گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 146 views
  • بدون نظر

برخی از نکات این بخش عبارت است از

۱-۳- مشخصات فنی ، نقشه ها ، روش آزمایشات ، BOM ، SUPPLY LIST (پیوست شماره ۱)

۲-۳- جدول قیمت موضوع قرارداد (پیوست شماره ۲)

۳-۳- برنامه زمانبندی تحویل تجهیزات (پیوست شماره ۳)

۴-۳- فرم مربوط به لیست بسته بندی (پیوست شماره ۴)

۵-۳- فرم تائید بازرسی و تحویل کلیه تجهیزات هر ردیف قرارداد(پیوست شماره ۵)

 تبصره ۱:  صورت مجلس ها، موافقتنامه ها و یا هرنوع سند دیگری در مورد کارها و قیمت های جدید و یا مورد دیگری درمدت قرارداد که بر طبق اسناد و مدارک قرارداد و با رعایت قوانین و مقررات جاری تنطیم شده و به امضاء مجاز طرفین یا نمایندگان آنها برسد نیز جزء مدارک و ضمائم این قرارداد بوده و این قبیل اسناد در موضوعات خود برکلیه مدارک و ضمائم هم ارزش دراین ماده ارجحیت خواهند داشت ……..معتیقه زیرخاکی گنج