گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 133 views
 • بدون نظر

انسان در نتیجه فرآیند اجتماعی شدن ، برخی از مهارتهای ارتباط بین فردی را کسب میکند. اما سطح عملکرد او در این مهارتها را می توان بهبود بخشید.هرفردی،برای آنکه در روابط انسانی خود فهمیده تر؛مودبتر،صمیمی تر،بیریاتر،آزاد اندیش تر،صریح ترو عینی تر رفتار کند ، از ظرفیت بالایی برخوردار است . ارتباط سبب می شود که انسان دربارهء نیازها و شرایط محیط زندگی خودش ، اطلاعات لازم را بدست آورد. 

انسان در نتیجه فرآیند اجتماعی شدن ، برخی از مهارتهای ارتباط بین فردی را کسب میکند. اما سطح عملکرد او در این مهارتها را می توان بهبود بخشید.هرفردی،برای آنکه در روابط انسانی خود فهمیده تر؛مودبتر،صمیمی تر،بیریاتر،آزاد اندیش تر،صریح ترو عینی تر رفتار کند ، از ظرفیت بالایی برخوردار است . ارتباط سبب می شود که انسان دربارهء نیازها و شرایط محیط زندگی خودش ، اطلاعات لازم را بدست آورد. کنش های متقابل و هماهنگ با محیط نیز با تبادل اطلاعات ساده می شوند.ارتباط ،از طریق پیامهای خود،مجراهای نفوذ بر محیط را آماده می کند و متقابلاً از طریق پس خورد پیامها، اطلاعات مروط ه عکس العمل های محیط و نیاز های متغیر آن را به سیستم می رساند. اندیشمندانی چون ارسطو، گربنر هدف اصلی ارتباط را تاثیر گذاری بر مخاطبان معرفی می کند.

 • بازدید : 124 views
 • بدون نظر

ﻫﺪف  :درﭘﮋوﻫﺶ  ﺣﺎﺿﺮ،  ﺗﺄﺛﻴﺮ  آﻣﻮزش  ﻣﺆﻟﻔﻪ  ﻫﺎي  ﻫﻮش  ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ  ﺑﺮ  اﻓﺰاﻳﺶ  ﺳﻼﻣﺖ  روان  ﺑﺮرﺳﻲ  ﺷﺪهاﺳﺖ .  روش:        در  اﻳﻦ  ﭘﮋوﻫﺶ  ﺑﺎ    ،ﻃﺮﺣﻲ  آزﻣﺎﻳﺸﻲﻧﺨﺴﺖ۳۰          ﻧﻔﺮ  از  ﻣﺮاﺟﻌﺎن  زن  و  ﻣﺮد۲۵-۲۰    ﺳﺎﻟﺔ  ﻣﺮاﺟﻌﻪ      ﻛﻨﻨـﺪه  ﺑـﻪ  ﻣﺮاﻛـﺰ  ﻣـﺸﺎوره   ،  اﻧﺘﺨـﺎب و  ﺑﻪ   ﺗﺼﺎدف     در  دو  ﮔﺮوه  آزﻣﺎﻳﺶ  و      ﮔﻮاه  ﺟﺎي  داده  ﺷﺪﻧﺪ  .    ﭘﺲ  از  اﺟﺮاي  ﭘﻴﺶ   آزﻣﻮن  ﺑﺎ  آزﻣﻮن      ﻫـﺎي  ﻫـﻮش  ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ۱۳۳  ﻣـﺎده  اي  ﺑـﺎر-  آن و  ﭘﺮﺳﺶ   ﻧﺎﻣﺔSCL-90-R  ﺑﺮ   روي  ﻫﺮ  دو  ﮔﺮوه،  ﮔﺮو  ه  آزﻣﺎﻳﺶ  در۱۲  ﺟﻠﺴﻪ  دو  ﺳﺎﻋﺘﺔ  آﻣﻮزش  ﻣﺆﻟﻔﻪ     ﻫﺎي  ﻫﻮش  ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ،  ﻫـﺮ  ﻫﻔﺘـﻪ  ﻳـﻚ  ﺑـﺎر  ﺷﺮﻛﺖ  ﻧﻤﻮد  .ﺳﭙﺲ  ﺑﺮاي  ﻫﺮ  دو  ﮔﺮوه  ﭘﺲ  آزﻣﻮناﻧﺠﺎم  ﺷﺪ .  ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ:    ﺗﺤﻠﻴﻞ  داده   ﻫﺎ    ﺑﻪ  روش         ﺗﺤﻠﻴﻞ  ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ  و  وارﻳﺎﻧﺲ  ﭼﻨﺪ  ﻣﺘﻐﻴﺮه  ﻳﻚ  ﻃﺮﻓﻪ  ﻧﺸﺎن  داد  ﻛـﻪ  آﻣـﻮزش  ﻣﺆﻟﻔـﻪ     ﻫـﺎي  ﻫـﻮش  ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ در  اﻓﺰاﻳﺶ  ﺳﻼﻣﺖ  روان،  ﺑﻪ  ﻃﻮر  ﻣﻌﻨﻲ  داري)۰۰۱/  0p<  (  ﻣﺆﺛﺮ  ﺑﻮده  و  ﻋﻼﻳﻢ  ﺑﻴﻤﺎري  را  در  ﻣﺆﻟﻔﻪ  ﻫﺎي  ﺳﻼﻣﺖ  روان  ﻛﺎﻫﺶداده اﺳﺖ.  ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي:   آﻣﻮزشﻣﺆﻟﻔﻪ   ﻫﺎي  ﻫﻮش  ﻫﻴﺠﺎﻧ      ﻲ  ﺳﺒﺐ  ارﺗﻘﺎي  ﺳﻼﻣﺖ  رواﻧﻲ  ﻣﻲﺷﻮد  ،  ﺑﻪﻃﻮريﻛﻪ  ﻓﺮد،  ﻧﻤﺮه  ﺑﻬﺘﺮي  در  ﮔﺰارش   ﻫﺎي ﺷﺨـﺼﻲ ،  از  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ  دروﻧﻲ  و  اﺣﺴﺎس  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ  ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ  ﺑﺎﻣﺸﻜﻼت  ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻲآورد.

