گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 113 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

به‌منظور بررسي پايداري شيب‌هاي بالادست و پايين دست سد مخزني كشكسراي مرند، باتوجه به مقاديري که براي پارامترهاي مقاومت برشي مصالح قرضه‌هاي موجود برآورد گرديده، تحليل پايداري انجام پذيرفته است. جهت تحليل پايداري شيب‌هاي بدنه سد لازم است نحوه گسيختگي شيب‌ها مورد بررسي قرار گرفته و درصورت عدم وجود مقاومت كافي براي مصالح بدنه، شيب‌هاي ناپايدار اصلاح گردد.
علاوه بر اين پايداري مقاطع بدنه سد در شرايط زير تحليل و بررسي شده است:
پايداري در پايان مرحله ساخت بدنه (End of Construction)
پايداري در حالت تراوش پايدار (Steady Seepage)
پايداري در شرايط تخليه سريع (Rapid DrawDown)
پايداري در شرايط وقوع زلزله (Earthquake Induced Load)

در اين فصل با استفاده از نتايج تحليل تراوش از بدنه و پي سدكه در فصل قبلي به آن اشاره شد، تحليلهاي پايداري به صورت استاتيكي و شبه‌استاتيكي بر روي شيب‌هاي بالادست و پائين‌دست انجام گرفته كه براي تعيين ضرايب اطمينان در مقابل لغزش شيب در هر مرحله از شرايط بارگذاري، نتايج تحليل تراوش به عنوان اطلاعات ورودي جهت مشخص كردن وضعيت توزيع فشار آب حفره‌اي در داخل بدنه سد مورد استفاده قرار گرفته است.

۶-۲- مشخصات مدل

در اين قسمت مشخصات مدل به صورت مجزا در بخش‌هاي مشخصات هيدروليكي، مشخصات هندسي و مشخصات مصالح مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

۶-۲-۱- مشخصات هيدروليكي

طراحي مدل هندسي براساس مشخصات هيدروليكي و شرايط هيدرولوژيكي صورت گرفته است. رقوم بهينه نرمال سطح آب با توجه به نيازهاي آبي منطقه و برنامه‌ريزي منابع آب در تراز ۱۳۰۸ متر از سطح دريا درنظر گرفته شده است.

۶-۲-۲- مشخصات هندسي طرح

براساس مطالعات هيدرولوژيكي صورت‌گرفته براي تراز تاج سد باتوجه به رقوم نرمال پيشنهادي سطح آب (m 1308)، تراز ۱۳۱۲ متر از سطح دريا درنظر گرفته شده است.

در اين مرحله از مطالعات و بر مبناي نتايج آزمايش‌هاي ژئوتكنيكي، تحليل پايداري بر روي مقاطع متفاوت با شيب‌هاي مختلف صورت گرفت تا طرح بهينه (كمترين حجم خاكريزي كه تأمين‌كننده شرايط پايداري است)، تعيين شود. لازم به توضيح است مطالعات پايداري شيب‌ها بر روي مقاطع بحراني R-R تا  T-T كه بيشترين ارتفاع سد از تراز پي ( m58) و همچنين ضخيم‌ترين لايه آبرفت را دارا است، صورت گرفته است. همچنين تراز بالاي هسته ۱۳۱۱، شيب بالادست و پائين‌دست آن معادل (۱:۴) (قائم : افقي)، عرض تاج سد و تاج هسته به ترتيب معادل m8 وm4 درنظرگرفته شد. در شكل (۶-۱) هندسه مدل مورد مطالعه نشان داده شده است.

در ادامه، نتايج محاسبات پايداري در حالت شيب بالادست برابر (افقي ۵/۲: قائم ۱) و پائين‌دست به ميزان (افقي ۰/۲: قائم ۱) آورده شده است.

