گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 81 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۵صفح قابل ویرایش تیه شده وشامل موارد زیر است:

اين دستورات يك راهنمايي اساسي براي نصب ميل بادامك را براي شما مهيا مي سازد و بايد توسط يك تست دقيق كامل شود . اغلب            خرابي هاي ميل بادامك نو بيشتر به نصب نادرست مربوط مي شود تا به نقايص موجود در ميل بادامك يا ليفترها :
قبل از شروع كردن :
به راهنماي دستي تعمير موتور جهت آگاهي بيشتر از ويژگي ها و جزئيات موتور خودتان مراجعه كنيد سوراخهاي ليفتر را براي دندة                تخم مرغي شكل زيادي چك كنيد . اگر سوراخها پوسيده شده اند قالب نياز به تعمير يا تعويض خواهد داشت.
پوش رودهاي خود را از نظر پوسيدگي و راستي چك كنيد.
بازوهاي روكر را از نظر ترك خوردگي يا پوسيدگي چك كنيد اگر شما مي خواهيد يك ميل بادمك كه داراي درجة بلندي بيشتري نسبت به قبلي است را نصب كنيد ، نوكهاي بازوهاي روكر را با دقت بيشتري از نظر پوسيدگي چك كنيد . پوسيدگي نامنظم روكر موجب سرعت در پوسيدگي مي شود و به سوپاپ اجازة عملكرد مناسب را نمي دهد.
فنرهاي سوپاپ ار از نظر فشار صحيح چك كنيد . اگر فنر سوپاپ زير فشارseat #75 باشد بيشتر از ۱۰% زير ميانگين باشد تمام دستگاه را تعويض كنيد در اينجا يك راهنما جهت فشارهاي فنري مناسب براي عمكرد جادهاي ميل بادمك موجود مي باشد.
با سوپاپ باز هرگز از فشار pound 375 بالاتر نرود.
اگر شما د حال تعويض يك ميل بادامك خراب هستيد ، قبل از نصب ميل بادامك جديد اول دليل خرابي قبلي را مشخص كنيد ممكن است علتي براي خرابي وجود داشته باشد كه ميل بادامك جديد را نيز خراب كند .
بعد از اينكه ميل بادمك كهنه را بيرون آورديد موتور را تميز كنيد تمامي ناخالصي ها و روغن هاي كثيف را برطرف كنيد حتي كمترين ناخالصي موجود ميل بادمك مي تواند ميل بادامك جديد را نيز خراب كند.
نصب ميل بادامك:
قبل از نصب ميل بادامك جديد ، به دقت پره هاي ميل بادامك ،      حفره هاي روغن ، سطوح ژورنال ياتاقان را كه ممكن است در حمل و نقل آسيب ديده باشد چك كنيد . از يك حلال ملايم جهت رفع هر گونه تراشة فلزي استفاده كنيد . از هيچگونه عامل تميز كنندة ساينده استفاده نكنيد . ميل بادامك را توسط يك حوله نرم يا هواي فشرده خشك كنيد.
چرخ زنجير خور ميل بادامك (يا ۳ تا۴ عدد پيچ بلند) را به عنوان يك دسته هنگام نصب ميل بادامك جديد وصل كنيد . ميل بادامك را با روغن مخصوص آماده شده روغن كاري كنيد به آرامي ميل بادامك را با حركتي چرخي درون قالب موتور وارد كنيد مواضب باشيد كه به ياتاقانهاي ميل بادامك آسيبي نرسانيد .(تذكر : اگر طرف ژورنال ميل بادامك بر روي لبه ياتاقان ميل بادامك كشيده شود ، ياتاقانهاي ميل بادامك به سادگي آسيب نمي بيند). هنگامي كه ميل بادامك در جايش قرار گرفت از چرخيدن آن بطور آزاد اطمينان حاصل نماييد.
ليفترهاي متغير rhoad تنها نوعي فيلتري هستند كه قبل از نصب نياز به پر شدن توسط روغن دارند براي پر كردن لفترهاي rhoad توسط روغن ،هر ليفتر را به صورت كامل درون يك ظرف روغن فرو ببريد و پلونگر داخلي را همراه با يك پوش رود فشار دهيد تا به ته برخورد كند . براي چند ثانيه آن را نگه داريد و سپس به آهستگي آنرا رها نماييد ابتكار را تا زماني كه ليفتر پر از روغن شده ادامه دهيد . فرو بردن ليفتر در روغن به تنهايي نمي تواند باعث پر شدن آن شود انواع ديگر ليفترهاي هيدروليك را قبلاً با روغن پر نكنيد ليفترها را با روغن مخصوص آغشته كنيد ، مخصوصاً قسمتهاي ته را ، و آنها را درون سوراخها قرار دهيد    ميل بادامك را بچرخانيد تا از حركت آزادانه ليفتر به سمت بالا و پايين اطمينان حاصل نماييد.
دستگاه تايمينگ را نصب كنيد رشته سوپاپ را براي سيلندر۱# نصب نماييد آنرا تنظيم كنيد و از كاركرد آن در هنگام بالاترين درجه بلند كردن اطمينان حاصل كنيد :
سوپاپ را به وضوح پيستون چك كنيد : شما بايد ۹۰% براي ورودي و ۱۰۰% براي خروجي حداقل داشته ياشيد بايد سوپاپ به تصفيه قالب نيز چك شود اگر بزرگتر از سوپاپهاي زمينه استفاده شده است.
نگاه دارند فنر سوپاپ را به هادي سوپاپ يا سيل سوپاپ براي تصفيه چك كنيد شما بايد حداقل ۶۰% داشته باشيد البته ۱۲۰% ترجيح داده        مي شود.
اگر هر كدام از اين تصفيه ها مشكلي داشت آنرا رفع كنيد .
احتمال هنوز كافي نيست.
تنظيم كردن ميل بادامك :
يك چرخ درجه را براي ميل لنگ و يك عقربه بر روي قالب آن نصب كنيد بوش رود و بازوي روكر را از سيلندر ۱# بيرون بياوريد براي رسيدن به مركز مرگ بالا ، موتور را بچرخانيد تا پيستون با نقطه  tdc تماس پيدا كند چرخ درجه را در عقربه تنظيم كنيد اكنون موتور را در قلاف جهت بچرخانيد تا پيستون متوقف شود يك مارك ديگر بر روي چرخ در عقربه ثبت كنيد اگر چرخ درجه بصورت صحيح جايگزين شده باشد ، يك شماره مساوي درجه بر روي دو طرف tdc  انواع ديگر ليفترهاي هيدروليك را قبلاً با روغن پر نكنيد ليفترها را باروغن مخصوص آغشته كنيد مخصوصاً قسمتهاي ته را ، و آنها را درون سوراخها قرار دهيد ميل بادامك رابچرخانيد تا از حركت آزادانه ليفتر به سمت بالا و پايين اطمينان حاصل نمايند.
دستگاه تايمينگ را نصب كنيد رشته سوپاپ را براي سيلندر ۱# نصب نماييد آنرا تنظيم كنيد و از كاركرد آن در هنگام بالاترين درجه بلند كردن اطمينان حاصل كنيد سوپاپ را به وضوح پيستون چك كنيد شما بايد ۹۰% براي ورودي و ۱۰۰% براي خروجي حداقل داشته باشيد .
بايد سوپاپ به تصفيه قالب نيز چك شود اگر از سوپاپهاي ذخيره استفاده شده است نگاه دارنده فنر سوپاپ را به هادي سوپاپ يا ميل سوپاپ براي تصفيه چك كنيد :
شما بايد ۶۰% حداقل داشته باشيد البته ۱۲۰% توجيح داده مي شود.
اگر هر كدام از اين تصفيه ها مشكلي داشت آنرا رفع كنيد .
احتمالاً هنوز كافي نيست.
