گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 135 views
 • بدون نظر

دانلود تحقیق با موضوع رمانتيكهاي آلمان که شامل ۱۰۴ صفحه میباشد:

نوع فایل Word

 • شلينگ

آثار كانت رامعمولا  سرچشمه  زيباشناسي  در آلمان مي دانند ، با وجود  اين مي توان گفت كه رمانتيكهاي  آلمان هرگز  موضع اصلي كانت  رانپذيرفتند ، زيرا مشرب محتاط وذوق محافظ  كار اوباب طبع آنها نبود . وقتي كه  فريد ريش ويلهم  يوزف شلينگ ( ۱۷۷۵-۱۸۵۴) در ۱۷۹۶ طرح فلسفه  جديد خويش  را تهيه مي كرد  تمايزي را كه كانت ميان معرفت شناسي  epistemology واخلاق وزيبا شناسي  قائل شده  بودكاملا  ناديده گرفت  ، واين  داعيه  سترگ رامطرح كرد  كه مثال idea زيبايي ، به معناي والاي  افاطوني  آن ،«  وحدت بخش  همه مثالهاي  ديگر است »(۱۸)  كانت امر خوب ، امر حقيقي ، وامر زيبا  را به دقت از همه متمايز  مي كند ، و شلينگ زيبايي را بر تارك والاترين  ارزشها مي نشاند  ولي زيبايي  نزد او درواقع همان حقيقت  وخوبي  در لباس  مبدل  است . (۱۹)

بطور كلي  شلينگ مشرب  نو افلاطوني  رااحياء مي كند ، هنر درنظر او عبارت از به چشم دل ديدن يا كشف وشهود عقلي  است اين تعبير برگرفته  ازجورد انوبرونو است .(۲۰)  فيلسوف وشاعر ، هردو، تاكنه كائنات  نفوذ مي كنند  وبه امر مطلق  مي پردازند  بدين ترتيب ، هنرموانع موجود ميان  دنياي عيني ومثالي  رافرومي ريزد  نظر شلينگ درباره نسبت  دقيق فلسفه با هنر متغير است  گاهي فلسفه وهنروحقيقت  وزيبايي  راكاملا يكسان مي انگارد  : گاهي نسبت  ميان آنها را مانند نسبت ميان سنخ  ازلي وتصوير مي داند …

و…

 1. نوواليس
 2. واكنر ودروتيك
 3. يوهان  پاول ريشتر ( ژان پل )
 4. دوازده: رمانتیک در انگلستان
 5. از جفري تا شلي
 6. وردزورث
 7. كولر يج
 8. هزلت ، لم ، كيتس
 9. سیزده: رمانتیک در فرانسه
 10. مادام  دواستال  وشاتوبريان
 11. هوگو
 12. ويلمن ،سن مارك  ژيراردن، دزیره نیزار، سنت بوو هیپولیا ان و پرونتیر
 13. سنت بوو
 14. هيپوليت  تن
 15. چهارده: نهضت رمانتيك  در ايتاليا
 16. دسانكتيس
 17. كاردوچي
 18. سنت هاي  ادبي در روسيه پانزده: سنت های ادبی در روسیه
 19. لوموسونوف ومكتب  كلاسيك
 20. بلينسكي  انقاد بزرگ
 21. چرنيشفسكي وهرتسن
 22. دوبروليوبوف
 23. پيساروف
 24. شانزدهم: فورمالیست های روسی
 25. فرماليسم  روسي
 26. مقدمه : ادبيات چيست ؟
 27. هفده: نقد درآلمان
 28. سخن شناسي روميايي[۱]
 29. گوند ولف ( ۱۸۸۱-۱۹۳۱)
 30. اوئر باخ ( ۱۸۹۲-۱۹۵۷)
 31. اشپيتسر
 32. هجده: مکتب ژنو
 33. اَلبربگن  ( 1901-1957)
 34. ژرژپوله ( ۱۹۰۲-۱۹۹۱)
 35. ژان روسه ( ۱۹۱۰)
 36. نوزده: نقد روانکاوانه
 37. فرويد
 38. بیست: جامعه شناسي  ادبيات
 39. جرج  لوكاچ
 40. لوسین گولدمن (۱۹۱۳-۱۹۷۰)


عتیقه زیرخاکی گنج