 
۶-۲-۳- مشخصات ژئوتکنيکي قرضه‌هاي شناسايي شده

کليه قرضه‌هاي ريزدانه و درشت‌دانه شناسايي شده در محدوده شعاعkm  5 ساختگاه سد قرار گرفته‌اند و راههاي دسترسي به آنها از شرايط مناسبي برخوردار بوده و هزينه‌هاي جنبي قابل توجهي جهت احداث جاده و پل در برندارد.

۶-۲-۳-۱- قرضه ريزدانه

اکثر نمونه‌هاي حاصل از گمانه‌هايي که در محدوده منابع قرضه ريزدانه حفاري شده‌اند شامل سيلت رسي (ML) يا رس سيلتي (CL) به همراه ماسه و در بعضي مناطق به صورت مخلوط با شن مي‌باشند. متوسط حدرواني منابع قرضه ريزدانه درحدود ۲۴ درصد بوده و دامنه خميري آن درحدود ۷ درصد مي‌باشد.

همچنين حداکثر وزن مخصوص خشک اين مصالح در حدود T/m3 95/1 برآورد گرديد. مقدار ضريب نفوذپذيري اين قرضه نيز بر مبناي نتايج آزمايش‌هاي افتان بين ۶-۱۰ تا ۷-۱۰ سانتيمتر برثانيه محاسبه شد، براساس نتايج آزمايش‌هاي برش مستقيم در حالت تند و كند و آزمايش‌هاي مقاومت فشاري سه‌محوري در حالت‌هاي UU، CU و CD متوسط پارامترهاي مقاومت برشي مصالح قرضه‌هاي ريزدانه به صورت جدول زير درنظر گرفته شده است:

جدول (۶-۱)- پارامترهاي مقاومت برشي مصالح ريزدانه
مصالح ريزدانه آزمايش برش مستقيم آزمايش سه‌محوري
تند كند UU CU CD
زاويه اصطكاك (درجه ۲۴ ۵/۳۱ ۴ ۲۵ ۳۳
چسبندگي Kg/Cm2 4/0 15/0 5/0 37/0 14/0

۶-۲-۳-۲- قرضه درشت‌دانه

طبقه‌بندي اکثر نمونه‌هاي حاصل از گمانه‌هايي که در محدوده منابع قرضه درشت‌دانه حفاري شده‌اند، در رده شن سيلتي (GM) يا شن ماسه‌دار (GW) قرار مي‌گيرد.

براساس نتايج آزمايش‌هاي تراكم متوسط وزن مخصوص خشك و رطوبت بهينه مصالح محدوده قرضه درشت‌دانه به ترتيب معادل ۱۵/۱ T/m3 درصد مي‌باشد. طبق نتايج آزمايش‌هاي نفوذپذيري، متوسط ضريب نفوذپذيري مصالح درشت‌دانه بين ۲-۱۰ تا ۱-۱۰ سانتي‌متر بر ثانيه مي‌باشد.

علاوه بر نتايج آزمايش‌هاي برش مستقيم و سه‌محوري بر روي نمونه‌هاي بازسازي شده از اين قرضه، نشانگر وجود محدوه مقاومتي مناسب بين ۳۵ تا ۳۸ درجه براي زاويه اصطكاك و صفر تا ۰۶/۰ Kg/Cm2 براي چسبندگي مي‌باشد.

۶-۲-۴- جمع‌بندي مشخصات و پارامترهاي مقاومت برشي مصالح

براساس آزمايش‌هاي انجام‌شده بر روي مصالح قرضه‌هاي ريزدانه و درشت‌دانه موجود، خصوصيات مصالح شـامل وزن مخصوص خشك و وزن مخصوص اشباع و همچنين پارامترهاي مقاومـت برشي ( و C) براي حالت‌هاي مختلف پايداري تعيين گرديد. تحليل پايداري بدنه سد براي حالت‌هاي مختلف بارگذاري براساس پارامترهاي ارائه شده در جدول (۶-۲) انجام پذيرفته است.

عتیقه زیرخاکی گنج