گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 179 views
  • بدون نظر

با سلام ، این پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ” M.Sc ”  مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی  توسط آقای کامیار خضرائی علیزاده و زیر نظر استاد راهنما  جناب آقای دکتر عباس منصوری و استاد مشاور جناب آقای دکتر محمد رضا پیرستانی و مدیر گروه جناب آقای دکتر عباس اکبری در تاریخ ۳۰ / ۸ / ۸۸ برگزار شده است .

این پایان نامه بعد از چکیده و مقدمه در هفت فصل ( اول : کلیات ( توسعه تاریخ ، برتری و مزیت ، هدف از انجام پایان نامه ) ، دوم : انواع جریان در سرریز پلکانی ، سوم : مروری بر کارهای انجام شده ، چهارم : معادلات حاکم ، پنجم : روشهای انفصال ، ششم : تحلیل عددی سرریز پلکانی ، هفتم : نتیجه گیری و پیشنهادات ) تنظیم شده است.

قسمتی از چکیده

در دهه هاي اخير سرريزهاي پلكاني نقش مهمي در مورد مستهلك كردن انرژي حاصل از جريان سرريز داشته اند. مسئله مورد اهميت، افزايش اثر اين پله ها در ميزان استهلاك انرژي جريان است.اين تحقيق بر پايه مدل عددي فلوئنت مي باشد. انرژي جريان در رژيم هاي ريزشي و رويه اي بر روي پله هاي لبه دار و ساده محاسبه مي شود. متفاوت بودن ارتفاع، عرض و شيب لبه ها باعث مي شود كه اثرات هر كدام از اين پارامترها در ميزان انرژي مستهلك شده مشخص گردد. رژيم جريان ريزشي در دبي هاي كم و رژيم جريان رويه اي در دب يهاي زياد رخ م يدهند و رژيم جريان تبديلي حدفاصل دو نوع جريان فو قالذكر مي باشد در اين پروژه با مشخص شدن پارامترهاي مؤثر بر استهلاك انرژي و انجام آناليز ابعادي و بررسي مدلهاي اغتشاش و روشهاي انفصال،آناليز براي ۱۶ مدل با هندسه گوناگون براي دو دبي lit/s 3/6 (جريان ريزشي) و litr/s 25 (جريان رويه اي) يعني جمعاً ۳۲ مدل توسط نرم افزارهاي Gambit و Fluent با انتخاب مدل اغتشاش K –εو روش حل vof صورت گرفت. نتايج بدست آمده در حالت بدون لبه با نتايج آزمايشگاهي و رابطه چمني و راجاراتنام و چانسون مقايسه گرديد و در هر دو حالت ريزشي و رويه اي با وجود اختلاف كمي نتايج قابل قبولي نشان داد


عتیقه زیرخاکی گنج