گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 143 views
 • بدون نظر
دانلود پایان نامه ۱۲۰ صفحه ای با موضوع تعيين ضريب گياهي و پهنه بندي نياز آبي سيب زميني در استانهاي خراسان و سمنان
كشاورزي وزراعت در ايران بدون توجه به تأمين آب مورد نيازگياهان ميسرنيست. بنابراين بايستي برنامه ريزي صحيح براي آن بخصوص درشرايط خشكسالي صورت گيرد. برنامه ريزي صحيح مستلزم محاسبه دقيق نياز آبي گياهان مي‌باشد. براساس روش‌هاي موجود مبناي محاسبات نياز آبي گياهان ، تبخيرـ تعرق مرجع و ضرائب گياهي است. تبخير ـ تعرق مرجع توسط لايسيمتر اندازه گيري مي‌شود و براي سادگي كار مي‌توان آنرا با توجه به نوع منطقه از روش‌هاي تجربي نيز تخمين زد.

بعضي از روشها فقط جنبه تحقيقاتي داشته تا بتوانند فرايند‌هاي انتقالي بخار آب را بهتر و عميق تر بررسي نمايند.برخي ديگر به جهت نياز در برنامه‌هاي روزانه كشاورزي بكار مي‌روند. ولي دقت و اصالت روش‌هاي تحقيقاتي را ندارد. به هر حال براي عمليات روزانه درمزارع مي‌توان از روشهايي كه نتيجه آنها بيش از ده درصد با مقدار واقعي تبخير ـ تعرق متفاوت نباشد استفاده نمود…..

فهرست عناوین :

فصل اول

 • ۱-۱مقدمه
 • ۱-۲ اهميت كشت سيب زميني
 • ۱-۳ اهميت سيب زميني در ايران
 • ۱-۴ منطقه مورد مطالعه
 • ۱-۴-۱ استان خراسان
 • ۱-۴-۲ استان سمنان

فصل دوم

 • ۲-۱ سابقه تحقيقات در زمينه تبخير -تعرق
 • ۲-۲ عوامل موثر بر تبخير و تعرق
 • ۲-۲-۱  عوامل هواشناسي
 • ۲-۲-۲  فاكتورهاي گياهي
 • ۲-۲-۳  شرايط محيطي و مديريتي
 • ۲-۳ روش سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد (  FAO )
 • ۲-۴  روش فائو – پنمن- مانتيس
 • ۲-۴-۱  تعيين گرماي نهان تبخير
 • ۲ -۴-۲ تعيين شيب منحني فشار بخار
 • ۲-۴-۳  تعيين ضريب رطوبتي 
 • ۲-۴-۴  تعيين فشار بخار اشباع 
 • ۲-۴-۵ تعيين فشار واقعي بخار (ed )
 • ۲-۴-۶ تعيين مقدار تابش برون زميني(Ra )
 • ۲-۴-۷  تعداد ساعات رو شنايي(N)
 • ۲-۴-۸ تابش خالص(Rn )
 • ۲-۴-۹  شار گرما به داخل خاك(G)
 • ۲-۴-۱۰ سرعت باد در ارتفاع ۲ متري
 • ۲-۵ لايسيمتر
 • ۲-۶ تارخچه ساخت لايسيمتر
 • ۲-۷ انواع لايسيمتر:
 • ۲-۷-۱ لايسيمتر زهكشدار
 • ۲-۷-۲  لايسيمتر وزني
 • ۲-۷-۲-۱  لايسيمتر‌هاي وزني هيدروليك
 • ۲-۱۱-۲-۲ ميكرو لايسيمتر‌هاي وزني
 • ۲-۸ طبقه بندي لايسيمترها از نظر ساختماني
 • ۲-۸-۱ لايسيمترهاي با خاك دست نخورده
 • ۲-۸-۲ لايسيمتر‌هاي با خاك دست خورده
 • ۲-۸-۳ لايسيمترهاي قيفي ابر ماير

فصل سوم

 • ۳-۱ محل انجام طرح
 • ۳-۲ معرفي طرح و نحوه ساخت لايسيمتر
 • ۳-۳ تهيه بستر و نحوه كشت
 • ۳-۴ محاسبهَ ضريب گياهي
 • ۳-۵ انتخاب روش مناسب برآورد تبخير-تعرق
 • ۳-۶ پهنه بندي نياز آبي سيب زميني

فصل چهارم

 • ۴-۱ بافت خاك
 • ۴-۲ اندازه گيري پتانسيل آب در گياه
 • ۴-۳ محاسبه ضريب گياهي (kc) سيب زميني
 • ۴-۴ محاسبه تبخير ـ تعرق و تحليلهاي آماري
 • ۴-۵ پهنه بندي نيازآبي گياه سيب زميني
 • ۴-۶ بحث در مورد نتايج
 • ۴-۷ نتيجه گيري
 • ۴-۸ پيشنهادات
 • منابع و ماخذ


عتیقه زیرخاکی گنج