گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 97 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۲۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در دسامبر ۱۹۶۴ در اتحاديه معماران هلندي پيشنهادهايي شد كه طرح كلي و روشي براي طراحي مسكن تطبيق پذير با استفاده از ساخت ثابت (نگهدارنده Support) و واحدهاي آزاد (واحد جدا شدني Detachable Unit) را نشان مي‌دهد .
در اين گروه هم معماران و هم مجريان ساختمان و توليد كنندگان قطعات ساختماني ، سرمايه گذاران ، پيمانكاران و شركتهاي خانه سازي نيز مي باشند . به دلايلي چند هلند را مي توان آزمايشگاهي براي بررسي راه حل مشكلات خانه سازي انبوه در سراسر دنيا به حساب آورد . اين گروه هلندي روشي را براي طراحي ارائه مي‌دهد كه نتيجه آزمايشها و شرايط خاص مي باشد .
چون تراكم جمعيت كشور زياد بود و با وجود سنت قدرتمند شهرنشيني تقريبا نا‌ممكن بود كه مسئله ساختمان سازي را چون امري كاملا مجزا به حساب آورد . بنابراين معماران تصميم به صنعتي شدن ساختمانها گرفتند ولي هنوز معلوم نبود كه اين تفكر مقرون به صرفه نباشد .
معماران بنيانگذار پذيرفتند كه از مفهوم «ساخت ثابت» به عنوان يك فرضيه عملي ديگر براي تحقيقات بيشتر استفاده شود . اساس فرضيه ساخت ثابت و واحدهاي آزاد آن بود كه شخص مصرف كنندة خانه در توليد آن مشاركت يا نظارت داشته باشد . چنين پنداشته مي شد كه نقص توليد انبوه ، همان عدم مشاركت مصرف كننده در روند خانه سازي است . در واقع هم در خانه سازي انبوه اصل مهم به مفهوم فني و سازماني آن اين است كه مصرف كننده نقشي در تصميم گيري ندارد . از سوي ديگر در مفهوم «ساخت ثابت» مبناي كار اينست كه مسكن به هر شكل و هر اندازه كه باشد ، هميشه محصول دو حوزة مسئوليت و تصميم گيري است . بخشي از ساختار شخصاً در اختيار ساكن خانه است كه مي تواند آن را به دلخواه تغيير دهد و تبديل كند امّا بخش ديگر به يك زير ساخت عظيم تري تعلق دارد ، كه فرد دربارة آن نمي تواند تصميم گيرد بلكه بايد از قوانين و قراردادهاي گروه بزرگتر (چه در حد همسايگي باشد يا مقامات محلي) پيروي كند .
اين دو حوزة تصميم گيري را هميشه و همه جا مي توان تشخيص داد . حتي آنها كه صاحب خانه ويلايي نيز هستند بايد زير ساخت خيابانها ، خدمات و مقررات حوزه بنديها و غيره را بپذيرند . آنچه محيط خود مي نامند محصول يك زمينه طبيعي و اجتماعي بزرگتري است كه افراد در آن مشاركت دارند . در طول تاريخ اين تعادل بين فرد و جمع در اشكال بيشماري تجلي يافته است .
مفهوم ساخت ثابت ، بازشناسي سنت ديرينه اي است در مورد بازتاب خصوصيات اساسي در محيط ظاهري و بدين معني ابداع جديدي به حساب نمي آيد . ولي به هر جهت اين مفهوم با مفهوم خانه سازي انبوه كه در اين قرن به يكسان مورد توجه متخصصان و دولتمردان ، در تلاششان براي دنيا بهتر بوده ، در تضاد است .
در مفهوم ساخت ثابت توليد خانه مشابه ساير كالاهاي صنعتي نخواهد بود بلكه مصرف كننده نيز در روند توليد آن دخالت دارد . اما اين دخالت در چهارچوب بزرگتر خدمات و زير ساختهاي اجتماعي انجام مي پذيرد . اگر اين فلسفه در مورد خانه سازي انبوه در محيط متراكم شهري پياده شود ، مفهوم «ساخت ثابت» تبديل به يك موجوديت مادي مي گردد .
در اينجا ديگر نمي شود خانه سازي ويلايي و قطعات مجزا را در نظر گرفت ، بلكه بايد ساختهاي وسيعتر ، خواه مرتفع و خواه كم ارتفاع را مد نظر داشت . كه چندين واحد مسكوني را در خود جاي داد . اتحاديه معماران سعي كرده است افراد در اين ساختهاي وسيعتر همان قدر حق انتخاب داشـته باشـند كه در خـانه هاي ويـلايي 
داشتند .
ساخت ثابت به هر ساختماني گفته مي شود كه چندين واحد مسكوني قابل تطبيق با نيازها و خواسته هاي متغير مصرف كنندگان در طول زمان را در خود جاي دهد . اين مسئله اي است كه در زمينه خانه سازي هلندي بايد با آن روبرو شد . در واقع اين مسئله در هر كجا كه عدة زيادي بايد از فضاي محدود و كوچكي استفاده كنند وجود دارد و بايد با آن مقابله شود . اين يك نمونه بارز از مسئله شهرنشيني است .
از ابتداي امر اميد مي رفت كه طرح ساخت ثابت برخي از مشكلات سنتي مربوط به طراحي خانه سازي انبوه را حل كند . روند طراحي در خانه سازي انبوه بر اساس نقشه يك واحد يا نقشه يك طبقه انجام مي گيرد . وقتي واحد طراحي شد ، از تكرار آن ، ساختمان بزرگتر به دست مي آيد . در شرايطي كه هزينه ما بايد به حداقل برسد و ضوابط و آيين نامه هاي دولتي بايد مراعات گردد و همچنين تقسيم فضا و نواحي سودمند بايد در يك سطح محدود صورت گيرد . نقشه طبقه مبنا هميشه محصول و نتيجه توافق و مذاكرات پيچيده ميان معمار ، صاحبكار ، مهندس ساختمان و ديگر دست اندركاران اين حرفه است . در حقيقت سعي بر اين است كه مقشه اي قابل قبول به دست آيد تا تكرار مداوم آن منطقي باشد . ولي در طراحي ساخت ثابت ، نقشه نهايي از پيش تعيين نشده است .
ساخت ثابت در عين حال بايد بتواند مسكنهايي را در خود جاي دهد كه با ضوابط معمول خانه سازي در هر جامعه منطبق باشد . مسائل مربوط به محدوديت منابع ، بودجه و فضا در اين حالت هم به قوت خود باقي است . تطبيق پذيري و قابليت گونه گوني بايد بي آنكه نياز به كوشش زياد يا خبرگي فني ساكن خانه باشد ، بيشترين حق انتخاب را در اختيار كساني بگذارد كه دست آخر در بناهاي مبتني بر ساخت ثابت سكونت مي گزينند .
جنبه مهمي هست كه بايد در طراحي ساخت ثابت و واحدهاي آزاد مدنظر قرار گيرد . وقتي ما ساخت ثابت را طرح مي كنيم ، فرض مي گيريم كه واحدهاي آزاد آن جداگانه طراحي و توليد مي شوند . بدين ترتيب دو روند توليد متفاوت وجود دارد :
۱) روند توليد ساخت ثابت .
۲) روند توليد واحدهاي آزاد .
براي استفاده از چند راه و روش بايد چند كلمه اي دربارة سرشت اين روش گفته شود . روند ارزيابي بايد به آزمون اين نكته بپردازد كه چه امكاني در يك ساختار داده شده است . (مثلاً نقشه هاي نهايي طبقات) در برابر وضع مطلوب (مثلاً ضوابط مشخصاً تعيين شده) وجود دارد . در اين روش اساساً مجموعه اي از عمليات را در اختيار مي‌گذارد كه در موقعيتهاي رو‌به پيچيدگي بيشتر امكان چنين مقايسه اي را‌فراهم 
سازد .
براي مثال فرض كنيم كه عرض يك دهانه (يك تير يا فاصله دو ستون اصلي) را مي دانيم ، چند سوال پيش مي آيد .
۱) در اين عرض چه تركيب بنديهاي فضايي يا عملكردي مناسبي مي توانيم داشته باشيم ؟
۲) در قسمت به خصوصي از يك ساختار چه نوع فعاليتي امكان پذير است ؟
۳) به عكس با دادن مناسبات لازم بين كاركردها ، چه عرض دهانه اي مي تواند در چهارچوب محدوديت هاي فني و مالي ، راه حل مطلوب را در اختيار بگذارد ؟
۴) در چه قسمت به خصوصي از يك ساختار مي توان فعاليتهاي ضروري مورد نظر را قرار داد ؟
هر عمليات ، در اين روش سرانجام به يك سري جوابهاي گوناگون مي رسد . اين جوابها ما را در تصميم گيري در مراحل مختلف اين روند ياري مي دهد و نيز مسير حركت بعدي را مشخص مي سازد . اين جوابهاي مختلف را گونه گوني مي ناميم .
براي مقايسه گونه گوني هاي يك عمليات با گونه گوني هايي كه از عمليات ديگر به دست مي آيد ، بايد به طريق منظم عمل كنيم و الگويي كلي براي كار داشته باشيم . به عبارت ديگر طريقه تفسير گونه گوني ها و نيز نتيجه آن بايد به قاعده در آيد تا از هر گونه سردرگمي جلوگيري شود . با توجه به مسائلي كه ما در روند طراحي مطرح مي كنيم ، عمليات اين روش ممكن است گيج كننده باشد .
بعنوان مثال ، وقتي يك شكل ظاهري خاص را انتخاب مي كنيم ، آيا مي دانيم كه تاثير اين انتخاب بر امكانات بالقوه اين طرح چه خواهد بود !
يا وقتي مي خواهيم يكي از اين امكانات را تسهيل كنيم ، چه شكلي جوابگوي آن است ؟ وقتي اين سؤالات براي يك نفر پيش آيد و مسئله نيز زياد پيچيده نباشد ، ممكن است جواب صحيح به او الهام شود بدون اينكه شخص نيازي به يك تحليل منضبط داشته باشد يا لازم باشد با سايرين تماس گيرد ولي اگر چندين نفر در يك طرح دخيل باشند يا اينكه مسئله پيچيده باشد يا اگر لازم آيد كه ضوابط و قوانين مربوط مشخص تر شود ، به روشهاي تحليل دقيق و مدونتري احتياج داريم . به طور كلي در موارد زير استفاده از يك روش نظام يافته ضروري به نظر مي رسد :
اول) در صورتي كه چندين نفر با سليقه ها و تخصصهاي متفاوت بايد در مورد يك كار نظر بدهند .
دوم) هنگاميكه كيفيات يك طرح بايد به صورت ضوابط و قواعد كلي دسته بندي شودتا افراد دخيل در كار بتوانند آن را درك كنند و در مورد آن تصميم گيرند .
سوم) وقتي كه بايد در هر مرحله به چندين جواب رسيدتا در مرحله بعدي در 
مورد آنها تصميم گيري شود .
چهارم) در صورتيكه چندين نفر به صورت مستقل ، ولي همزمان و هماهنگ روي يك پروژه كار كنند .
پنجم) هنگاميكه چند نفر بايد مستقلاً ولي به صورت زنجيره اي پشت سر هم و هماهنگ فعاليت كنند به عبارت ديگر در اين كار روند طراحي به روند تصميم گيري در مورد اشكال فيزيكي تبديل شده است .
اين تصميم گيري بايد توسط افراد مختلف ولي به طور هماهنگ انجام پذيرد . براي رسيدن به اهداف زير بايد روشي رسمي و قراردادي براي اين كار تدوين شود .
الف) ثبت تصميمات اتخاذ شده .
ب) ارزيابي اين تصميمات از نقطه نظر كاربرد ، سهولت تكميل و ميزان هزينه اي كه لازم دارد . بدون اين قراردادها نه ارتباط اين با يكديگر امكان پذير است و نه دستيابي به يك روند ساختماني .
 • بازدید : 102 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۹۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل مواردز یر است:

