گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 123 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۲۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

از آنجاكه تجهيزات پستها تحت تاثير شرايط محيطي پست قرار مي گيرند لذا در طراحي آنها بايستي به اين مشخصات توجه نمود. براي گروه بندي اين مشخصات امكانات و جلسات زيادي با سازمان هوا شناسي صورت گرفت و سرانجام در سال ۱۹۷۵ به بعد و به توصيه سازمان مزبور فعلاً مي بايست از اطلاعات سالهاي ۱۹۵۰ و ۱۹۷۵ كه در نشريات هوا شناسي موجود است استفاده نمود . لذا اين اطلاعات براي ۱۵۵ منطقه موجود طبق جدول پيوست جمع آوري و به شرح زير گروه بندي گرديده است :
۱- ارتفاع از سطح دريا : با افزايش ارتفاع از سطح دريا دانسته هوا كاهش يافته و از يك طرف خاصيت عايقي آن كه در سطوح عايقي خارجي نقش داردكاهش يافته و از سوي ديگر خاصيت تبادل حرارت بين دستگاهها و محيط اطراف كاهش مي يابد. اين پارامتر به شرح زير گروه بندي شده است :
درجه حرارت حداقل محيط 
براي كاركرد مناسب تجهيزات و قسمتهاي وابسته در شرايط مزبور نقش دارد . 
به شرح زير :
– گروه   Aمناطقي كه درجه حرارت حداقل محيط آنها از۰ ۲۰-سانتيگراد كمتر نمي شود. معادل ۲۰- درجه سانتيگراد ( شرايط نرمال )
– گروه B   مناطقي كه درجه حرارت حداقل محيط آنها بين ۲۰- تا ۳۰- درجه سانتيگراد معادل ۰c30-
– گروه C   مناطقي كه درجه حرارت حداقل محيط آنها از ۰ ۳۰- نيز كمتر مي باشد معادل
۰c40-
۴- سرعت باد :
سرعت بادهاي كوتاه مدت ( Gout wind) با احتمال ۲% و در ارتفاع ۱۰ متر و با دوره زماني ۵ ثانيه درطراحي پستها از نقطه نظر نيروهاي مكانيكي وارده به تجهيزات و سازه ها و … در نظر گرفته مي شود طبق بررسي هاي انجام شده اين سرعت در اكثر نقاط كشور معادل ۴۰ متر در ثانيه بصورت استاندارد بايستي در نظر گرفته شده و در مناطق ساحلي خليج فارس ۴۵ متر در ثانيه است به شرح زير دسته بندي شده است :
– گروه A   سرعتهاي زير ۳۰ متر در ثانيه 
– گروه B   سرعتهاي بين ۳۰ تا ۴۰ متر در ثانيه 
– گروه C   سرعتهاي بیشتر از ۴۰ متر در ثانيه 
۵- رطوبت نسبي :
گروه A   رطوبتهاي زير ۵۰% 
گروه B   رطوبتهاي بين ۵۰ تا ۷۵ % 
گروه C   رطوبتهاي بيش از ۷۵ %
۶- زلزله 
اين موضوع تحت بررسي بوده است.
۷- ضخامت يخ 
مقدار يخ بر روي سيمها و تجهيزات در محاسبات و طراحي استقامت مكانيكي پايه ها و محاسبات كششي در سيمها نقش اساسي دارد . بر اساس مطالعات صورت گرفته براي خطوط انتقال ضخامت يخ ۲ سانتيمتر در اكثر نقاط ايران متداول است ولي در نواحي حاشيه خليج فارس در نظر گرفتن ضخامت يخ ضرورتي ندارد . در نواحي درياي خزر و كوهستاني سرد نيز با ارتفاع بيش از ۲۵۰۰ متر اين ضخامت معادل ۴ سانتي متر در حالت بدون باد مد نظر است.
۸- تعداد روزهاي رعد و برق دار :
اين پارامتر نيز در محاسبات هماهنگي عايقي و سيم محافظت از صاعقه نقش دارد كه متاسفانه آمار دقيقي در مورد نقاط مختلف وجود ندارد و تنها مرجع مناسب منحني هاي ايزو كروفيك تقريبي است . كه توسط دانشگاه امير كبير و سازمان هواشناسي تهيه گرديده است . لازم به ذكر است كه در نظر گرفتن اين پارامتر در مورد ولتاژهاي بالا بسيار حساس است و براي پستهاي  63/20 چندان مهم نيست .