 • بازدید : 124 views
 • بدون نظر
سلام، محصولی را که مشاهده میکنید پاورپوینت با موضوع استرس است که ۱۶ اسلاید میباشد. ۲۵ سال مطالعه و بررسی بر روی کارکنان نشان داد که بزرگترین دلیل استرس در محل کار ؟ مدیریت نا شایست و ضعیف است. هنگامی که مدیران استرس را تجربه می کنند تمایل دارند که ………
۱-به گونه ای گزینشی اطلاعات را درک کنند و تنها آن بخشی از اطلاعات را مشاهده کنند که خطاها و انحراف های قبلی آنان را تصدیق کند.
۲- سرعت گذشت زمان را زیاد برآورد کرده ،بنابر این عجله دارند که کارها را سریع انجام دهند.
 3- در رابطه به وجود بحران دیدگاهی کوتاه مدت پیدا می کنند و به مفاهیم بلند مدت توجهی نمی کنند.
۴-پیچیدگی ها و اختلاف های جزئی را متوجه نمی شوند.
۵-برای موفقیت در موقعیت های جاری به عادت های قدیم خود متوسل می شوند.
۶- با توجه به وجود استرس کمتر می توانند برای حل مشکلات ،فکرهای خلاق و راه حل های منحصر به فرد ابداع کنند و….

 • بازدید : 143 views
 • بدون نظر

تعريف و مفهوم دانش روان شناسي ورزشي:

اگر روان شناسي را علم مطالعه رفتارها و حالت هاي رواني انسان و ساير موجودات زنده بدانيم و بپذيريم كه ورزش يك رفتار است. و طبيعا داراي ابعاد روان شناختي مي باشد

تعريف و مفهوم دانش روان شناسي ورزشي:

اگر روان شناسي را علم مطالعه رفتارها و حالت هاي رواني انسان و ساير موجودات زنده بدانيم و بپذيريم كه ورزش يك رفتار است. و طبيعا داراي ابعاد روان شناختي مي باشد

بنابراين مي توانيم روان شناسي ورزشي را:

دانش مطالعه ، شناخت و توسعه رفتارها و حالتهاي رواني ورزشكاران و ساير افرادي قلمداد كنيم كه به نوعي در محيط ورزش درگير مي باشند.

