گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 120 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

موضوع قرارداد 
مشارکت در جهت احداث بنا
ماده ۳ : آورده هاي دو طرف
     1-3- آورده طرف اول عبارتست از ………………….. قطعـه زمين به مساحت ششدانگ ………………………… متــر مربــع دارای پلاک ثبتــی شماره ………………………. فرعی از ………………………. اصلی ، قطعـــه ……………….. واقع در بخش ………………………. حوزه            ثبتی ………………………. که سند مالکیت به شماره سریال …………………………… در صفحه …………………. دفتر ………………….                    بنام ……………………………………………………………. صادر و طبق سند رهنی شماره ………………………. دفتر اسناد رسمی ………………………. مورد  رهن بانک ………………………. در تاريخ عقد قرارداد به مبلغ بعدد ( …………………………………………. ريال ) و به                                         حروف ( ………………………………………………………………………………………………….. ريال ) توسط کارشناس رسمي / خبره محلي مورد توافق و تراضي طرفين تقويم شده و گزارش ممضي شده آن پيوست و جزء لاينفک اين قرارداد است .
این نمونه برای کسانی که می خواهند در ساخت وساز مشارکت کنند مناسب است وبا تهیه این فرم می توانند این کار را  انجام دهند
آورده طرف دوم عبارتست از آورده نقدي به ميزان مجموع هزينه هاي بشرح ذيل که طرف دوم پرداخت آن را در طول مدت قرارداد ، تضمين نموده و اين امر مورد پذيرش طرف اول قرار گرفت .
الف ) کليه هزينه هاي مربوط به شهرداري بابت صدور پروانه و پايان کار احداث ساختمان و ساير عوارض متعلقه و همچنين حق بيمه تامين اجتماعي و غيره به مبلغ ……………………………………… ريال .
ب ) کليه هزينه هاي مربوط به احداث موضوع قرارداد تحت هر عنوان که باشد ، اعم از هزينه هاي مهندسي ، معماري ، بنايي ، کارگري و همچنين هزينه هاي ترسيم نقشه ، تامين مصالح ، اجرا و نظارت تا پايان مهلت قرارداد به مبلغ ……………………………………… ريال .
پ ) کليه هزينه هاي مربوط به خريد و نصب انشعابات آب ، فاضلاب ، برق ، گاز ، تلفن به مبلغ ……………………………………… ريال .
ت ) هزينه تخريب کليه مستحدثات موجود براي اجراي طرح ( چنانچه آورده طرف اول زمين مشتمل بر ساختمان باشد ) به       مبلغ ……………………………………… ريال .
ماده ۴ : نسبت سهم الشرکه طرفين 
     طبق توافق فيمابين قبلي ، سهم الشرکه هر يک از دو طرف اعم از عرصه و اعيان و همچنين حقوق مربوط به فضا ها ( اعم از تجاري ، انباري ، پارکينگ و مسکوني ) بر اساس آورده ها و تعهدات آنها به شرح ذيل تعيين مي گردد .
الف ) سهم الشرکه طرف اول …………………………………….. درصد .
ب ) سهم الشرکه طرف دوم ( مجري طرح ) …………………………………… درصد . نحوه افراز سهم الشرکه طرفين در بند ۲ فراز الف ماده ۶ مشخص گرديده است .
ماده ۵ : مدت قرارداد 
     مدت زمان شروع مشارکت و اجراي طرح از تاريخ با حروف
 …………………………………………………………………………………… لغايت تاريخ با حروف
 ………………………………………………………………………………….. مي باشد .
ماده ۶ : شرايط قرارداد و تعهدات طرفين و ضمانت عدم اجراي آنها   
     الف ) شرايط قرارداد 
۱ ) صورت جامعي از مصالح , لوازم و منصوبات با ذکر تمام جزئيات ( اندازه ، نوع ، ويژگيهاي ساخت و غيره ) که توسط طرف دوم در احداث موضوع قرارداد بکار خواهد رفت و در تاريخ      /    /    13 به امضاي طرفين رسيده ، به پيوست اين قرارداد مي باشد که جزء لاينفک آن خواهد بود .
