گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 121 views
  • بدون نظر
این فایل در ۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در احتراق با شعله , سرعت لايه اي شعله يك پارامتر مهم در توصيف احتراق متلاطم است. محاسبات با استفاده از يك مكانيزم جنبشي شيميايي كه اثر نسبت هم ارزي و دماي اوليه روي سرعتهاي شعله متان, اتيلن و پروپان را با هوا و در فشار اتمسفر مشخص مي كند انجام شده است.
اين نتايج با داده هاي موجود در منابع چك شده اند و سپس براي دماهاي خيلي بالا كه عموماً در جريانهاي گردابه اي مورد توجه هستند برون يابي شده اند.
رابطه ساده اي براي توصيف آنها در گستره ۳۰۰k تا ۱۱۰۰k با حدود% ۱۰ خطا براي اهداف مدل سازي توسعه يافته است.
سرعت لايه اي شعله توسعه نيافته SL نه فقط براي شعله هاي لايه اي بلكه در مفاهيم شعله ور شدن احتراق متلاطم و خاموشي نيز با اهميت است. بسياري از محققين به طور تجربي سرعت شعله سوختهاي معمول گازي , متان , پروپان و اتيلن با هوا در موقعي كه واكنش ها در دماي اتاق شروع مي شود را محاسبه كرده اند . داده هاي كمتري براي دماهاي اوليه بيشتر, به خصوص سوختهاي غير- استوكيومتريك حتي براي سيستم هاي واقعي كه معمولاً يك پيش گرم داخلي يا خارجي وجود دارد در دست است. به علاوه علاقه رو به افزايشي براي سوختهاي تركيبي يا بيوگازها وجود دارد, درجايي كه متان به طور عمده به وسيله دي اكسيد كربن رقيق مي شود. اينكه تا چه اندازه اين رقيق كننده خنثي است مي تواند به وسيله رقيق كردن با نيتروژن تست شود. بنابراين چندين عامل در توليد يك بانك داده جامع و نامتناقض براي سوزاندن  CH4 در دماي بالا و رقيق كننده هاي CO2 و N2 وجود دارد.
حداقل در آزمايشگاه داده هاي مشابهی براي C2H4 و C3H8 قابل انتظار است. روش اين مقاله محاسبه اختلاف SL با يك مدل شيميايي جنبشي است, تطبيق شده با كد Wang  كه در مقابل داده هاي تجربي تا جاييكه  وجود داشته اند چك شده اند.

اهداف مخصوص:
۱- محاسبه سرعت شعله متان , اتيلن و پروپان در فشار اتمسفر در گستره كامل نسبت هاي هم ارزي رقيق به عنوان يك تابع از دماي اوليه از ۳۰۰k به بالا.
۲- محاسبه اثر اضافه كردن CO2 و N2 به اين سوختها و بررسي اينكه CO2 تا چه اندازه مي تواند به عنوان يك رقيق كننده بي اثر در نظر گرفته شود.
۳- مرتبط كردن نتايج محاسبه شده براي فراهم كردن عبارتي با دقت مناسب براي پيش بيني مدل هاي شعله.محاسبه مدل ها:
محاسبات جنبشي شيميايي به تفصيل توسط مدل گسترش يافته كد PREMIX مجموعه برنامه هاي Chemkin II انجام شده است.
كارهاي جديد انجام شده در اين مقاله شامل سهولت افزايش دماي اوليه و به كارگيري حل همگرا شده قبلي به عنوان حل اوليه جهت كم كردن زمان مورد نياز CPU است.
شبيه سازي شعله يك محدوده ۲۰cm را در بر مي گيرد و متجاوز از ۱۵۰ شبكه گره براي اطمينان از كاهش وابستگي حل به شبكه استفاده شده است. خواص متوسط منتقل شده مخلوط از پايگاه داده موجود در Chemkin استخراج شده است. در ابتدا از خصوصيات خوب و تست شده مدل جنبشي Gri-Mech3.0 استفاده شده است.
ضمن اينكه مكانيزم داده شده شبيه سازي عالي براي متان مي دهد و انحراف قابل توجهي براي پروپان و اتيلن دارد, Gri-Mech3.0 نتايج سرعت شعله براي اين سوختها را نيز پيش بيني مي كند.
اخيراً مكانيزمي به وسيله Wang و همكارانش بر پايه Gri-Mech3.0 منتشر شده كه بر پايه توجه ويژه به شيمي C3 گسترش يافته است [۴].
اين مكانيزم  براي استفاده در اين مطالعه با حذف شيمي C4  براي كاهش سايز كلي مدل به ۳۲۳ واكنش و ۴۶ گونه تطبيق يافته است.
داده هاي انتقال و ترموديناميك با دانلود از سايت مدل وانگ قابل دسترسي هستند.[۱] جنبه كليدي اين مقاله در مدل كردن سرعت شعله در دماهاي بالا است همان طور كه پيش بيني مي شود سرعت شعله با افزايش دما افزايش مي يابد.
اين امر نشان مي دهد كه خواص انتقال و نفوذ گرما در مقابل افزايش دما از اهميت كمتري برخوردار هستند در واقع, با افزايش دما واكنش جلويي به مرز  نزديك تر مي شود و اين اثر مهمي در توليد يك حل پايدار شده هم گرا و زماني كه براي رسيدن به اين حل صرف مي شود دارد. به اين علت مناسب است كه حد بالايي دما  را در نتايج قرار دهيم.