 • بازدید : 138 views
 • بدون نظر

این فایل در ۹۷ صفحه قابل ویرایش تهیه شده است و شامل ۵ فصل زیر است:

فصل اول کلیات تحقیق شامل مقدمه،بیان مسئله،اهمیت و ضرورت تحقیق و فرضیات می باشد،در فصل دوم مروری بر بيشينه پژوهش (تعريف عشق، تعريف عشق، نظريه عشق مثلثي استنبرگ، نظريه هاتفيلد، نظريه رابين و نظريه كاپل آنيوس و… )شده است و در فصل سوم  در روش پژوهش درمانی و…)پرداخته شده است، در فصل سوم در روش اجرای تحقیق  شامل به جامعه آماری، حجم نمونه و شیوه نمونه گیری، ابزار سازی یا ابزار جمع آوری اطلاعات وروش جمع آوری اطلاعات پرداخته شده و در فصل چهارم تجزيه و تحليل داده‌ها و در فصل پنجم بحث و نتيجه گيري از تحقیق به عمل آمده است.

 

 

 

چكيده

هدف پژوهش: تهيه يك مقياس استاندارد جهت تعيين سبك عشق افراد متاهل به منظور مشاوره قبل و بعد از ازدواج و خانواده درماني. جامعه آماري و روش نمونه گيري: جامعه آماري همه دانشجويان متاهل دانشگاههاي دولتي و آزاد شهر تهران در سال تحصيلي ۸۷ـ۸۶ انتخاب دانشگاهها هدفمند و انتخاب دانشجويان از طريق نمونه گيري در دسترس انجام شد كه شامل ۲۰۰ دانشجوي مرد و ۲۰۰ دانشجوي زن مي‌باشد. ابزار اندازه گيري: پرسشنامه ۴۵ سوالي سبك عشق استنبرگ مي‌باشد كه شامل سه خرده مقياس ۱۵سوالي است كه به ترتيب خرده مقياس‌هاي صميميت، شهوت و تعهد مي‌باشد. نمره گذاري آن بر اساس طيف ۹ درجه‌اي ليكرت از شديداً مخالف تا شديداً موافق مي‌باشد. طرح پژوهش: به منظور تجزيه و تحليل مواد پرسشنامه از روش‌هاي متداول در آمار توصيفي و محاسبه ضريب اعتبار از طريق آلفاي كرونباخ انجام گرديد. همچنين براي بررسي روايي از تحليل مولفه‌هاي اصلي (PC) و تحليل عاملي با استفاده از چرخش واريماكس استفاده شده است. نتيجه گيري: بعد از تعيين اعتبار هر سه خرده مقياس به طور جداگانه اين نتايج به دست آمد: صميميت ۹۷/۰، شهوت (بعد از حذف سوال ۲۸): ۹۲۹۲/۰، تعهد: ۹۷۲۶/۰ و اعتبار كل پرسشنامه: ۹۸۲۶/۰، نتيجه تحليل عاملي استخراج ۳ عامل مي‌باشد كه اين عامل‌ها تقريبا ۰۴/۷۳ درصد از واريانس كل آزمون را تبيين مي‌كند.

ميانگين نمرات نيز در بين زنان و مردان تفاوت معني دار داشت و در ادامه محاسبات جدول نرمي به تفكيك جنيست (مردان و زنان) تهيه و تنظيم شد.

مقدمه

امروزه در روانشناسی مباحث گوناگونی پیرامون روابط بین فردی[۱] مطرح می شود هرکدام از رویکردهای معاصر می کوشند تا تبیین و توصیف ویژه ای را پیرامون مباحث روابط بین فردی ارائه دهند.با این وجود، برخی از مفاهیم در هاله ای از ابهام قرار دارند و هنوز هم نمی‌توان از آنها به عنوان مباحث واضح و روشن در حیطه روابط بین فردی صحبت به میان آورد، در این میان می توان به عشق، تفاهم، صمیمت، دلبستگی[۲] و تعلق اشاره نمود.(منصوبی فرد، ۱۳۸۲).

امروزه می توان در حوزه روانشناسی کاربردی به روانشناسی زناشویی و مشاوره خانواده تاکید نمود.در مبحث روان درمانی خانواده نیز که همپوشی فزاینده ای با مشاوره زناشویی دارد، به بررسی ارتباط بین زوج و زوجه می توان پرداخت و با استفاده از فرایند عشق و تفاهم میزان صمیمیت و تعهد زوجین را به یکدیگر افزایش داد.(مینوچین و فیثمن، ترجمه بهاری و فرح سیا، ۱۳۸۱).