  تبصره : تغيير مشخصات و مصالح ساختماني با تراضي طرفين و انعکاس و اصلاح صورت جامع بلامانع مي باشد .
۲ ) افراز سهم الشرکه طرفين به نسبت سهم آنان با در نظر گرفتن مرغوبيت و ارزش فضاهاي احداث شده خواهد بود و افراز ، ابتدا از طريق توافق و در صورت عدم دستيابي به توافق ، با انتخاب داور مرضي الطرفين صورت خواهد گرفت و رأي داور قطعي است ، مگر در صورت تقلب و تدليس که در اينصورت متضرر مي تواند در مراجع قضايي صالحه اقامه دعوي نمايد . 
۳ ) کليه هزينه هاي لازم جهت تنظيم سند رسمي ، ماليات نقل و انتقال به تناسب سهم الشرکه هر يک از طرفين خواهد بود ، مگر اينکه طور ديگري توافق شده باشد و در صورت اخير ، سهم هر يک بايد مشخص و تصريح شود . …………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 4 ) مدت زمان تنظيم سند و انتقال رسمي پس از صدور پايان کار ساختماني و اخذ گواهيهاي قانوني مربوطه از مراجع ذيصلاح ، ظرف حداکثر ………………. روز مي باشد و شروع آن از تاريخ اخذ آخرين گواهي است . 
۵ ) عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظيم سند توسط هريک از طرفين در حکم عدم حضور است و سردفتر در موارد مذکور و بنا به تقاضاي طرف حاضر وفق مقررات موضوعه مجاز به صدور گواهي عدم حضور با ذکر مورد مي باشد .
۶ ) فروش يا پيش فروش سهم الشرکه از سوي شريک با توافق طرف مقابل و قبل از افراز سهم الشرکه امکانپذير خواهد بود . 
۷ ) در صورتيکه در اثر حوادث قهري ( اعم از سيل ، زلزله ، طوفان و . . . ) ادامه کار براي شريک غير ممکن گردد و يا در روند اجراي طرح اختلال قانوني ايجاد شود ، تأخيرات به وجود آمده ناشي از اين حوادث ، مجاز شمرده مي شود و هيچ يک از دو طرف در مقابل خسارتهايي که از اين جهت به طرف ديگر وارد مي شود مسئوليتي نخواهد داشت .
۸ ) در صورت بروز اختلاف بين طرفين باستثناء موضوع بند ۲ فراز الف در خصوص مشخصات و مفاد و شرايط قرارداد ، مشاور املاک به عنوان داور مرضي الطرفين اعلام نظر خواهد کرد .
۹ ) کليه خيارات قانوني با توافق طرفين در اين قرارداد ساقط گرديد ، حتي خيار غبن فاحش ، مگر در صورت ثبوت تقلب و تدليس موضوع بند ۲ فراز الف در دادگاه صلاحيتدار .
     ب ) تعهدات طرفين 
۱ ) تعهدات طرف اول : 
۱-۱- پس از اتمام بنا به شرح قرارداد حاضر , طرف اول قرارداد مکلف است نسبت به تنظيم سند رسمي انتقال …………… دانگ مشاعي ملک اعم از عرصه و اعيان به نسبت سهم الشرکه طرف دوم به نامبرده اقدام کند .
۲-۱- طرف اول متعهد است که ضمن در اختيار قراردادن ملک ، اسناد لازم مربوطه از قبيل سند مالکيت , وکالتنامه کاري را جهت اجراي طرح ، تنظيم و به طرف دوم قرارداد تسليم نمايد . بطوريکه مانعي براي شروع طرح پيش نيايد .
۳-۱- طرف اول در صورت تأخير در ايفاي تعهد مبني بر تنظيم سند انتقال ، مکلف است به ازاي هر روز تأخير در ايفاي تعهد انتقال، مبلغ ………………………………………. ريال بعنوان وجه التزام عدم ايفاي تعهد به طرف دوم بپردازد و پرداخت وجه التزام فوق مسقط حق طرف دوم نبوده و رافع مسئوليت انتقال از طرف اول نيز نخواهد بود .
