گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 139 views
  • بدون نظر
چدنها آلياژهايي از آهن – كربن – سليسيوم است كه همواره محتوي عناصري در حد جزئي بوده و به صورت حالت ريختگي يا پس از عمليات حرارتي كاربرد دارد و % ۰٫۱ و عناصر آلياژي مجموعه متنوعي از قيمت پائين تمام شده توام با قابليت ريختگري ، استحكام ، قابليت ماشينكاري، سختي ، مقاومت در برابر سايش ، مقاومت در مقابل خوردگي ، انتقال حرارت و جذب ارتعاش در اين آلياژ آنرا از ساير آلياژهاي ريختگي متمايز ساخته است . ساختار ميكروسكوپي و خواص چدن همچنين متفاوت از فولاد است ، در حين انجماد كربن اضافي طي واكنش يوتكتيك به صورت فاز پايدار ترموديناميك گرافيت ( چدن خاكستري) و يا فاز ناپايدار سمنانيت ( چدن خالدار يا چدن سفيد ) رسوب مي كند. تشكيل فاز پايدار يا ناپايدار به طبيعت و عمليات انجام شده روي مايع ، به ويژه توانايي گرافيت زايي ، عمل جوانه زني و سرعت خنك شدن بستگي دارد . سيليسيم پتانسيل گرافيت زايي را به شدت افزايش ميدهد و در چدنهاي خاكستري همواره در غلظت بالايي موجود است . همانطور كه مشاهده مي شود برخي از خواص انواع چدن با خود كربن در جدول صفحه بعد مقايسه شده است .
فهرست مطالب

فصل اول: چدنها 
مقدمه :
۱ گرافيت زايي 
-2 انواع چدنها 
-1 چدن عمومي 
-2 چدنهاي خاكستري ورقه اي
-۳ چدنهاي چكش خوار 
-4 چدنهاي گرافيت كروي : . ……………………………………………………………………………………… ۶ -۲ -۱
-۵ چدنهاي گرافيت فشرده كرمي شكل : . ……………………………………………………………….. ۶ -۲ -۱
-۶ چدن هاي سفيد و آلياژي مخصوص براي مقاصد ويژه ……………………………………………… ۷ -۲ -۱
-۷ آلياژهاي مقاوم به خوردگي: . ………………………………………………………………………………… ۷ -۲ -۱
۸ آلياژهاي مقاوم به حرارت : ……………………………………………………………………………………. ۸ -۲ -۱
-۹ چدن هاي ضد سايش : ………………………………………………………………………………………. ۸ -۲ -۱
-۳ نمونه هايي از كاربرد چدن ها در صنعت : ……………………………………………………………….. ۸ -۱
فصل دوم: متالورژي پودر . ………………………………………………………………………………………….. ۹
۱ مقدمه : . ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۱ -۲
۲ توليد پودر . ……………………………….…………………………………………………………………….. ۱۲ -۲ -۲
-۲ احيا در حالت جامد………………………………………………………………………………………………. ۱۲ -۲ -۲
-۳ الكتروليز……………………………………………………………………………………………………….. ۱۲ -۲ -۲
-۴ تجزيه گرمايي: …………………………………………………………………………………………………. ۱۲ -۲ -۲
-۵ اتميزه كردن : ………………………………………………………………………………………………….. ۱۲ -۲ -۲
-۳ خواص و آميختني پودر . ………………………………………………………………………………………… ۱۳ -۲
۴ فشردن : ………………………………………………………………………………………………………… ۱۵ -۲
۵ پرس ها: …………………………………………………………………………………………………………. ۱۷ -۲
۶ قالب ها: …………………………………………………………………………………………………………. ۱۷ -۲
۷ فشردن ايزوستاتيكي سرد : …………………………………………………………………………… ۱۸ -۲

۹ سينتر : …………………………………………………………………………………………………………… ۱۹ -۲
فصل سوم: توليد قطعات چدني به روش متالورژي پودر…………………………………………………. ۲۱
۱ مقدمه: ………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱ -۳
۲ توليد پودر از برادة چدن: . ……………………………………………………………………………………………… ۲۱ -۳
۳ انجام عمليات مختلف برروي پودر چدن به منظور آماده سازي براي فرآيند توليد: ………………… ۲۲ -۳
۴ عمليات فشردن و سينتر كردن : . ……………………………………………………………………………………… ۲۳ -۳
۵ روشها و نتايج حاصله از تحقيقات چند محقق در اين زمينه : …………………………………………….. ۲۳ -۳
نتايج 

عتیقه زیرخاکی گنج