نتايج براي سوختهاي خالص:
براي اطمينان از درستي اعتبار محاسبات آنها اول با نتايج تجربي براي سوختهاي خالص در دماي اوليه مقايسه شده اند. درحالي كه مجموعه داده ها در منابع زياد است اين دو مركز انتخاب شده اند زيرا هر دو بيش از يك سوخت را پوشش مي دهند و بنابراين هماهنگي دروني با هم دارند.
تيلور [۵] از يك دستگاه بمب كروي در يك آزمايشگاه تحقيقاتي گاز بريتانيا استفاده كرده است (اكنون در دانشگاه ليدز) در صورتي كه والگنوپوس و الگوپولوس در دانشگاه كاليفرنياي جنوبي در شعله هاي جت نفوذ كننده اندازه گيري كرده اند. [۶]
همان طور كه در شكل ۳-۱ ديده مي شود دو دسته عموماً با هم توافق دارند. براي۴ C2H  آنها به وسيله يك مطالعه قديمي تر توسط اگو فلوس و ديگران [۷] تكميل شده اند..
براي جتهاي مخالف جريان , نتايج آنها براي  های پايين تا   اخيراً توسط هيراواسا و بقيه نقل قول شده است [۸]. اين بررسي اخير تاييد مي كند كه داده هاي قديمي تر براي   با داده هاي تيلور مطابقت دارند اما براي مخلوط هاي رقيق تر پايين تر از آنها هستند (شكل۲).در شكل ۱ براي CH4 داده هاي تجربي شارما و بقيه [۹] در يك بمب استوانه نيز آورده شده است. آنها سرعت شعله را در شرايط استوكيومتريك كمي زير دو گروه ديگر اندازه گيري كرده اند.
همچنين نتايج محاسبات مواس و پترز [۱۰] نشان داده شده است. كه از طرح هاي C1 و C2 براي محاسبه وابستگي به نسبت هم ارزي استفاده كرده اند.
محاسبات ما با طرح C1 تقريباً هم خواني دقيقي دارد اما با طرح  Wang براي C1 و C2 و C3 (كه براي C2H4 و C3H8 ¬توافق بسيار بهتري دارد) SL  در شرايط استوكيومتريك در حدود %۶ كمتر از محاسبات ماوس و پترز با مكانيزم C2 است. توافق در سه محاسبه در نسبت هاي هم ارزي رقيق تقريباً عالي است. اما همان طور كه در شكل۱ نشان داده شده هرسه پيش بيني از مقدار اندازه گيري شده SL توسط تيلور در   بيشتر است.
اين امر ممكن است به دليل اختلافات در آزمايش رقيق نزديك به خاموشي باشد. هيچ شعله پايدار لايه اي CH4 بدون پيش گرم, شعله پيلوت يا گردابه اي براي   گزارش نشده است اما در محاسبات عددي خاموشي تا زير  رخ نمي دهد.
نتايج براي C2H4 (شكل۲) از پايين تا   به خوبي پيش بيني شده است. هر چند داده هاي C3H8 (شكل۳) قدري سوختن سريع تر را نسبت به پيش بيني هاي براي   هاي پايين تا  پيشنهاد مي دهد.
نتايج همچنين براي اين سوختها تا دماي اوليه k1100به دست آمده است. روي هم رفته انجام محاسبه حاضر در محدوده Ti=300k بايد بسيار رضايت بخش در نظر گرفته شود, اما تاييد رفتار نزديك به خاموشي ناقص است. هرچند هنگامي كه وابستگي دماي اوليه با يكي از مجموعه داده هاي محدود موجود شارما و ديگران [۹] براي CH4 مقايسه مي شود اطمينان افزايش مي يابد.
افزايش پيش بيني شده سرعت شعله با دما تا دماي ۱۳۰۰k در شكل ۴ نشان داده شده است ولو اينكه در محاسبات در دماهاي بالاترخطاهای قابل توجهي وجود داشته باشد كه اكنون مورد بحث است.
شارما و همكارانش داده ها براي Ti را تا دماي ۶۰۰k  به وسيله رابطه زير به هم مرتبط کردند.
 
