گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 63 views
  • بدون نظر

دانلود پروژه پایان نامه ورد ابزار دقیق در سدهای بتنی  رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.
برخی از عناوین موجود در این فایل :
۱- حکمت و فلسفه نصب ابزار دقیق

 2- تعداد نوع و موقعیت ابزار دقیق در سدهای بتنی

۳- طبقه بندی ابزار های اندازه گیری
 4- وسایل اندازه گیری فشار هیدرو استاتیک
 5- وسائل اندازه گیری تنش
 6- تواتر بازدید و ثبت اطلاعات ابزار دقیق و اندازه گیری
 و بسیاری موارد دیگر…
امیدوارم این مقاله مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار بگیره. 

مقدمـه:

سدها به عنوان منابع ذخيره سازي و انحراف آب و کنترل سیلاب های مخرب و تولید انرژی الکتریکی و بسیاری موارد دیگر  ،  طراحي و ساخته مي شوند، لذا اين سازه ها عامل مهمي در توسعه ظرفيت رودخانه با اهداف كشاورزي، تأمين آب شرب شهرها و روستاها  ،و ساير پروژه هاي اقتصادي محسوب مي گردند و بدين لحاظ سدها بايد در طول ساليان متمادي در برابر بارهاي نسبتاً بزرگ كه توسط آب و ساير عوامل ايجادمي گردد، به صورت ايمن مقاومت  نموده و پايداري لازم را از خود نشان دهند.

در صورت آزاد شدن ناگهاني آب ذخيره شده، به هنگام تخريب سد، پتانسيل عظيمي به وجود خواهد آمد كه قادر است  صدمات جاني و مالي شديدي به قسمت هاي پائين دست وارد آورد. بنابراين عملكرد مناسب و ايمن يك سد مساله مهمي در سوددهي اقتصادي و ايمني عمومي آن محسوب مي گردد. در نظر گرفتن تأثيرات مخرب و ويران شدن سد كه سبب بروز آسيب هاي مالي و جاني شده و رفاه و آسايش عمومي را به مخاطره مي اندازد، موجب منتفي شدن سوددهي طرح مي گردد  و لذا وجود لوازم و تأسيساتي جهت جمع آوري اطلاعات براي دسترسي به عملكرد صحيح و اطمينان از ايمني سد در حال حاضر و آينده را ضروري مي سازد. بنابراين
مي توان گفت كه مهمترين هدف ابزار گذاري در يك سد، تأمين اطلاعات ضروري در مورد رفتار سازه است كه در برنامه نظارت و ايمني سد مورد نياز مي باشد.

 

  • بازدید : 183 views
  • بدون نظر

قیمت : ۶۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۰۶    کد محصول : ۱۶۶۵۸    حجم فایل : ۸۴۹۵ کیلوبایت   
دانلود پروژه پایان نامه عمران رفتار نگاری و رفتارسنجی در سدهای بتنی با بررسی موردی سد لتیان