روانشناسی اجتماعی تجربی برای مدت زمان طولانی در به کار گیری موضوع عشق به عنوان یکی از موضوعهای مهم و اساسی خود کوتاهی کرده است.مورتی و راتزین[۳] ۱۹۹۶ عقیده دارند که شاید برخی از سردرگمی‌ها در این زمینه به جهت نگرش های دوسوگرایی است که علم نسبت به پژوهش عشق داشته است. ماهیت عشق از بعد روانشناختی به عنوان یک مسئله قابل بحث باقیمانده است و تا چندی پیش به عنوان یک زمینه مهم پژوهشی مورد توجه قرار نمی‌گرفت. (پاتو، ۱۳۸۱).

در زمینه این گونه ابهامات بود که پژوهشهای متعددی پیرامون شناسایی ماهیت و توصیف عشق صورت گرفت.رابین[۴] ۱۹۷۹ به عنوان یک روانشناسی اجتماعی تلاش نمود تا دوست داشتن و عشق را اندازه گیری کند.عشق از دیدگاه او سه جز دلبستگی، توجه و صمیمیت است ارزیابی نظریه رابین علی رغم مخالفت عده ای که معتقدند اندازه گیری عشق غیر ممکن است، مثبت می باشد.

یکی از جذابترین و در عین حال کاملترین نظریه هایی که در حیطه عشق مطرح می‌شود نظریه مثلث عشق[۵] است می توان با جرات عنوان نمود که نظریه مثلث عشق، با نفوذترین و در عین حال کاملترین نظریه در حیطه روانشناسی عشق می باشد.این نظریه بر اساس مطالعات و تحقیقات منظم و دامنه دار آر.جی.استرنبرگ[۶] تدوین شده است که علاوه بر عناصر عشق رویکردی جامع را به انواع عشق ارائه می دهد.

استرنبرگ پس از تحقیقات متعدد، سه عنصر عشق تحت عنوان صمیمیت[۷]، تعهد[۸] و شهوت[۹] را مطرح ساخته که بر اساس تعامل سه عنصر اولیه عشق، به هشت نوع عشق اشاره می نماید هرچند که نظریه استرنبرگ را به عنوان نظریه مثلث عشق رویکرد سه وجهی عشق مطرح می‌کند ولی در برخی از منابع مرتبط با روانشناختی عشق، رویکرد وی را تحت عنوان «رویکرد انواع عشق» مطرح می‌سازند. (عسگریان، ۱۳۸۳).

استرنبرگ از جمله افرادی بود که با استفاده از اصول روان سنجی تلاش نمود تا از طریق روش آماری پیشرفته تحلیل عوامل به شناسایی عناصر سازنده عشق دست یابد. وی از روش تحلیل عامل تاییدی استفاده نمود و تلاش کرد تا نظریه معتبر خود در حیطه روانشناسی عشق را بررسی کرده و بتواند کامل‌ترین نظریه معاصر را بعنوان مبنای نظری اقدامات تحلیل عامل در نظر گیرد. در حال حاضر تحقیقات منظمی پیرامون نظر استرنبرگ صورت گرفته و جنبشی روان سنجی نیز در پی آن بوده است تا بتواند ابزارهای کاملتری را برای اندازه گیری انواع عشق با رویکرد استرنبرگ ساختار سازی و اعتبار یابی نماید. با این وجود ضروری به نظر می‌رسد تا به عوامل موثر در شکل گیری نظریه استرنبرگ پرداخته پس از بررسی این عوامل بتوان تصویر جامعی از مثلث عشق را ارائه نمود.

 


 

 

[۳] – Morty and Ratzin

[۴] – Rubin

[۵] – Triangular theory of love

[۶] – Robert J.Strenberg

[۷] – Intimacy

[۸] – Commitment

[۹] – Passion

 • بازدید : 130 views
 • بدون نظر

دانلود پروژه پایان نامه ورد نقش روانشناسی در ادبیات (معاصر) رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.

برخی از عناوین موجود در این مقاله : 

۱- تعريف روانشناسي و تاريخچة آن

۲- روانشناسي و ادبيات

۳- رابطة ادبيات و روانشناسي

۴- روانشناسي هنر و ادبيات عرفاني است

و بسیاری موارد دیگر 

امیدوارم از این مقاله لذت ببرید.

