گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 108 views
  • بدون نظر

دانلود پروژه پایان نامه ورد پروژه روسازي راه رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.

فهرست مطالب :

 

       ــ‌   چكيده

      ــ   مقدمه

              – استحكام

              – حجم و رطوبت

              –  افت و تورم

      ــ   آزمايشات مكانيك خاك براي طراحي روسازي

          –   ضريب بابري كاليفرنيا CBR

              – ميزان مقاومت يا ايستادگي ( تاب مصالح )

              – مدول ارتجاعي ( MR )

              – ضريب عكس العمل بستر ( K )

     ــ   طراحي بستر

               (G) خاكهاي بسترخوب

M)          ) خاكهاي متوسط بستر

(P)              خاك هاي بستر سست

      ــ   تنش هاي عمومي در بستر راه

        –   ترك هاي خستگي

             –   گودال و چاله ها

             –   سستي ها

             –  جاي چرخ گذاشتن

      ــ   روش هايي براي بهبود عملكرد بستر

      ­­ــ     نتيجه گيري

مقدمه

زير سازي مانند خاك آماده شده و متراكم شده ، روسازي را حمايت مي كند . انجمن آمريكايي روسازي با بتن ۲۰۰۳  )  لايه هاي روسازي درشكل ۱ نشان داده شده است . يك شكل منطقي زير سازي مانند …..  تغييرات نه چندان زياد در حمايت ها و براي روسازي با بتن مطلوب است . زير سازي با امكانات مناسب در نگهداري روسازي شكل داشته و يك سكوي محكم براي امكانات اجرايي بوجود مي آورد .

 

رويه شني ، روسازي

اساس و زير اساس

بستر

شكل ۱ انواع لايه هاي روسازي

يك تصويراز نقص و شكاف  زير سازي در شكل ۲ نشان داده شده است .

شكل ۲  عيب ونقص و شكاف در زير سازي ( بعد از راهنماي روسازي wspot  سال ۲۰۰۳) .

مواد تحليل دهنده زير سازي به طور نمونه توسط سفتي يا استحكام و مقاومت شرح داده مي شوند . در كل فشار زيادي براي از شكل طبيعي خارج كردن يك زير سازي وجود دارد با فشارهاي بيشتري مي تواند قبل از نزديكي يك مقدار از شكل بحراني غير طبيعي تحمل كند .     اگر چه عامل هاي ديگري وجود دارند كه ارزيابي مواد زير سازي را شامل مي شود ( مثل افت و تورم در موارد خاص خاك هاي رس و خاك ) ، سفتي و استحكام ( صنعت آسفالت هاوايي سال ۲۰۰۳ )  اجراي زير سازي  عموماً بستگي به آن سه لايه اساسي دارد ( راهنماي روسازي wspot سال ۲۰۰۳)

  • بازدید : 148 views
  • بدون نظر
این فایل در ۹۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

راهسازان از زمان هاي قديم بر لزوم و اهميت روسازي راهها واقف بودند و بر حسب مورد از انواع روسازيها استفاده مي كردند. روسازي راهها در مناطقي كه داراي زمين‌هاي سست و آب و هوائي مرطوب بود و براي حمل و نقل كالا و مسافرين از ارابه استفاده مي شد بيشتر توسعه يافت. از سروسازيعاي قديمي كه هنوز هم آثاري از آنجا بجا مانده ميتوان خيابانهاي بابل و روسازي راههاي روميان را نام برد. در بابل براي ساختن خيابانها و محافظت آنها در برابر طغيان رودخانه دجله از آجر و ملات قير معدني استفاده مي كردند. روسازي كف خيابانها و ديوارهاي دو طرف آن با آجر و ملات قير معدني ساخته مي شد و سپس كف خيابان با استفاده از سنگ فرش مي گرديد
در مناطقي نظير ايران راهها معمولاً بدون روسازي ساخته مي شد زيرا آب و هواي اين مناطق گرم و خشك بود, آبادي ها از يكديگر فاصله زيادي داشتند و براي حل و نقل كالا و رفت و آمد مسافرين از چهارپايان استفاده مي شد. از روسازي فقط در مواردي كه راه از زمينهاي سست, نمكزار, آب گير و يا لجني عبور ميكرد استفاده مي شد.

