گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 141 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت و حسابداری با عنوان  ارتباط بين سود و قيمت سهام  در بورس اوراق بهادارتهران را دراحتیار شما عزیزان قرار داده ایم  . این پروژه پایان نامه در قالب ۲۲۴ صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد word قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیز درمقایسه با سایر فروشگاهها با قیمت مناسب در اختیار شما قرار میگیرد
از این پروژه پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .
عنوان صفحه
فصل اول ۱
۱-۱- مقدمه ۱
۲-۱- تعريف موضوع ۲
۳-۱- اهميت تحقيق ۳
۴-۱- هدف و علت انتخاب موضوع ۳
۵-۱- سوابق مربوط ۴
۶-۱- فرضيات تحقيق ۵
۷-۱- قلمرو مكاني تحقيق ۵
۸-۱- قلمرو زماني تحقيق ۵
۹-۱- روش تحقيق ۵
۱۰-۱- ساختار تحقيق ۵
فصل دوم ۷
۱-۲- مقدمه ۷
۲-۲- كليات ۷
۳-۲- بازار سرمايه در ايران ۸
۴-۲- مزاياي وجود بورس اواق بهادار ۹
۱- از ديدگاه كلان ۹
۲- از ديدگاه شركتهاي پذيرفته شده در بورس ۹
۳- از نظر سرمايه گذاران ۹
۵-۲- سودمندي در پيش بيني معياري براي ارزيابي اطلاعات ۱۰
۶-۲- استفاده كنندگان صورتهاي مالي ۱۱
۷-۲- هدفهاي گزارشگري مالي ۱۲
۸-۲- انتخاب نظريه سود ۱۳
۹-۲- استدلال انتخاب نظريه سود ۱۴
۱۰-۲- مكاتب فكري پيرامون اندازه گيري سود ۱۵
۱۱-۲- سود تحققي و سود غير تحققي ۱۶
۱۲-۲- فوايد سود براي سرمايه گذاران ۲۰
۱۳-۲- حلقه هاي ارتباطي سود و قيمت سهام ۲۱
۱۴-۲- تحليل سود ۲۳
۱۵-۲- پيش بيني سودهاي آتي از روي سودهاي جاري ۲۴
۱۶-۲- قيمتها و سودها ۲۴
۱۷-۲- ويژگي بازار حقيقي و كامل ۲۴
۱۸-۲- ارتباط بين سودهاي حسابداري دائمي و سودهاي دائمي كه بعنوان مفهوم ارزيابي مي باشند ۲۵
۱۹-۲- مروري بر تحقيقات انجام شده ذر رابطه با سود-قيمت ۲۶
فصل سوم ۳۳
۱-۳- مقدمه ۳۳
۲-۳- انواع روشهاي تحقيق ۳۴
۳-۳- مراحل مختلف تنظيم تحقيق توصيفي ۳۵
۴-۳- مراحل پژوهش علمي در تحقيق ۳۵
۱- تعيين هدف ۳۵
۲- جمع آوري داده ها ۳۶
۳- تجزيه و تحليل داده ها ۳۶
۴- بيان يافته ها ۳۶
۵-۳- فرضيات تحقيق ۳۷
۶-۳- تئوري فرضيه تحقيق ۳۸
۷-۳- جامعه آماري ۳۸
۸-۳- نمونه و نمونه گيري ۳۹
۹-۳- نحوه جمع آوري داده ها و روشها و تكنيكهاي آماري و محاسبات آنها ۴۱
۱۰-۳- آماره تست فرضيات ۴۳
۱۱-۳- ضريب تشخيص (ضريب تعيين) ۴۴
۱۲-۳- محاسبه ضريب رگرسيون ۴۴
فصل چهارم ۴۶
۱-۴- مقدمه ۴۶
۲-۴- تجزيه و تحليل يافته ها ۴۶
۳-۴- ضريب تعيين ۴۸
۴-۴- محاسبه ضرايب رگرسيون و معادله خط آنها ۴۸
۵-۴- بررسي همبستگي بين قيمت و سود نقدي ۵۲
۱- ضريب همبستگي ۵۲
۲- نتايج آزمون فرض ۵۲
۳- ضريب تعيين ۵۴
۴- محاسبات مربوط به ضراب رگرسيون ۵۴
فصل پنجم ۵۷
۱-۵- خلاصه تحقيق ۵۷
۲-۵- ارزيابي نتايج آزمون فرض ۵۸
۳-۵- محدوديت هاي تحقيق ۵۸
۴-۵- پيشنهادات ۵۹
۵-۵- توصيه براي تحقيقات آتي ۶۰
چکیده:

