گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 115 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

وقتی شرح تحلیلی زندگی محمد (ص) مورد دقت قرار می گیرد گذشت ها , رافت ها , شجاعت ها و انصاف و ایثار و عدالت  و… (۸) دروجود این بزرگوار موج میزند. 
ایشان همان کسی هستند که امام باقر (ع) درموردشان می فرمایند :
در رسول اکرم (ص) سه چیز بود که در هیچکس جز او نبود ,
۱- سایه نداشت (زیرا نور او را تحت الشعاع خورشید نمی گشت).
گواهی ده که عا لم را خدایی است                     نه برجا و نه حاجتمندی جایی است
خدایی که آدمی را سروری داد                         مرا برآدمی پیغمبری داد           (نظامی)
رهبران و پیامبران اسلام درهمه ی زمینه های زندگی ,راهنمایی های لازم را بیان کردند تا 
هر عضو جامعه ی اسلامی ازهر جهت فردی و اجتماعی کامل باشند .(۹)
اما یکی از اهداف مقدس پیامبر درجهت تکامل انسان این بود که فاصله ها را کم کنند و افراد 
بشر را تحت لوای انسانیت و پرهیزگاری گرد آورند وملاک فضیلت و شخصیت را فضایل 
اخلا قی و سجا یای انسانی معرفی نمایند .
بنابراین می بایست هر چه زودتر رسوم زشت کهن عرب (دختران اشراف نباید با طبقه ی 

تهیدست ازدواج کنند )رابکوبد .(۶)

به همین دلیل هم پیامبر (ص)خود در طی عمر شریفشان دست به ازدواج هایی زدند تا به 

دیگران بفهمانند که اعتقادات غلط و پوچ را باید کنار گذاشت..

البته هریک از ازدواج های پیامبر اهداف والایی داشت که بیان آنرا  در این مقاله معذوریم 

وتنها به ذکر همسران و شخصیت آنان می پردازیم .

در این مبحث نمایی کلی از اخلاق پیامر (ص) وهمسرانش را – که سرمش اعلا و با لا ترین 
اسوه و نمونه ی برجسته ی اخلاق الهی  است و برای تکمیل اخلاق مبعوث شد –(۹) تصویر 

می کنیم تا با الهام گیری از سیره ی والا ی او زندگی خدا  پسندانه و محمدی داشته باشیم .و به 

گونه ای سخن بگوییم که آن حضرت سخن میگفت ,آنجایی غضب  کنیم که آن عزیز خشمگین 

می شذ وجایی  عفو کنیم که آن جنا ب بخشید .(۱۱


همسران پیامبر:

محمد (ص) پیامبر اسلام نه  زن داشتند و این نه زن را بعد از وفات خدیجه تزویج نمودند  

زیرا تا روزی که خدیجه حیات داشت ,پیغمبر اسلام زن دیگری انتخاب ننمودند .

البته ازدواج پیامبر با همسرانش به خصوص با خدیجه یک امر خدایی بود زیرا پیامبر بی سر- 

پرست بود وخداوند امر ازدواج او و خدیجه رافراهم کرد تا به او سرپناه دهد .

درحدیث قدسی می خوانیم:

(آیا خداوند تو را یتیم نیافت ولی به تو سرپناه داد.خداوند تو را بی سرپرست یافت و یک 

سرپرست به تو عطا کرد و خداوند تو را فقیر دید ولی تو را غنی کرد).۱ 
اما اسامی دیگرزنان  پیامبربعد از همسری حضرت خدیجه از این قرار است :

۱- ام سلمه دختر ابی امیه
۲- سوده دختر زمعه 
۳- عایشه دختر ابوبکر 
۴- ام حبیبه دختر ابوسفیان 
۵- (حفصه دختر عمربن الخطاب)۲ 
۶- صفیه دختر حی بن اخطب خیبری 
۷- میمونه دختر حجش اسدی 
۸- جویریه دختر حدث مصطلق

که البته هر یک به دلایل خاصی  به همسری پیامبر درآمدند .

نویسنده گان سیره می گویند پیامبر فردی به نام (ریحانه)۳ را برای خویش برگزید  واو در  

نزد پیامبر بود  وتا زمان وفات پیامبر در خانه ی آ ن حضرت خدمت می کرد برخی می گویند 

پیامبر به وی پیشنهاد نمود که با وی ازدواج کند و اورا به زنان خویش بپیوندد ولی او
نخواست و دوست داشت در کنیزی آن حضرت باقی بماند وی در ابتدا از اسلام آوردن 

خودداری می کرد ولی بعد ها اسلام آورد .(۲)

اخلاق پیامبر نسبت به همسران :

یافتن وداشتن اسوه وچارچوب های فکری ,کرداری وگفتاری واخلاقی ,درروابط برای هر 

انسانی باعث رشد وتعالی وتکامل هرچه بهتراوست.