 تنظيم كردن ميل بادامك :
يك چرخ درجه را بر روي ميل لنگ و يك عقربه بر روي قالب آن نصب كنيد بوش رود و بازوي روكر را از سيلندر ۱# بيرون بياوريد براي رسيدن به مركز مرگ بالا ، موتور را بچرخانيد تا پيستون با نقطه tdc  تماس پيدا كند چرخ درجه را در عقربه تنظيم كنيد اكنون موتور را در خلاف جهت بچرخانيد تا پيستون متوقف شود يك مارك ديگر بر روي چرخ درجه عقربه ثبت كنيد اگر چرخ درجه بورت پيچ جايگزين شده با يك شماره مساوي درجه بر روي دو شرف tdc بر روي چرخ درجه بوجود مي آيد 
اگر يك شماره نا برابر از درجه ها وجود داشته باشد بايد چرخ درجه دوباره جايگزين شود 
براي مثال اگر شما درجه ۲۴ را بر روي يك طرف و درجه حركت دار تا آن ناميزاني برطرف شود هنگامي كه چرخ درجه در جاي خود قرار گرفت علامتهايي كه ثبت كرده ايد و نقطه tdc  را رفع كنيد يك شاخص بايد همراه ليفتر تا حد ممكن بايد نزديك هم قرار گيرند.
حداقل موتور را دو دور بچرخانيد از اينكه شاخص صفحه ساعت به راحتي كار مي كند و ليفتر در سوراخ گير نكرده اطمينان حاصل نمائيد.
موتور را در جهت خلاف حركت عقربه هاي ساعت بچرخانيد تا اينكه بالاترين درجه بلند شدن بدست آيد شاخص صفحه ساعت را صفر كنيد و چرخش را تا زماني كه ۵۰% بدست آيد ادامه دهيد.
چرخ درجه را در اين نقطه علامت بزنيد موتور را به خلاف جهت       عقربه هاي ساعت دوباره بچرخانيد تا دوباره بالاترين درجه بلند شدن بدست آيد.
حركت به خلاف جهت حركت ساعت را ادامه دهيد.
تا ۷۰% نشان داده شود اكنون موتور را در جهت حركت عقربه هاي ساعت بچرخانيد تا ۵۰% را بر روي شاخص صفحه نشان داده شود دوباره چرخ درجه را نصب نمائيد.
قسمت بين دو درجه نصب شده مركز پره دروني است يك مثال از اين مي تواند ۱۸۰ درجه بر روي يك طرف جرخ درجه و ۳۶ بر روي طرف ديگر باشد با جمع كردن اين دو به ۲۱۶ درجه مي رسيد اين عدد بر دو تقسيم مي شود و مركز پره مي باشد اگر جداسازي مركز پره ۱۰۸ درجه در ميل بادامك باشد ، ميل بادامك در جايي درست قرار گرفته است . اگر شمارة كوچكتر از جداسازي مركز پرة ميل لنگ باشد ، مانند ۱۰۶ درجه ، ميل بادامك پيشرفته است اگر مركز پره بالاتر بيايد ، مانند ۱۱۰ درجه ، ميل بادامك درست جا نيافتاده است ، اگر شما از جداسازي مركز مطمئن نيستيد ، اين كار را براي پره خروجي تكرار كنيد با استفاده از بوشنيگ درجه كليدهاي تعويض يا دنده ميل لنگ چند جايگاه مي توانيد تطبيق را انجام دهيد.
بقيه تعديل و رشته سوپاپ را نصب كنيد:
همراه با پيستون در نقطه مرگ بالاي عقربه متراكم شده ، بوش رود را با انگشت شصت و نشان يك دست نگه داريد و با دست ديگر مهره روكر را در حلي كه بوش رود را به سمت بالا و پايين حركت مي دهيد ببنديد هنگامي كه شما ديگر بوش رود را به بالا و پايين حركت نمي دهيد تسمه را تا حد صفر تعديل كنيد.

ليفترهاي هيدروليك :
براي ليفترهاي Rhoad و نوع ذخيره بسته شده يك عدد  اضافي براي بار كردن صحيح استفاده مي شود همراه با گشتاورهاي بازوي روكر ناميزان براي جايگزيني صحيح ليفتر بارگيري شده را چك كنيد ليفترهاي Rhoad و نوع ذخيره به حداقل ۱۰% بين بلونگر و گيره نگه دارنده نياز دارند.
ليفترهاي RCV بالا به ۰۰۰/تا۰۰۲/ تصفيه در رشته سوپاپ نياز دارند . در خيلي استفاده كردن از يك ميل بادامك بالاتر ملزم به استفاده از يك بوش رو بلندتر مي باشد.
ليفترهاي سفت :
سوپاپها را تنظيم كنيد تا حدي كه ۰۰۴/ ليفتر از حد پيشنهاد داده شود نا كمبودي كه در طول گرم شدن ماشين بوجود آمده را جبران كند.
يك فيلتر روغن جديد همراه با روغن تازه و جديد نصب كنيد قبل از استارت سيستم روغن را بوسيله يك دريل الكتريكي بكار اندازيد      (براي اطمينان) .
 از هندل زدن طولاني مدت موتور در استارت اوليه اجتناب كنيد هنگامي كه موتور روشن شده سرعت موتور را بين rmp1800وrmp2000براي ۲۰دقيقه نگه داريد اجازه ندهيد سرعت موتور از rmp1200 كمتر شود اين گرم شدن با rmp بالا ضروري مي باشد زيرا rmp پايين بار زيادي را بر روي پره هاي ميل بادامك وارد مي كند و چرخش ليفتر سوپاپ را كاهش مي دهد اگر پوشش سوپاپ روي آن نباشد شما قادر خواهيد بود چرخش بوش رودها را ببينيد.
و نچرخيدن بوش رودها بيانگر اين است كه ليفترها نمي چرخند اگر اين اتفاق بيفتد ، موتور را سريعاً خاموش كنيد و علت آن را مشخص نماييد و تا علت را نيافته ايد موتور را دوباره روشن نكنيد وقتي ليفتر نچرخد خساراتي را به بار مي آورد و عمر ميل بادامك را كم مي كند.
اگر بعد از ۲۰دقيقه ، موتور به درستي كار بكند به شما تبريك مي گوئيم.
شما به درستي ميل بادامك را نصب كرده ايد.
بعد با تسمه را تنظيم كنيد ليفترهاي Rhoadرا مي توان با گوش دادن وقتي موتور داغ است تنظيم نمود هنگامي كه موتور در حال كاركردن است تنظيم را برگردانيد تا اينكه يك صداي تق تق كردن بلندي را بشنويد.
در اين هنگام تصفيه در دسته سوپاپ صورت مي گيرد پيچ تخليه را ببنديد و تنظيم را هم همين طور تا اينكه صداي تق تق متوقف شود و سپس يك دور اضافه تر آنرا پچيده گردد .
تعويض كردن كلاج ماشين
رفع مشكلات و آزمايش دقيق
به استثناء تنظيمات ، تنها راه تعمير يك كلاج (متحرك )عوض كردن آن است نصب يك كلاج جديد بسيار سهل و آسان است اما بايد مطمئن باشيد كه كارتان را بدرستي انجام دادهايد چرا كه اگر اشتباهي صورت گيرد مجبور مي شويد كه محور انتقال قدرت را دوباره پائين بگذاريد وكاري كه شما دوست نداريد بيش از يك بار انجام دهيد بايد انجام دهيد و بهترين كار اين كه با يك واحد خدماتي كه خدمات وسيله نقليه شما را انجام مي دهد مشورت كنيد.
در اينجا ما مراحل عمومي تعويض كردن يك كلاج را بررسي مي كنيم . ابتدا اتصال مثبت باتري را بر مي داريم سپس در حاليكه كه زير كاپوت كار مي كنيم كه محور انتقال قدرت را براي تعويضي بوسيله اي قطع كردن سيم كلاج و يا سيلندر هيدروليك آماده مي كنيم بنابراين قطع كردن اين موارد باعث مي شود كه محور انتقال قدرت از جاي خود حركت نكند . اين بقيه موارد . اگر شك داريد كه چه مواردي بايد بر طرف شود مي توانيد به كتاب راهنما مراجعه كنيد سپس يك تكه چوب پشت چرخ هاي عقب بگذاريد و جك را زير ماشين بزنيد و كاري نكنيد كه ماشين از زمين بلند شود وقتي كه اين امر شامل پيچ و مهره هاي شافت اكسل و محور انتقال قدرت هم  مي شود براي جدا كردن محور انتقال قدرت شما بايد ابتدا يا چند عدد از پايه هاي موتور را باز كنيد البته قبل از اينكه پايه هاي موتور را كنيد شود بايد چيزي را براي مهار كردن موتور قرار دهيد در بيشتر ماشين هاي اين امكان وجود دارد كه بوسيله يك جك زير كارتر ماشين موتور را مهار كرد اما در بعضي ماشين ها يك ميله اي ساپورت موتور وجود دارد كه اين ميله باعث مي شود كه در حاليكه محور انتقال قدرت باز شده باشد موتور به صورت آويزان و طوري كه از زير كاپوت آن بتوان آن را نصب كرد دوباره مي توانيد براي انجام كار صحيح و روشي درست به كتابچه راهنما مراجعه كنيد .