۹- ميزان آلودگي
مقدار آلودگي هوا در تعيين سطح ايزولاسيون خارجي و طرح مقره ها نقش عهده دارد و بر اساس استاندارد IEC(71-2)  مناطق بر حسب ميزان آلودگي به چهار گروه مختلف به شرح زير دسته بندي مي شوند.
– مناطق بدون آلودگي
– مناطق با آلودگي سبك 
– مناطق با آلودگي سنگين 
– مناطق با آلودگي خيلي سنگين 
پارامترهاي ديگر :
عمدتاً با اندازه گيري مستقيم از محل پست تعيين مي گردد از قبيل مقاومت مكانيكي خاك و …طراحي پستها از نقطه نظر وظيفه
۱- پستهاي نيروگاهي ( بالا برنده ولتاژ ) : Set   up   Substation
به سمت محدوديتهایي كه در ساخت ژنراتورها از نظر سطح ولتاژ وجود دارد براي انتقال انرژي بصورت زياد به فواصل طولاني مجبوريم در چند مرحله ولتاژ را افزايش دهيم و اين افزايش ولتاژ در پستهاي نيروگاهي صورت مي گيرد.
۲- پستهاي توزيع : Distribution   Substation 
هر چه به مراكز مصرف نزديكتر شويم بايستي سطح ولتاژ را كاهش دهيم . كاهش ولتاژ در قدرتهاي پايين از ولتاژ بالا به پايين اقتصادي نيست و بايستي اين كاهش ولتاژ در چندين مرحله انجام پذيرد.
۳- پستهاي كليدزني:
پستهايي كه در آنها تبديل ولتاژ انجام نگرفته بلكه فقط كارشان ارتباط خطوط مختلف شبكه به يكديگر است . و ممكن است پست كليد زني همراه پستهاي توزيع نيز باشد.
((پستها از نظر استقرار فيزيكي ))
۱- پستهاي باز ( بيروني ) Outdoor: تمامي تجهيزات در هواي آزاد نصب شده و تحت تاثير شرايط جوي اند.
۲- پستهاي بسته دروني  Indoor : پستهايي كه تمام تجهيزات بجز ترانس در يك محيط بسته قرار گرفته و تحت تاثير شرايط جوي نيستند.
پستهاي باز خود بر چند نوع مي باشند:
۱- معمولي Conventional : تمامي تجهيزات در هواي آزاد است و عايق بين فازها و فاز با زمين هوا بوده و تحت تاثير شرايط جوي هستند و اين پستها در جاهايي كه زمين ارزش ندارد و آلودگي كم است .در ولتاژهاي بالا اقتصادي است .
اکثر پستهاي ۶۳/۲۰kv از اين نوع طراحي بهره گرفته اند.
مزايا :
۱- در مقايسه با پستهاي GIS از سهولت و سادگي بيشتري در نصب و راه اندازي بهره برداري , نگهداري و تعميرات برخوردارند.
۲- هزينه سرمايه گذاري براي اين نوع پستها در صورت عدم وجود آلودگي در محيط نسبت به پستهاي GIS كمتر است ( حدوداً ۴۰% بدون توجه به قيمت زمين ) 
۳- براي ساخت قسمتي از تجهيزات اين نوع پستها در ايران پيش بيني هايي صورت گرفته كه در صورت تحقق آن در طرف هزينه هاي ارزي اين نوع پستها صرفه جويي خواهد شد.
ب – معايب
۱- اين نوع پستها به فضاي بيشتري براي سو يچگير نياز دارند . در نتيجه براي پستهاي با محدوديت وسعت زمين مناسب نمي باشد.
۲- در صورت وجود آلودگي در محيط ( رطوبت , املاح طبيعي و مصنوعي , گرد و غبار , برف,  باران و …) در طراحي اين نوع پستها مي بايست ملاحظات مربوط به فاصله خزشي در نظر گرفته شودو باعث افزايش قيمت تجهيزات پست مي گردد. علاوه بر اين بهره برداري در محيط هاي آلوده با مشكلاتي از نظر جريانهاي خزشي , جرقه و اتصال كوتاه روي مفره ها روبرو مي باشند و به تعميرات و نگهداري دوره اي بيشتري نسبت به پستهاي GIS احتياج دارند.
