امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 113 views
  • بدون نظر

مشکلات اجرایی متداول در پروژه شبکه هاي آبیاري و زهکشی و راهکارهاي
پیشنهادي مطالعه موردي: شبکه آبیاري پایاب سد دوستی

یکی از اهداف اصلی احداث شبکه هاي آبیاري و زهکشی، استفاده بهینه از منابع آب تخصیص یافتـه بـه
کشاورزان(حقابه) جهت آبیاري زمینهاي کشاورزي می باشد، بطوریکه با توجه به مشکلات کمبود آب در کشورمان،
لزوم توجه به راندمان مناسب شبکه ها کاملاً احساس می گردد. در این راستا، بررسی موارد زیـر در طراحـی شـبکه
هاي آبیاري و زهکشی ضروري می باشد:عتیقه زیرخاکی گنج