در دسامبر ۱۹۶۴ در اتحاديه معماران هلندي پيشنهادهايي شد كه طرح كلي و روشي براي طراحي مسكن تطبيق پذير با استفاده از ساخت ثابت (نگهدارنده Support) و واحدهاي آزاد (واحد جدا شدني Detachable Unit) را نشان مي‌دهد .
در اين گروه هم معماران و هم مجريان ساختمان و توليد كنندگان قطعات ساختماني ، سرمايه گذاران ، پيمانكاران و شركتهاي خانه سازي نيز مي باشند . به دلايلي چند هلند را مي توان آزمايشگاهي براي بررسي راه حل مشكلات خانه سازي انبوه در سراسر دنيا به حساب آورد . اين گروه هلندي روشي را براي طراحي ارائه مي‌دهد كه نتيجه آزمايشها و شرايط خاص مي باشد .
چون تراكم جمعيت كشور زياد بود و با وجود سنت قدرتمند شهرنشيني تقريبا نا‌ممكن بود كه مسئله ساختمان سازي را چون امري كاملا مجزا به حساب آورد . بنابراين معماران تصميم به صنعتي شدن ساختمانها گرفتند ولي هنوز معلوم نبود كه اين تفكر مقرون به صرفه نباشد .
معماران بنيانگذار پذيرفتند كه از مفهوم «ساخت ثابت» به عنوان يك فرضيه عملي ديگر براي تحقيقات بيشتر استفاده شود . اساس فرضيه ساخت ثابت و واحدهاي آزاد آن بود كه شخص مصرف كنندة خانه در توليد آن مشاركت يا نظارت داشته باشد . چنين پنداشته مي شد كه نقص توليد انبوه ، همان عدم مشاركت مصرف كننده در روند خانه سازي است . در واقع هم در خانه سازي انبوه اصل مهم به مفهوم فني و سازماني آن اين است كه مصرف كننده نقشي در تصميم گيري ندارد . از سوي ديگر در مفهوم «ساخت ثابت» مبناي كار اينست كه مسكن به هر شكل و هر اندازه كه باشد ، هميشه محصول دو حوزة مسئوليت و تصميم گيري است . بخشي از ساختار شخصاً در اختيار ساكن خانه است كه مي تواند آن را به دلخواه تغيير دهد و تبديل كند امّا بخش ديگر به يك زير ساخت عظيم تري تعلق دارد ، كه فرد دربارة آن نمي تواند تصميم گيرد بلكه بايد از قوانين و قراردادهاي گروه بزرگتر (چه در حد همسايگي باشد يا مقامات محلي) پيروي كند .
اين دو حوزة تصميم گيري را هميشه و همه جا مي توان تشخيص داد . حتي آنها كه صاحب خانه ويلايي نيز هستند بايد زير ساخت خيابانها ، خدمات و مقررات حوزه بنديها و غيره را بپذيرند . آنچه محيط خود مي نامند محصول يك زمينه طبيعي و اجتماعي بزرگتري است كه افراد در آن مشاركت دارند . در طول تاريخ اين تعادل بين فرد و جمع در اشكال بيشماري تجلي يافته است .
مفهوم ساخت ثابت ، بازشناسي سنت ديرينه اي است در مورد بازتاب خصوصيات اساسي در محيط ظاهري و بدين معني ابداع جديدي به حساب نمي آيد . ولي به هر جهت اين مفهوم با مفهوم خانه سازي انبوه كه در اين قرن به يكسان مورد توجه متخصصان و دولتمردان ، در تلاششان براي دنيا بهتر بوده ، در تضاد است .
در مفهوم ساخت ثابت توليد خانه مشابه ساير كالاهاي صنعتي نخواهد بود بلكه مصرف كننده نيز در روند توليد آن دخالت دارد . اما اين دخالت در چهارچوب بزرگتر خدمات و زير ساختهاي اجتماعي انجام مي پذيرد . اگر اين فلسفه در مورد خانه سازي انبوه در محيط متراكم شهري پياده شود ، مفهوم «ساخت ثابت» تبديل به يك موجوديت مادي مي گردد .
در اينجا ديگر نمي شود خانه سازي ويلايي و قطعات مجزا را در نظر گرفت ، بلكه بايد ساختهاي وسيعتر ، خواه مرتفع و خواه كم ارتفاع را مد نظر داشت . كه چندين واحد مسكوني را در خود جاي داد . اتحاديه معماران سعي كرده است افراد در اين ساختهاي وسيعتر همان قدر حق انتخاب داشـته باشـند كه در خـانه هاي ويـلايي 
داشتند .
ساخت ثابت به هر ساختماني گفته مي شود كه چندين واحد مسكوني قابل تطبيق با نيازها و خواسته هاي متغير مصرف كنندگان در طول زمان را در خود جاي دهد . اين مسئله اي است كه در زمينه خانه سازي هلندي بايد با آن روبرو شد . در واقع اين مسئله در هر كجا كه عدة زيادي بايد از فضاي محدود و كوچكي استفاده كنند وجود دارد و بايد با آن مقابله شود . اين يك نمونه بارز از مسئله شهرنشيني است .
از ابتداي امر اميد مي رفت كه طرح ساخت ثابت برخي از مشكلات سنتي مربوط به طراحي خانه سازي انبوه را حل كند . روند طراحي در خانه سازي انبوه بر اساس نقشه يك واحد يا نقشه يك طبقه انجام مي گيرد . وقتي واحد طراحي شد ، از تكرار آن ، ساختمان بزرگتر به دست مي آيد . در شرايطي كه هزينه ما بايد به حداقل برسد و ضوابط و آيين نامه هاي دولتي بايد مراعات گردد و همچنين تقسيم فضا و نواحي سودمند بايد در يك سطح محدود صورت گيرد . نقشه طبقه مبنا هميشه محصول و نتيجه توافق و مذاكرات پيچيده ميان معمار ، صاحبكار ، مهندس ساختمان و ديگر دست اندركاران اين حرفه است . در حقيقت سعي بر اين است كه مقشه اي قابل قبول به دست آيد تا تكرار مداوم آن منطقي باشد . ولي در طراحي ساخت ثابت ، نقشه نهايي از پيش تعيين نشده است .
ساخت ثابت در عين حال بايد بتواند مسكنهايي را در خود جاي دهد كه با ضوابط معمول خانه سازي در هر جامعه منطبق باشد . مسائل مربوط به محدوديت منابع ، بودجه و فضا در اين حالت هم به قوت خود باقي است . تطبيق پذيري و قابليت گونه گوني بايد بي آنكه نياز به كوشش زياد يا خبرگي فني ساكن خانه باشد ، بيشترين حق انتخاب را در اختيار كساني بگذارد كه دست آخر در بناهاي مبتني بر ساخت ثابت سكونت مي گزينند .
جنبه مهمي هست كه بايد در طراحي ساخت ثابت و واحدهاي آزاد مدنظر قرار گيرد . وقتي ما ساخت ثابت را طرح مي كنيم ، فرض مي گيريم كه واحدهاي آزاد آن جداگانه طراحي و توليد مي شوند . بدين ترتيب دو روند توليد متفاوت وجود دارد :
۱) روند توليد ساخت ثابت .
۲) روند توليد واحدهاي آزاد .
براي استفاده از چند راه و روش بايد چند كلمه اي دربارة سرشت اين روش گفته شود . روند ارزيابي بايد به آزمون اين نكته بپردازد كه چه امكاني در يك ساختار داده شده است . (مثلاً نقشه هاي نهايي طبقات) در برابر وضع مطلوب (مثلاً ضوابط مشخصاً تعيين شده) وجود دارد . در اين روش اساساً مجموعه اي از عمليات را در اختيار مي‌گذارد كه در موقعيتهاي رو‌به پيچيدگي بيشتر امكان چنين مقايسه اي را‌فراهم 
سازد .
براي مثال فرض كنيم كه عرض يك دهانه (يك تير يا فاصله دو ستون اصلي) را مي دانيم ، چند سوال پيش مي آيد .
۱) در اين عرض چه تركيب بنديهاي فضايي يا عملكردي مناسبي مي توانيم داشته باشيم ؟
۲) در قسمت به خصوصي از يك ساختار چه نوع فعاليتي امكان پذير است ؟
۳) به عكس با دادن مناسبات لازم بين كاركردها ، چه عرض دهانه اي مي تواند در چهارچوب محدوديت هاي فني و مالي ، راه حل مطلوب را در اختيار بگذارد ؟
 • بازدید : 137 views
 • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده وشامل موارد زیر است:

پس از بازديد محل و ريشه كني، اولين قدم در ساختن يك ساختمان پياده كردن نقشه مي باشد. منظور از پياده كردن نقشه يعني انتقال نقشه ساختمان از روي كاغذ به روي زمين با ابعاد اصلي (يك به يك) بطوريكه محل دقيق پي ها و ستونها و ديوارها و زيرزمينها و عرض پي ها روي زمين به خوبي مشخص باشد و همزمان با ريشه كني و بازديد محل بايد قسمتهاي مختلف نقشه ساختمان مخصوصاً نقشه پي كني كاملاً مورد مطالعه قرار گرفته بطوري كه در هيچ قسمت ، نقطه ابهامي باقي نماند و بعداً اقدام به پياده كردن نقشه بشود. بايد سعي شود حتماً در موقع پياده كردن نقشه از نقشه پي كني استفاده گردد. براي پياده كردن نقشه ساختمانهاي معمولي و كوچك از متر و ريسمان بنائي كه به آن ريسمان كار هم مي گويند استفاده گردد.

بعد از اتمام كار پياده كردن نقشه و قبل از اقدام به گودبرداري يا پي كني بايد حتماً مجدداً اندازه هاي نقشه پياده شده را كنترل نمائيم تا حتي المقدور از وقوع اشتباهات احتمالي جلوگيري شود. بطور كلي بايد هميشه توجه داشت كه پياده كردن نقشه يكي از حساس ترين و مهم ترين قسمت اجرا يك طرح بوده و كوچكترين اشتباه در آن موجب خسارتهاي فراوان مي شود.
براي جلوگيري از نفوذ رطوبت به كف اطاقها و سالنها ، روي زمين كوبيده شده ، به ضخامت حداقل ۱۵ سانتي متر سنگهاي درشت با قطر تقريبي ۵ سانتي متر مي ريزند. اين لايه با توجه به فضاي خالي بين سنگها ، مانع صعود نم به طبقات بالاتر مي گردد. درشتي دانه هاي بلوكاژ هر چه بالاتر مي آيد كوچكتر مي شود به طوريكه در آخرين لايه درشتي دانه ها در حدود يك ميليمتر مي باشد.

بتن مگر كه به آن بتن لاغر يا بتن كم سيمان هم مي گويند اولين قشر پي سازي مي باشد ، مقدار سيمان در بتن مگر در حدود ۱۰۰ الي ۱۵۰ كيلوگرم در متر مكعب است. بتن مگر اغلب به دو دليل زير مورد استفاده قرار مي گيرد :

الف) براي جلوگيري از تماس مستقيم بتن اصلي پي با خاك

ب) براي رگلاژ كف پي و ايجاد سطح صافي براي ادامه پي سازي

ضخامت بتن مگر در حدود ۱۰ سانتي متر مي باشد و معمولاً قالب بندي (چوبي يا آجري) از روي بتن مگر شروع مي شود.

بعد از انجام عمليات خاكبرداري پي ها ، سطح حاصله را تراز مي نمائيم و بعد از مشخص نمودن رقوم ارتفاعي به ضخامت ۵ الي ۱۰ سانتي متر بتن مگر مي ريزيم . براي اين كار مي توان در نقاط مختلف در محل ستونها ، ميلگردها و ارتفاع بتن مگر را با استفاده از دوربين نقشه برداري يا ريسمان كار و شلنگ تراز مشخص نمود. بعد از اجراي بتن مگر و خشك شدن نسبي به صورتيكه بتوان بر سطح آن ، عمليات بعدي را انجام داد، كار قالب بندي را شروع مي كنيم . براي قالب بندي مي توان از ۳ نوع قالب : آجري ، چوبي و فلزي استفاده نمود. بدليل راحتي اجرا و اقتصادي بودن قالبهاي آجري در ساختمانهاي معمولي ، معمولاً از قالب بندي آجري استفاده مي شود. اما نقطه ضعف اين قالب بندي آن است كه ممكن است قالب بندي آجري ، آب بتن را جذب نموده و عمل هيدراتاسيون آن را مختل نمايد. براي جلوگيري از اين كار روش منطقي آن است كه قسمت هاي داخلي پي ها را با نايلون يا پلاستر كم عيار سيمان پوشانيد.

روش ديگر آن است كه قالب بندي را قدري بزرگتر از بتن فنداسيون اجرا نمود. بعضي ها به اشتباه براي مقابله با اين نقطه ضعف قالبهاي آاجري ، بلافاصله قبل از شروع بتن ريزي ، نسبت به آبپاشي ديوارهاي قالب بندي اقدام مي نمايند. با توجه به اينكه تخليه آب جمع شده در داخل پي به علت وجود آرماتورها بسيار مشكل مي باشد ، از اين رو جمع شدن آب در كف پي باعث ايجاد نقطه ضعف و افت مقاومت در كف پي مي نمايد.

اصولاً بتن نيز مانند ساير مصالح ساختماني در مقابل نيروي كششي ضعيف بوده و در محل تارهاي كششي تركهايي در آن ايجاد مي شود لذا براي جلوگيري از تركيدن بتن ، در محل تارهاي كششي ميله گردهاي فولادي قرار مي دهند. تارهاي كششي در كف پي بوده و ميله گردها را در دو جهت به صورت مشبك ( در حدود ۵ سانتي متر بالاتر از كف) روي بتن مگر قرار مي دهند. در بعضي موارد بعلت كنترل بار زير ستون و كنترل برش در پي ها ، علاوه بر مش هاي كف از آرماتورهاي فوقاني يا آرماتورهاي سبدي استفاده مي شود.