۲ ) تعهدات طرف دوم : 
۱-۲- در صورتيکه اجراي طرح مورد توافق در موعد مقرر به شرح ماده ۵ تکميل نشود طرف دوم مي بايست به ازاي هر روز تأخير در ايفاي تعهد روزانه به مبلغ ………………………………………………… ريال بعنوان خسارت و ضرر و زيان ديرکرد و تکميل بنا به طرف مقابل بپردازد .
۲-۲- طرف دوم قرارداد مکلف به بيمه  نمودن کارگران و کارکنان در قبال حوادث کارگاهي خواهد بود .
۳-۲- طرف دوم در مقابل حوادث احتمالي ناشي از کار ، بيمه هاي تامين اجتماعي و خسارت و آسيب به املاک مجاور مسئول بوده و در صورت تخلف متعهد به جبران آن خواهد بود ، و هيچگونه مسئوليتي از جهت بروز حوادث و ورود ضرر و زيان اعم از جاني و مالي متوجه طرف اول قرارداد نخواهد بود .
ماده ۷ 
     حق الزحمه مشاور املاك طبق تعرفه كميسيون نظارت شهرستان …………………………………………….. به طور جداگانه به عهده طرفین است که همزمان با امضاء این قرارداد مبلغ …………………………………… ریال پرداخت شده و رسید دریافت نمایند . فسخ یا اقاله قرارداد تأثیری در میزان حق الزحمه نخواهد داشت . 
ماده ۸
     اين قرارداد بر اساس مقررات و قوانين جاري در تاريخ با حروف …………………………………………………………………………… در دفتر مشاور املاک 
…………………………………….  به نشاني 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. در سه نسخه بين طرفين تنظيم ، امضاء و مبادله گرديد و مشاور املاک مکلف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص  مشاور ، نسخه اول و دوم را به طرف اول و دوم تسليم و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بايگاني نمايد و هر سه نسخه داراي اعتبار يکسان مي باشند که با تنظيم سند رسمي از درجه اعتبار ساقط خواهد شد .
  • بازدید : 107 views
  • بدون نظر
این فایل در ۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

موضوع قرارداد : عبارتست از احداث آپارتمان به سرمايه و مباشرت عامل در ششدانگ پلاك ثبتي ياد شده در بالا كه متعلق به مالك است  به شرح آنچه در ساير قسمتهاي اين قرارداد و ليست مشخصات فني و مصالح مصرفي و نقشه مصوب شهرداري كه تماماً جزء پيوست لاينفك اين قرارداد محسوب ميشوند. سرمايه قرارداد و سهم طرفين : برآورد ارزش ريالي ششدانگ عرصه و اعيان پلاك ثبتي و مصالح موجود در آن تماماً در مالكيت و تصرف شرعي و قانوني مالك  ( با در نظر گرفتن شرايط و وضعيت حاضر ) در زمان انعقاد قرارداد ميباشد و به رويت عامل رسيده و از كم و كيف آن اطلاع حاصل كرده، عبارتست از مبلغ…              ريال ، معادل… تومان كه مورد قبول و موافقت مالك و عامل است و عامل مكلف است با صرف هزينه اي برابر              …………………….. ريال ، معادل ………………………. تومان آپارتمانهايي با شرايط مذكور در اين قرارداد و مشخصات فني و مصالح پيوست قرارداد در پلاك ثبتي فوق احداث نمايد.  

شرایط و تعهدات
بند ۱ –  مالك متعهد شد ظرف مدت……………….. پس از امضاي قرارداد حاضر در يكي از دفاتر اسناد رسمي … وكالت رسمي كاري قابل عزل با اختيارات تام كاري و اداري بنام عامل به عنوان وكیل در خصوص مراجعه به ادارات ذيربط و شهرداري تنظيم نمايد و همزمان كليد محل اجراي قرارداد را تحويل نامبرده بدهد. 