براي جدا كردن محور انتقال قدرت از موتور محور انتقال قدرت را با يك جك مهار كنيد و سپس پيچ مهره هاي دور فلايويل را باز كنيد و سپس محور انتقال قدرت را از موتور دور كنيد تا اينكه شافت وردي صفحه كلاج نمايان شود سپس پائين محور انتقال قدرت را به طرف زمين قرار داده و آن را بچرخانيد و از ماشين جدا كنيد وقتي محور انتقال قدرت را جدا كرديد شما مي توانيد به صفحه كلاج دسترسي داشته باشيد پيچ و مهره هاي دور صفحه فشار را باز كنيد سپس صفحه و ديسك كلاچ را جدا كنيد. اصطكاك بين سطح فلايويل را تست كنيد اگر خش افتاده بود  و يا نقاطي از آن داغ شده بود آن مشكلات را بايد رفع كنيد و به وسيله دستگاه تراش بايد مشكلات بوجود آمده رفع شود و دوباره نصب شود و اين را به خاطر داشته باشيد كه هر جه سطح ديسك را تراش دهيد حالت شكنندگي آن بيشتر  مي شود اگر فلايويل شما تراشيده شنده باشد شما مي توانيد با كاغذ سمباده نرم اين كار را انجام دهيد وقتي فلايويل را تست مي كنيد سعي كنيد بلبرينگ كلاچ و بوش مركزي فلايويل را تست كنيد. خار بلبرينگ را نبايد چرب و روغنكاري كنيد و نگاه كنيد كه سائيدگي و خوردگي نداشته باشد. اگر در مورد كيفيت آن شك داريد آنرا عوض كنيد و يك نو جايگزين كنيد براي اينكه مطمئن شويد روغن از پشت فلايويل نشت نمي كند چون اگر روغن به سطح كلاچ برسد باعث ضربه زدن و گير كردن آن مي شود و اين اصل مهم است كه هر دو سطح بايد به نحو تراشيده شود و يا لغزندگي آنها به يك صورت باشد اگر فلايويل بيش از حد تراشيده شود باعث سر خوردن كلاچ روي صفحه فشار  بلبرينگ مي شود و مي تواند باعث آزاد گشتن كلاچ شود بايد با استفاده از واشر ميان ميل لنگ و فلايويل كاري كنيد كه كلاچ بتواند به راحتي در بلبرينگ آزاد كار كند اگر چه ممكن است يك فلايويل فرسوده در تست RPM بسوزد و تنها راه تعمير كردن آن جايگزين كردن يك فلايويل نو است و اين كار يك كار مطمئن و بي خطر است . كار ديگر كه بايد انجام دهيد تست كردن شافت محور ورودي انتقال است و اگر از اطراف آن روغن نشت كند آن را تعويض كنيد. و بعد از آن دنبال نشت روغن در پشت موتور بگرديد اگر بيشتر از چند قطره باشد دليل اين امر ممكن است انتقال زود صفحه كلاچ باشد يك نشانه روي فلايويل بگذاريد بنابراين با اين كار شما     مي توانيد آن را به درستي نصب كنيد(روي ميل لنگ) . فلايويل را از جاي خود درآوريد و كاسه نمدهاي كهنه را هم عوض كنيد خيلي با دقت يك (كاسه نمد) جديد بدون واشر كاسه نمد را نصب كنيد سعي كنيد با ابزار نصب كاسه نمد يا با يك تكه چوب اين كار را انجام دهيد .بعد از آن سطح ميل لنگ را چك كنيد و قسمتهاي خورده و فرسوده شده را تعمير كنيد همينطور بوشهاي موتور ، چون عدم تعمير به موقع آنها باعث نصب كردن يك دستگاه فلايويل جديد خواهد بود. ابتدا مطئن باشيد كه لبه ميل لنگ تميز شده باشد وقتي كه لبه فلايويل را جايگزين كرديد ، پيچهاي آنرا محكم كنيد و از صحت كار آنها اطمينان حاصل كنيد دو راه حل مناسب براي نصب صفحه  كلاچ و صفحه فشار وجود دارد اول اين كه ديسك طوري طراحي شده است كه تنها در يك مسير كار مي كند . اگر شما نگاهي به مركز هاب بيندازيد شما متوجه يكسري فنرهاي مهار كننده خواهيد شد كه از يك طرف به كلاچ و از يك طرف به مهار كننده هاي هاب چشبيده اند يا تعبيه شده اند كه همينطور به سطح صفحه كلاچ كه به طرف محور انتقال مي باشد در تماس است و شما براي جا زدن آن متوجه خواهيد شد اگر آنرا اشتباه جا بزنيد كارش را درست انجام نمي دهد . دوم اينكه شما به يك پيلوت كلاچ براي نصب كردن صفحه كلاچ احتياج داريد كه با بوش ميل لنگ رديف و جور شود براي نصب ديسك آنرا به طرف پيلوت سر دهيد سپس با اطمينان وسط آنرا به داخل پيلوت بلبرينگ وارد كنيد قبل از اينكه يك محور انتقال قدرت را نصب كنيد سعي كنيد بلبرينگي را انتخاب مي كنيد  بلبرينگ نو و سالم باشد و از آزادي عمل آن اطمينان حاصل كنيد.
محور انتقال قدرت را داخل محل خود تعبيه كنيد و آنرا به طرف جلو فشار دهيد تا اينكه شافت ورودي داخل هزار خاره كلاچ  فرو رود شايد شما مجبور شويد كه شافت ورودي يا ميل لنگ موتور را بچرخانيد تا با هزار خاره جور شود سعي كنيد اين كار را با فشار زيادي انجام ندهيد وقتي همه چيز بدرستي و رديف شد شافت در محل خود قرار مي گيرد البته اگر درست قرار نگرفت فشار به آن وارد نكنيد دوباره آنرا بيرون آوريد سعي خود را بكنيد هيچ وقت محور انتقال قدرت را بدون مهار كننده و نگهدارنده را به طور آويزان رها نكنيد چون ممكن است باعث خسارت ديدن و از بين رفتن بلبرينگ كلاچ شود بعد از اين كه نصب گشتاور پيچ و مهره ها را ببنديد. شما مي توانيد حالا پايه هاي موتور را كه باز كرده بوديد ببنديد همينطور اكسل ها تست كنيد. وقتي همه كارها انجام شد جك را از زير ماشين جدا كنيد. 
  • بازدید : 108 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وامل موارد زیر است:

شركت بازرگاني سايپا يدك به عنوان بازوي خدمات بعد از فروش محصولات سايپا در سال ۱۳۷۰ تاسيس گرديد و فعاليت خود را از ابتداي سال ۱۳۷۱ آغاز نمود ماموريت اصلي اين شركت ايجاد بستري تجاري – فني است تا از رهگذر آن خريداران محصولات سايپا بتوانند بهترين خدمات مورد لزوم را در شرايط و هر مكاني استفاده نمايند و از انتخاب خود هميشه راضي باشند .
اصل مشتري مداري شعاري است كه بر پايه آن كليه روابط و تشكيلات اين شركت بنا شده است . مركز نظر سنجي شركت سايپا يدك كه اولين مركز نظر سنجي در صنعت خودرو ايران مي باشد در سال ۱۳۷۵ تاسيس شد و در جهت ارتباط مستقيم با دارندگان خودروهاي سايپا و دريافت پيشنهادات و انتقادات آنها و سنجش رضايت مشتريان پايه گذاري گرديده است 
سيستم گردش اطلاعات اين شركت كاملاً مكانيزه مي باشد به طوري كه با پذيرش خودرو در عوامل مجاز در اقصي نقاط كشور اطلاعات مربوط به نقايص خودرو و نيز قطعات يدكي به واحد گارانتي شركت منعكس مي گردد و در اين مرحله سيستم بازرگاني اقدام به صدور فاكتور و قبض حواله انبار جهت ارسال قطعات به عوامل مجاز مي كند وجود چنين سيكل مكانيزه و شبكه رايانه اي بين شركت سايپا يدك و عوامل مجاز باعث تسريع در امر خدمات رساني و به دنبال آن رضايت مندي مشتريان شده است شركت سايپا يدك براي رفاه مشتريان با فراهم نمودن قطعات استاندارد مورد تائيد شركت سايپا اقدام به ارائه قطعات يدكي از طريق نمايندگي هاي فروش قطعات كرده است كه عرضه قطعات در خارج از نمايندگي هاي مجاز را به عهده دارند . 