آرماتورهاي شبكه اي (مش) را كه از قبل به اندازه متناسب (در حدود ۵ سانتي متر كوچكتر از ابعاد پي ها و ۵/۲ سانتي متر از هر طرف ) بافته شده است در كف پي قرار داده و زير آن را با تكه هاي كوچك شن يا تكه هاي بتن قدري بالاتر از كف پي قرار مي دهند به طوري كه در موقع بتن ريزي اين شبكه كاملاً در بتن غرق بشود و يا مي توان ابتدا در حدود ۵ سانتي متر در كف پي بتن ريخت و بعد اين آرماتورها را روي آن قرار داده و بتن ريزي را تا ضخامت تعيين شده در نقشه ادامه داد ولي اين كار هميشه ممكن نيست زيرا اغلب مواقع وجود شبكه هاي شناژ مانع اين كار مي گردد ، محل برخورد آرماتورهاي چپ و راست را بايد با مفتولهاي غير فنري ۳ يا ۴ به يكديگر متصل نمود. بايد توجه داشت كه سر كليه آرماتورها به صورت چنگك خم شده و يا به صورت گونيا گردانيده شود. بايد توجه داشت كه كليه برخورد 
ميله گردهاي چپ و راست با مفتول بسته شود.

پس از آنكه قالب بندي انجام شد و شبكه هاي زير ستون ها را در داخل پي ها قرار دادند قبل از بتن ريزي ، پي ريزي ها را بوسيله حداقل ۴ ميله گرد كه تعداد و نمره آن بوسيله محاسبه تعيين مي گردد به همديگر وصل مي نمايند اين ميله گردها بايد به وسيله ميله گردهاي عرضي كه به آن خاموت مي گويند بهمديگر متصل باشد. قطر ميله گردهاي عرضي و فاصله آنها بوسيله محاسبه تعيين مي شود. خاموتها بايد حتماً به خم غير ۹۰ درجه ختم شوند بهتر است اين خم در قسمت فشاري قطعه بتن قرار بگيرد اين قفسه هاي شناژ بايد حداقل تا يك چهارم بعد پي به داخل آن ادامه پيدا كند. بعضي از مهندسين محاسب ترجيح ميدهند كه اين قفسه شناژ سراسر پي را طي نموده و از طرف ديگر آن ادامه پيدا كند در اين صورت اين قفسه ها بايد يكديگر را قطع نمايند . آرماتور گذاري و بتن ريزي اين شناژها كاملاً مانند شناژ ديوار آجري مي باشد . در موقع بتن ريزي چنانكه ممكن باشد بهتر است كليه بتن پي ها و شناژهاي 
متصل كننده يكجا ريخته شود. اينكار با وجود ماشينهاي حمل بتن كه در ايران فراوان يافت مي شود امكان دارد ولي چنانچه ريختن بتن كليه قسمتهاي پي در يك روز ممكن نباشد بهتر است بتن ريزي را در محل يك پنج شناژها ( محور تا محور) متوقف كرد چنانچه در موقع متوقف كردن بتن ريزي چند عدد ميلگرد كمكي ۲ تا ۳ عدد را با همان نمره آرماتورهاي شناژ داخل بتن قرار داده به طوري كه تقريباً نصف طول آن در بتن روز بعد قرار گيرد بهتر است. براي نصب صفحات زير ستون به روش زير عمل مي كنيم :

با استفاده از بولت ها و مهره هايي ، بيس پليت در محل خود فيكس مي گردد. روش كار به اين شكل است كه بعد از جايگذاري آرماتورها ، صفحات زير ستون به همراه بولت در محل آكس پي ها (معمولاً صفحات زير ستون در آكس پي قرار مي گيرند. مگر در حالتي كه بعلت شرايط خاص ، صفحات زير ستون به پي خروج از مركزيت داشته باشند) در محل خود قرار مي گيرند.

براي اينكه در هنگام بتن ريزي بولت ها از موقعيت خود جابجا نشوند ، لازم است به شكل مناسب آنها را با آرماتورهاي كف پي ، متصل نمود. اين كار مي تواند با جوش يا سيم آرماتوربندي انجام شود. در مواردي بعضي از معماران براي فيكس نمودن بولت ها از بتن استفاده مي نمايند ودر حالتي ممكن است به علت بار زياد ستونها براي كنترل برش ، ارتفاع پي از حد متعارف بالا رود (۵/۱ ـ ۱ متر) در اين حالت ارتباط آرماتورها به كف پي به بولت ها وجود نخواهد داشت. لذا در اين شرايط با استفاده از خركهايي ، بولت ها را مهار مي نمائيم.

به خاطر آنكه امتداد بولت ها با سوراخ هاي بيس پليت مطابقت داشته باشند ، حتماً بايستي در جايگذاري بولت از شابلون با صفحه زير ستون استفاده نمود بعد از نصب صفحات زير ستون با روش توضيح داده شده ، كار بتن ريزي پي آغاز مي شود.

 

تعيين اسلامپ :

قالب را مرطوب كرده و آن را روي يك سطح تخت ، مرطوب و نفوذ ناپذير قرار دهيد. با ايستادن روي جاي پا ، قالب را هنگام پر كردن محكم سرجايش نگهداريد . نمونه اي از بتن تازه در قالبي به شكل مخروط ناقص ريخته مي شود ودر سه لايه كه هر كدام ۳/۱ حجم قالب مي باشند پر مي شود و توسط يك ميله متراكم مي گردد . هر لايه با ۲۵ ضربه ميله مخصوص كوبيده و ضربه هايي كه زده مي شود بايستي يكنواخت باشند . براي لايه زيرين لازم است ميله را كمي كج كرده و تقريباً نصف ضربه ها را در نزديكي محيط بزنيد و سپس بقيه ضربه ها به صورت قائم و در مسيري مارپيچ به سمت مركز ، ادامه داده شوند . ضربه هاي لايه زيرين بايد طوري باشد كه ميله در تمام عمق لايه نفوذ نمايد. لايه دوم و لايه بالايي را نيز طوري بزنيد كه ميله در تمام عمق لايه نفوذ نمايد . بنابراين در هر ضربه ميله مقداري هم به لايه زيرين نفوذ مي كند . در هنگام پر كردن لايه بالايي و قبل از آغاز ضربه ها ، آنقدر بتن به داخل قالب بريزيد تا به صورت برآمده از قالب بيرون بزند . اگر ضربه زدن باعث شد كه سطح بتن از بالاي قالب پائين تر بيايد ، مقداري بتن اضافه نمائيد، سپس قالب بالا آورده (بطور قائم) مي شود و بتن نشست مي كند. فاصله بين وضعيت اوليه و وضعيت تغيير شكل يافته بتن در مركز سطح بالايي آن اندازه گرفته مي شود و به عنوان اسلامپ بتن گزارش مي شود.

قبل از بتن ريزي بايد كليه آرماتورها با نقشه كنترل شود، مخصوصاً دقت شود كه آرماتورها به همديگر با سيم آرماتوربندي بسته شده باشد و اگر جائي فراموش شده باشد مجدداً بسته شود، فاصله آرماتورها بايستي يكنواخت باشد و محل بتن ريزي عاري از خاك و مواد زائد باشد، اگر بين اتمام كار آرماتوربندي و بتن ريزي چند روز فاصله باشد حتماً مي بايد محل كار با دقت بيشتري بازديد شود. كليه قسمتهاي قالب بندي بايد با دقت بازديد شود زيرا همانطور كه مي دانيم تا چند روز كليه وزن بتن و آرماتورهاي آن را همين قالب تحمل خواهد نمود و اگر نقطه ضعفي در آن باشد كه نتواند بتن را تحمل نمايد ودر موقع بتن ريزي شكسته و فرو ريزد ضرر مالي بزرگي به كار وارد خواهد شد زيرا در روز بتن ريزي كه رفت و آمد روي قالب زياد بوده و هر كس به كاري مشغول مي باشد ، مشكل بتوان اقدام به تعمير كفراژ نمود. در تمام روز بتن ريزي حتماً بايد يك نفر كارگر با تجربه مدام قالب ها را كنترل نموده و اثرات اضافه شدن وزن را روي آنها در نظر داشته باشد ودر موقع بروز خطر فوري افراد ديگر را مطلع نمايد.