اين شكل ساده گاهي اوقات براي توصيف محاسبات ما بعد از Ti = 1100k و   نزديك به يك ناكافي و ناقص است بنابراين رابطه به گستره ۳۰۰<Ti<1100k محدود مي شود, كه در آنها نتايج محاسبات را در محدوده %۱۰ خطا ارائه مي كند.
اين شكل ارتباط با وجود دقت كم به خاطر سادگي اش در اينجا پذيرفته شده است.
برای معرفي يک پيش بيني با محدوده خطای %۲ در گستره ۳۰۰k<Ti<600k يک مجموعه ثابتهای ديگر براي همان معادله پديد مي آيد. مقايسه با داده هاي تجربي شارما و ديگران [۹] براي نماي   در شكل ۵ آمده است. در اينجا پيش بيني ها وابستگي مشابهي را با نسبت هم ارزي نشان مي دهند استفاده از اين رابطه براي گستره دماي محدود ( مطابق با آزمايشات اما در شكل ۵ نشان داده نشده است)   فقط% ۶ از مقادير تجربي براي <1 <0.8 بزرگتر است. شكل ۵ همچنين نشان مي دهد كه نماهاي دمای پيش بيني شده براي C2H4 و C3H8 در سطح مشابهي و هم وابستگي  CH4 را به نسبت هم ارزی دارند.منحني های درجه ۳ و ۴ برای تقريب)  n(1/و) c( به ترتيب مناسب هستند. نتايج براي گستره  300k<Ti<1100k در جدول ۱ و براي گستره  300k<Ti<600k در جدول ۲ آمده است.
  • بازدید : 129 views
  • بدون نظر

خرید اینترنتی تحقیق دو سرعت-دانلود رایگان مقاله دوسرعت-دانلود رایگان مقاله دو سرعت-تحقیق دوسرعتاین فایل در ۲۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

محققان به سرپرستي كاترين نورث استاد بيمارستان كودكان در وست‌ميد در سيدني استراليا براي تحقيقات بيشتر يك دسته موش را پرورش دادند كه فاقد ژن ‪ ACTN۳‬بودند.
اين موشهاي فاقد ژن “‪ “ACTN۳‬و نيز موشهاي معمولي با ژن فعال ‪ACTN۳‬ بر روي يك دستگاه تردميل قرار داده شدند كه با سرعت مي‌چرخيد تا زماني كه موشهاي معمولي خسته شدند.
برندگان اين دو استقامت موشهاي فاقد ژن ‪ ACTN۳‬بودند كه مي‌توانستند به طور ميانگين،يك سوم بيشتر از همتايان خود بدوند.
علت اين امر اين است كه فقدان پروتيين ‪ ACNT۳‬را پروتيين ديگري به نام ‪ alpha-actnini-۲‬جبران مي‌كند كه سوخت و ساز عضلاني را به سمت يك مسير هوازي كارامدتر و روان‌تر هدايت مي‌نمايد. در نتيجه، عضلات پايي كه “كليد سريع” دارند، مي‌توانند بدون خستگي بارها و بارها منقبض شوند.
اين محققان نمودار ژنتيكي افرادي با تبار اروپايي و شرق آسيايي را بررسي كردند و نشاني از جهش در قطعه بزرگتري از رمز ژنتيكي در نزديكي ‪ R۵۷۷X‬نيافتند.
اين شباهت، نشانه انتخاب مثبت است. ژنهايي كه به مبارزه براي بقا كمك مي‌كنند براي مدت طولاني به ژنوم انسان محلق مي‌شوند و ژنهايي كه دست وپا گيرند از بين مي‌روند.
به عبارت ديگر توانايي دويدن در مسافتهاي طولاني يك ويژگي ممتاز است كه گروه وسيعي از هوموساپين‌ها يا انسان انديشه ورز از آن برخوردارند.
با توجه به قدمت طولاني حيات بشر، مي‌توان گفت افزوده شدن اين ژن به انسانها نسبتا به تازگي رخ داده است.
براساس محاسبات “نورث”، ژن ‪ ۱۵ ،R۵۷۷X‬هزار سال پيش بين جمعيت اروپاي مركزي و ‪ ۳۳‬هزار سال پيش بين مردمان شرق آسيا ريشه دواند.
اين نسخه ژن هنوز در همه انسانها وجود ندارد كه علت آن كوتاهي مدت افزوده شدن اين ژن به انسانها و يا خنثي شدن آن در اثر فشارهاي گزينشي به نفع ساير ژنها است.
نتايج اين تحقيق در مجله تخصصي “نيچر ژنتيك” منتشر شده است
ماراتن، ۴۲ کیلومتر بدون توقف
موضوعات مرتبط: ورزش
 