در راستاي تامين خدمات محصولات صادراتي شركت سايپا با تاسيس نمايندگي هاي خارج از كشور (به شرح ارائه شده در بخش نمايندگي ها ) و ارسال قطعات به آنها پيشرفت مهمي در ارائه خدمات بعد از فروش مطلوب در خارج از كشور حاصل شده است در داخل كشور با توجه به ارائه مدل هاي جديدي از توليدات سايپا از جمله خودروي زانتيا در سال جديد شركت سايپا يدك پيش بيني هاي لازم براي ارائه خدمات پس از فروش مطلوب را نموده است در جهت توسعه ارائه خدمات در سطح كشور تعداد عوامل مجاز اين كشور در ابتداي سال ۱۳۸۰ به بيش از ۲۰۰ مورد نمايندگي مجاز و ۴۵ مورد عامل تعميراتي رسيد . اين عوامل جهت سرويس دهي به خوردوهاي پرايدء وانت نيسان و رنو ۲۱ در حال حاضر و براي خودرو زانتيا در سال جديد آماده شده اند به موازات توسعه عوامل مجاز در شهرها اين شركت اقدام به ايجاد سرويس هاي امداد سيار نموده كه با استفاده از گروههاي تععميرات سيار در جاده هاي مهم كشور جهت آسايش مشتريان محترم مورد استفاده واقع مي شود .

نمايندگي سايپا يدك  بروجن 
نمايندگي سايپا يدك در شهرستان بروجن در تاريخ ۷/۳/۷۹ به صورت رسمي تاسيس شد و شروع به خدمت جهت رفاه مشتريان نموده است . اين نمايندگي در ۵ كيلومتري شهرستان بروجن در جاده بروجن مباركه قرار دارد و داراي ۲۵  نفر پرسنل مي باشد كه سيكل كاري آنها به صورت زير مي باشد .
سيستم سوخت رساني بنزيني
سر سيلندر : در روي سر سيلندر بسته شده و داراي محفظه احتراق است . و جنس آن از آلومينيوم يا چدن مي باشد .
 سيلندر :  بزرگترين قطعه موتور است كه در آن سوراخهايي براي عبور پيستون و روغن و آب و… وجود داردد . شامل قطعاتي مانند : ۱-بوش سيلندر ۲- پيستون      3- شاتون۴- رينگ كمپرسي و رينگ روغني ,گژن پين , ميل لنگ ,ميل سوپاپ, ياتاقانهاي ثابت و متحرك , اويل پمپ ,پمپ بنزين , دلكو ,واتر پمپ , فيلتر روغن در سيلندر قرار دارد و يا بسته مي شوند . 
علت تركيدن سر سيلندر و سيلندر : 
۱- يخ زدن آب موتور ۲- گرماي بيش از حد موتور ۳- بيش از حد سفت كردن پيچهاي سر سيلندر 
كارتر : در پايين سيلندر بسته و مخزن روغن است .
واشر سرسيلندر : بين سيلندر قرار مي گيرد و وظيفه آن آبندي كردن بين سرسيلندر و سيلندر وجلوگيري از خارج شدن كمپرس و قاطي شدن آب  و روغن مي باشد و علت سوختن آن ۱-جوش آمدن و يا داغ كردن موتور ۲- تاب برداشتن سيلندر ۳- شل بودن پيچهاي سر سيلندر ۴- تركيدگي سر سيلندر .
علائم سوختگي واشر سر سيلندر : ۱- خارج شدن دود سفيد و آب از اگزوز ۲- كم شدن آب رادياتور ۳- گرم و بد كار كردن موتور ۴- كاهش قدرت موتور ۵- شيري رنگ كردن روغن ۶-ظاهر شدن حباب در روي آب رادياتور (با گاز دادن موتور ) 
علائم تاب برداشتن سر سيلندر :سوختن پي در پي واشر سر سيلندر
دليل نفوذ آب به داخل اطاق احتراق 
۱-سوختن واشر سر سيلندر ۲-شل بودن پيچهاي سر سيلندر ۳- ترك برداشتن سرسيلندر 
پيستون : كارش به وجود آوردن كمپرس در موتور مي باشد ساختمان پيستون : استوانه اي است كه در قسمت بالا و پايين باز است و رينگ هاي كمپرسي و روغني روي آن قرار دارد . علت گريپاژ نمودن پيستون در سيلندر ۱- جوش آمدن موتور و گرماي بيش از حد موتور ۲- نداشتن روغن يا نرسيدن روغن :انواع رينگ : رينگ كمپرسي – رينگ روغني -رينگ كمپرسي به منظور آب بندي بين سيلندر و پيستون در شيار پيستون نصب مي شود و پس از خروج كمپرسي اطاق احتراق به داخل كارتر جلوگيري مي كند .
رينگ روغني به منظور پاك كردن روغن بدنه سيلندر و برگشت آن بداخل كارتر و جلوگيري از رفتن روغن به اطاق انفجار مي باشد .
تفاوت رينگ روغني و كمپرسي : رينگ كمپرسي در بالاي پيستون و رينگ روغني در پايين رينگ كمپرسي است هم چنين رينگ روغني داراي سوراخ  مي باشد .
توجه : اگر رينگ كمپرسي خورده و يا بشكند كمپرسي از بالاي پيستون رد  مي شود و موتور قدرت كافي را نخواهد داشت .
علائم خورده ويا شكسته شدن رينگ : از اگزوز دود سياه مايل به آبي بيرون آمده و موتور قدرت كافي را نخواهد داشت .
دلايل كمپرس در قسمتهاي موتور 
۱-دليل كاهش كمپرس موتور : ۱- فيلر نبودن سوپاپها ۲-آب بندي نبودن كيت يا لبه سوپاپ ۳-سوختن سوپاپها ۴-سوختن واشر سرسيلندر ۵-شل بودن پيچهاي سر سيلندر  6- تركيدگي سر سيلندر 
۲-دليل كمپرس  به داخل كارتر : ۱-خورده شدن وچسبيدگي وشكستن رينگ ۲- مقابل هم بودن چاك رينگها ۳-گشاد شدن سيلندر ۴-ترك برداشتن پيستون 
۳-دليل كمپرسي در رادياتور :۱-سوختن واشر سر سيلندر ۲-ترك برداشتن سر سيلندر 
شاتون : در بالا به وسيله گژن پين و در پايين به ميل لنگ بسته مي شود و شامل ۱- سر شاتون كه به گژن پين وصل است ۲-بدنه شاتون ۳-انتهاي شاتون كه به ياطاقان متحرك ميل لنگ بسته مي شود .
گژن پين : لوله اي (توخالي)است كه پيستون را به شاتون وصل مي كند و جهت جلو گيري از بيرون آمدن گژن پين دو طرف آن خار فنري وجود دارد و تشخيص خرابي آن در موقعي كه موتور سرد است صداي گژن پين به خوبي به خوبي شنيده مي شود ولي در موقعي  كه موتور گرم است صداي گژن پين كمتر شنيده مي شود .
ميل لنگ :حركت خطي شاتون را به حركت دروني تبديل كرده و به وسيله زنجير (و يا در گير شدن با دنده يا تسمه مخصوص)ميل سوپاپ نيز به حركت در مي آورد و هم چنين به وسيله تسمه پروانه واتر پمپ دينام ,پروانه را مي گرداند و فلايويل كه در انتهاي ميل لنگ بسته مي شود قدرت را به كلاچ منتقل مي كند .
ساختمان ميل لنگ : به طور كلي ساختمان ميل لنگ از قسمتهاي زير تشكيل شده است .
