گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 98 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۰۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

 سلامت عمومی در دیدگاه و منظر عمومی و عام مردمی همان داشتن صحّت بدن و عدم وجود بیماری و مرض تلّقی می شود. اما سلامت عمومی از دیدگاه های علمی و طبی و روان شناسی و روان شناسی بالینی و رشته های دیگر متفاوت است. 
 حتی نگرش به سلامت در نظام و اجتماعات مختلف نیز تفاوت هایی با هم دارند و نیز در دیدگاه مکاتب علمی و تخصصی نیز متفاوت است
 رضایت مندی شغلی از دیدگاه طبی اغلب شامل رضایتی است که از دیدگاه پاتولوژی جسمانی زیرنظر دارد و الی آخر. 
 اگر فردی حتی از هر حیث سالم بوده و تعادل روحی و روانی نیز داشته باشد و علاقمند شدید و میل و اراده به خلبانی هم داشته باشد در این صورت این فرد لزوماً یک خلبان نیست و در صورت اقدام به پرواز خود و هواپیما و جمعیت زیادی را دچار حادثه و مرگ می نماید. این مورد همان داشتن استعداد و توانایی و مهارت است که در مورد هواپیما و رانندگی اتوبوس عینیت دارد و شاید متأسفانه در مدیریت این احساس دیرتر توجه دیگران را به خود جلب می کند . 
 بر همین اساس در این تحقیق درصدد برآمدیم تا ضمن تبیین سلامت عمومی تاثیر و رابطه آن را بر رضایتمندی شغلی افراد در یکی از شرکتهای بزرگ و گسترده مسافربری و اتحادیه های مسافربری ارزیابی کنیم. )   . هدایت اله ستوده ، آسیب شناسی اجتماعی، آواری نور، تهران، چاپ ۴ ، ۱۳۸۶ ، ص ۲۹ حاشیه)
 و ضمن تعریف و پرداختن به سلامت عمومی کارکنان مختلف شرکتهای تعاونی مسافربری دیدگاه های آنان را درباره میزان حقوق، نحوه کار، برخورد کارفرمایان و مدیران و سایر شرایط آنان که مترادف با رضایت شغلی آنهاست بررسی کنیم. 
 اهمیت و ضرورت مسئله : 
 گذشته اجدادی ما و کار و تلاش آنها مبتنی بر بهره وری کامل و بالا بوده است. چرا که هر وقت احساس گرسنگی می کرد به شکار می رفت و به اندازه گرسنگی اعضای خانواده و گروه شکار می کرد و تا شکار موجود می بود، لزوم شکار دیگر را در سرنداشت و این مسئله در مورد سایر نیازها همچنین بود. این روش البته از جایگاه علمی و تجربی نشأت نیم گرفت بلکه به صورت طبیعی چنین وضعی در میان اقوام و انسانهای نخستین ایجاد می کرد. این شرایط در زمان گاندی رهبر هند اتفاق افتاد. وی مردم انبوه و فقیر هند را به صنایع دستی خود و کوچک وادار کرد و از این رهگذر ضمن ایجاد کار و شخصیت اجتماعی برای فقیران کشور را از تنگناهای اقتصادی نجات بخشید . 
 این وضعیت در مورد ماهیت کار و دنیای کار و فعالیت امروزی بیشتر اهمیت پیدا می کند، زیرا جهان پنج میلیاردی و پنج قاره جهان که در بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، هنری، سیاسی، آموزشی و … مشموا کار هستند در حالی که معادن و منابع اقتصادی روز به روز کاهش می یابد و طبیعت کارآمدی خود را از دست می دهد و سیل مجارویۀ جمعیت در اثر ازدیاد مصرف و تنوع نیازها و فرهنگ اسراف و زیاد طلبی جهان را تحدید و دریاها و خاکها و هوا را زهرآگین و آلوده ساخته و روح و روان و امنیت خود را در معرض تحدید است خود ساخته محدود کرده. همیت سلامت عمومی و رضایتمندی شغلی تا چه حد اهمیت می یابد؟ 
 و این اهمیت چه اثرات و تبعاتی را به دنبال دارد؟ 
 شاید امروزه این سخن را همه ما به کرار شنیده ایم که هیچ کس از شغل و فعالیت خود راضی نیست. و از میزان درآمد شغل خود ناراضی است. و از محیط کار خود شکایت دارد و از مدیریت و رهبری مؤسسه و شرکت و حمل کار خود گلایه دارد و از سطح روابط و چگونگی ارتباط خود با دیگران شکوه می کند. (   . دفتر همکاری های علمی وزارت آموزش و پرورش، آموزش اساسی به منظور فقرزدایی.)
 گاهی گلایه و شکوه ها و شکایتها از خود است که من خسته شده ام و من از رفت و آمد مکرر به محل کارم دلزده شده ام، من از اینکه هر روز در کارم حاضر می شوم ناراحت هستم و از اینکه باید به جای استراحت و تفریح خوشحال باشم رنجور و نگران هستم. 
 گاهی گلایه ها و شکایت جنبه روان شناختی دارد که اصولاً من رغبتی به کارم ندارم، کارم متناسب با علایق و رغبتهای من نیست. من کاری را دوست دارم که یا ذهن یا حافظه من دیگر نباشد و با دست و پای من انجام گیرد و این کار درست برعکس این انتظارات من است. من از کارم نمی توانم انتظارات اجتماعی ام را جبران کنم و برای من زننده است، شغل من ماهیت درونی مرا با خود همراه ندارد و شغل من با من بیگانه است. 
 گاهی شغلی متناسب با استعدادها و علایق و با درآمد و شرایط خوب و با مدیریتی سازگار نصیب فرد می شود اما در گذر زمان و تغییر شرایط و ازدواج و انتقال فرزندان به امکان و جاهای دیگر نگرش شرایط تغییر پیدا می کند. و چون توان تطبیق خود را با شرایط جدید از دست می دهد دچار نارضایتی و ناخشنودی در ادامه کار خود می گردد. و لذا رضایتمندی و خشنودی شغلی مفهومی نسبت که اگر در ابتدا اتفاق افتد تا آخر می توان به آن ضمانت و اعتماد کرد. 
 اهداف تحقیق : 
 هدف های اصلی تحقیق عبارتند از : 
شناخت سطوح سلامت عمومی کارکنان ؛ 
شناخت سطوح رضایت شغلی کارکنان ؛ 
شناخت رابطه بین سلامت عمومی و رضایتمندی شغلی. 
فرضیه تحقیق : 
 هرچه قدر سلامت عمومی فرد بالا باشد میزان رضایت مندی شغلی او نیز بیشتر است. 
 سوال تحقیق : 
 آیا بین سلامت عمومی و رضایت مندی شغلی رابطه مستقیم وجود دارد؟ 