در کشورهای اروپایی و آمریکا، تعداد زیادی از مردم در این مسابقه شرکت می‌کنند. اما اکثر افراد پس از طی حداکثر ۲۰ مایل خسته می‌شوند و از ادامه مسابقه باز می‌مانند.
برای بعضی از افراد دویدن چنین مسافتی طولانی‌ آسان‌تر از دیگران است و این به خصوصیات ژنتیکی و تمرینات آن‌ها پیش از مسابقه مربوط می‌شود. به نظر می‌رسد بعضی افراد برای دویدن در ماراتن به دنیا آمده‌اند و مجموعه شرایط فیزیکی بدن و فیزیولوژی و ساختار ذهنی آن‌ها، راه روشنی برای موفقیتشان در این ورزش طاقت‌فرسا، گشوده است.

ماهیچه‌های ماراتنی
در عضلات بدن، دو نوع از رشته‌های عضلانی وجود دارد:
گروه اول رشته‌های عضلانی‌ای هستند که در اثر کارکرد عضلات به آهستگی منقبض می‌شوند و این انقباض مدت زیادی باقی می‌ماند و گروه دوم رشته‌های عضلانی به سرعت منقبض می‌شوند و خیلی زود به حالت اولیه خود باز می‌گردند.
رشته‌های عضلانی که آهسته منقبض می‌شوند، کلید موفقیت دونده‌های ماراتن هستند.
اگر کسی بخش اصلی ماهیچه‌هایش او را رشته‌های عضلانی‌ای که به سرعت منقبض می‌شوند تشکیل دهد، احتمال این‌که او در آینده به یک دونده موفق ماراتن تبدیل شود، کمتر است. چنین افرادی بهتر است شانس خود را «دو سرعت» امتحان کنند. دونده‌های ماراتن باید رشته‌های عضلانی کندمنقبض‌شونده زیادی داشته باشند.
این ویژگی یک صفت ارثی و ژنتیک است اما تحقیقات نشان داده‌اند انجام تمرینات ورزشی منظم در افزایش رشته‌های عضلانی کندمنقبض‌شونده، مؤثرند.
مطالعات نشان می‌دهند دونده‌های ماراتن بهتر است از دو سرعت و دویدن در مسافتی کمتر از ۱۰۰ مایل دوری کنند. همچنین دوندگان دو سرعت نباید دو استقامت را انجام دهند.