۱-پولي سر ميل لنگ كه براي عبور تسمه پروانه است ۲-چرخ دنده سر ميل لنگ كه باعث گردش ميل سوپاپ مي شود ۳- محور ثابت و متحرك كه محور ثابت به بدنه سيلندر (ياتاقان ثابت) و محور متحرك به دسته پيستون (ياتاقان متحرك )بسته مي شود ۴- لنگهاي تعادل ۵- مجراي عبور رون ۶- فلانج اتصال فلايويل
انواع لقي : لقي افقي – عمودي  كه لقي افقي در اثر خورده شدن بغل ياتاقاني زياد مي گردد ولي لقي عمودي در اثر خورده شدن ياطاقان ثايت زيادي مي شود.
دلايل بريدن ميل لنگ : ۱-سفت بودن ياطاقانهاي متحرك و ثابت ۲- تعويض دنده معكوس در دور زياد ۳-نداشتن بغل ياتاقاني و خلاصي حركت ميل لنگ ۴- گاز دادن زياد در سر بالايي 
  • بازدید : 119 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

سيستم سوخت رساني بنزيني
سر سيلندر : در روي سر سيلندر بسته شده و داراي محفظه احتراق است . و جنس آن از آلومينيوم مي باشد .
 سيلندر : بزرگترين قطعه موتور است كه در آن سوراخهايي براي عبور پيستون و روغن و آب و… وجود داردد . سامل قطعاتي مانند : ۱-بوش سيلندر ۲- پيستون ۳- شاتون۴- رينگ كمپرسي و رينگ روغني ,گژن پين , ميل لنگ ,ميل سوپاپ, ياتاقانهاي ثابت و متحرك , اويل پمپ ,پمپ بنزين , دلكو ,واتر پمپ , فيلتر روغن در سيلندر قرار دارد و يا بسته مي شوند . 
علت تركيدن سر سيلندر و سيلندر : ۱- يخ زدن آب موتور ۲- گرماي بيش از حد موتور ۳- بيش از حد سفت كردن پيچهاي سر سيلندر 
كارتر : در پايين سيلندر بسته و مخزن روغن است .
واشر سرسيلندر : بين سيلندر قرار مي گيرد و وظيفه آن آبندي كردن بين سرسيلندر و سيلندر وجلوگيري از خارج شدن كمپرس و قاطي شدن آب  و روغن مي باشد و علت سوختن آن ۱-جوش آمدن و يا داغ كردن موتور ۲- تاب برداشتن سيلندر ۳- شل بودن پيچهاي سر سيلندر ۴- تركيدگي سر سيلندر.
 علائم سوختگي واشر سر سيلندر : ۱- خارج شدن دود سفيد و آب از اگزوز ۲- كم شدن آب رادياتور ۳- گرم و بد كار كردن موتور ۴- كاهش قدرت موتور ۵- شيري رنگ كردن روغن ۶-ظاهر شدن حباب در روي آب رادياتور (با گاز دادن موتور ) 
علائم تاب برداشتن سر سيلندر :سوختن پي در پي واشر سر سيلندر –دليل نفوذ آب به داخل اطاق احتراق :
۱-سوختن واشر سر سيلندر ۲-شل بودن پيچهاي سر سيلندر ۳- ترك برداشتن سرسيلندر 
پيستون : كارش به وجود آوردن كمپرس در موتور مي باشد ساختمان پيستون : استوانه اي است كه در قسمت بالا و پايين باز است و رينگ هاي كمپرسي و روغني روي آن قرار دارد . علت گريپاژ نمودن پيستون در سيلندر ۱- جوش آمدن موتور و گرماي بيش از حد موتور ۲- نداشتن روغن يا نرسيدن روغن :انواع رينگ : رينگ كمپرسي – رينگ روغنيرينگ كمپرسي به منظور آب بندي بين سيلندر و پيستون در شيار پيستون نصب مي شود و پس از خروج كمپرسي اطاق احتراق به داخل كارتر جلوگيري مي كند .
رينگ روغني به منظور پاك كردن روغن بدنه سيلدر و برگشت آن بداخل كارتر و جلوگيري از رفتن روغن به اطاق انفجار 
تفاوت رينگ روغني و كمپرسي : رينگ كمپرسي در بالاي پيستون و رينگ روغني در پايين رينگ كمپرسي است هم چنين رينگ روغني داراي سوراخ مي باشد .
توجه : اگر رينگ كمپرسي خورده و يا بشكند كمپرسي از بالاي پيستون رد مي شود و موتور قدرت كافي را نخواهد داشت .
علائم خورده ويا شكسته شدن رينگ : از اگزوز دود سياه مايل به آبي بيرون آمده و موتور قدرت كافي را نخواهد داشت .
دلايل كمپرس در قسمتهاي موتور 
۱-دليل كاهش كمپرس موتور : ۱- فيلر نبودن سوپاپها ۲-آب بندي نبودن كيت يا لبه سوپاپ ۳-سوختن سوپاپاها ۴-سوختن واشر سرسيلندر ۵-شلبودن پيچهاي سر سيلندر ۶- تركيدگي سر سيلندر 
۲-دليل كمپرس  به داخل كارتر : ۱-خورده شدن ؤچسبيدگي ؤشكستن رينگ ۲-مقابل هم بودن چاك رينگها ۳-گشاد شدن سيلندر ۴-ترك برداشتن پيستون 
۳-دليل كمپرسي در رادياتور :۱-سوختن واشر سر سيلندر ۲-ترك برداشتن سر سيلندر 
شاتون : در بالا به وسيله گژن پين و در پايين به ميل لنگ بسته مي شود و شامل ۱-سر شاتون كه به گژن پين وصل است ۲-بدنه شاتون ۳-انتهاي شاتون كه به ياطاقان متحرك ميل لنگ بسته مي شود .
گژن پين : لوله اي (توخالي)است كه پيستون را به شاتون وصل مي كند و جهت جلو گيري از بيرون آمدن گژن پين دو طرف آن خار فنري وجود دارد و تشخيص خرابي آن در موقعي كه موتور سرد است صداي گژن پين به خوبي به خوبي شنيده مي شود ولي در موقعي  كه موتور گرم است صداي گژن پين كمتر شنيده مي شود .
ميل لنگ :حركت خطي شاتون را به حركت دروني تبديل نموده و به وسيله زنجير (و يا در گير شدن با دنده يا بسته مخصوص) ميل سوپاپ نيز به حركت در مي آورد و هم چنين به وسيله تسمه پروانه واتر پمپ و دينام و پروانه ,را مي گرداند و فلايويل كه انتهاي ميل لنگ بسته مي شود قدرت را به كلاج منتقل مي كند .
ساختمان ميل لنگ : به طوري كلي ساختمان ميل لنگ از قسمتهاي زير تشكيل شده است .
۱-پولي سر ميل لنگ كه براي عبور تسمه پروانه است ۲-چرخ دنده سر ميل لنگ كه باعث گردش ميل سوپاپ مي شود ۳- محور ثابت و متحرك به بدنه سيلندر (ياطاقان ثابت )و محور متحرك به دسته پيستون بسته مي شود ۴- لنگهاي تعادل ۵- مجراي عبور روغن ۶-فلانچ اتصال فلايويل 
سيستم برق اتومبيل
شامل : باطري –كوئل- دلكو-شمع
باطري منبع ذخيره برق بوده كه برق مصرفي مورد لزوم اتومبيل را تامين نمايد .
باطري از تعدادي خانه تشكيل شده است در داخل اين خانه صفحات مثبت و منفي براي تبادل جريان الكتريسته قرار داده شده است عايق ديگري كه مابين آن دو كار گذاشته شده است مجزاي باشند .
هر باطري شامل دو قسطب مي باشد كه صفحات مثبت در داخل باطري به همديگر متصل شده تشكيل قطب مثبت وصفحات منفي نيز به همديگر وصل شده  قطب منفي را تشكيل مي دهند در داخل باطري مابين صفحات از محلول اسيد سولفوريك و آب مقطر براي انجام اعمال شيميايي استفاده شده است  كه اصطلاحاً الكتروليت نيز ناميده مي شود در اتومبيل براي جلوگيري از شلوغي سيم پيچي و بخاطر مقرون به صرفه بودن قطب منفي باطري را به بدنه اتومبيل اتصال داده و چون اكثر قطعات تشكيل دهند بدنه اتومبيل فلزي مي باشد لذا هادي جريان نيز هستند پس تمام قسمت بدنه اتومبيل منفي خواهد بود .براي سوزاندن مخلوط هوا و بنزين متراكم در محفظه سيلندر احتياج به يك نيروي الكتريكي قوي مي باشد و برق باطري امكان ارائه اين ايرو را ندارد لذا با دستگاهي بنام كوئل  ولتاژ دوازه ولت باطري را تقويت مي كنند تا جرقه لازم براي روشن شدن موتور را توليد نمايد .