 متغیرهای تحقیق : 
 متغیرهای تحقیق عبارتند از : 
 متغیر مستقل : سلامت عمومی 
 متغیر وابسته : رضایتمندی شغلی. 
 متغیرها عناصر اصلی شکل گیری در فرایند تحقیق به شمار می روند، زیرا متن و محتوی تحقیق حول دو محور اصلی یعنی متغیر مستقل و متغیر وابسته دور می زند در واقع ارتباط متغیرها (متغیر مستقل و متغیروابسته) یک ارتباط علت و معلولی است. یعنی در واقع فرایند و ادامه جریان تحقیق تأثیر و اثربخش متغیر مستقل را بر روی متغیر وابسته نشان می دهد. 
 البته ممکن است غیر از متغیرهای دو گانه ذکر شده (متغیر مستقل و متغیر وابسته) متغیرهای دیگری هم در تبین و شناخت روابط متغیرها اثر بگذارد که قدرت در شغل، اقتدار در قبول شغل، تفریح مدار بودن شغل، مباحث اعتقادی به شغل، ارتباط با معنویت شغل و ده ها عامل و دلیل دیگر که می تواند غیر از متغیرهای ذکر شده در روند و فرایند تحقیق اثر بگذارد که در عرف و ماهیت تحقیقات این عوامل و متغیرها را متغیرهای وابسته یا مزاحم با مداخله گر می نامند. 
 تعریف عملیات اصلاحات و واژه ها : 
 سلامت عمومی : اگر با جمع بندی بیمه نظرهای مختلف بپذیریم فردی از نظرجسمی سالم، از نظر فکری بی عیب، از نظرروانی متعادل و شاد و از لحاظ اجتماعی فعال و سازگار و از نظر اقتصادی آگاه و از نظر اقتصادی مولد و از نظر فرهنگی و اعتقادی مسئول و متعهد باشد سلامت عمومی در جامعه حاکم است. 
 رضایتمندی : میزان برخورداری فرد از انواع امتیازات ناشی از شغل (حقوق، تناسب با  استعداد توانایی، منزلت اجتماعی، رشد و تکامل، ضمانت آتی و تفریح و … ) رضایتمندی نام دارد. 
 رضایتمندی شغلی : اگر رضایتمندی ذکر شده درباره شغل باشد، رضایتمندی شغلی و درباره هر موضوعی جمله بالا صادق است. (   . علی صادقی حسن آبادی، بهداشت عمومی، کوژ مهر، شیراز، ۱۳۷۵ ، ص ۳۸)
  • بازدید : 122 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق ارزیابی رضایتمندی مشتریان  شرکت دارو سازی ثامن در طي يك دوره يكساله و ارائه راهكارهايي براي بهبود آن-خرید اینترنتی تحقیق ارزیابی رضایتمندی مشتریان  شرکت دارو سازی ثامن در طي يك دوره يكساله و ارائه راهكارهايي براي بهبود آن-دانلود رایگان پایان نامه ارزیابی رضایتمندی مشتریان  شرکت دارو سازی ثامن در طي يك دوره يكساله و ارائه راهكارهايي براي بهبود آن-پایان نامه ارزیابی رضایتمندی مشتریان  شرکت دارو سازی ثامن در طي يك دوره يكساله و ارائه راهكارهايي براي بهبود آن
این فایل در ۱۳۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
كشور ايران به دليل طيف وسيع گياهان دارويي موجود در آن و سابقه مثبت استفاده از گياهان دارويي و رويكرد بيماران به اين شيوه درمان و همچنين وجود عطارها و اطباء سنتي در سطح شهرهاي كوچك و بزرگ باعث شد تا ايجاد كارخانجات پيشرفته داروئي به عهده تعويق بيافتد در ادامه برای اشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی می دهیم 

