گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 209 views
  • بدون نظر

قیمت : ۹۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۴۷    کد محصول : ۱۷۱۶۶    حجم فایل : ۲۴۳۷ دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد عمران بررسی رفتار ترافیکی ناحیه weaving با استفاده از شبیه سازی

عنوان پایان نامه: بررسی رفتار ترافیکی ناحیه weaving با استفاده از شبیه سازی

فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

فصل اول- تعريف مساله
فصل دوم- مروري بر مطالب پيشين
۱-۲ . مقدمه
۲-۲ . مروري بر مطالعات گذشته
فصل سوم- روش تحقيق
۱-۳ . بررسي روش HCM
۱-۱-۳ . مقدمه
۲-۱-۳ . پارامترهاي ورودي و خروجي نواحي تداخلي
۳-۱-۳ . متدلوژي HCM
۱-۳-۱-۳ . پيكربندي نواحي تداخلي
۲-۳-۱-۳ . تعيين نرخ هاي جريان
۳-۳-۱-۳ . دياگرام نواحي تداخلي
۴-۳-۱-۳ . محاسبه ضريب شدت تداخلي در ناحيه تداخلي و غير تداخلي
۵-۳-۱-۳ . تعيين سرعت هاي تداخلي و غير تداخلي
۶-۳-۱-۳ . تعيين و كنترل غير اجباري بودن نوع عملكرد
۷-۳-۱-۳ . تعيين سرعت ناحيه تداخلي
۸-۳-۱-۳ . تعيين چگالي
۹-۳-۱-۳ . تعيين سطح سرويس
۱۰-۳-۱-۳ . تعيين ظرفيت ناحيه تداخلي
۲-۳ . بررسي روش DUTCH
۱-۲-۳ . روند تهيه آيين نامه DUTCH
۲-۲-۳ . ظرفيت مشاهده شده در نواحي تداخلي
۳-۲-۳ . انواع نواحي تداخلي
۴-۲-۳ . تعيين مقادير ظرفيت
۵-۲-۳ . مراحل طراحي نواحي تداخلي
۶-۲-۳ . پيكربندي نواحي تداخلي
۷-۲-۳ . فاكتورهاي تاثيرگذار روي ظرفيت
۳-۳ . مقايسه روش HCM و DUTCH
فصل چهارم- جمع آوري اطلاعات و كاليبراسيون مدل
۱-۴ . مقدمه
۲-۴ . مزايا و معايب شبي هسازي
۱-۲-۴ . مزاياي شبيه سازي
۲-۲-۴ . معايب و محدوديت هاي شبيه سازي
۳-۴ . كاربردهاي مدل شبيه سازي
۴-۴ . كاربردهاي شبيه سازي در حمل و نقل
۵-۴ . دسته بندي مسايل شبيه سازي
۶-۴ . مراحل شبيه سازي
۱-۶-۴ . تاييد مدل
۲-۶-۴ . اعتباريابي مدل
۳-۶-۴ . كاليبراسيون مدل
۷-۴ . بررسي مدل هاي جهت شبيه سازي تداخلي و انتخاب برنامه شبيه سازي
۱-۷-۴ . معرفي كلي مدل هاي شبيه سازي ترافيكي
۲-۷-۴ . مروري بر مطالعات انجام شده
۳-۷-۴ . انتخاب نهايي مدل
۸-۴ . معرفي مجموعه نرم افزارهاي TSIS
۹-۴ . معرفي برنامه شبيه سازي FRESIM
۱-۹-۴ . اطلاعات برنامه ورودي
۲-۹-۴ . خروجي هاي برنامه
۱-۲-۹-۴ . گزارش خروجي پيش فرض
۱۰-۴ . مدل كردن ناحيه تداخلي
۱۱-۴ . كاليبراسيون مدل FRESIM
۱-۱۱-۴ . تعيين پارامترهاي پرداخت مدل
۱-۱-۱۱-۴ . پارامتر حساسيت دنباله روي وسايل نقليه
۲-۱-۱۱-۴ . زمان لازم براي مانور تغيير باند
۳-۱-۱۱-۴ . حداقل جدايي براي توليد وسايل نقليه
۴-۱-۱۱-۴ . حداقل فاصله دنباله روي وسايل نقليه
۵-۱-۱۱-۵ . احتمال تغيير باند
۶-۱-۱۱-۴ . طول وسايل نقليه
۷-۱-۱۱-۴ . سرعت آزاد
۲-۱۱-۴ . نحوه دستيابي به نتايج شبيه سازي
۳-۱۱-۴ . بررسي حساسيت مدل
۴-۱۱-۴ . تعيين مقادير نهايي پارامترهاي كاليبراسيون
فصل پنجم- مقايسه سناريوهاي مختلف
۱-۵ . مقدمه
۲-۵ . طرح سناريوهاي مختلف
۱-۲-۵ . حل سناريوهاي مختلف بر اساس روش
۲-۲-۵ . تحليل سناريوهاي مختلف بر اساس روش
۳-۲-۵ . حل سناريوهاي مختلف بر اساس روش
۴-۲-۵ . حل سناريوهاي مختلف بر اساس روش
فصل ششم- نتيجه گيري
مراجع
پيوست
پيوست الف – فايل ورودي و خروجي

امیدوارم این پایان نامه برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.


عتیقه زیرخاکی گنج