۳- پستهاي گازي ( GIS)  ( Gas  Insulated  Substation)
در اين نوع پستها تمامي تجهيزات در داخل يك محفظه فلزي كه پر از گاز SF6 است و اين محفظه فلزي هم پتانسيل با زمين است.
گاز SF6 گازي است كه خاصيت عايقي بيشتر از هوا دارد و در فشارهاي بالاتر از اين اختلاف بيشتر مي شود . استفاده از اين پستها ابعاد اين پست را ۱۰ برابر كاهش مي دهد و در مناطقي كه زمين ارزشمند است و آلودگي بيشتر است ، از اين پستها استفاده مي شود.
۴- پستهاي هوايي ( Pole  Mounted  Substaion)
در ولتاژهاي ۲۰Kv به پايين و در قدرتهاي ۶۶۰KvA استفاده مي شودكه معمولاً در حومه شهرها , كارخانجات , روستاها و…. روي تير برق نصب مي گردد . و تجهيزات عمده آنها فيوز كات اوت و ترانس است . 
دياگرام تك خطي 
دياگرام تك خطي عبارت است از نقشه اي كه بصورت تك خطي ( تك فاز ) وبا استفاده از علائم استاندارد تجهيزات فشار قوي هر فيدر پست و ارتباطات و اتصالات آنها را به يكديگر , باس بارها، ديگر فيدرها و تجهيزات كمكي نشان مي دهد. به عبارت ديگر اين دياگرام منعكس كننده نحوه شين بندي، نوع و ارتباط تجهيزات مختلف هر فيدر نسبت به يكديگر و ديگر فيدرها و تجهيزات كمكي نظير كليدهاي كوپلاژ، سكسيونرهاي باس بار , باسبارهاي كمكي و غيره كه ممكن است در طرح پيش بيني شده باشند، مي باشند . اين دياگرام بدون اندازه گذاري و مقياس مي باشدو در تهيه آن سعي مي شود كه با نقشه لي اوت به جهات جغرافيايي و طرز استقرار فيزيكي تجهيزات هماهنگی مي باشد چه در اين صورت نقشه  گويا تر و موجب سهولت در كارهاي عملياتي وبهره برداري خواهد گرديد . بطور كلي يك نقشه تك خطي منعكس كننده اطلاعات زير است :
۱- نوع شينه بندي
۲- مقدار و نوع فيدرها در سطوح مختلف ولتاژ
۳- تجهيزات هر فيدر , طرز اتصال آنها به يكديگر , باس بارها و تجهيزات كمكي 
۴- ترانسفور ماتورهاي قدرت , وسايل جبران كننده و ترانسفورماتورهاي زمين
۵- نحوه زمين شدن نوترال ( مستقيم , با استفاده ار رزیستور و غيره )
۶- وضعيت و موقعيت توسعه هاي آتي
۷- اطلاعات و مشخصات فني اصلي هر يك از تجهيزات 
در دياگرام خطي جهت نشان دادن تجهيزات از علائم استاندارد توصيه شده در استاندارهاي بين المللي (IEC117) و يا بعضاً از علائم خاصي كه تعريف شده و در كنار نقشه نهائي داده مي شوند استفاده مي گردد.   
۱-۴-۱شرح دياگرام تك خطي پست اين پست داراي دو سويچگیر ۶۳kv به نامهاي زياران و قزوين بوده و نيز هر دو مشابه هم مي باشد سويچگیر زياران داراي تجهيزات زير مي باشد.