تعريف موضوع:
از نظر تئوريك ارتباط  بين سود و قيمت سهام امري  بديهي مي باشد و سرمايه گذاران  به صورتي  آشكار سود مورد گزارش شركتها را مورد توجه  قرار مي دهند. شايد يكي از عوامل مهم تاثيرسود برقيمت سهام اين باشد كه سود پيش بيني شده و سود مورد گزارش به سهامداران كمك ميكند تا بر آن اساس سود تقسيمي آينده را كه يكي از فاكتورهاي موثردرتعيين قيمت سهام مي باشد پيش بيني كنند.
گاهي برخي از شركتها كه سود خود را با ديدگاهي بدبينانه پيش بيني مي كنند ،كه موجب  افت ناگهاني قيمت سهام خود مي شوند .
يكي از فرضيات كلي بيانيه حسابداري سال ۱۹۶۰،اين است كه گزارشات حسـابداري ، تـنها منبع اطلاعاتي شركتها براي استفاده بازار مي باشند و چون ايـن گزارشات ، تنها منبع اطلاعاتي هسـتند و مـديران داراي انـعطاف و قدرت زيادي در انتخاب رويه حسابداري جهت محاسبه سود مي باشند ، لذا مديران ميتوانند با انتخاب يك رويه خاص ، گزارشهاي دلخواه خود را ارائه كرده و لذا بازار را گمراه كنند. مديران مي توانند با بيشتر نشان دادن سود ، باعث شوند، ارزش سهام شركت ، بيش از واقع ارزيابي گردد . اين فرض كه گزارشهاي حسـابداري تـنها مـنبع اطلاعاتي بازار مي باشند منجر به اهميت يافتن محاسبات سود حسابداري  گرديد . چون سود حسابداري به روشهاي مختلف قابل  محاسبه  مي باشد ، لذا  به  تنهايي  براي سرمايه گذاري نمي توان به سودها تكيه كرد.
جهت بـررسي وجود ارتباط بين سـود سـهام و قيمت سـهام شركتهاي پذيرفته شـده در بـورس اوراق بهادار تهران و در نتيجه ميزان توجه سرمايه گذاران دربازار بورس اوراق بهادار تهران به سود گزارش شده اقدام به انجام اين تحقيق نمودم 
بطورخلاصه بايد گفت مساله اصلي تحقيق اين است كه مشخص شود كه آيا درارتباط با قيمت سهام خريداري شده سود نقدي وسود سهام نقشي دارد يا خير.بعبارت ديگربحث اساسي اين است كه آيا افزايش سود نقدي وسود سهام منجر به افزايش در قيمت سهام و بر عكس،كاهش آن،منجر به كاهش قيمت سهام در بازار سرمايه خواهد شد ؟


۳-۱- اهميت تحقيق :
اهميت اين تحقيق از ديدگاههاي مختلف مورد توجه مي باشد كه مهمـترين اين ديدگاهها عبارتند از :
۱- از ديـدگـاه شركتهاي پذيرفته شده در بــورس اوراق بهادار تهران و ساير شركتهاي سهامي عام : شركتها با اتخـاذ سياستهاي مخـتـلف تقسيم سود ، اعتبار شركت و همــچنين ثـروت سهامداران را افزايش مي دهند.ازطرف ديگر،شركتها با اتخاذ سياستهاي توزيع سودمناسب ترين راه تامين مالي مورد نياز خود را اتخاذ مي كنند.
۲- از ديدگاه سرمايه گذاران : سياستهاي مختلف تقسيم سود داراي اهميت مي بــاشـد . برخي از سهامداران به توزيع سود نقدي علاقه دارند بدليل اينكه به وجه نقد نياز دارندو برخـــي ديگر از سهامداران به عدم توزيع سود و يا توزيع سود سهمي و يا ساير مزايا (حق تقدم) تمايـــل دارند.سرمايه گذاران گروه دوم به سود سرمايه اي علاقه دارند و خواهان افزايش ارزش شركت هستند .
۳- سازمان بورس اوراق بهادار : به علت اينكه سازمان بورس اوراق بهادار در حال رشــد مي باشــد اين گـونه تـحـقـيـقـات در فعالتر كردن بازار بورس اوراق بهادار تهران از نظر اطلاع رساني موثر مي باشد.
۴- به عنوان يك تحقيق نسـبتا جديدي براي استـفاده دانشـجويان و سـرمايه گذاران : به علت آنكه اين گونه منابع در داخل تقريبا كم مي بـاشند جمع آوري و نوشتن اين گونه موضوعات براي دانشجويان و استفاده سرمايه گذاران حائز اهميت مي باشد .
 