در موقع بتن ريزي بايد از رفت و آمد زياد روي آرماتورها جلوگيري نمود زيرا در اين صورت در اثر وزن كارگران در آرماتورها انحناي موضعي بوجود خواهد آمد. بهتر است از قسمت جلو ( آنطرف كه به مركز تهيه بتن نزديك تر مي باشد) شروع به بتن ريزي نمود زيرا در اين صورت رفت و آمد كارگران از روي آرماتورها به حداقل خواهد رسيد در اين صورت براي آنكه پاي كارگران در بتن تازه ريخته شده فرو نرود بايد در مسير عبور و مرور كارگران از تخته هاي زير پا استفاده شود. بايد مطمئن شويم كه بتن تمام گوشه هاي قالب را پر نموده و كرمو نمي باشد . ( ويبره زدن كه توضيح داده خواهد شد) . بايستي حمل بتن به صورتي انجام گيرد تا اجزا آن از همديگر جدا نشوند . در موقعي كه بتن بايد به راههاي دور حمل گردد بايد حتماً از ماشينهايي كه داراي منبع گردان مي باشد استفاده نمود. در مواقعي كه مشاهده 
مي كنيم اجزا بتن در اثر حمل و نقل از يكديگر جدا شده است بايد آن را اصلاح نمود و يا از مصرف آن خودداري نمائيم . تا آنچه كه ممكن است بهتر است كه بتن ريزي بدون  وقفه انجام گيرد. بطوريكه در موقع سخت شدن يكپارچه باشد ولي نظر به اينكه هميشه ممكن نيست و گاهي مجبور هستيم كه بتن ريزي را تعطيل نموده و كار را در روز بعد شروع كنيم در چنين مواقعي مي بايد محل قطع بتن حتماً با نظر مهندس كارگاه انجام شود زيرا محل قطع بتن بايد در جائي باشد كه نيروهاي وارده صفر بوده و يا حداقل باشد در مواقع قطع بتن ريزي بايد چند عدد فولاد كمكي در مقطع گذاشته شود بطوريكه نصف طول اين ميله گردها در بتن روز بعد قرار گيرد. روز بعد بايد سطح قطع شده كاملاً با آب شسته شده و از گرد و خاك و مواد اضافي پاك گردد آنگاه بايد با قدري دوغاب سيمان خالص ، محل را اندود نموده آنگاه
 بتن ريزي جديد را شروع نمود، بهتر است حتي المقدور از مصرف چسب و هر گونه مواد ديگر در بتن خودداري گردد. فرو ريختن بتن از لابلاي آرماتورها مجاز نيست زيرا ممكن است باعث جدا شدن مواد متشكله بتن گردد.

 
 • بازدید : 139 views
 • بدون نظر
این فایل در ۳۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

مرکز فرهنگی ژان ماری تیجیبائو (به فرانسوی: Jean-Marie Tjibaou Cultural Centre) در نومئا در کالدونیای جدید توسط رنزو پیانو در سال ۱۹۹۱ طراحی شد و در سال‌های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۸ ساخته شد.

پروژه ژان ماری با طبیعت مانوس است یعنی بدون حضور نور خورشید که لطافت ساختارهای چوبی را باز می تاباند و بدون صنوبر بلند و ستون مانند که معیاری برای ارتفاع پوسته‌های وسیع ساختمان محسوب می‌شود و بدون بادی که از میان این عناصر می‌وزد و انعطاف‌پذیری و استحکام چوب را یادآوری می‌کند، شناخت و درک کامل مکان و فضای خلق شده در این پروژه، غیرممکن می‌شود
مرکزفرهنگی جان ماری تیجیبائو که درمنطقه کم عرض و باریک تینو پنینسولا تقریبا در ۸ کیلومتری شمال شرقی مرکزتاریخی نومیا پایتخت نیوکالدونیا قرار دارد بنایی است برای احراز استقلالی که مردم کاناک بدنبال مناقشه‌های سیاسی با حکومت فرانسه جستجومیکردند. این بنا در واقع برای بزگداشت فرهنگ بومی کاناک که فرهنگ نهادی نیوکالدونیا است ساخته شده است. این مرکز فرهنگی در سال ۱۹۹۸ افتتاح و بوسیله معمار ایتالیایی رنزو پیانو طراحی شده. این مرکز جان ماری تیجیبائونام گرفت. نامی که متعلق به رهبر جنبش استقلال این منطقه بود و در سال ۱۹۸۹ کشته شد وایده تاسیس یک مرکز فرهنگی را که ترکیبی از میراث زبان و هنر مردم کاناک باشد در ذهن داشت.

پیانو در حقیقت شیوهٔ سنتی ساختمان سازی کاناک را با خلاقیت بسیار با معماری مدرن جهانی ترکیب نموده است. این بنا با نمای محوری انحنادار ومنظم با ۲۵۰متر (۸۲۰ فوت) بلندی در سر ستیغ شامل ۱۰ کیس یا پاویلیون بزرگ همه با ابعاد مختلف است و بر اساس کلبه‌های معروف (گرند هات) سنتی کاناک طراحی شده‌اند. این بنا با منظره‌های که باز الهام گرفته از المانهای یا نمادهای سنتی کاناک می‌باشد احاطه شده. ماری کلود تیجیبائو بیوه جان ماری تیجیبائو و رهبر فعلی سازمان توسعه فرهنگی کاناک اظهار دارد “ما اهالی کاناک این بنا را نماد روح مبارزات طولانی برای تشخیص هویتمان می دانیم. این بنا نشان قدرتمند اعاده و استرداد فرهنگ و استقلال ما از فرانسه می‌باشد
جزیرهٔ کالدونیای جدید در جنوب اقیانوس آرام قرار دارد. این جزیره از اوایل قرن ۱۹ میلادی تاکنون یکی از (املاک) کشور فرانسه می‌باشد. فرانسوی‌ها به خاطر نیکل (کالدونیای جدید ۲۵ درصد ذخایر نیکل را دارا می‌باشند.) این جزیره را تسخیر کرده‌اند که امروز سومین تامین کننده نیکل دنیا می‌باشد. مناظر کوهستانی و جنگلی این جزیره بسیار دست نخورده می‌باشد، عمده دلیل آن احترامی خاصی که مردم بومی به طبیعت قائلند و دیگری آنکه کاناک‌ها برای زندگی کلبه‌های کوچکی داشتند که با چوب و مصالح برخی ساخته و پس از فوت صاحبانشان تخریب و دوباره به چرخه طبیعت باز می‌گشت. استعمار مانع رشد و پیشرفت این جزیره در تمام زمینه شده است. از مجموعه جمعیت ۲۲۰۰۰۰ نفری تنها ۴۵ درصد کاناک می‌باشند، ۳۵درصد اروپایی مخصوصا فرانسه، ۱۵ درصد آسیایی و سایر مردم نقاط اقیانوس آرام. کاناک‌ها بین سالهای ۱۹۸۴تا۱۹۸۸ به رهبری ژان ماری تیجیبائو برای استقلال کشورشان تلاش زیادی کرده‌اند اما به نتیجه‌ای نرسیده‌اند و به عهدنامهٔ متیگنا منتهی شد. وقتی که توافقنامه ماتیگنون بین نمایندگان فرانسه و نیو کالادونیا امضا شد تیجیبائو رهبر جنبش استقلال طلب کاناک طرح افتتاح سازمان توسعه فرهنگی کاناک را با اهداف ترویج میراث زبان‌شناسی و باستان شناسی عنوان می‌کند و صنایع دستی و هنر را در سرتاسر ناحیه تشویق نموده و طراحی را تکامل و تحول داده و فعالیتهای تحقیقی را مدیریت و رسیدگی می‌نماید. تجیبائو توسط کاناکهای افراطی در سال ۱۹۸۹ ترور شدند، پس از این حادثه دولت فرانسه با رئیس جمهوری میتران مرکز فرهنگی با نام تجیبائو را برای ساخت در دستور کار خود قرار داد.[۳]

این برنامه‌ها بعد از کشته شدن تیجیبائو برای تسکین احساسات محلی به اجرا درآمد. رئیس جمهور فرانسه دستور داد که مرکز فرهنگی به همان ترتیبی که تیجیبائو پیشنهاد کرده بود در نوومیا ساخته شود. مرکز فرهنگی تیجیبائو که فرهنگ کاناک و هویت آن را می شناسا ند به طور رسمی در ماه می ۱۹۹۸ تاسیس شد اگر چه تاریخ آن به سال ۱۹۹۱ که انجام رقابت برای طراحی این بنا بود نیز می‌رسد که در این رقابت طراحی به رنزو پیانو محول و در طی سالها ی ۱۹۹۸-۱۹۹۳ ساخته شد. مدیر فرهنگی افتتاحیه امانول کاسرو و سرپرست موزه سوسان کوچران بود. پروژه به دلیل عظمت جالب توجه و بحث بر انگیز بود
جزایر کالدونیای جدید به وسعت ۱۸،۵۷۵ کیلومتر مربع وجمعیتی حدود ۲۱۶،۰۰۰ نفر درآبهای غربی اقیانوس آرام و در ۱،۵۰۰ کیلومتری کرانه‌های خاوری استرالیا جای دارد. مرکز آن نومئا است. این جزایر آتشفشانی و تقریبا کوهستانی هستند. پوینده انگلیسی درسال ۱۷۷۴آن را به علت شباهتش بامناظر کالدونیا دراسکاتلند ”کالدونیای جدید ” نامید.

