬﺘﺮی ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ

 • بازدید : 137 views
 • بدون نظر

ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻬﺎي اﺷﺒﺎع ﭘﺎراﻓﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻬﺎي ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع آﻟﻴﻔﺎﺗﻴﻜﻲ و آروﻣﺎﺗﻴﻜﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮد . در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺷﻜﺴﺖ ﺣﺮارﺗﻲ)ﭘﻴﺮوﻟﻴﺰ (ﭘﺮ وﭘﺎن در ﻳﻚ راﻛﺘﻮر ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ روش دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺳﻴﺎﻻت ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ (اﺳﺖ CFD) ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﺷﺪه  . ﻣﺪل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ راﻛﺘﻮر ﻟﻮﻟﻪ اي ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ۹۵ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﺘﺮ .  ﻣﺪل ﺳﻴﻨﺘﻴﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ،ﻣﺪل ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺷﺎﻣﻞ ده واﻛﻨﺶ ﺷﻜﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه واﻛﻨﺶ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻚ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ . ﻓﻼﻛﺲ ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﺮوﻓﺎﻳ ﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ دﻳﻮاره ﻫﺎي راﻛﺘﻮر وارد ﻣﻴﮕﺮدد.ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي دﻳﻮاره ﻫﺎ   داغ ﺷﺪن ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺎزي ﺷﺪه و واﻛﻨﺸﻬﺎي ﭘﻴﺮوﻟﻴﺰرا ﺳﺒﺐ ﻣﻴﺸﻮد .  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﻣﺪل ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻌﺪادي از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﻴﺮوﻟﻴﺰ داراي ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ در ﻃﻮل راﻛﺘﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ن دﻫﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮدن اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در واﻛﻨﺸﻬﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ  .ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ ﻣﺤﻞ  وﻗﻮع واﻛﻨﺸﻬﺎ در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از راﻛﺘﻮر از ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰاﻳﺎي اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش .  در اﻳﻦ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ دﻣﺎ،ﻓ ﺸﺎر،ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﻴﺮوﻟﻴﺰ و ﻛﻚ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه در ﻃﻮل راﻛﺘﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺳﺖ .  ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ دﻣﺎﻳﻲ در ﺟﻬﺖ ﺷﻌﺎﻋﻲ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻃﻮل راﻛﺘﻮر ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
دانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی -طراحی فرآیند/شبيه سازي راكتور پيروليز پروپان به روش CFD 

 • بازدید : 127 views
 • بدون نظر

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  M.sc
دانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی – طراحی فرآیندهای صنایع نفت/بهینه سازی وطرح فرآیندپوشش خودرویی هوشمندباقابلیت خودترمیمیبعدازتاثیرعوامل سایندهبابکارگیری فرمولاسیون های مختلف ازپلیمرپلی اورتان