بيان مسأله يا موضوع تحقيق

ارزيابي رضايت‌مندي مشتريان، شركت داروسازي ثامن، در طي يك دوره دوماهه از سطح بيمارستانها و داروخانه‌هاي سطح شهر مشهد مي‌باشد.

 

ضرورت انجام تحقيق

خوشبختانه كشور در زمينه محلولهاي تزريقي (سرم) و آب مقطر جهت تزريق انواع آمپولها به خودكفايي نسبي رسيده است و دولت جهت حمايت از توليدكنندگان داخلي از واردات اين نوع محصولات جلوگيري مي‌نمايد، البته واردات فرآورده‌هاي تزريقي به دليل حساسيت پزشكي آن و امكان ورود انواع بيماريهاي واگير مثل ايدز و هپاتيت بسيار با احتياط انجام مي‌شود.

در حال حاضر سالانه حدود ۷۰۰۰۰۰۰۰ واحد سرم در حجم‌هاي ۵۰۰CC و ۱۰۰۰CC و ۳۰۰۰CC و ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ واحد آب مقطر در حجم‌هاي ۵CC و ۱۰CC توسط شركتهاي توليدكننده به بازار داخلي عرضه مي‌شود و با توجه به قريب الوقوع بودن ورود شركتهاي ديگري به بازار توليد اين محصولات، لزوم هرچه بيشتر تحقيقات بازاريابي و توجه بيش از پيش به رضايت‌مندي مشتريان احساس مي‌گردد.

لذا يك شركت توليدي مي‌بايست ضمن ارائه يك محصول با كيفيت، به نيازمنديهاي كيفي و كمي‌محصول نيز توجه داشته باشد.

تحقق چنين دستاوردي جز با اعمال مديريت صحيح و استفاده از تكنولوژي پيشرفته و در فضاي توليد مناسب و توجه به فيدبك نظرات مشتريان ممكن نمي‌باشد، درحاليكه در صورت تغيير بينش و فعاليت علمي‌مي‌توان محصولات متنوع و قابل رقابت در بازارهاي جهاني توليد نمود و از طريق توسعه اين صنعت علاوه بر ارزآوري فراوان براي تعداد زيادي از افراد جامعه اشتغال نيز ايجاد نمود، كه اين گام با سياست‌هاي نظام جمهوري اسلامي‌در جهت توسعه صادرات غيرنفتي و اولويت ايجاد اشتغال در جامعه جوان كشور ايران هم راستا خواهد بود.