مقدمه :

عنوان نقش روانشناس در ادبيات معاصر

در اين تحقيق رابطه بين روانشناس و ادبيات بحث شده است البته اين تحقيق همة آن تحت تأثير كتاب و منابع نيست بلكه خود نويسنده افكار خود را بيان كرده است اگر چه افكار نويسنده كوتاه مي باشد ولي خدشه اي به خود تحقيق وارد نكرده است. و تحقيق داراي چند بخش است كه بخش اول آن در مورد تعريف روانشناسي و تاريخچة آن و تعريف ادبيات مي باشد بخش دوم در مورد روانشناسي هنري و عرفانيو بخش ديگر آن داراي روانشناسي و رابطة آن با ادبيات مي باشد و در آخر در مورد يك آثار ادبي معاصر سهراب از نظر روانشناسي صحبت شده است.
هدف از اين تحقيق در مورد روانشناسي در ادبيات اين است كه بدانيم امروزه اين عامل اصلي كي اثري در خواند مربوط به دانستن روانشناسي است، كه اثر ان را در جامعه پايدار به ماند. به طور كلي امروز هر كس ناخودآگاه متن را مي خواند براي فهميدن درون خود مي كوشد او با باز توليد متن در آن دخالت مي كند ولي بداين مداخلات با ترديدي مي نگرد و كنش خواندن را مورد تحليل قرار مي دهد نه نويسنده يا خواننده كشاكش ميان خوانن و ظرفيت هاي نهفته‌ي متن را آشكار مي كند تا خوانندة حرفه اي به عنوان پرسشگر در برابر متن باقي بماد و اين امر در ساختار روانكاري صورت مي گيرد.

 

 • بازدید : 140 views
 • بدون نظر

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی یادگیری مهارت‌ های هندسی به کمک  نرم افزارهای هندسه ی پویا دردوره راهنمایی تحصیلی که شامل ۲۰۹ صفحه میباشد و مشتمل بر بخش های زیر است:

فرمت فایل : Doc

* ویژه ی دانشجویان رشته های روانشناسی ، علوم تربیتی ، آموزشی و ……….

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی ارتقاء مهارت‌های هندسی با به کارگیری نرم‌افزارهای هندسه‌ی پویا به عنوان ابزار کمک آموزشی و مقایسه‌ی آن با کلاس‌های متداول است. هوفر (۱۹۸۱) یادگیری مهارت‌های هندسی را به پنج دسته شامل مهارت‌های منطقی، دیداری، کلامی، ترسیمی و کاربردی تقسیم می‌کند. پژوهش‌گر در این راستا، مطالعه‌ی خود را با انتخاب یک گروه آزمایش و یگ گروه کنترل هر کدام مشتمل بر ۲۸ دانش‌آموز پسر به شیوه‌ی‌نمونه‌گیری دردسترس از جامعه آماری دانش‌آموزان مدارس راهنمایی تحصیلی پسرانه با امکانات رایانه‌ای مناسب، در طول یک سال تحصیلی انجام داده است. در گروه آزمایش ۱۰ جلسه آموزشی به جای کلاس‌های درسی به شیوه سخنرانی در کارگاه رایانه با استفاده از نرم‌افزار جئوجبرا[۱] به اجرا درآمد. هم‌چنین دانش‌آموزان موظف به شبیه‌سازی مسائل و تمرین‌های کتاب درسی به عنوان تکلیف شب در نرم‌افزار بودند. جهت کنترل پیشرفت یادگیری مهارت‌ها در دانش‌آموزان، در ابتدای سال تحصیلی، پیش‌آزمون و در انتها پس‌آزمون برگزار شد. داده‌ها با آزمون کواریانس چندگانه (MANCOVA) برای بررسی فرضیه اصلی پژوهش و آزمون آماری کواریانس تک متغیره ANCOVA)) برای تحلیل رشد هر یک از مهارت‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده از آزمون کواریانس چندگانه با اطمینان ۹۹ درصد فرضیه اصلی پژوهش را مبنی بر موثرتر بودن یادگیری مهارت‌های هندسی با کمک نرم‌افزارهای هندسه‌ی پویا را نسبت به کلاس‌های متداول به شیوه‌ی سخنرانی تایید کرد. از طرفی نتایج آزمون کواریانس تک متغیره برای بررسی فرضیه‌های جزئی پژوهش نشان داد به جز در مهارت‌های منطقی که تفاوت چندانی بین گروه آزمایش و کنترل مشاهده نشد، در چهار مهارت دیگر، با اطمینان %۹۹ (۰٫۰۱ = α) تفاوت قابل توجهی بین دانش‌آموزانی که از نرم‌افزار استفاده کرده‌اند و گروه کنترل مشاهده شد. این پژوهش‌گر به منظور تبیین کامل‌تر پدیده‌ها در فرآیند آموزش و نتیجه‌گیری صحیح، از یافته‌های کیفی بهره جست. پژوهش‌گر با مستندسازی مشاهدات ، تحلیل فیلم‌های ضبط شده از کارگاه‌های رایانه، تحلیل نظرسنجی از دانش‌آموزان و مصاحبه نیمه‌ساختاری از برخی دانش‌آموزان به صورت مطالعه موردی ، داده‌های کیفی را تامین کرد. داده‌ها پس از مستندسازی، مقوله‌بندی، اهمیت‌بخشی و تفسیر، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصله فرضیه اصلی پژوهش را تایید کرد. همچنین رشد هر یک مهارت‌های هندسی را به طور نسبی نشان داد. از نتایج فرعی پژوهش اهمیت توجه به حوزه‌های مختلف اهداف آموزشی و ارتباط متقابل مهارت‌های هندسی و اثر تقویتی آن‌ها بر روی هم بود. همچنین توجه به رشد همگون در تقویت ابعاد شناختی و عاطفی لازم دیده شد. و از طرفی تقویت دو بعد شهود و تجرد در دانش آموزان مورد تاکید قرار گرفت.