اقلیم این منطقه گرم و مرطوب و پرباران است و خاک آن مناسب کشاورزی است. جزایر آن پوشش گیاهی انبوهی دارند. طرح پروژه از شکل محل وبرجستگی آن گرفته شده است. طرح درطول یک ستون فقرات امتداد می‌یابد که تیغه تاج شبه جزیره را دنبال می‌کند.

جاده سبب انسجام مجموعه می‌شود. بناها دردوطرف درسه گروه ساختمان قراردارند. بی آنکه تقارن خاصی داشته باشند. وباغهایی آنها راازهم جدا می‌کند. طول جاده ۲۳۰متر است. دریک طرف ساخت وسازهای کوتاه به نرمی به طرف تالاب پائین می‌روند. درطرف دیگر دربرابر بادهای مداوم شرقی بناهای بلندی می‌بینیم که استعاره بصری مسکن سنتی کاناک رابه نمایش می‌گذارند.[۴] محل قرارگیری پروژه را تاج جزیره انتخاب کردند. سایت انتخابی بنا در شبه جزیره تینا در قسمت جنوب شرقی پایتخت کالدونیای جدید یعنی نومئا می‌باشد که نزدیک به ۴۱ درصد جمعیت آن دست نخورده باقی مانده است.[۵]

اگر چه سازمان ای دی سی کی (سازمان گسترش فرهنگی کاناک) بنا داشت که این مرکز فرهنگی را در قلب شهر بنا کند تا ادعایی باشد در شهری که گویا تحت تاثیر فرانسه بوده اما سرزمینی که برای این منظور تخصیص داده شد بین خلیج و مرداب واقع شده. قسمت رو به مرداب این منطقه از درختچه‌ها ی حاره‌ایی و گیاه کرنا و چندل در کناره‌های آب تشکیل شده است. پیش از این انواع درختان دیگران منطقه را پو شانده بود ند. یک مسیر قدم زنی و راه رفتن در طول مرکز این منطقه از پنینسولا وجود داشت. ستیغی که جدا کنندهٔ این منطقه از دریا بوده و اکولوژی این نقطه را در قسمت خلیجی ایجاد می کرده دستخوش بادهای شدید شرقی شده است. گرما ی شدید خورشید نیمه حاره‌ای عامل دیگری می‌باشد که تاثیر بر روی طراحی این ساختمان داشته است.
 • بازدید : 129 views
 • بدون نظر
این فایل در ۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

موضوع قرارداد 
 در هر قسمت طبق نقشه ها و مشخصات فنی AII برشکاری ، خم کاری ، بستن و نصب آرماتور آجدار از نوع 
نصب صفحه ستونهای اسکلت فلزی یا اجرای صحیح مطابق نقشه ها به همراه آکس بندی و تراز مشخصی که از طرف کارفرما برای پیماپیمانکار مشخص میگردد بهمراه هواگیری و گروت ریزی .
ماده دو – اسناد و مدارک قرارداد 
۲-۱- قرارداد حاضر
۲-۲- نقشه و مشخصات فنی عمومی و خصوصی که بنا به مورد توسط کارفرما ابلاغ می گردد.
۲-۳- کلیه دستورکارهائیکه در حین اجرا توسط کارفرما یا دستگاه نظارت ابلاغ می گردد

مبلغ کل قرارداد حدودا             ریال پیش بینی میگردد که تا ۲۵ درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد که بر اساس صورت وضعیت پیشرفت کار طبق تائید دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود طبق نرخنامه ذیل :
آرماتوربندی از  قطر ۱۰ هر کیلو                                                 ریال برای بتن مسلح باسیم پیچی لازم 
آرماتوربندی از قطر ۱۲ تا ۱۸ هر کیلو                                           ریال برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم
آرماتور بندی از قطر ۲۰ به بالا هر کیلو                                         ریال برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم 
جاگذاری ، هواگیری ، ترازکردن و گروت ریزی صفحه ستون هر عدد                              ریال 
تبصره یک – به قیمت های این قرارداد هیچگونه تعدیلی تعلق نمی گیرد.
تبصره دو- هزینه جاگذاری هر گونه قطعات پیش ساخته در بتن ، گذاشتن درزهای انبساط و نصب پلاستوفوم و فاصله انداز و واتراستاپ و غیرهدر قیمتهای فوق منظور شده است.

ماده چهار –نحوه پرداخت 
پس از اتمام کار پیمانکار موظف است نسبت به تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده  اقدام و پس از تایید نماینده کارفرما با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس از کسر ۱۰ درصد حسن انجام کار و ۵ درصد مالیات اقدام خواهد شد.. 
تبصره یک- ۵ درصد حسن انجام کار پس از تحویل موقت و ۵ درصد پس از تحویل قطعی با درخواست کتبی پیمانکار و تائید کارفرما به پیمانکار پرداخت میگردد.
تبصره دو – ۱۰ درصد کل قرارداد بعنوان پیش پرداخت از سوی کارفرما به پیمانکار پرداخت میگردد .
     