۱- V608LA : برقگير اول خط 
۲- V608PT : ترانس ولتاژ 
۳- V6089 : سكسيونر ارت خط زياران 
۴- V6083 : سكسيو نر بي خط زياران 
۵- V608CT : ترانس جريان بي خط زياران 
۶- V6082 : بريكر بی خط زياران 
۷- V6081 : سكسيونر قبل از باسبار زياران 
۸- ۶۲BUS : باسبار مربوط به زياران
۹- ۶۴۲۱ : سكسيو نر بي ترانس دو 
۱۰- ۶۴۲۲ : بريكر ترانس دو 
۱۱T2CT2: ترانس جريان مربوط به T2
۱۲-LA2 T2 : برقگير مربوط به ترانس دو 
۱۳- T2 : ترانس دو ۳۰MvA اوليه زمين شده
تجهيزات سويچگیر ۲۰Kv طرف T2
۱- T2LA1 : برقگير طرف۲۰Kv ترانس دو 
۲- GT2 : ترانس نوترال طرف ۲۰Kv با سيم پيچي زيگزاگ زمين شده 
۳- GT2CT1 , GT2CT2 و  : GT2CT3 ترانسهاي اندازه گيري جريان مربوط به ترانس نوترال 
۴- SS2 : ترانس تغذيه مصرف داخلي پست ۲۰Kv/400v
۵- T2Ca : كابل زميني ۲۰Kv
۶-T2CT1 : ترانس جريان  20Kv مربوط به فيدر ورودي ۲۰Kv ترانس دو 
 7- T2 PT: ترانس ولتاژ مربوط به فيدر ورودي ۲۰Kv ترانس دو 
۸- ۴۴۲۹ : سكسيو نر ارت فيدر ورودي ۲۰Kv ترانس دو 
۹- ۴۴۲CT : ترانس جريان فيدر ۲۰Kv  T2 ترانس دو 
۱۰- ۴۴۲۲ : بريكر و فيدر كشويي
تجهيزات فيدر هاي خروجي ۲۰Kv چون همگي مشابه هم مي باشند به توضيح تجهيزات مربوط به يكي از فيدرهاي خروجي اكتفا مي كنيم . مشتمل است بر :
۱- V4212 : ديژنكتور ۲۰Kv
۲- V421PT : ترانس ولتاژ 
۳- V421CT : ترانس جريان 
۴- V419 : سكسيونر زمين به طرف خروجي 
۵- V421 : خروجي خط
۴۲BUS و ۴۱BUS شينه هاي مربوط به ۲۰Kv مي باشند از دو ورودي T1 و T2 تغذيه مي شوند و توسط سكسيونر ( كوپلاژ ) جدا كننده V4811 و ديژنكتور V4812 در ارتباطند .شينه ۶۳Kv نيز از نوع ساده بوده با سكسيونر جداكننده (V6810 )
با توجه به دياگرام تك خطي، اين پست فاقد جبران ساز اكتيو و راكتيو مي باشد .
علائم اختصاري به كار رفته در اين نقشه عبارتند از :
V.T:VOLTAG     TRANSFORMER                T:Transformer
P.T:POTANTIAL   TRANSFORMER                Ca:CABLE
C.T:CAPACITOR  TRANSFORMER       LA:LIGHTNING                                                                                                              ARRESTER
 ( ترانس مصرف داخلي )     S.S:STATION  SERVICE  TRANSFORMER
(( كد گذاري تجهيزات ))
(( كد گذاري خط ))
طبق تعرفه وزارت نيرو جهت شناسائي و نام گذاري هر خط ، علامت شناسايي هر دو ايستگاه را نوشته و دنبال آن سه رقم اضافه مي شود . رقم اول از سمت چپ بعد از حروف , نشانه ولتاژ خط و دو رقم بعدي شماره خط را مشخص مي نمايد .
ارقام زير كد نوع ولتاژ ايستگاهها و تجهيزات و خطوط را نشان مي دهد . كه در كد گذاري تجهيزات اولين رقم بعد از حروف است . 
      كد                                  نوع ولتاژ (KV )
    0 0.6 KV               پايين تر و نقاط صفر تجهيزات و اتصالات زمين 
    1                   1-3.3 KV
    2                    3.3 – 6.6 KV
    3                    6.6 – 15
    4                    15 – 20
    5                    20 – 33
    6                    33 – 66
   7                     66 – 132
   8                     132 – 230
   9                     230 -400 و بالاتر

(( كدگذاري مربوط به شين (BUS BAR) ))
شين ها بوسيله يك حرف و يك عدد دو رقمي مشخص مي شوند . حرف اول نام ايستگاه در ابتدا نوشته مي شود . رقم اول از سمت چپ بيانگر ولتاژ و رقم دوم شماره شين مي باشد.
(( كد گذاري كليد هاي فشار قوي ))
جهت كد گذاري كليد هاي فشار قوي از يك حرف و چهار عدد استفاده مي شود .از چپ بعد از حرف اختصاري ايستگاه , رقم اول ولتاژ كليد , رقم دوم و سوم بطور مشترك نوع تجهيزات و شماره آن و رقم چهارم نوع قطع كننده را مشخص مي كند .

عتیقه زیرخاکی گنج