گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 231 views
  • بدون نظر

این فایل در ۱۷۹صفحه قابل ویرایش تهیه شدوه وشامل موارد زیر است:

زبان امري اجتماعي و وسيله‌اي است براي برطرف كردن نياز افراد جامعه به برقراري ارتباط با يكديگر و تفهيم و تفاهم
تغييراتي كه در زبان رخ مي‌دهد تصادفي و اتفاقي نيست بلكه تابع قوانين و قواعد معيني است و به همين دليل، با اينكه هر زباني از صورت اصلي خود بسيار دور شده است، مي‌توان رابطة آن را با اصل و با زبانهاي ديگري كه از آن منشعب شده‌اند تشخيص داد
زبان مانند يك امر طبيعي به طريقي مشخص تحول و تكامل مي‌يابد و به‌همين دليل بايد دانست كه تغيير يا دور شدن يك صورت زباني از اصل و صورت قديمي خطا و غلط شمرده نمي‌شود بلكه معلول رويدادهاي اجتناب‌ناپذير زمان است
در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی می دهیم

در دورة باستان هر اسم به هشت حالت مختلف صرف مي‌شد و علايم صرفي نيز تكواژهايي پاياني بود كه به واژة ساده مي‌پيوست

در فارسي جديد، با حذف تكواژهاي پاياني، نه تنها نظام صرف اسامي به كلي از بين‌رفته بلكه ساخت جنس دستوري و شمار مثني نيز از دستگاه زبان خارج شده است
دگرگوني ديگري كه در فارسي جديد مشاهده مي‌شود، تغيير ترتيب اجزاي جمله است. به‌عبارت ديگر، قواعد نحوي و روابط همنشيني در دستگاه اين زبان از دورة باستان تا دورة جديد تحول يافته است. 
هر زباني در هر زمان در حال تحول است و از جهات مختلفي تغيير مي‌كند. آواها و شيوة تركيب آنها با وضع پيشين تفاوت مي‌كند و آواهايي جديد با قوانين واج‌آرايي نويني در زبان معمول مي‌شود. 
علل و عوامل دگرگوني زبان را مي‌توان در دو عنوان كلي دسته‌بندي كرد:۱٫ علل خارجي يا برون‌زباني۲٫ علل داخلي يا درون‌زباني 
نكتة جالب توجه اين است كه واژگان زبان بيش از هر چيز مي‌تواند دگرگونيهاي اجتماعي را منعكس كند. 
همان طور كه دستگاههاي صرفي و نحوي و اصوات زبانها متفاوت و متمايز از يكديگرند، تحول زبانها در طول تاريخ نيز يكسان صورت نگرفته است و هر زبان در مسير و جهتي خاص خود متحول و دگرگون شده است. 
همان طور كه دستگاههاي صرفي و نحوي و اصوات زبانها متفاوت و متمايز از يكديگرند، تحول زبانها در طول تاريخ نيز يكسان صورت نگرفته است و هر زبان در مسير و جهتي خاص خود متحول و دگرگون شده است. 
انواع زبانهابنابر محاسبات انجام گرفته تا سال ۱۹۶۴، شمارة زبانهايي را كه تقريباً پنج ميليارد تن سكنة امروزي كرة زمين به كار مي‌برند ميان چهار تا هفت هزار برآورد كرده‌اند. 
مطابق شيوة طبقه‌بندي كه اصطلاحا «نوعي» يا «ساختماني» ناميده مي‌شود زبانهاي دنيا به سه دستة تك‌هجايي، پيوندي و صرفي تقسيم مي‌شوند.
زبانهاي تك‌هجايي (monosyllabic languages) در اين قبيل زبانها هر هجا هميشه صورت ثابتي دارد.
زبانهاي پيوندي (agglutinating languages) در اين گونه زبانها مادة اصلي كلمات هميشه صورت واحدي دارد و اگر معاني ثانوي بدان افزوده شود صورت اصلي كلمه تغيير نمي‌كند.


عتیقه زیرخاکی گنج