كوئل دستگاه ست كه برق باطري اتومبيل را از نظر ولتاژ زياد مي كند يعني برق دوازده ولت باطري را كه براي توليد جرقه در الكترود شمعها كافي نيست در حدود هزار برابر تقويت مي نمايد .
كوئل بر دو نوع : كويل خشك و كويل روغني در داخل كوئل هاي خشك قير فشرده شده و در داخل كوئل هاي روغني روغن مي ريزند ولي امروزه بيشتر از كوئل هاي روغني استفاده مي شود چون روغن كوئل از گرم شدن و سوختن آن جلوگيري مي كند .
كوئل تشكيل شده است از يك پوسته فلز كه درپوش بالايي آن از كائوچو شاخته شده است كه نسبت به پوسته عايق مي باشد و محل اتصال دو فيش كناري در برج وسط كويل مشخص شده است .
محل بستن دو رشته سيم در ظرفيت درپوش به نامهاي قطب مثبت و قطب منفي ومحل مركزي سيم در وسط براي خروج برق تقويت شده در نظر گرفته شده است  كه به برج مويل معروف است . از طريق همين محل برق تقويت شده به وسيله يك رشته كابل قوي به دستگاه دلكو و از دلكو به سر شمعها مي رسد .
در داخل كوئل يك ميله يا هسته مركزي وجود دارد كه هسته مركز از تعداد ورقه هاي نازك آهن با لايه هاي عايق شده بر روي هم درست شده است . به دور اين ميله دو نوع سيم پيچيده شده به نام سيم پيچ اوليه و سيم پيچ ثانويه سيم پيچ اوليه با ضخامت زياد و طول كم به دور اين ميله پيچيده شده است . كه يك سر آن به محل قطب مثبت درب كوئل وصل شده است يعني قطب منفي و قطب مثبت آن به وسيله همين سيم پيچ از داخل له همديگر اتصال داده شده است و برق مثبت باطري وق قطب مثبت كوئل وصل به وسيله سيم ديگر هم برق از قطب منفي كويل خارج و در دلكو به فيوز و پلاتين وصل مي شود . سيم پيچ ثانويه با ضخامت كم و طول زياد به دور اين ميله به طوري كه نسبت به سيم پيچ اوليه كانلاً عايق مي شوند .حدود هزاران دور بستگي به ولتاژ مورد نياز پيچيده شده است . كه يك سر اين سيم پيچ در قسمت داخل كوئل نزديك به قسمت خروجي قطب منفي به سيم پيچ اوليه اتصال داده شده و سر ديگر آن به سر ميله مركز ي يعني به برج كوئل وصل مي شود . 
در داخل كويل از القاء جريان برق به وسيله قطع خطوط قواي ميدان مغناطيسي توسط قطع و وصل پلاتين حاصل از عبور جريان برق از سيم پيچ اوليه به سيم پيچ ثانويه استفاده مي شود , چون كويل قادر به قطع و وصل جريان نيست .لذا از پلاتين استفاده مي شود كه جريان DC باطري را به AC تبديل مي كند در سيستم جرقه جهت سيم كشي مدار قطب منفي توسط كابل به بدنه متصل شده و قطب مثبت به اتوماتيك استارت و از اتوماتيك استارت به آمپر و از آمپر به سوئيچ از سوئيچ به مثبت كويل و از منفي كويل به وسيله سيم ديگري جهت قطع و وصل جريان به پلاتين و خازن بسته مي شود  و يك سيم از سوئيچ به اتوماتيك استارت وصل شده و مدار ثانويه جهت ايجاد جرقه در شمع توسط يك واير از كويل به درب دلكو يعني به فنر و زغال و چكش برق رسيده و توسط چكش برق بر ترمينالهاي درب دلكو و از آن جا توسط واير به شمعها مي رسد تا موتور روشن شود .
در دلكوهاي پلاتين دار قطع و وصل مدار اوليه كويل توسط پلاتين صورت مي گيرد كه پلاتين مانند يك كليد عمل مي كند ولي در سيستم دلكوهاي مغناطيسي كليد يا پلاتين به كار گرفته نشده است . يعني بدون پلاتين       مي باشد و به جاي پلاتين از ترانزيستور استفاده شده است .
در روي دلكو ترمينالهايي وجود دارند كه ترمينال وسطي آن براي ورود  برق كويل به دلكو بوده و بقيه ترمينالها محل خروج برق به سر شمعها بستگي به تعداد سيلندر موتور در اتومبيلها متناوب مي باشند يعني مورتور چهار سيلندر داراي چهار ترمينال و شش سيلندر داراي شش ترمينال براي هدايت برق توسط واير ها مي باشد در محل ترمينالها پينهاي كوچكي از جنس فلز كه هادي برق هستند  تعبيه شده و به نحوي در درب دلكو قرار گرفته اند كه نسبت به اطراف عايق و فقط در محل اتصال واير ها برق را به سر شمعها هدايت مي كنند . ورابط بين ترمينال وسطي درب دلكو با ترمينال واير هاي شمع زغال و فنر و چكش برق مي باشد . 
۴-شمع 
وسيله اي است كه در موتورهاي احتراق داخلي بنزين سوز با ايجاد جرقه مرحله انفجار را تكميل مي نمايد .
شمعها توسط يك واشر مسي جهت گاز بندي به سر سيلندر بسته مي شوند .چون براي انتقال جريان الكتريسته هميشه به دو قطب مثبت و منفي نياز- منديم لذا به بدنه خود شمع چون به سر سيلندر بسته مي شود . قطب منفي و الكترود وسط آن قطب مثبت را تشكيل مي دهند كه نسبت به هم به وسيله عايق مي باشند .
در انتها :
منفي باطري توسط كابل به بدنه اتصال داده مي شود باطري توسط يك كابل به اتوماتيك استارت وصل ي شود از اتوماتيك استارت به آمپر از آمپر سوئيچ به مثبت كوئل از منفي كوئل به خازن و پلاتين دلكو و همچنين يك سيم از سوئيچ به اتوماتيك استارت و يك واير از كوئل به درب دلكو براي رسانيدن برق ولتاژ قوي به ذغال و چكش برق و از چكش برق به سر شمعها توسط وايرهاي شمع مي باشد .
دليل بريدن گاردان : بار زياد – جدايي قفل گاردان –زور زياد در هنگام بكسواد چرخ – خرابي كشوي گاردان مي باشد .
ديفرانسيل : دستگاهي است كه بعد از ميل گاردان نصب مي شود و قدرت از طريق ميل گاردان به وسيله ديفرانسل به چرخها منتقل مي شود .
قطعات : ۱- پينيون ۲- كرانويل۳- دنده هاي هرزگرد ۴- دنده پلوسها ۵-ميل پلوس ۶-هوزسنگ ۷- پوسته ۸-توپي چرخ ۹-بلبرينگها (كاسه نمد)۱۰-كله گاوي 
وظايف ديفرانسيل: ۱)انتقال قدرت (نيرو)۲)تغيير تحت زاويه ۹۰ درجه ۳)تنظيم دور چرخها در سر پيچها ۴)تيدل دور زياد به دور كم كرانويل (چرخها)
بخاطر ايجاد گشتاور زياد در پلوسها دنده كرانويل بزرگتر از پينيون مي باشد.