 • بازدید : 135 views
 • بدون نظر

روان شناسان در دهه هاي اخير در بررسي اختلالات رفتاري و انحرافات به اين نتيجه رسيده اند كه بسياري از اختلالات و آسيب ها در ناتواني افراد در تحليل صحيح و مناسب از خود و موقعيت خويش ، عدم احساس كنترل ، و كفايت شخصي جهت رويارويي با موقعيت هاي دشوار و عدم آمادگي براي حل مشكلات و مسائل زندگي به شيوه مناسب ، ريشه دارد . روان شناسان در دهه هاي اخير در بررسي اختلالات رفتاري و انحرافات به اين نتيجه رسيده اند كه بسياري از اختلالات و آسيب ها در ناتواني افراد در تحليل صحيح و مناسب از خود و موقعيت خويش ، عدم احساس كنترل ، و كفايت شخصي جهت رويارويي با موقعيت هاي دشوار و عدم آمادگي براي حل مشكلات و مسائل زندگي به شيوه مناسب ، ريشه دارد . بنابراين با توجه به تغييرات و پيچيدگي هاي روز افزون جامعه و گسترش روابط اجتماعي ، آماده سازي افراد به خصوص نسل جوان جهت رويارويي با موقعيت هاي دشوار امري ضروري به نظر مي رسد . در همين راستا روان شناسان با حمايت            سازمان هاي ملي و بين المللي ، جهت پيشگيري از بيماريهاي رواني و ناهنجاريهاي اجتماعي آموزش مهارت هاي زندگي را در سراسر جهان و در سطح مدارس آغاز نموده اند .                

 • بازدید : 122 views
 • بدون نظر

روان شناسي شخصيت حوزه بسيار گسترده اي است، زيرا شخصيت، خود موضوعي است پيچيده و داراي ابعاد و جنبه هاي گوناگون، براي شناخت شخصيت انسان از دير باز كوششهاي فراواني به عمل آمده كه برخي آنها غير علمي، خرافاتي، و معدودي ديگر علمي و معتبر است.

شناخت شخصيت، ويژگيها، چگونگي شكل گيري شخصيت، عوامل موثر در ايجاد شخصيت و مسائلي از اين قبيل، از يك جنبه، ارضا حس كنجكاوي، و مايل به حقيقت جوئي را در انسان دنبال مي كند، زيرا اين شناخت نوعي خود شناسي است. از سوي ديگر اين شناخت و اطلاعات به شخص امكان مي دهد كه در ارتباط متقابل با ديگران موضع گيريهاي مناسب و آگاهانه داشته باشد.