 

هدف از مطالعه موضوع

۱٫      دستيابي به تصوير وضعيت موجود بويژه ترسيم مسائل و مشكلات مشتريان در ارتباط با محصولات توليدي شركت.

۲٫      كمك به سياست گذاران در امر توليد و توجه بيشتر به نظرات مصرف‌كنندگان.

۳٫      فراهم آوردن مبنايي براي مراجعه استفاده‌كنندگان در زمينه ارزيابي رضايت‌مندي مشتريان، به دليل اطلاعات جمع آوري شده در اين خصوص.

۴٫      جلب توجه دست اندركاران توليد و پرسنل واحد فروش به ضرورت تحول در بينش و شيوه‌هاي انجام كار و تطبيق هرچه بيشتر آن با نظريات مشتري.

 

پيشينه تحقيق

جديد بودن موضوع تحقيق، يكي از ويژگي‌هاي اين پژوهش مي‌باشد. درخصوص ارزيابي رضايت‌مندي مشتريان در صنعت دارويي كشور پژوهش‌هاي اندكي در دانشگاهها صورت گرفته است و تحقيقات قبلي بصورت كلي صنعت دارو را شامل مي‌شده و به طور اختصاصي به وضعيت مصرف محلولهاي تزريقي كه مصرف‌كنندگان خاص (پرستاران و پزشكان) دارد، پرداخته نشده است. البته طرحهاي تحقيقاتي ديگري در شركتهاي دارويي بنام طرح مطالعاتي ارتقاء كيفيت، بهره‌وري و كاهش ضايعات توسط مديريت واحدهاي توليدي انجام پذيرفته است، همچنين نمايشگاههاي ملي و بين المللي نيز مثل تهران مد در جهت ارتباط نزديك با مشتريان برگزار مي‌گردد.

 

فرضيات

باتوجه به بررسي‌هاي مقدماتي، مطالعات كتابخانه اي، نقطه نظرات ارائه شده مشتريان و متخصصان و عوامل مؤثر ديگر فرضيات زير ارائه مي‌گردد:

قوانين و مقررات وارداتي موجود در كشور از توليدكنندگان داخلي حمايت مي‌كند.

توليدكنندگان محصولات دارويي و بخصوص محلولهاي تزريقي از دانش و فنون بازاريابي آگاهي لازم را دارند.

محصولات تزريقي از كيفيت مناسب براي بازار داخلي و حتي براي صادرات برخوردار مي‌باشد.

روشهاي نوين توليد (فن آوري جديد) فرآورده‌هاي تزريقي از سوي توليدكنندگان مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

محصولات دارويي و محلولهاي تزريقي توليد شده رضايت مشتريان را به لحاظ كيفيت و قيمت برآورده مي‌سازد.

محصولات توليدي و محلولهاي تزريقي از تنوع و فراواني لازم در سطح جامعه برخوردار مي‌باشد.

 

تعريف عمليات متغيرها

 = متغير تابعf(متغيرهاي مستقل)

متغير تابع: فروش

متغيرهاي مستقل: نحوه توليد، قيمت، كيفيت، نحوه عرضه، بازاريابي، بازخورد نظريات مشتريان، خدمات پس از فروش.

نوع تحقيق و دلايل آن:

در اين تحقيق با استفاده از اسناد و منابع كتابخانه اي به جمع آوري اطلاعات آماري و تاريخي اقدام شده و نيز از طريق پرسشنامه به بررسي فرضيه‌ها اقدام گرديده است.

ابزار گرد آوري داده‌ها

در اين پژوهش اطلاعات از طريق پرسشنامه و ديگر منابع كتابخانه اي صورت گرفته است.

 

جامعه آماري

شامل بيمارستانها و داروخانه‌هاي سطح شهر مشهد مي‌باشد.

 

مراحل انجام تحقيق

پس از انتخاب موضوع با استفاده از تجربيات شخصي و ارتباط كاري با موضوع فرضيه‌ها را تنظيم نموده و با توجه به آنها اقدام به طراحي پرسشنامه و انجام آن گرديد. در كنار آن به جمع آوري مطالب كتابخانه اي پرداخته شد.