بلبرينگهاي ديفرانسيل : ۱)دو عد بلبرينگ سر پاوسها ۲_دو عدد بلبرينگ دو طرف هوزينگ ۳) دو عدد بلبرينگ شافت پنيون 
دنده هاي هرز گرد در سر پيچها دور چرخها را طوري تنظيم مي كند كه چرخي كه نزديك به ميدان است دور كمتر و چرخي كه دور تر است دور 
  • بازدید : 134 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

تنظيم كاربراتور و دلكو پيكان ۱۶۰۰- تعويض شمع و پلاتين پژو۴۰۵– -فيلر گيري و تعويض سوزن ژيگلور كاربراتور و تعويض لنگرها و فنرهاي دلكو پيكان وانت.باز كردن گير بكس پيكان و تعويض شافت و دنده زير و واشرگيري . فيلر گيري موتور پژو ۴۰۵ – تعويض لنتهاي پيكان و هوا گيري مدار ترمز 
 بازو بسته كردن پمپ كلاچ و تنظيم لقي پدال كلاچ پيكان وانت . باز كردن موتور پيكان RD 1600. بستن موتور RD1600 – فيلر گيري و تعويض وايرها و چكش  برق پيكان تنظيم كاربراتور ولقي دهانه شمع وتعميردلكو(تعويض فنر و صفحه نگهدارنده پلاتين ). هواگيري مدار ترمز پيكان – تعويض كار براتورشمع پيكان- تست اوليه پيكان توسط دستگاه كامپيوتري
تست اوليه پژو پارس توسط دستگاه كامپيوتري سوخت پيكان توسط دستگاه (…,HO4-CO4-CO) فيلر گيري دلكو پيكان CD 1600.
تنظيم كاربراتور پژو ۴۰۵ و تعويض شمع و سه دلكو – تعويض لنگري پيكان و تنظيم موتور كامل بازديد شمع ، پلاتين و بررسي مدار سوخت رساني پيكان RD 1600.
بررسي مدار جرقه و تست كويل وتعويض كويل وتنظيم پلاتين و بازديد شمع تعويض چكش برق و زغال سرد لكو-نصب فيوز برروي كويل پيكان پژو و فيلر گيري آن. تعويض دلكو وسوزن ژيگلور كاربراتور پيكانRD- تعويض كويل و واير شمع ها – تست اوليه پژو و پارس – تست اوليه پيكان RD تنظيم دهانه پلاتين و تعويض ديافراگم كاربراتور پيكان.
تعويض ميل دلكو ، چكش برق و زغال سرد لكو پيكان RD – تنظيم كاربراتور پژو ۴۰۵ – تعويض كاربراتور پيكان – تست اوليه پيكان و فيلرگيري موتور پژو ۴۰۵٫ فيلر گيري موتور پژو ۴۰۵- تعويض شمع و سه دلكو ، تنظيم كاربراتور پيكان و كم كردن سوخت آن – بازديد پمپ بيزين برقي پيكان و تعويض آن – تعمير دلكو پيكان (تعويض صفحه نگهدارنده ثابت.
بازو بسته كردن ديفرانسيل پيكان وانت و واشرگيري و تعويض بلبرينگهاي سر پلوسها – تعويض ديسك و صفحه كلاچ پيكان- هواگيري مدار ترمز
تعمير لوستر پيكان- بازوبسته كردن سرسيلندر و تعويض سوپاپها و آب بندي – بازكردن واترپمپ و تعويض آن باز كردن گيربكس پيكان وانت.
واشه گيري و تعويض ماهك ،ميل ،ما هك، بلبرينگ و شافت خروجي گير بكس پيكان وانت  – بستن گير بكس پيكان وانت – بازكردن موتور پژو ۴۰۵ و هواگيري مدار ترمز وتعويض لوازم پمپ بالاي پيكان وانت.
تعويض رينگ و ياتاقان و پمپ روغن و رسوب گيري مدار خنك كاري موتور- تعويض صفحه كلاچ و تعويض صفحه كلاچ و تعويض بلبرينگ ته ميل لنگ پژو ۴۰۵٫
تعويض بلبرينگ سر پلوسهاي پيكان – تعويض لنت جلو پژو ۴۰۵ و هواگيري مدار ترمز آن – باز كردن گير بكس وانت مزدا۱۶۰۰٫
تعويض دنده ۲ ، ماهك و ميل ماهك ۲و۱ تعويض بوش برنجي و پوسته گير بكس و تعمير شافت خروجي وانت مزدا – تعويض چهار شاخه گاردان پيكانRD1600.
باز كردن موتور پژو ۴۰۵ تعويض رينگ، پيستون، ياتاقان و … و بستن آن باز كردن گير بكس پيكان ۱۶۰۰ و تنظيم موتور كامل خودرو سمند.
سرويس اوليه پژو پارس ، تعويض شمع و سوزن ژيگلور پيكان وانت بستن گير بكس پيكان و آزمايش خودرو واشه گيري اين قست و آزمايش خودرو.
تست كامپيوتري قسمت ا لكترونيك پيكان انژكتوري ، بازوبسته كردن ديفرانسيل تعويض هرزگردها (معيوب بودن) واشرگيري اين قسمت آزمايش خودرو.
هواگيري مدار ترمز ، تعويض لوازم پمپ بالاي كلاچ ، تعويض صفحه كلاچ پيكان وانت ، تعويض لنتهاي پژو پارس.
بالانس چرخ كامپيوتري پيكان و پژو پارس ، تعويض كاسه درام و لنت ترمز پيكان و هواگيري مدار ترمز آن.
بازو بسته كردن موتور پيكان و تعمير اويل پمپ و تعويض دو شاخه ميل دلكو و سراويل پمپ به علت شكسته شدن ، تعويض رينگ و جمع آوري قطعات موتور.
سرويس اوليه خودروي پژو ۴۰۵- تست موتور پيكان، تنظيم موتور كامل پژو ۴۰۵- تعمير دلكو پيكان تعويض كاربراتور پيكان وانت.
بازوبسته كردن استارت پيكان و تعويض دنده استارت وزغالها بازوبسته كردن دينام پژو ۴۰۵، تعويض پوسته دنده خنك كاري مجموعه ديودها
جمع آوري استارت پيكان و آزمايش آن ، باز كردن دينام پيكان و تعويض آرميچر آن ، باز كردن استارت پيكان و تعويض پوسته جلو و بوشهاي سر جلو و عقب و اتوماتيك استارت.
تعويض اتوماتيك و دسته راهنما، سيم كشي براي نصب رله چراغي و نصب رله، تعويض استارت پيكان RDبعلت معيوب بودن آرميچر آن.
باروبسته كردن دينام پژو ۴۰۵ و تعويض زغا لهاي آن ، بازوبسته كردن كولر و بخاري پژو و پارس به علت عمل نكردن تعويض كامل آن ها.
تنظيم دينام پيكان و تعمير استارت پژو ۴۰۵- تنظم نور چراغهاي جلو و نصب رله چراغي و رله بوق پيكان.
بادگيري فنرهاي شمشي پيكان و نصب آنها برروي خودرو و تعويض كمكهاي عقب پيكان، تنظيم نمودن زاويه چرخهاي جلو و بالانس چرخهاي خودروپيكان .
بازوبسته كردن سيلكها و تعويض كامل آنها ، بازو بسته كردن جعبه فرمان و تعويض بلبرينگ جلو و عقب و گريسكاري جعبه فرمان پيكان و تنطيم زاويه چرخها.
تنظيم لقي جانبي پيكان ،پژو ۴۰۵ . نعويض رولبرينگ چرخهاي جلو پيكان وانت، تعويض كمكهاي عقب پيكان ، بادگيري فنرهاي پيكان وانت.
تعويض سيبك بغل شاسي و زير كمك پيكان وانت، تعويض كمك جلو و عقب پژو ۴۰۵- تنظيم وبالانس چرخهاي پژو پارس وبالانس چرخ پژو ۲۰۶٫
بازوبسته كردن جلوبندي پژو ۴۰۵ و تعويض سيبك ، كمكهاي جلو و بالانس چرخها و تنظيم زاويه چرخ و آزمايش خودرو بازو بسته كردن جعبه فرمان پژو۴۰۵ و تعويض ميل فرمان ، بازوبسته كردن سيبك هاي پژو ۴۰۵ و تعويض سيبك هاي پژو ۴۰۵ و تعمير جعبه فرمان پيكان وانت. 
باز كردن و تعمير كاربراتور پيكان ، تعويض فيوز و پلاتين پژو ۴۰۵- تعمير دلكو پيكان، تعويض واير شمع و سردلكو و چكش برق پژو ۵۰۴ و تعويض شمعها
تست كامپيوتري خودروي سمند تست اوليه خودروي پيكان انژ كتور و بررسي تشريح قسمت ACU (كامپيوتري) و تنظيم سوخت موتور.
