گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 118 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده وشامل موارد زیر است:

فشار مقاوم ميانگين در ديوار زيرزمين كنترل كننده خواهد بود زيرا در هنگام زلزله ديوار به سمت خاك حركت مي كند و حالت بحراني وقتي است كه فشار مقاوم در نظر گرفته شود . چون زاويه اصطكاك بين ديوار و خاك برابر صفر است مي توان فشار مقاوم رانگين در نظر گرفته شود . رفتار ديوار بصورت يك دال يكطرفه مي باشد . زيرا دهانه ها بين   تا   است كه با ارتفاع زيرزمين تشكيل دال يكطرفه مي دهد . قابل ذكر است كه دال دوطرفه است ولي رفتار آن بصورت يكطرفه پيش مي رود . 
توجه شود كه ما در اينجا صرفاً رفتار خمشي ديوار را بر اثر بار خاك بررسي مي كنيم ولي ساير رفتارها را با نزم افزار كنترل مي كنيم . 
كنترل تغيير شكل :  

نواري به عرض واحد در نظر مي گيريم .
  بارمثلثي 
 
 
 
 
برش : 
-از ۰ تا   
 
 
از ۷۵/۲ تا   : 
 
 

لنگر : 
– از ۰ تا   : 
 
 
– از   تا ۲۳/۵ : 
 
 
نتايج تحليل بروش پخش لنگر : 
 
 
 
 
در جايي كه   باشد لنگر پشت ماكزيمم مقدار خود را دارد . در نتيجه از مساوي قرار دادن در معادله V برابر صفر دو نقطه از نقاط اكسترمم لنگر به دست مي آيد كه عبارتند از : 
 
 
 
 
ماكزيمم مقدار لنگر منفي در نقاط تكيه گاهها مي باشد كه عبارتند از : 
  
 
پس در ديوار بالا داريم : 
 
و د ديوار پاييني نيز داريم : 
 
محاسبه حداقل d لازم براي عدم احتياج به ميلگرد فشاري : 
 
 

كنترل ضخامت انتخابي براي برش : 
 
  
احتياج به تعبيه ميلگردهاي برشي نيست . 

محاسبه سطح مقطع ميلگردها در ديوار پاييني :
 
محاسبه سطح مقطع ميلگردها در ديوار بالايي : 

نظر به اينكه ديوار زيرزني موردنظر نيروي برشي موجود در كف دوم (شيب طبقه دوم) كه به عنوان تراز پايه در نظر گرفته شده است را به پي ساختمان منتقل مي كند به عنوان ديوار برشي نيز ايفاي نقش مي كند . لذا در برنامه بصورت مايل مدل مي شود . فقط به اين نكته بايد توجه شود كه آرماتورهاي قائم از نقطه نظر برشي محاسباتي نيستند و فقط با توجه به معيار حداقل ، مقدار آنها محاسبه مي گردد . از اين رو لزومي به افزودن آرماتور قائم برشي و‌ آرماتور قائم خمشي بر هم نيست و آن سطح مقطعي كه جوابگوي محاسبات خمشي است ، اگر شرايط حداقل برشي را تامين نمايد ، كافي خواهد بود . 
نكته اجرايي : قبل از رسيدن مقاومت ديوار به مقاومت لازم و همچنين قبل از اتمام تمام عناصر سازه اي كه در طرح ديوار زيرزمين از آن بعنوان تكيه گاه ديوار استفاده مي شود (مانند تيرها و ستونهاي طبقه) ، از خاكريزي پشت آن خودداري نماييد . 
همچنين بمنظور جلوگيري از ورود رطوبت ، قبل از خاك ريزي ، سطح ديوار زيرزمين را در طرف تماس با خاك توسط دولا قيرگوني عايق نماييد ورودي عايق يك تيغه آجر به ضخامت ۱۰ سانتيمتر اجرا نماييد . 

عتیقه زیرخاکی گنج