ماده پنج – مدت قرارداد 
      میباشد .                            مدت قرارداد جمعا                روز / ماه شمسی از تاریخ                لغایت                    
ماده شش – تعهدات پیمانکار
۶-۱- پیمانکار از محل کاتر بازدید و از کم و کیف آ؛ن کاملا مطلع می باشد و کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رویت نموده است و کلیه کارها را طبق نقشه و دستورکارها زیر نظر دستگاه نظارت بدون عیب و نقص انجام دهد .   
۶-۲-پیمانکار میبایستی در تمام مراحل کار در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد نیاز که مورد تائید کارفرما نیز باشد حضور داشته باشد. 
۶-۳- پیمانکار جهت اجرای حسن انجام تعهدات خود مبلغ              ریال به صورت چک تضمین شده بانکی در قبال اخذ رسید تحویل کارفرما می نماید . چک مذکور پس از اتمام کار با تقاضای پیمانکار مسترد می گردد.
۶-۴- چنانچه پیمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید ، سپرده پیمانکار به نفع کارفرما ضبط و قرارداد فیمابین بدون نیاز به هیچگونه تشریفات لغو شده تلقی می گردد.
۶-۵- چنانچه پیمانکار پس از شروع کار بهرعلت کار را متوقف نماید کارفرما می تواند بدون نیاز به تامین دلیل از دستگاههای قضایی و مراجع ذیصلاح نسبت به تنظیم صورتجلسه کارکرد که به تائید دستگاه نظارت رسیده اقدام اقدام و یک نسخه از آن را تحویل پیمانکار نماید. 
۶-۶- پیمانکار متعهد به رعایت دقیق برنامه زمان بندی اجراء عملیات می باشد و در صورت هرگونه تاخیر که ناشی از کار پیمانکار باشد کلیه کلیه خسارات وارده متوجه وی خواهد بود.
۶-۷- پیمانکار حق واگذاری کار به غیر را ندارد و در صورت اثبات چنین سندی ، کارفرما حق هر گونه اقدام را به هر شکل و به صورت تام الاختیار خواهد داشت .
۶-۸- پیمانکار در حفظ و حراست اموال شرکت ، ابزار ، ماشین آلات ، مصالح و قطعات مسئول است و کارفرما در هر مقطعی می تواند آمارگیری و بررسی از ابزار و وسائل …. نموده و در صورت وجود کمی و کاستی پیمانکار مسئول پاسخگویی و جبران است.
۶-۹- پیمانکار مسئولیت کامل ناشی از منع قانونی کار کردن افراد مشمول نظام وظیفه و اتباع بیگانه خارجی ( افغانی ) بدون مجوز یا افرادی که را که به نحوی از حق کارکردن محروم هستند را دارد و کارفرما فرض را بر این قرار داده که افراد پیمانکار هیچ نوع منع قانونی برای کارکردن ندارند.
۶-۱۰- پیمانکار ملزم میگردد هرگاه عدم صلاحیت اخلاقی و یا فنی یک یا چند تن از پرسنل وی بنا به تشخیص مسئولین کارگاه محرز گردد ، حداکثر ظرف ۴۸ ساعت از اعلام مسئولین کارکنان مذکور را تسویه حساب و تعویض و به جای آنها افراد مورد تائید را بکار گمارد . 
۶-۱۱-در صورت وقوع حادثه برای پرسنل پیمانکار ، پیمانکار مسئولیت تهیه ، تکمیل و امضاء فرم گزارشات حادثه وزارت کار و همچنین کلیه جنبه های مالی و حقوقی آن را بعهده خواهد داشت . 
۶-۱۲- پیمانکار مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را بعهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائل استحفاظی نماید تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند . ضمنا رعایت مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان نیز اجباری می باشد.
۶-۱۳- پیمانکار تعهد می نماید که در پایان هر روز لیست کارگران خود را با مشخص نمودن وظیفه مربوطه به دفتر کارگاه تحویل نماید .
۶-۱۴- تهیه کلیه ابزار آلات و لوازم آرماتوربندی ( میز کار و آچار گوساله ، دستکش ، لباس ، کفش ، کلاه ایمنی … ) به عهده پیمانکار می باشد .
۶-۱۵- پیمانکار موظف است جهت برش میلگردها از دستگاه هوا برش استفاده ننماید و حتی المقدور از قیچی استفاده نماید.
۶-۱۶- کلیه اسلیوگذاریها مطابق نقشه اعلام شده در تعهدات اجرای پیمانکار می باشد .
۶-۱۷ –پیمانکار موظف است ، کلیه نکات فنی اعم از طول خم ها ، طول همپوشانی را رعایت نماید.
۶-۱۸-پیمانکار موظف است کلیه میلگردها را با رعایت مقررات تعیین شده در آئین نامه بتن ایران بصورت سرد خم نماید .
۶-۱۹- خم کردن میلگردها باید حتی المقدور بطور مکانیکی به وسیله ماشین مجهز به فلکه خم کن و با یک عبور در سرعت ثابت انجام پذیرد طوری که قسمت خم شده دارای شعاع انحنای ثابتی باشد.
۶-۲۰- پیمانکار مجاز نیست به منظور شکل دادن مجدد به میلگردها ، خم ها را باز و بسته نماید .
۶-۲۱- پیمانکار باید قبل از جاگذاری میلگردها ، اطمینان حاصل نماید که رویه آنها ، از هر نوع عامل و اثر زیانبار ، از قبیل گل ، روغن ، قیر ، دوغاب سیمان خشک شده ، رنگ ، کندگیر کننده زنگ پوسته شده و برف و یخ عاری است .
۶-۲۲- آرماتورها باید قبل از بتن ریزی مطابق نقشه های اجرایی در جای خود قرار گیرند و طوری بسته و نگهداشته شوند که از جابجایی آنها خارج از محدوده روا داریهای مجاز ( فصل هشتم آئین نامه بتن ایران ) جلوگیری شود .
۶-۲۳-برای بهم بستن آرماتورها بوسیله عناصر سازه ای باید از مفتولها یا اتصال دهنده ها و گیره های فولادی استفاده کرد و انتهای برجسته سیم ها و کیره ها در قشر بتن محافظ ( پوشش ) واقع نشود.
۶-۲۴- جنس ، ابعاد ، تعداد و فاصله لقمه ها و خرکها و سایر قطعات مورد استفاده برای تثبیت موقعیت میلگردها در جای صحیح باید طوری باشند که علاوه بر شرط بند ۲۲ مانعی در برابر ریختن بتن و نقطه ضعفی در مقاومت و پایایی آن ایجاد نشود.
۶-۲۵-موقعیت آرماتورها باید هم قبل از بتن ریزی و هم در ضمن بتن ریزی کنترل شود ، تا پوششهای اسمی در محدوده رواداریهای مقرر شده ، به ویژه در طره ها به دقت تامین شود .

ماده هفت – تعهدات کارفرما 
۷-۱- کارفرما متعهد است زمین مورد نیاز برای ایجاد کارگاه و اجراء عملیات موضوع پیمان را همراه با کلیه نقشه های اجرایی در اختیار پیمانکار قرار دهد .
۷-۲ – تامین مصالح مصرفی به درخواست پیمانکار و تامین ماشین آلات حمل از انبار کارگاه تا محل اجرا بعهده کارفرما می باشد ( بارگیری ، حمل ، تخلیه مصالح از انبار تا محل اجرا به عهده پیمانکار می باشد ).
۷-۳- تامین محل اسکان پرسنل پیمانکار در کارگاه در حد مقدورات .
۷-۴- تامین آب و برق مورد نیاز کار.
۷-۵- اخذ و ارائه مجوزهای لازم جهت انجام کار.
۷-۶- پرداخت مبلغ انجام کار که پس از اتمام عملیات و تائید قابل پرداخت می باشد.
۷-۷- چنانچه تاخیری بواسطه کار کارفرما باشد پیمانکار جریمه ای نخواهد پرداخت و تشخیص این موضوع بعهده کارفرما می باشد.

ماده هشت- موارد فسخ قرارداد 
۸-۱- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار 
۸-۲-عدم اجرای تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده
۸-۳- تاخیر در شروع بکار بیش از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ قرارداد 
۸-۴- تاخیر در اجرای کار بطوریکه دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و یا سوء نیت  پیمانکار بنماید .
۸-۵- غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما
۸-۶- عدم پیشرفت کار متناسب با مقدار کاری که بایستی مطابق برنامه زمانبندی انجام شود .
تبصره – در کلیه موارد مذکور تشخیص و نظر کارفرما ملاک عمل بوده و قاطعیت دارد .

ماده نه – دوره تضمین قرارداد 
مدت دوره تضمین قرارداد پس از اتمام کار که به تائید کارفرما و دستگاه نظارت رسیده ، دو برابر مدت زمان قرارداد می باشد در صورت بلانقص بودن کار انجام شده , مبلغ ده درصد حسن انجام کار و سپرده حسن انجام تعهدات با تقاضای پیمانکار به ایشان مسترد می گردد
 • بازدید : 105 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