 

تعريف مفاهيم

محلولهاي تزريقي: دربرگيرنده كليه فرآورده‌هايي است كه توسط عمل تزريق به بيمار نيازمند به انواع فرآورده‌هاي دارويي، از طريق سيستم گردش خون و توسط ست تزريق، تزريق مي‌گردد، اين محلولها شامل انواع سرمهاي غذايي مثل محلولهاي قندي، نمكي و رينگر، همچنين آنتي بيوتيك‌ها و محلولهاي مخصوص بيماران دياليزي و غيره مي‌باشد.

ست تزريق: وسيله ايست كه براي تزريق محلولهاي تزريقي به داخل وريد استفاده مي‌شود و داراي انواع مختلفي مثلاً براي كودكان يا اطاق عمل و خون مي‌باشد.

اطاق تميز ، Clean Room : معمولاً در صنايع دارويي، با توجه به حساسيت فرآورده‌هاي توليدي بخصوص محلولهاي تزريقي، اتاق يا سالنهاي پركن كه حساسترين قسمت خط توليد نيز مي‌باشد، مي‌بايست به لحاظ تعداد پارتيكل (ذره) موجود در فضاي آن و همچنين تهويه‌هاي داخلي آن داراي سيستم فيلتراسيون و تبادل هواي مثبت از داخل به خارج (Air condition +) باشد و اين فيلترهاي ميكروني كه در مسير كانالهاي ورودي هوا قرار مي‌گيرد، نسبت به كلاس اتاق تميز كه از كلاس ۱۰۰ تا كلاس ۱۰۰۰۰۰ متغير مي‌باشد، قابل استفاده خواهد بود.

فيلترهاي ميكروني: فيلترهاي ميكروني، عبارت از يك سري الياف سنتيك مي‌باشد كه قادر است از ورود ميكروب يا ذرات معلق در هوا يا محلول كه اندازه آن در حد يك يا چند ميكرون مي‌باشد، به داخل سيستم محافظت شده، جلوگيري نمايد. فيلترهاي ميكروني بسته به حساسيت و كلاس اطاق تميز طراحي و در مسير ورودي‌هاي اتاق تميز كارگذاشته مي‌شود. اين فيلترها مي‌بايست پس از مدتي تعويض گردد، در غير اينصورت باعث افت فشار هواي مثبت در داخل اتاق تميز خواهد شد.

سالن پركن يا فيلنيگ: يك اتاق تميز است كه دستگاههاي پركن محلولهاي تزريقي در آن قرار دارند و تنها قسمتي است كه محلول با فضاي بيرون براي مدت كوتاهي در تماس خواهد بود و به همين لحاظ فضاي سالن پركن مي‌بايست استريل (پايروژن فري) باشد. پرسنل مشغول به كار در سالن پركن از لباسهاي مخصوص استفاده نموده و كلاه خاصي بر سر خواهند داشت و همچنين مقررات خاص ورود و خروج براي آنها وجود دارد. همچنين براي ورود و خروج هر دستگاه يا ابزاري به داخل سالن پركن قوانين و مقررات از پيش تعيين شده بين المللي وجود دارد. كه به استانداردهاي USP يا BP معروف هستند.

استانداردهاي USP يا BP : در صنايع ساخت محلولها يا فرآورده‌هاي تزريقي يك سري استانداردهاي خاص تعيين شده كه براي تمام شركتها، جدا از مليت و مرزهاي جغرافيايي لازم الاجرا است، استانداردهاي USP مربوط به آمريكا و استانداردهاي BP مربوط به اروپا مي‌باشد.

 

محدوديت‌ها- موانع و مشكلات تحقيق

در راستاي مراحل تهيه و تدوين تحقيق به عمل آمده تعدادي موانع و محدوديت وجود داشته است كه مهمترين آنها عبارت بودند از:

عدم امكان كسب نظر از استفاده‌كنندگان نهايي (End Users) يا بيماران كه با انواع محلولهاي تزريقي تحت درمان قرار مي‌گيرند. بدين جهت كه در انتخاب نوع فرآورده كه براي درمان آنها مورد استفاده قرار مي‌گيرد، صاحب نظر نمي‌باشند و صرفاً با تجويز پزشك و انتخاب پرستار درمان انجام مي‌شود. بنابراين استفاده‌كنندگان نهايي را مي‌توان پزشكان و پرستاران قلمداد نمود و رضايت مندي آنان را مورد ارزيابي قرار داد.

نبودن منابع جامع و كامل براي دستيابي آسان به اطلاعات درخصوص موضوع تحقيق.


عتیقه زیرخاکی گنج