 بند ۲- منظور ازاحداث آپارتمان مندرج درقسمت موضوع قرارداد كه درتعهد عامل ميباشدکه عبارتست از:  الف – كليه اقدامات اداري و اجرايي جهت ساخت و ساز از قبيل اخذ مجوزهاي قانوني ، تهيه نقشه و غيره.
 ب – تخريب و خاك برداري كامل .
ج – احداث ساختمان ، شامل زير زمين مشتمل بر تاسيسات مركزي ، حمام سونا ، جكوزي ، انبارها ، يك 
              طبقه پيلوت مشتمل بر پاركينگ ، سرويس بهداشتي و هر آنچه عرفاً و مطابق ضوابط شهرداري لازم    
              است. پنج طبقه با هر طبقه دو واحد آپارتمان مسكوني مستقل و مجزا از هم.
 د- اقدامات لازم اداري و ثبتي جهت ، اخذ صورتمجلس تفكيكي ، تفكيك آپارتمانها و اخذ پايان كار. 
بند ۳ – تمامي مجموعه ساختماني ميبايست مطابق ضوابط فني و مهندسي و ضوابط شهرداري و اصول ايمني و مقررات ساير مراجع قانوني ساخته شود و تعداد ۱۰ واحد آپارتمان مسكوني هر كدام داراي يك پاركينگ و يك انباري مجزا و متحد الشكل باشند. 
بند ۴ – طرفين توافق نمودند كليه مصالح ساختماني مستهلك كه در زمان تخريب بدست ميآيد با صلاحديد عامل در ساخت و ساز بنا استفاده شود.
بند۵-  كليه هزينه هاي مربوط به موضوع قرارداد تحت هر عنوان و به هر شكل كه باشد از قبيل تهيه و تامين مصالح ، حقوق و دستمزد كارگران ، مهندسن معمار و ناظر و محاسب ، بيمه كارگران و عوارض قانوني متعلقه از ناحيه شهرداري و ساير ادارات ، مالياتهاي متعلقه تحت هر عنوان معوقه يا جاري كه باشد ، خريد انشعابات آب ، برق ، گاز ، هزينه هاي مربوط به تفكيك آپارتمانها ، پايان كار و غيره تماماً بعهده عامل ميباشد و مالك  هيچگونه تعهد و مسؤليتي در قبال هزينه هاي ياد شده ندارد.
بند ۶ – عامل اقرار به توانايي مالي و اطلاعات فني و قانوني ساخت و ساز دارد فلذا مكلف شد كليه امور اداري يا اجرايي و ساخت و ساز را منفرداً به انجام رساند و به هيچوجه حق واگذاري تمام يا جزئي تعهدات مندرج در قرارداد و حقوق ناشي از آنرا تحت هر عنوان از قبيل شراكت ، وكالت ، نمايندگي ، پيمانكاري و غيره به شخص يا اشخاص ثالث ندارد. هرگونه انتقالي از درجه اعتبار ساقط و  مسؤليت قانوني آن بعهده نامبرده ميباشد.  
بند ۷ – عامل نسبت به اجراي مفاد قرارداد و عوارض قانوني و احتمالي آن در مقابل مالك و اشخاص ثالث متعهد و مسؤل ميباشد. 
بند ۸ –  مبلغ……………………. ريال ، معادل ……………………… تومان همزمان با امضاي قرارداد ، جهت تامين مسكن براي مالك توسط عامل به عنوان قرض الحسنه پرداخت شد و مالك متعهد گرديد مبلغ يادشده را در زمان تحويل آپارتمانهاي سهم خود عيناً به عامل مسترد دارد. عامل حق مراجعه به مالك را در مطالبه اين مبلغ زودتر از موعد ياد شده از خود سلب و ساقط كردند.
بند ۹ – عامل مكلف است كليه اسناد و مدارك و فيشهاي  واريزي مربوط به هزينه ها را در پرونده مخصوصي نگهداري و در پايان هر ماه  گزارشي از عملكرد مالي و مستندات آنرا در يكماه گذشته جهت اطلاع  در اختيار مالك قراردهد و رسيد دريافت نمايد.