ژن ماراتن
افراد قبیله کالن جین در کنیا، سلاطین دو ماراتن در دنیا هستند. ۱۲ نفر از قهرمانان این رشته ورزشی از افراد این قبیله بوده‌اند.
دانشمندان دانمارکی، این خانواده را مورد مطالعه قرار داده‌اند و از نظر فیزیک بدنی آن‌ها را با قهرمانان ماراتن دانمارک، مقایسه کرده‌اند. آن‌ها متوجه شدند که سرعت ضربان قلب افراد این خانواده به شکلی حیرت‌انگیز، حتی هنگامی‌که با سرعت ۱۵ مایل در ساعت می‌دوند، همچنان پایین باقی می‌ماند و دچار تپش قلب نمی‌شوند.
مردم این منطقه صفت مناسب دیگری نیز برای دویدن در مسافت طولانی دارند و آن این است که پاهای لاغری دارند. پس از بررسی رشته‌های عضلانی ماهیچه‌های افراد این قبیله، معلوم شد که انرژی مفیدتر و متناسب‌تری از متابولیسم گلوکز و اکسیژن در بدن این افراد به دست می‌آید.
یک نظریه این است که افراد این قبیله ژن‌های خاصی دارند که به آن‌ها کمک می‌کند تا خصوصیاتی متناسب برای زندگی در یک منطقه مرتفع گرم و خشک داشته باشند و خود را به این شکل با شرایط محیط زندگیشان تطبیق ‌دهند.
آن‌ها در فلاتی به ارتفاع ۷۰۰۰ پا از سطح دریا زندگی می‌کنند. این نکته، سرعت ضربان قلب پایین آن‌ها را توجیه می‌کند. در چنین ارتفاعات بلندی اکسیژن موجود در اتمسفر کاهش می‌یابد. برای جبران این کمبود، بدن گلبول قرمز بیشتری که وظیفه انتقال اکسیژن را در خون بر عهده دارد، می‌سازد. وقتی ورزشکاری که در این مناطق مرتفع ورزش کرده است به مناطق کم‌ارتفاع‌تر هم‌سطح دریا می‌آید، هنوز گلبول‌های قرمزی بیشتر از میزان طبیعی در خونش دارد که به او قدرت فوق‌العاده‌ای در دویدن می‌دهد. چون قلب مجبور است با سرعت کمتری بتپد تا اکسیژن لازم را به سرتاسر بدن برساند و همه این‌ها به خاطر وجود تعداد بیشتری از حامل‌های اکسیژن در خون این افراد است.
دانشمندان تلاش می‌کنند ژن این افراد را کشف کنند، هر چند که این کاری پیچیده و دشوار است.
حقیقت این است که اگر پدر و مادر کودکی در دو ماراتن موفق باشند، احتمال این‌که فرزندشان این ژن را داشته باشد، بیشتر است.

سوخت ماراتن
یک دونده ماراتن، انرژی خود را در طول این مسیر طولانی از دو منبع به دست می‌آورد:
۱- گلیکوژن (سوختی که به سرعت انرژی آزاد می‌کند)
۲- اسید چرب (سوختی که به آهستگی انرژی آزاد می‌کند)
گلیکوژن: هنگامی‌که ذخیره گلیکوژن تمام می‌شود و ورزشکارباید انرژی خود را از اسیدهای چرب به دست بیاورد، تازه مشکلات آغاز می‌شوند.
گلیکوژن در دانه‌های ریزی درون ماهیچه و کبد ذخیره می‌شود، هنگامی‌که مولکول بزرگ گلیکوژن به گلوکز شکسته می‌شود، به سرعت انرژی آزاد می‌کند. گلوکز نوعی قند است که بدن می‌تواند آن را به نوعی از انرژی که قابل استفاده برای بدن است، تبدیل کند. هر مولکول گلوکز، با آزاد کردن انرژی به CO2 و آب تبدیل می‌شود. در این فرایند ATP که سوخت مستقیم عضلات است، تولید می‌شود.
اسید چرب: چربی‌ها در قسمت‌های مختلف بدن درون بافت چربی ذخیره شده‌اند. لایه‌های چربی که در لابه‌لای یک تکه گوشت گلو می‌بینید، همان چربی‌های ذخیره‌ای عضلات هستند. چربی‌ها از اسید چرب ساخته شده‌اند و مولکول‌های بزرگی هستند که وقتی می‌شکنند، انرژی آزاد می‌کنند.
یک مرد معمولی، انرژی لازم برای ۳ روز دویدن بدون توقف با سرعت ۱۵ مایل بر ساعت را درون چربی‌های ذخیره‌ای بدنش دارد. مشکل این است که آزاد شدن انرژی از چربی‌ها خیلی به کندی انجام می‌گیرد و این پدیده‌ای است که سرعت دوندگان را کاهش می‌دهد.
خستگی و پذیرفتن شکست در ماراتن
بسیاری از ما دو ماراتن را در تلویزیون دیده‌ایم. در آخرین بخش مسابقه اکثر دوندگان از نفس می‌افتند و لنگان لنگان خود را در مسیر مسابقه می‌کشند، دوندگان در این لحظات عضلاتشان منقبض شده و به شدت درد می‌کند و در این شرایط آرزو دارند روی یک صندلی بنشینند و پاهای خود را دراز کنند تا عضلاتشان از انقباض خارج شوند. این شانسی است برای دوندگانی که استقامت بیشتری دارند.
گرچه علاقه و شوق پیروزی بیشتر دوندگان غیر حرفه‌ای را تا هجدمین مایل مسابقه پیش می‌برد، اما در این حدود بیشتر آن‌ها از مسیر مسابقه خارج می‌شوند و از ادامه آن صرف‌نظر می‌کنند. آن‌ها در این نقطه تمام ذخیره گلیکوژن بدن خود را مصرف کرده‌اند و فقط باید انرژی مورد نیازشان را از اسیدهای چرب، به دست بیاورند. مشکل این‌جا است که این اسیدهای چرب انرژی خود را با نصف سرعت گلیکوژن آزاد می‌کنند بنابراین سرعت دویدن کاهش می‌یابد. از دست دادن آب بدن و بالا رفتن درجه حرارت بدن نیز دو عامل متوقف‌کننده‌ هستند.

