گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 157 views
  • بدون نظر

موضوع پژوهش حاضربررسی رابطه بین سبکهای رهبری مدیران آموزشی و کاربرد گسترش نوآوری های آموزشی میباشد. این پژوهش توصیفی وازنوع همبستگی است و پنجاه نفر جهت نمونه آماری انتخاب شدند  و از ابزارهای جمع آوری اطلاعات  اقتباس شده از کتاب راهبردهای مدیریت  نانچیان توکلی و موسوی قرامشلو شامل پرسشنامه سبک رهبری و پرسش نامه نو آوری  استفاده شده است  که نتایج آن در ادامه این پژوهش آورده شده است

فرمت ورد ۶۷ صفحه

چکیده

موضوع پژوهش حاضربررسی رابطه بین سبكهاي رهبري مدیران آموزشی و کاربرد گسترش نوآوری های آموزشی ميباشد. اين پژوهش توصيفي وازنوع همبستگي است. جامعةآماري مورد پژوهش، معلمان مدرسه ميباشدكه۵۰ نفرنمونه دردسترس انتخاب شدند. ابزارجمعآوري اطلاعات شامل پرسشنامةسبك رهبري وپرسشنامةنوآوری اقتباس شده از کتاب راهبردهای مدیریت نانچیان ،توکلی، و موسوی قرامشلوميباشد. که نتايج زيربه دست آمد: بين سبك رهبري وظیفه مدار و گسترش نواوری های آموزشی رابطه ی معناداری وجود دارد و این رابطه قوی و مستقیم می باشد که R پیرسون در این فرضیه ۰٫۶ می باشد و در فرضیه ی دیگر بین سبک رهبری انسان گرا و نوآوری های آموزشی رابطه ی معناداری وجود دارد چون Sig آن ۰٫۰۰ بود و کمتر از ۰٫۰۵ است که این رابطه قوی و مستقیم می باشد و R پیرسون آن ۰٫۶ می باشد.که هر دو فرضیه در این پژوهش قابل قبول هستند. میزان نوآوربودن و وظیفه گرایی در سطح پایین (از بین سه سطح بالا،متوسط و پایین) و انسان گرا بودن در سطح متوسط به ترتیب با(۵۲-۴۴-۴۸) بیشترین درصد فراوانی و میزان نوآوربودن و وظیفه گرایی در سطح بالا و انسان گرا بودن در سطح پایین به ترتیب با (۱۲-۱۶-۱۶) کمترین درصد فراوانی را به خود اختصاص داده است. واریانس و انحراف معیار در میزان نوآور بودن بالاترین(۱۱۹٫۸-۱۰٫۹) و در میزان انسان گرا بودن کمترین مقدار(۲۲٫۲-۴٫۷) می باشد.  

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                صفحه

چکیده

فصل اول

مقدمه                                                                                                           7

بیان مسئله                                                                                                     11

اهداف پژوهشی                                                                                                15

اهداف جزئی                                                                                                    15

تعاریف واژه ها واصطلاحات                                                                                 15

فصل دوم

تعریف مدیریت                                                                                                18

مدیریت عملی (کلاسیک)                                                                                   31

روابط انسانی                                                                                                    31

نقش ومسئولیت های مدیران در فرآیند تغییر                                                 32     

سبک تغییر مشارکتی                                                                                       33

تغییر نوآوری                                                                                                   33

منابع قدرت مدیر                                                                                              35

فصل سوم

روش انجام پژوهش                                                                                           40

روش وابزار گردآوری پژوهش                                                                               45

فصل چهارم

اعتبار وپایابی پرسشنامه                                                                                     47

تجزیه و تحلیلاطلاعات                                                                             47

۴-۱ مقدمه                                                                                                     47

۴-۲ یافته های توصیفی                                                                                    48              

۴-۲-۲ تحصیلات                                                                                            49

۴-۲-۳ : میزان نوآور بودن مدیر                                                                          50

۴-۲-۴ : میزان وظیفه گرایی مدیر                                                                       52

۴-۲-۵ : میزان انسان گرایی مدیر                                                                        53

۴-۳ :نتایج شاخص های مرکزی و پراکندگی نمره های متغیرهای مستقل و وابسته ۵۶

۴-۴ : یافته های استنباطی                                                                                  57

۴-۴-۱- آزمون فرضیه ها                                                                                   57

فصل پنجم

۵-۱ : بحث و نتیجه گیری                                                                                  60

۵-۲ : راهکارها و پیشنهادات                                                                                62

۵-۳ : محدودیت ها و مشکلات پژوهش                                                                  62

فهرست منابع                                                                                                  63

پیوست ها

پرسشنامه میزان نوآور بودن                                                                               67


عتیقه زیرخاکی گنج