 • بازدید : 138 views
 • بدون نظر

ﮔﺎﺯ ﺳﻨﺘﺰ)ﻣﺨﻠ ﮐﺮﺑﻦ ﻮﻁ ﮔﺎﺯﻫﺎي ﻫﻴﺪﺭﻭﮊﻥ ﻭ ﻣﻮﻧﻮﮐﺴﻴﺪ   ( ﮔﺎﺯي ﺑﻲ ﺭﻧﮓ ﻭ ﺑﻲ ﺑﻮ ﻭ ﺳﻤﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ (GTL) ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎي ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﻫﺎي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺎﺯ ﺑﻪ ﻣﺎﻳﻊ ، ﻣﺘﺎﻧﻮﻝ ﺭﻭﺩ  .  ﺁﻣﻮﻧﻴﺎﻙ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﻲ ، ﺭﻭﺵ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺮﺍي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎﺯ ﺳﻨﺘﺰ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪي ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺧﺎ ﺍﺳﺖ ﺹ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﭘﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ   . ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﻴﺮي ﻳﮏ ﺭﻭﺵ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺳﻬﻞ ﻭ ﮐﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺟﺬﺍﺏ ﺑﺎﺷﺪ  . ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺳﺮﺩ)ﭘﺎﻟﺴﻲ ﭘﺎﻟﺴﻲ ﻭ ﻏﻴﺮ   ( ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺬﺍﺏ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻘﻄﻪ – ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺭﺍﮐﺘﻮﺭ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﭘﺎﻟﺴﻲ ﮐﺮﻭﻧﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ ﺭﺍﻛﺘﻮﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﺍي ﺑﺮﺍي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺎﺯ ﻣﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﮐﺴﻴﮋﻥ ﺑﻪ ﮔﺎﺯ ﺳﻨﺘﺰ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ  . ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ ﻳﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﻨﺞ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮ ﻓﺮﮐﺎ ﭘﺎﻟﺲ ۱۰۰۰) ﻧﺲ ﻫﺮﺗﺰ ۵۰۰۰ ﺗﺎ ( ﻭﻟﺘﺎﮊ ،)۵  ۱۰ ﺗﺎ ﮐﻴﻠﻮﻭﻟﺖ ( ۵) ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﺩﻫﺎ ، ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ۱۰ ﺗﺎ  ( CH ﻧﺴﺒﺖ، ۴:O2) ۲  (ﻭﺭﻭﺩ ۴ ﺗﺎ ﻭ ﺩﺑﻲ ﮔﺎﺯ  ي ﺑﻪ ﺭﺍﮐﺘﻮﺭ )۲۵۰ ﺳﻲ۵۰۰ ﺗﺎ  ﺳﻲ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺩﺭ  ( ﺩﺭ   ۳ ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻭ ﺳﻄﺢ ﺑﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺘﺎﻥ، ﮔﺰﻳﻨﺶ ﭘﺬﻳﺮي H ﻫﻴﺪﺭﻭﮊﻥ ﻭ ﻣﻮﻧﻮﮐﺴﻴﺪ ﮐﺮﺑﻦ، ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮ ۲:CO ﻭ ﮔﺮﻓﺖ ﺍﻥ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ   . ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﺑﺮ (ﺷﺪ full factorial) ﺍﺳﺎﺱ ﺭﻭﺵ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭﻳﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻧﺪ .ﻧﺸﺎﻥ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺩﻫﺪ ﻣﻲ ﮐﻪ : CH ﻭﻟﺘﺎﮊ، ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ۴:O2 CH  ﺩﺑﻲ ﮔﺎﺯ ﻭﺭﻭﺩي ﺑﻪ ﺭﺍﮐﺘﻮﺭ، ﺑﺮ ﺭﻭي ﺩﺭﺻﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺘﺎﻥ، ، ۴:O2  ﺩﺑﻲ، CH ﮔﺎﺯ ﻭﺭﻭﺩي ﻭ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﺑﺮ ﺭﻭي ﮔﺰﻳﻨﺶ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻮﻧﻮﮐﺴﻴﺪ ﮐﺮﺑﻦ، ﻧﺴﺒﺖ ۴:O2 H ﺑﺮ ﺭﻭي ﻧﺴﺒﺖ ۲:CO ، CH ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮﺛ ۴:O2 ﻭ ﺩﺑﻲ ﮔﺎﺯ ﻭﺭﻭﺩي ﺑﻪ ﺭﺁﮐﺘﻮﺭ ﺑﺮ ﺭﻭي ﺍﻧﺮﮊي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺮ  . ۴۳ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺘﺎﻥ ,۳۷ % ﮔﺰﻳﻨﺶ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻮﻧﻮﮐﺴﻴﺪ ﮐﺮﺑﻦ ۵۰، ,۲۴ % ، ۷۵ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﭘﺬﻳﺮي ﻫﻴﺪﺭﻭﮊﻥ ,۱۱ % H ﻧﺴﺒﺖ ، ۲:CO ۲ ,۹۹ mj/m ﻭ ﺍﻧﺮﮊي ﻣﺼﺮﻓﻲ ۳ methane conv.۱۸ ,ﺑﺎﺷﺪ ۱۸ ﻣﻲ .     ﮐﻠﻤﺎﺕ ﮐﻠﻴﺪي
دانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی -فرآیند/بررسي توليد گاز سنتز در رآكتور كروناي پالسی

 • بازدید : 151 views
 • بدون نظر

اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺎل ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ در ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﺳﺎﻟﻴﺎن اﺧﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﻣﺮوزه از دي ا ﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ در ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺳﻴﺎل در ﺻﻨﺎﻳﻊ داروﺳﺎزي و ﻏﺬاﻳﻲ اﺷﺎره ﻛﺮد.ﻓﺮآﻳﻨ ﺪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ﻳﻜﻲ از ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﻣﻄﺮح ﻣﻴﺸﻮد  . در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺪﻟﺴﺎزي رﻳﺎﺿﻲ اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان از ﻫﺴﺘﻪ آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮض ﻫﺴﺘﻪ ﻛﻮﭼﻚ   اﻧﺠﺎم (Shrinking core) ﺷﻮﻧﺪه ﺷﺪه و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دﻣﺎ،ﻓﺸﺎر،ﻓﻠﻮ و ﺳﺎﻳﺰ ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﺑﺎزده اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  .ﺑﺎزه   313 K ﭘﺲ ازﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ، دﻣﺎ در ۳۵۳ K ﺗﺎ ،ﻓﺸﺎر از MPa20   60 MPa ﺗﺎ ۰/۲۳ mm ،ﺳﺎﻳﺰ ﻫﺴﺘﻪ از ۲/۱۸ mm ﺗﺎ ۱ -۶  و ﻓﻠﻮ از اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ ﺷﺮ  40 MPa اﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻓﺸﺎر ۳۵۳ K ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ،دﻣﺎ ﻳﺎ ۴ ﺑﻴﺸﺘﺮ،ﻓﻠﻮي ۰/۲۳ mm ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺳﺎﻳﺰ ﻫﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪ در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
دانلودفایل پایان نامه رشته مهندسی شیمی – طراحی فرآیندهای صنایع نفت/مدلسازي استخراج روغن از دانه آفتابگردان با استفاده ازco2  فوق بحرانی


عتیقه زیرخاکی گنج