گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 143 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۲صفحه قابل ویرایش تهیه شد وشامل موارد زیر است:

ساختمان  4 طبقه فولادی با تیرهای دو سر مفصل می باشد .
– ساختمان  در شهر مشهد واقع است .
– بارگذاری مطابق آیین نامه مقررات ملی ساختمان – مبحث ششم – بارهای وارد بر ساختمان(۱۳۸۵)  
– طراحی اعضاء بر اساس آیین نامه  UBC97_ASD 
– زمین نوع  3 مطابق آیین نامه ۲۸۰۰ زلزله ایران
– سقف طبقات از نوع تیرچه بلوک و سیستم باربر جانبی بادبند همگرا می باشد . 
: تعیین ضخامت سقف :


 طبق جدول ۹-۱۴-۲ مبحث نهم حداقل ضخامت سقف های تیرچه و بلوک با تکیه گاههای ساده باید از یک بیستم طول 


دهانه بیشتر باشد. بزرگترین دهانه در این ساختمان ۵ متر میباشد پس داریم : 


t ≥ L/ 20 = 500 /20 = 25cm              t = 30 cm


با در نظر گرفتن ۵ سانتی متر ضخامت دال ، ارتفاع بلوک ها ۲۵ سانتی متر مناسب است .


۳– ۱ : بارگذاری 


الف ) بارگذاری ثقلی : تعریف و محاسبه بارهای ثقلی
: بارگذاری جانبی

با توجه به اینکه سیستم سازه در دو جهت یکسان است ، ضریب زلزله در دو جهت برابر خواهد بود . ضریب زلزله بر اساس مبحث ششم مقررات ملی به صورت زیر محاسبه میشود .
۱ ) بر اساس پیوست شماره ۶ – ۴ مبحث ششم     ………………………………..   A = 0.3

۲ ) با توجه به بند ۶ -۷ -۱- ۷ مبحث ششم ساختمان مذکور در گروه -۳ ساختمان های با اهمیت متو سط قرار میگیرد پس ضریب اهمیت ساختمان از جدول ۶-۷-۵ مبحث ششم برابر است با ……………..    I=1.0

۳ ) سیستم ساختمان در دو جهت قاب ساده فولادی با مهار بندی همگرا است پس ضریب رفتار سازه در دو جهت  برابر و از جدول ۶-۷-۶ مبحث ششم برابر است با  ……………………………                       Rx=Ry=6

۴ ) طبقه بندی نوع زمین محل پروژه بر اساس جدول ۶-۷-۴ مبحث ششم انجام میشود که ساختمان مذکور از نوع ۳ میباشد پس از جدول ۶-۷-۳ داریم :
T. = 0.15  , Ts = 0.7  , S = 1.75

۵ ) زمان تناوب بر اساس بند ۶-۷-۲-۵-۶ مبحث ششم و با توجه به نوع سیستم سازه ای برابر است با : 
H =3.05 + 3 (3.2 ) = 12.65 m             T =0.05× H^(3/4) = 0.05 × ۱۲٫۶۵ ^(۳/۴) = ۰٫۳۳۵ sec

۶ ) محاسبه ضریب بازتاب بر اساس بند ۶-۷-۲-۵-۴ مبحث ششم
T.≤T≤Ts                               B =1+ S = 1 + 1.75 = 2.75

۷ ) طبق مبحث ششم باید کنترل زیر انجام شود .
 = ( 2.75 / 6 ) = 0.458  ≥ ۰٫۱              OK

۸ ) محاسبه ضریب زلزله که برای هر دو جهت یکسان است :

Cx = Cy =   = (0.3×۲٫۷۵× ۱) / ۶ = ۰٫۱۳۷۵


بار گذاری راه پله : 
 =   = 700× ۳٫۱۵ × ۴٫۹۵ / ۴  = 2.73  ton

 =   =350× ۳٫۱۵ × ۴٫۹۵ / ۴ = ۱٫۳۷  ton


_  سایر بارگذاری ها مطابق جداول آمده در بالا درنظر گرفته شده و در برنامه وارد شده است . 

_  در معرفی بارهای زلزله اثر لنگر پیچشی نیز در نظر گرفته شده است . 

    مطابق مبحث دهم اصلاح گردیده است .UBC97_ASD   ترکیبات بارهای طراحی آیین نامه _

  موارد فوق در برنامه قابل تحقیق است ._


مقاطع طراحی اعضا


مقاطع اختصاص یافته به اعضای فولادی از مقاطع ایرانی موجود در سی دی خانه عمران برداشته شده است .

در نامگذاری اعضا این موارد رعایت شده است :

۱_  با توجه به تعداد محدود کاراکترها بجای نوشتن ضخامت ورقها از حروف به شرح زیر استفاده شده است :

استفاده W  و اگر ورقهای تقویت در جان پروفیل باشد از کاراکتر F  اگر ورقهای تقویت روی بال پروفیل باشد از کاراکتر _۲
میشود .۳_ کد ۱ به این معنی است که عرض ورق از پهنای محل اتصال ۴ سانتیمتر کوچکتر است و کد ۲ به این معنی است 

که عرض ورق از پهنای محل اتصال ۴ سانتیمتر بزرگتر است .


کنترل تغییر مکان جانبی سازه پس از تحلیل : 

طبق مبحث ششم نسبت تغییر مکان جانبی در محل مرکز جرم سازه در هر طبقه نباید از مقادیر زیر بیشتر باشد .

عتیقه زیرخاکی گنج