 • بازدید : 111 views
 • بدون نظر

تحقیقی کامل و منسجم درباره انواع اختلالات روانی همراه با پی نوشت ها در پایین صفحه
مفهوم كلي يادگيري اين است كه اختلات دوران كودكي به همان طريقي به كودك مي رسد كه ساير رفتار ها ، انتشار مقاله واتسون به نام روانشناسي از ديد رفتارگرا ( ۱۹۳۱) چشم اندازي را عرضه كرد

فرمت ورد ۵۲ صفحه

اختلالات شخصیتی

اختلال رفتاري

نظريه يادگيري رفتاري اجتماعي

مفهوم كلي يادگيري اين است كه اختلات دوران كودكي به همان طريقي به كودك مي رسد كه ساير رفتار ها ، انتشار مقاله واتسون به نام روانشناسي از ديد رفتارگرا ( ۱۹۳۱) چشم اندازي را عرضه كرد كه با نظريه قليل رواني به رقابت برخاست از نظريه يادگيري رفتاري و اجتماعي ، يادگيري در سرتاسر طول عمر ادامه داشت و از اين رو نمي توانست اين تصور كه شكل گيري شخصيت تا سن بخصوص صورت گيرد . معني داشته باشد . سرانجام بر عكس نظر يه قليل رواني كلاسيك ، ديدگاه رفتاري حكم نظريه اي جامع و واجد را نداشت كه بتواند تمام رفتارها را توجيه كند بلكه بر عكس نظريه هاي گوناگون پيشنهاد شده بود كه اغلب از زبان مشابهي استفاده مي كرد . اما هر كدام از آنها جنبه متفاوتي از روند يادگيري را شرح مي داد ( ترجمه منشي طوسي ، ۱۳۷۲ )

يادگيري مشاهده اي

پژوهشگري كه بيش از همه يادگيري مشاهده اي يا سرمشق مدل سازي مي پردازد … بندورا[۱] كه در كنار پيوندش با اين موضوع مطالعات بسيار روي پيدايش و درمان اختلالات رفتاري كودكان داشته است . كودكان نشان داده اند كه با مشاهده كارهاي ديگران مي توانند رفتارهاي گوناگون ، پرخاشگري ، همكاري ، تأخير در احساس رضايتمندي ، سهيم شدن كسب اين مطالعات نشان مي دهند كه چگونه يادگيري مشاهده اي باعث شود مشكلي رفتاري آموخته شود يا از بين برود چشم انداز يادگيري اجتماعي كه از نگرش باندورا و ساير مطالعات گرفته شده است بر فرايندهاي شناخت مانند توجه ، حا فظه و حل مسائل تأكيد فزاينده اي دارد.( ترجمه منشي طوسي ، ۱۳۷۲)

نظريه يادگيري رفتاري اجتماعي

يادگيري مشاهده اي

شناخت گرايان ( Cogninvsm )

ديدگاه شناختي رفتاري:

نگرش رواني تربيتي:

نظريه متقابل :

تشخيص و طبقه بندي

۶- گروهبندي بر اساس  سن

۷- گروهبندي بر اساس رفتارهاي اوليه و ثانويه [۱]

۹- گروهبندي از ديدگاه متخصصان آموزش و پرورش :

نشانه شناسي اختلالات رفتاري كودكان

* سبب شناسي اختلالات رفتاري

 1. عوامل مربوط به خانواده و والدين

الف ساخت خانواده :

ب) فضاي عاطفي و روابط خانوادگي :

ج) اندازه خانواده :

د) موقعيت اقتصادي اجتماعي خانواده :

 1. عوامل اجتماعي فرهنگي :
 2. عوامل زيستي :

 عوامل زمينه ساز۴[۲] و عوامل آشكار ساز۵۲ :

الف ) عوامل زمانه ساز

ب ) عوامل آشكار ساز

۴- عوامل برون زاد :

۵– محروميتها و كمبودها :

نقش مدرسه در اختلالات رفتاري دانش آموزان :

ب) سازگاري اجتماعي دانش آموزان در مدرسه   

ج) نقش وضعيت تحصيلي در سازگاري دانش آموزان :

تعريف سلامت روان۳

پيشينه نظري

بنابر تحقيقات « انجمن ملي بهداشت رواني[۳] » :

ديدگاه روانپزشكي

ديدگاه روان تحليلي

۴- هدف نهايي او رشد خلاقيت و تحقق خويشتن است ( خدارحيمي ۱۳۷۴) .