 بند ۱۰ – عامل همزمان با امضاي  قرارداد… فقره چك  هر كدام به مبلغ…ريال به شماره هاي……………….. و ………………….. بانك………………..  شعبه …………………..  از حساب جاري………………………..  در وجه  مالك بابت ضمانت حسن انجام كار صادر و تسليم وي نمود تا در پايان هر يك از مراحل زير به شرط انجام صحيح و درست مفاد قرارداد مطابق ضوابط و مقررات شهرداري و آنچه كه در ليست پيوست اين قرارداد آمده است تطبيق نمود ، عيناً به عامل مسترد 
نمايد و در صورت تخلف در هر مرحله بدون حق اعتراض عامل نسبت به مطالبه وجه چك يا چكها اقدام نمايد. مراحل مزبور عبارتند از : 
مرحله اول – اتمام اقدامات اداري وخدمات مهندسي از قبيل تهيه نقشه ، خاكبرداري و تكميل فونداسيون.
مرحله دوم – پايان عمليات اسكلت ساختمان .
مرحله سوم – اتمام عمليات سفت كاري .
مرحله چهارم – اتمام نازك كاري و اخذ پايان كار.
بند ۱۲ –  در صورت اختلاف در حسن انجام كار يا تخلف از قرارداد ، ملاك تامين دليل و اخذ نظر كارشناس رسمي دادگستري و نهايتاً راي مراجع قضايي خواهد بود. 
بند ۱۳ – مالك موظف گرديد نسبت به واگذاري رسمي سه دانگ مشاع از پلاك ثبتي ملك موضوع قرارداد و مستحدثات آن با تمامي توابع و لواحق و منصوبات موجود بنام عامل از طريق تنظيم مبايعنامه رسمي يا صلحنامه رسمي  در يكي از دفاتر اسناد رسمي  در سه مرحله (هر مرحله يك دانگ ) بنحو زیر اقدام كند:
مرحله اول –  پس از انجام اقدامات اداري و قانوني و اخذ جواز ساختمان  ، يك دانگ .
مرحله دوم – پس از پايان سفت كاري ساختمان ، يك دانگ .   
مرحله سوم – در پايان نازك كاري و زماني كه آپارتمانها آماده تحويل ميباشد يك دانگ .   
بند ۱۴ –  در صورت تخلف و امتناع مالك از تنظيم سند انتقال ، موظف ميباشد چك مندرج در بند ۱۰  را نسبت به مرحله اي كه تعهد عامل انجام پذيرفته عيناً به ایشان مسترد دارد و عامل حق خواهد داشت الزام مالك را از طريق مراجع قضايي  به انجام تعهد مطالبه كند.
بند ۱۵ – عامل مكلف است تمام آپارتمانهاي موضوع قرارداد  و ملحقات و منصوبات  آنرا در پايان مدت قرارداد عيناً ، از هر جهت كماً و كيفاً تكميل و آماده بهره برداري نمايد و سهم مالك را به ايشان تحويل دهد. در صورت تاخير در انجام تعهدات مزبور ميبايست خسارت مقطوع زير را به مالك پرداخت نمايد :
الف – تا دو ماه بعد از اتمام زمان قرارداد ، روزانه مبلغ… تومان.
ب-پس از گذشت دو ماه فوق و تاخير در انجام تعهد ، روزانه مبلغ… تومان.
ج – بعد از گذشت دوماه ديگر و تاخير در انجام تعهد تا زمانيكه قرارداد بطور كامل توسط عامل يا به حكم دادگاه توسط مالك اجرا شود، روزانه مبلغ… تومان.
بند ۱۶- پرداخت وجوه يادشده در اين بند مسقط انجام تعهد اصلي و رافع مسؤليت عامل نميباشد.  
بند ۱۷ – تاخير ناشي از فورس ماژور و حوادث و تصميمات قانوني غير قابل پيش بيني از حكم بند خارج است. در صورت اختلاف، رای مراجع قضايي ملاك ميباشد.  
بند ۱۸ – مالك حق مداخله در اقدامات عامل و ايجاد مزاحمت و ممانعت در حين اجراي قرارداد را نخواهد داشت. اين ممنوعيت نافي حق نظارت و ورود ايشان در بازديد از پروژه و اطلاع از كم و كيف جريان امور نخواهد بود.