ازسویی محک اخلاق انسان درخانواده است ,ازآنروآنکس که درمنزل زن وفرزندانش تحت 

 نظر اویند خوشرفتاری کرد خوش اخلاق است. (۹)

کعب بن زهیر شاعر عرب می گوید :

ارزش انسان به قلب و زبان اوست و بقیه چیزی جز گوشت آلوده به خون نمی باشد.(۷)

همچنین پیامبر عظیم شان ما که دراصلاح حا ل زنان وترقی وتعالی انان قدم های خیلی وسیع 

برداشته است.می فرمایند:

 بهترین شما آنکسی است که با زنان بهتر سلوک کند وفرمود که عیال مرد ,اسیران اویند و 

محبوبترین بندگان نزد خدا کسانی که احسان با اسیران خود بیشتر کنند. (۴)

به همین دلیل است که لانیتر می گوید :

همانا که محمد (ص) مقام زن را بالا برده و به او ترقی وبزرگی بخشیده است .(۱۰)
یکی از خصایص اخلاقی پیامبران بخصوص پیامبر اکرم (ص) را مهر ورزیدن به زنان 

شمرده اند. (۸) 

چنانچه می فرمایند : مهر ورزی نیمی از دین است . (۲)

مهر ورزیدن وجوانمردی به زنان و مراعات جانب آ

وایشان می فرمایند : (ما اظن رجلا یزداد فی الایمان خیرا الا ازداد حبا للنساء)

(دوست داشتن)۱ زنان از اخلاق پیامبران است . وخود نیز چنین بودند به طوری که پیوسته در 
روی همسران خویش لبخند می زدند و هر بامداد و شام همه را دیدن می فرمودند.

در برخورد با زنان خویش نرم ترین مرد جهان بود . عایشه همسر پیامبر (ص) میگوید :

رسول خدای هیبت نبوت را بین خود و همسرانش سدی قرار نمی داد بلکه با انس وملایمت 

بسیار رفتار می کرد . چنان نرم رفتار و گرم خو ی بودند که بعضی از همسرانش بااو به 

درشتی سخن میگفتند .(۱۴)

آری خدایش فکری بلند و عقلی کامل و حکمتی ممتاز عنایت کرده بود تا چراغ دار راه هدایت 

شود و ظلمتکده ی نادانی ونابخردی را در هم نوردد . برنفس خویش تکیه میکرد , نه متکبر

 وخود پسند بود و نه پست وناتوان  او همچنان  که خدایش خواسته در جامه ی ژنده اش مردانه 
(۱)وبا قلبی سرشار از نیکویی و خیر و مهربانی برخاست (۴)

روایت میکنند که : پیامبر خدا در خانه اش خدمتکا ر اهل خود بود گوشت را تکه تکه میکرد , 

وبرسفره غذای حقیرا نه می نشست (۱۵) ,(لباسهایش را چینه میکرد , کفش خود را وصله 

میکرد , خانه را جارو می کرد (۱۸)) ,پوشاک خویش را می دوخت (۱۶), لوازم خانه و 

زندگانی را بر پشت خود از بازار به خانه می برد و این کار را به همسران خود واگذار

نمی کرد همان طور که امام علی (ع)به امام حسن (ع) وصیت می کنند :

…. به ایشان خدمتی به غیر آنچه متعلق به خودشان دارد مگذار که این از برای حال ایشان  

وخوشنودی ایشان و حسن و جمال ایشان بهتر است زیرا که زن گلی است خدمتکار نیست 

(۴)… از عایشه نقل شده که گفته است :

محبوبترین کارها نزد رسول خدا خیاطی بود (۱۷)  پیامبر اکرم با همه ی عظمت و مو قعیت 

ممتازش در منزل کار میکرد و به نگهداری و پرستاری از کودکان می پرداخت (۱۷) جامه- 

اش خشن و خوراکش اندک , بسترش از حصیربود و چون می خفت آثار درشت حصیر بر 
پشتش نمودار می شد ,به درستی سیر نمی شد همچون بی نوایان زندگی میکرد و ما هها می-

گذشت که دودی از مطبخش بر نمی خواست واز گرسنگی سنگ برشکم می بست ولی با این 

حال از همه ی مردم بخشنده تر و بزرگوارتر بود (۱۸)

(همسران پیامبر به خاطر اینکه در تنگی معشیت بودند ) ۱ تقاضای نفقه ای داشتند که وی 

استطاعت ایفای آن را نداشت از این رو شکایت داشتند با اینکه به همسری وی مبا هات می 

کردند اما چون نصیب خویش از نفقه و زینت بر نمی گرفتند اجتماع کردند و شکایت نزد 

رسول خدا بردند سخن بالا گرفت محمد (ص) ابرو را در هم کشید و بر آن شد که آنان را 

ترک گوید ویا مختار سازد که بین طلاق و بردباری باآن زندگی سخت یکی را بر گزینند 

عتیقه زیرخاکی گنج