عنوان پایان نامه: رفتار نگاری و رفتارسنجی در سدهای بتنی با بررسی موردی سد لتیان

فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چكيده
مقدمه
فصل ۱- كليات
۱-۱ هدف از انجام پروژه
۲-۱ پيشينه تحقيق
۳-۱ روش تحقيق
فصل ۲- سدهاي بتني
۱-۲ مقدمه
۲-۲ سدهاي بتني وزني و پايه دار
۳-۲ سد هاي بتني قوسي
۴-۲ سازه هاي وابسته به سد
۵-۲ نيروهاي موثر در سدهاي بتني
۶-۲ تركيب بارگذاري در سدهاي بتني وزني
۷-۲ تنش هاي مجاز
۸-۲ تحليل سدهاي بتني وزني
۹-۲ بررسي سدهاي وزني
فصل ۳- ابزار دقيق اندازه گيري دما
۱-۳ مقدمه
۱-۱-۳ ابزار دقيق اندازه گيري دما ، تراز آب
۲-۱-۳ ابزار دقيق اندازه گيري تغيير شكل و جابجايي
۳-۱-۳ فشار منفذي و نشت آب
۲-۳ اندازه گيري دما
۱-۲-۳ دماي هوا
۲-۲-۳ دماي آب
۳-۲-۳ دماي بتن
۳-۳ اندازه گيري تراز آب مخزن
۴-۳ تحليل داده ها و همبستگي ها در مورد دما و تراز آب مخزن
۵-۳ اندازه گيري جابجايي ها
۱-۵-۳ جابجايي در افق
۲-۵-۳ جابجايي قائم (نشست)
۶-۳ شيب سنجي
۷-۳ درز سنجي
۸-۳ ترك سنج
۹-۳ تنش سنجي
۱۰-۳ كرنش سنجي
۱۱-۳ فشار منفذي
۱۲-۳ نشت آب
فصل ۴- رفتار سنجي هيدروليكي سد هاي بتني و خاكي
۱-۴ مقدمه
۲-۴ سرعت آب در خاك
۳-۴ ضريب نفوذ پذيري
۴-۴ تعيين نفوذ پذيري خاك
۵-۴ فشارتراوش
۶-۴ جوشش
۷-۴ ضريب اطمينان در برابر جوشش
۸-۴ جوشش در پاي سپر
فصل ۵- بررسي موردي رفتار سنجي در سد ليتان
۱-۵ مشخصات كلي سد ليتان
۲-۵ شناخت بارهاي وارده بر سد در شرايط عادي بهره برداري
۳-۵ دما
۴-۵ تراز آب درياچه
۵-۵ انحراف سنجي تاج سد اصلي
۶-۵ جابجايي پاندولها
۷-۵ اندازه گيري ميزان باز شدگي درزها
۸-۵ شيب خطي
۹-۵ زهكش ها
۱۰-۵ تراز يابي تاج سد اصلي
۱۱-۵ تراز يابي سد تنظيمي
فصل ۶- نتیجه گیری و پیشنهادات
نتايج كلي
پيشنهادات
فهرست منايع غير فارسي
فهرست منابع فارسي
چكيده انگليسي

امیدوارم این پایان نامه برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

  • بازدید : 191 views
  • بدون نظر

قیمت : ۶۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۳۹    کد محصول : ۱۶۷۰۵    حجم فایل : ۷۰۵ کیلوبایت   
دانلود پروژه پایان نامه مهندسی معماری عمران بررسی و آنالیز دینامیکی خطی سدهای بتنی وزنی

عنوان پایان نامه: بررسی و آنالیز دینامیکی خطی سدهای بتنی وزنی
فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:
چکیده
مقدمه
فصل اول: کلیات
۱-۱ . مقدمه
۲-۱ . تعریف کلی موضوع تحقیق
فصل دوم: پدیده هاي موتور در رفتار دینامیکی سدها
۱-۲ . پدیده هاي موثر در رفتار دینامیکی سد
۲-۲ . اندرکنش دینامیکی سد و مخزن
۳-۲ . اندرکنش دینامیکی سد و فونداسیون
۴-۲ . روشهاي طراحی و آنالیز سنتی
۱-۴-۲ . رفتار لرزهاي سد کوینا
۲-۴-۲ . محدودیتهاي روش طراحی سنتی
۵-۲ . طیف و رکورد زمینلرزه  ورودي
۱-۵-۲ . مقدمه
۲-۵-۲ . طیف جواب طراحی براي سدهاي بزرگ و سازه هاي مهم در ایران
۳-۵-۲ . طیف جواب طراحی براي نواحی ایران مرکزي و زاگرس
فصل سوم: آنالیزهاي انجام شده روي سد کوینا
۱-۳ . مقدمه
۲-۳ . مدل المان
۳-۳ . نتایج آنالیزهاي مودال روي سد کوینا
۴-۳ . نتایج آنالیزهاي طیفی روي سد کوینا
۵-۳ . نتایج آنالیزهاي دینامیکی روي سد کوینا
۶-۳ . آنالیزهاي مودال، طیفی و دینامیکی
فصل چهارم: خروجی و نتایج حاصل از آنالیز
شکل ۱ – تغییر شکل کلی
شکل ۲ – تغییر شکل در جهت X
شکل ۳ – تغییر شکل در جهت Y
شکل ۴ – مش بندی
شکل ۵ – تنشهاي اصلی در جهت ۱
شکل ۶ – تنشهاي اصلی در جهت ۲
شکل ۷ – تنشهاي اصلی در جهت ۳
شکل ۸ – برش در صفحه XY
شکل ۹ – تنش در جهت X
شکل ۱۰ – تنش در جهت Y
نیروها
تنش برشی در نقاط
تنش اصلی ۱
تنش اصلی ۲
تنش در راستای X
تنش در راستای Y
تغییر شکل در جهت X
تغییر شکل در جهت Y
فصل پنجم: نتیجه گیري و پیشنهادات
نتیجه گیري و پیشنهادات
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع انگلیسی
چکیده انگلیسی

امیدوارم این پایان نامه برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.


عتیقه زیرخاکی گنج