 بند ۱۹ –  عامل مكلف است ساختمان و كارگران را طبق ضوابط نسبت به حوادث احتمالي بيمه كنند. رعايت قوانين و اصول ايمني مربوطه از هر جهت به عهده عامل ميباشد و در صورت بروز هرگونه اتفاقي ناشي از تقصير و ورود خسارت به غير ، نامبرده مسؤل خواهد بود. 
بند ۲۰ – پس از انجام كامل موضوع قرارداد و تكميل واحدها، بمنظور تفكيك و صدور سند رسمي  ، طرفين متعهد و ملزم شدند تا با تشكيل جلسه اي مشابه آنچه در امروز صورت گرفت نسبت به انجام تقسيم آپارتمانها بدين نحو عمل كنند كه طبقه اول مشترك بين طرفين و واحدهاي طبقات دوم تا پنجم با توافق طرفين و حق اولويت مالك در انتخاب واحد ها بعمل آيد و مراتب صورتجلسه گردد.
بند ۲۱ –  چنانچه شهرداري مجوز قانوني لازم براي ساخت طبقه ششم با دو واحد را  با خريد تراكم و غيره صادر نمود ، اين طبقه مشترك بين طرفين خواهد بود.
بند ۲۲- تعداد ………………خط تلفن موجود در ساختمان به شماره های…………………. و……………………متعلق به مالك ميباشد و از شمول مالكيت مشاعي قرارداد حاضر خارج است.
بند ۲۳ – پس از احداث و تكميل آپارتمانها ، نحوه استفاده و بهره برداري از آنها مطابق عرف و قوانين و مقررات جاري بخصوص قانون تملك آپارتمانها خواهد بود.  
بند ۲۴ – طرفين هرگونه ادعا و اعتراض احتمالي  در مورد تفاوت ارزشي و برتري احتمالي آورده ديگري و برآورد آنرا از خود سلب و ساقط كردند.
بند ۲۵ – اسقاط كافه خيارات خصوصاً خيار غبن فاحش بغير از آنچه در برخي مواد فوق مذكور است از طرفين بعمل آمد .    
  – اين قرارداد در شش صفحه  با  25 بند  و ليست مشخصات فني و مصالح مصرفي و كليه اسناد و مدارك مربوطه شامل اسناد مالكيت ، نقشه ها ، قبوض ، قراردادهاي بين اشخاص و ادارات و مكاتبات تماماً جزء لاينفك اين قرارداد محسوب ميشود همگي در دو نسخه به اعتبار واحد تنظيم كه طرفين با امضاء خود ذيل كليه  نسخ و پيوستهاي آن ، ملزم به رعايت شرايط و اجراي كامل توافقات مشروحه گرديدند.
  • بازدید : 142 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

پایه و اساس هر ساخت و ساز را شناخت مواد و مصالح سازنده آن تشکیل می دهد. یعنی اینکه مصالح ساختمانی چیست و چگونه ساخته شده و شکل گرفته است به چه ترتیب با یکدیگر جفت و جور میشوند، مقاومت آن چیست، چطور می شکند و آتش می گیرد و اساساً در برابر عوامل مخربی که مدام آن را تحت تاثیر قرار می دهند چگونه مقاومت کرده و می ایستند و بالاخره پس از طی عمر به چه نحوی فروریخته و از بین می رود. نبوغ و مهارت مهندس در اینست که درک و شناختی را که از مصالح و سازه دارد 
اگر چه جزئیات احتمالی در حد واندازه و سرعت ابزار تجزیه و تحلیل نیافته اما در این زمینه هم پیشرفت های قابل ملاحظه ای صورت گرفته است. با احیاء فن آوری ریخته گری فولاد و استفاده از آن بجای جوشکاری ضمن اینکه از تمرکز تنش ها در اتصالات کاسته شده این اتصالات توانسته اند با اشکال ساده تراش دار، منحنی و زیبا و حیات سازه های غشایی را نیز بهتر منعکس سازند. استفاده از آلومینیوم هم توانسته از طریق نسبت ها و صفحات اتصالی شکیل لبه های نرم و چشم نوازی به غشاء بدهد.