شگرد قهرمانان ماراتن
ورزشکاران باتجربه ماراتن، انرژی مورد نیازشان را کمتر از اسیدهای چرب به دست می‌آورند چون با انجام تمرینات ورزشی سخت، ذخایر گلیکوژن بدن خود را افزایش داده‌اند. این ورزشکاران پس از تمرینات سخت و دویدن در مسافت‌های طولانی، غذایی با میزان بالای کربوهیدرات می‌خورند، چون در این لحظات باید منابع گلیکوژن از دست رفته بدنشان را دوباره پر و تجدید‌کنند. 
این ورزشکاران در طول تمرینات، محدودیت‌های خود را با دستکاری متابولیسم و اصلاح ماهیچه‌هایشان، کم‌رنگ‌تر می‌کنند.
به هر حال به نظر می‌رسد ورزشکاران در طول مسابقه بیش از توان خود فعالیت می‌کنند و یک دلیل آن این است که این قهرمانان و کسانی که رکورد جهانی را می‌شکنند، بعدها آن را تکرار نمی‌کنند.

ماراتن و مرگ
تاریخ ماراتن بیش از هر ورزش دیگری شاهد سکته قلبی ورزشکاران بوده است. در سال ۱۹۱۲ در مسابقات ماراتن استکهلم، یک دونده پرتقالی در مسافت ۱۹ مایلی، دچار سکته قلبی شد و روز بعد فوت کرد.
امروزه در طول مسیر مسابقه دوش‌هایی برای خنک کردن ورزشکاران نصب شده است و بطری‌های آب‌ نیز در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد. لازم است قبل از مسابقه چک‌آپ‌های پزشکی انجام شود و کسانی که سابقه حمله قلبی و مرگ ناگهانی را در خانواده خود دارند، قبل از مسابقه با پزشک مشورت کنند.
بعضی از دوندگان نیز در اثر حساسیت به آسپیرین- کافئین و حتی مواد شیمیایی کفش‌های ورزشی، دچار یک حساسیت شدید به نام شوک آنافیلاکسی می‌شوند که با قرمزی و خارش بدن و انسداد راه هوایی در اثر تورم نای همراه است. در این شرایط باید آدرنالین و آنتی‌هیستامین به آن‌ها تزریق شود.

آمادگی برای ماراتن
یک دونده ماراتن باید بتواند ۳ هفته قبل از مسابقه با سرعت ۱۵ مایل بر ساعت، بدود؛ وگرنه باید از مسابقه صرف‌نظر کند. تمرین کردن و دویدن در مناطق مرتفع، تعداد گلبول‌های قرمز خون و ظرفیت خون برای انتقال اکسیژن در طول مسابقه را افزایش می‌دهد. مصرف وعده‌های غذایی غنی از قند قبل از مسابقه، ذخایر گلیکوژن بدن را افزایش می‌دهد

عتیقه زیرخاکی گنج