ديدگاه رفتار گرايان : ۳   

ديدگاه انسان گرايي

ديدگاه هستي گرايي

ديدگاه شناختي   

ديدگاه بوم شناسي

منابع :

۱- ميلاني فر ( ۱۳۵۶)

۴- predisposing factor

۵-  precipiting factor

۳

[۳] – Mental Health National Association

[۱] – Bandura

 • بازدید : 127 views
 • بدون نظر

قیمت : ۹۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۴۰    کد محصول : ۱۶۳۴۱    حجم فایل : ۷۰۵ کیلوبایت   

طراحی و چیدمان اتاق کودک 

معماری – مهندسی معماری داخلی – مهندسی عمران

 

چکیده:

اتاق‌ كودك‌ فضایی‌ است‌ كه‌ شخصیت‌ او را تعریف‌ می ‌كند و می‌ سازد؛. به‌ همین‌ دلیل‌ باید آن‌ را به‌ مكانی‌ دلپذیر مبدل‌ ساخت. کودکان احتیاج به فضایی جدا برای خواب یا بازی یا مطالعه دارند و نسبت به والدین و بزرگترها فضای حرکتی بیشتری مورد احتیاج آنهاست. مهمترین نکته این است که طوری طراحی کنیم که بنا به علایق در حال رشد کودک به راحتی قابل تغییر و محیطی انعطاف پذیر باشد. طراحی اتاق کودک می بایست با روحیه کودکان در تطبیق باشد و باید طوری طراحی شود که تا مدرسه رفتن کودک مورد استفاده قرار گیرد از این رو در طراحی فضاهای کودکان، شناخت کودک اهمیتی خاص می یابد. اولین چیزی که باید در دکوراسیون بندی اتاق کودکتان به آن توجه داشت، این است که این تزئینات باید مطابق با سن و روحیه کودکان انجام گیرد.اگر فضاي اتاق کودک کوچک است، مي‌توان با استفاده از رنگ‌هاي ملايم و طرح‌هاي خلوت فضاي اتاق را از نظر وسعت، بزرگتر نشان داد و از ايجاد شلوغي جلوگيري کرداما بايد توجه داشت که طرح و خصوصيات رنگ‌هاي به کار رفته در آن، نقش مهمي ‌در روحيه، رفتار و حتي پايه‌ريزي شخصيتي کودک دارا هستند، کودکان با سنین ۷ تا ۱۵ سال کمتر به حیوانات روی دیوار و رنگهای ملایم احتیاج دارند بلکه به شور و شعف موجود در فضای اتاقشان که معمولا در شخصیت های فیلم و کارتونی مورد علاقه آنها نمایان است مشخص میشود.

 

اما اگر بخواهيم انسان‌هايي موفق و فهميده به جامعه و به دنيا تحويل دهيم اول از همه بايد محيطي سالم و امن براي رشد كودكان فراهم بياوريم .

 

فهرست:

چکیده——————————————————————————————————–۲

مقدمه———————————————————————————————————۳

روانشناسی کودک———————————————————————————————۴

اهداف روان شناسی کودک ——————————————————————————— –۴

عوامل قطعي مؤثر در رشد هوش ————–—————————————————————۵

خلاقیت در کودکان————————–————————–—————————————–۷

روانشناسي اتاق كودك—————————————————————————————–۸

بهترین تزئین برای اتاق کودک——————————————————————————-۱۰

خصوصيات كلي اتاق كودك ———————————————————————————-۱۱

طراحی اتاق کودک——————————————————————————————۱۳

رنگ اتاق خواب کودک————————————————————————————–۱۶

نور———————————————————————————————————۱۹

دماي اتاق كودك ——————————————————————————————–۲۱

جاى بازى ————————————————————————————————–۲۵

اتاق شادی————————————————————————–————————۲۵

پرسشنامه ——————————————————————-————————–—–۲۷

نتایج بدست امده از پرسشنامه————————————————–————————–—۳۳

پیشنهادات برای طراحی وچیدمان اتاق کودک با توجه به آنالیز های انجام شده———–———————-۳۴

منابع و ماخذ————————————————–———————————–-۳۹

 


عتیقه زیرخاکی گنج