تنظيم سوخت توسط دستگاه وتست …,NO2,CO2,CO تنظيم موتور و فيلر گيري وتعويض شمع هاي خودروي پيكان تعويض ميل دلكو و فنرهاي لنگري دلكو پيكان وانت ،تعويض كويل و شمع خودرو پژو ۴۰۵٫
تست كامپيوتري پژو پارس وبررسي دستگاه انژ كتوري خودرو ، تعويض كويل پيكان وانت و تنظيم موتور توسط دستگاه كامپيوتر مركزي ، تعويض پمپ بنزين پيكان.
تعويض كاربراتور پيكان بعلت سوراخ بودن مدار ساسات باروبسته و تعمير كاربراتور پژو ۵۰۴، تنظيم موتور كامل پژو ۴۰۵- تست كامپيوتري پيكان
تعويض فنر پيستون وديافراگم كاربراتور پيكان، تعويض شمع و پلاتين پيكان وانت ، تعويض سوزن ژيگلور كاربراتور پيكان، تعمير دلكو پژو ۵۰۴٫
بازوبسته كردن موتور پيكان (تعويض رينگ ، پيستون ، شاتون و ياتاقان ) و تعمير اويل پمپ (تعويض روتوري) تنطيم لقي اويل پمپ .
تنظيم موتور پژو پارس- تست اوليه خودروي سمند، تعمير كاربراتور پيكانRD و تعويض فنر پيستون آن تعويض شمع و پلاتين و واير شمع خودروي پژو ۴۰۵٫
بازديد جلوبندي پژو ۴۰۵ و بالانس چرخها، تعويض سيبك بغل شاسي و زير كمك پيكان و بادگيري فنرهاي شمشي پيكان RD،بازديد و تعويض كمك فنرهاي جلو و عقب پيكان RD
تعمير استارت پژو پارس (شكستن زغال ) نصب رله بوق و چراغ و سيم كشي اين مدارها، تعويض اتوماتيك استارت پژو پارس بعلت شكستن فنر برگرداننده.
سيستم سوخت رساني بنزيني
سر سيلندر : در روي سر سيلندر بسته شده و داراي محفظه احتراق است . و جنس آن از آلومينيوم يا چدن مي باشد .
 سيلندر : بزرگترين قطعه موتور است كه در آن سوراخهايي براي عبور پيستون و روغن و آب و… وجود داردد . شامل قطعاتي مانند : ۱-بوش سيلندر ۲- پيستون      3- شاتون۴- رينگ كمپرسي و رينگ روغني ,گژن پين , ميل لنگ ,ميل سوپاپ, ياتاقانهاي ثابت و متحرك , اويل پمپ ,پمپ بنزين , دلكو ,واتر پمپ , فيلتر روغن در سيلندر قرار دارد و يا بسته مي شوند . 
علت تركيدن سر سيلندر و سيلندر : 
۱- يخ زدن آب موتور ۲- گرماي بيش از حد موتور ۳- بيش از حد سفت كردن پيچهاي سر سيلندر 
كارتر : در پايين سيلندر بسته و مخزن روغن است .
واشر سرسيلندر : بين سيلندر قرار مي گيرد و وظيفه آن آبندي كردن بين سرسيلندر و سيلندر وجلوگيري از خارج شدن كمپرس و قاطي شدن آب  و روغن مي باشد و علت سوختن آن ۱-جوش آمدن و يا داغ كردن موتور ۲- تاب برداشتن سيلندر ۳- شل بودن پيچهاي سر سيلندر ۴- تركيدگي سر سيلندر .
علائم سوختگي واشر سر سيلندر : ۱- خارج شدن دود سفيد و آب از اگزوز ۲- كم شدن آب رادياتور ۳- گرم و بد كار كردن موتور ۴- كاهش قدرت موتور ۵- شيري رنگ كردن روغن ۶-ظاهر شدن حباب در روي آب رادياتور (با گاز دادن موتور ) 
علائم تاب برداشتن سر سيلندر :سوختن پي در پي واشر سر سيلندر
دليل نفوذ آب به داخل اطاق احتراق 
۱-سوختن واشر سر سيلندر ۲-شل بودن پيچهاي سر سيلندر ۳- ترك برداشتن سرسيلندر 
پيستون : كارش به وجود آوردن كمپرس در موتور مي باشد ساختمان پيستون : استوانه اي است كه در قسمت بالا و پايين باز است و رينگ هاي كمپرسي و روغني روي آن قرار دارد . علت گريپاژ نمودن پيستون در سيلندر ۱- جوش آمدن موتور و گرماي بيش از حد موتور ۲- نداشتن روغن يا نرسيدن روغن :النواع رينگ : رينگ كمپرسي – رينگ روغني -رينگ كمپرسي به منظور آب بندي بين سيلندر و پيستون در شيار پيستون نصب مي شود و پس از خروج كمپرسي اطاق احتراق به داخل كارتر جلوگيري مي كند .
رينگ روغني به منظور پاك كردن روغن بدنه سيلدر و برگشت آن بداخل كارتر و جلوگيري از رفتن روغن به اطاق انفجار 
تفاوت رينگ روغني و كمپرسي : رينگ كمپرسي در بالاي پيستون و رينگ روغني در پايين رينگ كمپرسي است هم چنين رينگ روغني داراي سوراخ       مي باشد .
توجه : اگر رينگ كمپرسي خورده و يا بشكند كمپرسي از بالاي پيستون رد          مي شود و موتور قدرت كافي را نخواهد داشت .
علائم خورده ويا شكسته شدن رينگ : از اگزوز دود سياه مايل به آبي بيرون امده و موتور قدرت كافي را نخواهد داشت .
دلايل كمپرس در قسمتهاي موتور 
۱-دليل كاهش كمپرس موتور : ۱- فيلر نبودن سوپاپها ۲-آب بندي نبودن كيت يا لبه سوپاپ ۳-سوختن سوپاپاها ۴-سوختن واشر سرسيلندر ۵-شلبودن پيچهاي سر سيلندر ۶- تركيدگي سر سيلندر 
۲-دليل كمپرس  به داخل كارتر : ۱-خورده شدن ؤچسبيدگي ؤشكستن رينگ ۲-مقابل هم بودن چاك رينگها ۳-گشاد شدن سيلندر ۴-ترك برداشتن پيستون 
۳-دليل كمپرسي در رادياتور :۱-سوختن واشر سر سيلندر ۲-ترك برداشتن سر سيلندر 
شاتون : در بالا به وسيله گژن پين و در پايين به ميل لنگ بسته مي شود و شامل ۱-سر شاتون كه به گژن پين وصل است ۲-بدنه شاتون ۳-انتهاي شاتون كه به ياطاقان متحرك ميل لنگ بسته مي شود .
گژن پين : لوله اي (توخالي)است كه پيستون را به شاتون وصل مي كند و جهت جلو گيري از بيرون آمدن گژن پين دو طرف آن خار فنري وجود دارد و تشخيص خرابي آن در موقعي كه موتور سرد است صداي گژن پين به خوبي به خوبي شنيده مي شود ولي در موقعي  كه موتور گرم است صداي گژن پين كمتر شنيده مي شود .
ميل لنگ :حركت خطي شاتون را به حركت دروني تبديل مكوده و به وسيله زنجير (و يا در گير شدن با دنده يا تسمه مخصوص)ميل سوپاپ نيز به حركت در مي آورد و هم چنين به وسيله تسمه پروانه واتر پمپ دينام ,پروانه را مي گرداند و فلايويل كه در انتهاي ميل لنگ بسته مي شود قدرت را به كلاچ منتقل مي كند .
ساختمان ميل لنگ : به طور كلي ساختمان ميل لنگ از قسمتهاي زير تشكيل شده است 
  • بازدید : 186 views
  • بدون نظر

قیمت : ۵۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۴۰    کد محصول : ۱۴۱۷۶    حجم فایل : ۱۸۱ کیلوبایت   

اداره مذکور جزو ادارات شرکت فرودگاهی کشور و تحت نظارت سازمان هواپیمایی کشوری وابسته به وزارت راه و ترابری است، که در این پروژه گزارش دوره کارآموزی برای موتور اتومبیل به رشته تحریر درآمده است.شما در این گزارش با تعمیرات کلی موتور اتومبیل و همه کارهای انجام شده روی موتور اتومبیل آشنا خواهید شد.


عتیقه زیرخاکی گنج