این قطعات که از جنس آلومینیوم از حدیده گذاشته اند. ضمن زیبا نمودن لبه های غشاء باعث می شود تا پیچ ها و قطعات ضخیم و زشت اتصالی که قبلاً مرسوم بوده است حذف شود.

اگر چه اتصالات آلومینیوم از حدیده گذشته باعث شده اتصالات و باربری در هماهنگی کامل و بصورت چشم نوازی صورت گیرد اما نمایش قطعات اتصالی چون کفشکها و پیچ و مهره های ضخیم نیز به نوبه خود بسیار مرسوم بوده و طرفدارانی نیز دارد.
زیرا به این ترتیب و در این سبک معماری سازه مورد نظر در محل اتصالات به اصطلاح عضلانی شده خاطر بیننده را از ایمنی باربری مطمئن می سازد. در سازه های غشائی سازه همان قدم و شکل است درهیچ معماری این دو تا این اندازه یکی نیستند. در ضمن جزئیات اتصالی را نیز پرکننده سقفی و یا قطعات نهایی نمی پوشاند. خلاصه با تحولات و فن آوری هایی که در برش، دوخت و دوز و همین طور تجزیه و تحلیل و کنترل پایداری و ساخت پوشش های غشایی بوجود آمده و همین طور روند تکامل چشم گیر اتصالات در معماری سازه های غشایی دگرگونی و تحول اساسی رخ داده است
آهان دیگر موقتی نبوده مشکل آتش سوزی ندارند و در اقلیم های مختلف قابل استفاده اند. دیگر اشکال ساده و تکداری نداشته از نظر تجزیه و تحلیل و ساخت نیز برای آن هیچ محدودیتی قابل تصور نیست.
کابل عضو کنشی نازکی است که ضمن مقاومت کششی در برابر نیروها در برابر فشار مقاومتی ندارد. سیم فلزی، طناب و میله باریک بعنوان کابل به شمار می آیند. 
در کارخانجات ذوب آهن و فولاد ساخته می شوند در ابتدا بصورت کابلهای نه چندان ضخیم که بصورت رشته های نازک متغیر به قطر ۲ میلی متر تا ۱۲ میلی متر ساخته شده و بنابه موارد استفاده که تعیین کننده مقدارضخامت کابل است تعداد معینی از این رشته ها با هم در درون یک دستگاه قرارداده می شوند و در این دستگاه به هم پیچیده شده و تشکیل یک کابل ضخیم تر را می دهند سپس این عمل بازهم برای کابلهای ضخیم تر تکرار شده تا جایی که مقطع کابل مقاومت لازم را به ما بدهد سپس کابلها در حوضچه هایی که در آنها مواد ضد اشتعال و ضد زنگ قرار دارد وارد شده و بعد از خشک شدن برای استفاده مهیا می شوند.
بهترین مهندس سازه در دنیای حیوانات عنکبوت است تار عنکبوت مانند آب لطیف و همچون درختان قابل انعطاف و سازه ای شگفت انگیز است که تمامی مهارتها در آن بکار رفته است.
نیروهای وارده بر کابل طول و قطر آن کاملاً به نسبت چند به دهانه بستگی دارد این نسبت ارتفاع ستونهای اصلی، نیروهای فشاری و میانگین مقاومت داخلی فشاری که در کابل بوجود می آید رانیز تعیین می کنند. معمولاً نیروهای کابلی نسبت عکس با خیز دارند. با کاهش طول کابل قطر کابل افزایش می یابد این مسئله در به حداقل رساندن مجموع فولاد بکار رفته در کابل مورد استفاده قرار میگیرد.یک کابل باخیز بسیار زیاد می تواند قطر کوچکی برای تحمل نیروهای کششی کم داشته باشد یک کابل کوتاه باحداقل خیر بعلت وجود نیروهای کششی بسیار بزرگ به قطر زیادی نیاز دارد. 

عتیقه زیرخاکی گنج