هدف از روسازي
هدف از روسازي راه و يا فرودگاه احداث يك سطح صاف و هموار و در عين حال با ايمني كافي براي استفاده كنندگان از راه يا فرودگاه است. روسازي بايد طوري طرح و ساخته شود كه بتواند وزن وسائل نقليه را تحمل كند و در هر شرايط جوي قابل استفاده باشد. زمين در حالت طبيعي معمولاً مقاومت كافي براي تحمل بارهاي وارد از چرخهاي وسايل نقيه سنگين نظير كاميونها و هواپيماها را ندارد و بارگذاري اين گونه خاكها موجب شكست برشي خاك و بوجود آمدن تغيير شكل هاي بيش از اندازه در آن مي شود.
براي جلوگي از شكست برشي خاك و بوجود آمدن تغيير شكلهاي دائم بيش از اندازه در آن, بايد از شدت تنشهاي فشاري قائم بر روي خاك كاسته شود. اين عمل با قرار دادن لايه اي از مصلح مرغوب و با مقاومت زياد بر روي خاك انجام مي شود. جنس و ضخامت ين لايه كه به روسازي موسوم است بايد طوري باشد كه ضمن آنكه ميتواند شدت تنشهاي فشاري قائم را بميزان قابل تحمل خاك بستر روسازي كاهش دهد, خود نيز قادر به تحمل بارهاي وارد به آن باشد.

لايه هاي روسازي
روسازي ها معمولاٌ از چندين لايه تشكيل ميشوند. تعداد, ضخامت و جنس اين لايه ها تابعي از مقاومت خاك و بستر روسازي, خصوصيات آمد و شد وسائل نقيه, شرايط جوي منطقه, مصالح موجود در محل و شرايط اقتصادي است. روسازي راههاي با آمد و شد زياد و فرودگاهها معمولاٌ از سه لايه متمايز رويه, اساس و زير اساس كه بر روي لايه متاركم شده خاك بستر روسازي قرار مي گيرند تشكيل مي شود.

لايه متراكم شده خاك بستر
لايه متراكم شده خاك بستر روسازي, لايه است ز اك زمين طبيعي كه از مواد آلي و مواد مضره پاك شده و كوبيده شده باشد. در خاكريزها اين لايه آخرين لايه خاكي است كه ريخته شده و كوبيده مي شود. در برش ها, اين لايه, لايه كوبيده شده و آماده شده خاك زمين طيعي است.
لايه زيراساس
لايه زيراساس لايه اي است از مصالح نسبتاً مرغوب كه بين لايه اساس و خاك بستر روسازي قرار مي گيرد. لايه زير اساس در راههائي كه آمد و شد وسائل نقيه در آنها زياد بوده و يا مقاومت خاك بستر روسازي كم است بكار مي رود. لايه زيراساس معمولاً از مصالح سنگ شكسته و يا شن و ماسه ساخته مي شود.

لايه اساس
لايه اساس لايه اي است از مصالح مرغوب كه بين لايه هاي رويه و زير اساس يا بين لايه رويه و خاك بستر روسازي قرار م گيرد. لايه اساس از مصالح مرغوب نظير سنگ شكسته, شن و ماسه شكسته, صلح تثبيت شده با قير, آهك و سيمان ساخته مي شود. لايه اساس در راههائي كه آمد و شد وسائل نقليه در آنها زياد بوده و يا مقاومت خاك و بستر روسازي كم است از بتن آسفالتي كم قير(اساس قيري) ساخته مي شود.

عتیقه زیرخاکی گنج