سنگ جسمی است طبیعی که از اجتماع یک یا چند کانی تشکیل شده است . سنگ یکی از مصالح اصلی در ساخت و ساز می باشد که در اکثر کارهایی که در مهندسی عمران ، راه ، راه آهن و بندر انجام می شود مورد استفاده قرار میگیرد . مهمترین موارد استفاده سنگ را می توان به شرح زیر گروه بندی کرد : 
الف) سنگهایی که به شکل بلوک در ساختمان سازی ، سدها ، باراندازها ، دیوارهای جان پناه و از این قبیل استفاده می شوند . 
ب) سنگهایی که برای مصارف تزئینی و نمای ساختمان استفاده می شوند . 
ج) سنگهایی که برای سنگفرش ، کف و سقف ساختمانها استفاده می شوند . 
عوامل مؤثر برای انتخاب سنگ ساختمانی وتزئینی 
در ابتدای طرح باید کاربرد موردنظر مشخص باشد و سایر عوامل با توجه به آن تعیین شوند . به طور کلی عوامل مهم در انتخاب سنگ ساختمانی مناسب عبارتند از: قیمت ، رنگ ، دوام و مشخصات فنی . 
▪ رنگ : 
این عامل بیشتر از دید معماران مهم است ، اگرچه مهندسان نیز حتما روی رنگ سنگ نظر دارند . معمولا رنگهای روشن نسبت به رنگهای تیره ترجیح داده می شوند . این موضوع خصوصا در سنگهای آهکی مهمتر است زیرا اکثر رنگهای تیره سنگهای آهکی در نمای بیرون ساختمان بر اثر نور خورشید و آلودگی هوا دوام ندارد . رنگ سنگ از ویژگیهایی است که از نظر اقتصادی نیز بسیار مهم است . سنگهایی با رنگ سبز ، لاجوردی و قرمز که کمیاب هستند دارای ارزش بیشتری می باشند . گاهی فاصله دید در تشخیص رنگ سنگ اهمیت دارد . یک گرانیت با دانه بندی متوسط که دارای فلدسپاتهای صورتی است ، در فاصله دور با این ویژگی دیده نخواهد شد . همچنین یک قطعه چند رنگ از آن ، در فاصله دور به صورت تک رنگ در خواهد آمد . بنابراین باید تک رنگ یا چند رنگ بودن سنگ را در فاصله ای حدود ۲۰ تا ۵۰ سانتی متر از چشم موردنظر قرار داد . 
رنگ سنگهای آذرین و دگرگونی سیلیکاتی در ارتباط با رنگ فلدسپاتهای تشکیل دهنده است که برحسب نوع آن می تواند رنگهای صورتی ، کرم ، قرمز ، سبز و سفید را به خود بگیرد . 
در سنگهای رسوبی ، کانیهای اصلی معمولا بیرنگ هستند ( مانند کوارتز و کلسیت ) اما وجود مقدار اندکی از ناخالصی ها باعث رنگی شدن این سنگها می شود که از مهمترین آنها کربن و اکسیدهای آهن است . رنگهای سیاه و آبی بر اثر وجود کربن آلی و رنگهای سبز و قرمز و زرد می تواند بر اثر وجود اکسیدها و هیدروکسیدهای آهن به شرح زیر به وجود آید : ثبات رنگ سنگها یکی از ویژگیهای مهم و کاربردی آنهاست . رنگ بعضی از سنگها تغییر می کند و آنهایی که از مواد آلی ( خاکستری و سیاه ) تشکیل یافته اند ، تغییرات بیشتری خواهند داشت . رنگ سیاه یک گابرو با وجود کانیهای پیروکسن با دوام است ، اما رنگ سیاه سنگ آهک که دارای مواد هیدروکربور می باشد با دوام نیست . رنگ صورتی یک گرانیت حاصل از فلدسپاتها با دوام است ، اما رنگ سبز ماسه سنگ اگر بر اثر وجود ترکیبات آهن باشد بادوام نخواهد بود. ثبات رنگ سنگ بستگی به مکانی که سنگ در آن به کار می رود دارد . سنگ آهک سیاه اگر در داخل ساختمان به کار رود ، رنگ آن برای مدت زیادی تغییر نمی کند اما اگر در بیرون در معرض شرایط جوی خاص مخصوصا با رطوبت زیاد قرار بگیرد . تغییر رنگ آن بسیار سریع رخ می دهد . رنگ بعضی از سنگها وقتی که در معرض شرایط جوی قرار گیرند تغییر می کند وو یا حتی از بین می روود . سنگ آهکهای خاکستری به مرور زمان سفید می شوند ، آهکهای سیاه به خاکستری یا خاکستری زرد کم رنگ میل می کند . در ماسه سنگها و رس ها رنگ لاجوردی و سبز که بر اثر سولفور آهن به وجود می آید ، به وسیله اکسیداسیون ابتدا به زرد مایل به سبز و سپس به زرد یا قرمز تبدیل می شود . 
یکی از علل دیگر در تغییرات رنگ که کمتر مورد توجه قرار می گیرد وجود کانیهای ناپایدار است که به سهولت به کانیهای دیگر تبدیل می شوند ..تغییرات رنگ در سنگهای سفید نیز رخ می دهد . معمولا این سنگها کدر می شوند و بر اثر فعل و انفعالات شیمیایی در مجاورت رطوبت لکه هایی در سطح آنها به وجود می آید . فرسودگی این نوع سنگ ها بیشتر در شهرهای صنعتی و اقلیم های گرم و مرطوب پدید می آید ، در صورتی که در هوای خشک و تمیز دوام این نوع سنگها بیشتر خواهد بود ، کدر شدن سنگ در سطح آن یکنواخت نیست و در محل درزه ها و حفره ها بیشتر است . از علل دیگر تغییر رنگ در سنگها شورده زدگی است که به صورت لکه های سفید رنگ سطح آن را می پوشاند . این لکه ها معمولا از ذرات کربنات کلسیم یا سولفات کلسیم تشکیل شده ، و گاهی با کلرورها و نیتراتها نیز همراهند . شوره زدگی پیش از آنکه به نوع سنگ مورد استفاده مربوط باشد ، به بی توجهی در نصب آن برمی گردد . نمکها در صورتی که تبخیر سطحی پیش آید روی سطح تشکیل بلور می دهند و چنانچه تبخیر در سطح زیرین پیش آید نمک در درون سنگ انباشته می شود . 
تغییر رنگ سنگ به اهداف طرح و زیبایی آن آسیب می زند ، بنابراین باید در انتخاب سنگ به این نکات توجه کرد : 
الف) به هنگام انتخاب سنگ موردنظر ، به کارکرد آن در ساختمانهای موجود با شرایط اقلیمی مشابه دقت شود . معدنکاران و شرکتهای سنگبری که با سنگ موردنظر سر و کار دارند می توانند مشاوران خوبی در این زمینه باشند. 
ب) اغلب سنگهای آهکی سیاه در بیرون ساختمان در معرض شرایط جوی و نور آفتاب تغییر رنگ می دهند . 
ج) کانیهای ناپایدار حتی به میزان کم باعث تغییر رنگ می شوند . پیش از انتخاب سنگ ، این موضوع را می توان به وسیله مطالعه پتروگرافی بررسی کرد . 
د) صیغلی بودن سنگ به دوام رنگ آن کمک خواهد کرد . 
▪ دوام : 
دوام یک سنگ ساختمانی پایداری آن در مقابل تهاجام شیمیایی و عوامل هوازدگی است. متاسفانه دوام سنگ که باید مهمترین عامل در انتخاب سنگ باشد ، اغلب مورد توجه قرار نمی گیرد . بسیاری از ساختانی گران قیمت وجود دارد که در انتخاب سنگ آنها به این موضوع توحه نشده و از این ناحیه متضرر شده اند . از عوامل طبیعی که روی این موضوع اثر می گذارند ، ساخت ، بافت و ترکیب کانی شناسی را می توان نام برد . موقعیت نصب سنگ در ساختمان و کاربرد آن نیز عامل دیگری است که روی دوام سنگ موثر است . علاوه بر این ، شرایط آب و هوایی نیز بسیار مهم است . در آب و هوای گرم و مرطوب ، هوازدگی شیمیایی و در آب و هوای سرد و خشک ، هوازدگی فیزیکی مؤثرتر است . 
▪ ساخت : 
هر ضعفی در ساختار سنگ اثر تهاجم عوامل هوازدگی را سرعت می بخشد . بنابراین سطوح درزه ها ، سطوح لایه بندی ، سطوح گسل یا هر نوع شکاف ناشی از گسل یا چین خوردگی ( شامل ترکهای برشی ) همگی شرایط مناسب را برای تأثیر عوامل هوازدگی و یخبندان به وجود می آورند . 
 • بازدید : 147 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۹۵    کد محصول : ۱۲۶۲۱    حجم فایل : ۵۲ کیلوبایت   

دانشجويان رشته عمران در دوره كارداني كه دوسال به طول مي انجامد با درسهاي تئوري آشنا ميشوند وتا حدودي با مسائل مختلف ساختمان سازي آشنا ميشوند

ولي باز نياز به كسب تجربه دارند وكسب اين تجربه ميسرنيست مگر انكه دانشجويان درسر كارمطالبي راكه در كتابها خوانده اند لمس كرده

  وبا چشم خود طريقه انجام كارها راببينند وبه همين دليل چهار واحد رابه  همين امر اختصاص داده اند كه اين واحدها جزو مهمترين واحدهاي اين دوره مي باشد.

در اینجا بر آن شده ایم تا گزارشی کامل و بی نقص در خصوص کارآموزی احداث ساختمان مسکونی قبلا شماره یک آن را آماده کرده بودیم را گرداوری کرده و با قیمتی مناسب در اختیار علاقه مندان و دانشجویان این رشته قرار دهیم.

امیدواریم از این مجموعه رضایت داشته باشید.

 • بازدید : 140 views
 • بدون نظر

قیمت : ۴۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۹    کد محصول : ۱۲۶۱۱    حجم فایل : ۲۱ کیلوبایت   

پروژه گزارش کارآموزی اجرای یک رویه ساختمانی

گزارش حاصل ماحصل حضوریک فرد در محل اجراي يك پروژه ساختماني و مشاهدات عيني و تجربياتي است كه در طول مدت اجراي پروژه به صورت شخصي كسب نموده است.

اكثر مطالب اين گزارش از طريق دريافت هاي شخصي جمع آوري شده و موضوعاتي كه به صورت مجهول از ديدفرد مي گذشت از طريق پرس و جو و تحقيق از عوامل اجرايي اعم از مهندس، معمار، بنا و كارگر مرتفع گرديده است.

در اين گزارش سعي شده است حتي المقدور از اشاره به جزئيات ريز مختص اين پروژه صرف نظر شود و صرفاً مطالبي عنوان گردد كه به صورت كلي براي تمامي پروژه هاي ساختماني از اين قبيل عموميت دارد لذا تا جايي كه امكان داشت از ذكر

جزئياتي از قبيل شماره تير آهن هاي مصرفي، نوع ورق و آرماتورها و . . . پرهيز شده است.

امیدواریم مورد رضایت شما عزیزان واقع گردد.


عتیقه زیرخاکی گنج