۴-۱- هدف و علت انتخاب موضوع :
وجود بازار بورس يكي از علائـم توسـعه اقتصادي و فـعـال بـودن آن موجب سـهولت تـامين مالي شركتها ،هدايت سرمايه هاي كوچك سرمايه داران خرد در مسير توليد و جلوگيري از راكد مـانـدن احتمالي سرمايه هاي كـوچـك و كـسب درامـد براي عموم  سـايرمـزاياي مربوط به بازار بورس خواهد بود . از جمله دلايلي كه باعث گرايش مردم به سرمايه گذاري ميگردد و شايد دليل اصلي سرمايه گذاري افزايش مي باشد . يكي ازراههاي اين افزايش،كسب بازده مـناسب از محل سرمايه گذاري و يكي از شقوق بازده ، سود حاصل ازسرمايه گذاري است. به عبارت ديگر يكي ازدلايل اصلي خريد اوراق بهادار كسب سود مي بـاشد . يـكـي از دلايـل انـتـخاب ايـن مـوضوع، شناسايي رفتار قيمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران مي باشد .
ارزيابي مفيد بودن سود كه محصول اوليه مقررات افشاي مالي است ، بطور آشكـاراهـمـيـت قابل توجهي دارد. چنانچه تغيير در قيمت سهام،فراهم كننده شواهدي درباره فوائد سود باشد، پس واضح است كه تغيير بيشتر ، متضمن فوائد بيشتر خواهد بود ، لذا ميزان فايده سود را ميتوان از براورد ارتباط ما بين بازده سهام (قيمت) وسود استنتاج كرد . اگر سود، پيش بيني بـازده سـهام را تسهيل نمايد ، حوزه ارتباط سود-بازده واقعي مي تواند معيار با اهميتي از فوائد سود باشد .
براي تعيين ميزان و نوع ارتباط سودهر سهم  (EPS) وسود نقدي هر سهم (DPS)با ارزش و قيمت اوراق بهادار، همچنين ميزان توجه سرمايه گذاران به سـود و همـچـنين آشنايي بيشتر با بورس و ويژگيهاي آن و ارائه كمكي ناچيز در شناساندن آن به ديگران ، موضوع كـنوني را بــه عنوان موضوع پايان نامه خود برگزيدم . در صورت وجود چنين ارتباطي ، ميتـوان با اطلاع از وضعيت سودهاي آتي شركتها ، و در نتيجه پيش بيني رفتار قيمت سهام آنها ، اقدام به خريد و يا فروش سهام آنها نمود . به عبارت ديگر ، پيش بيني مي گردد كه در نتيجه وجود ارتـبـاط بـيـن قيمت و سود سهام در بورس اوراق بهادار تهران ،مي توان الگويي جهت انتخاب سهام ارائه داد. لذا هدف اين پژوهش ، تحقيق در زمينه رابطه سود و قيمت سهام مي باشد .


۵-۱- سوابق مربوط :
در زمينه بررسي ارتباط سود و قيمت سهام و تعيين محتواي اطلاعاتي سـود حسـابـداري  ، تحقيقات متعددي در داخل و خارج از كشور انجام شده است كه خـلاصـه اي از آنـها در فـصـل دوم ارائه گرديده است .

۶-۱- فرضـيات تحقيق :
فرضيه تحقيق با توجه به آنچه گفته شد به صورت زير قابل ارائه مي باشد :
” تغيير در قيمت سهام با تغيير در سود ، وابستگي و ارتباط دارد”
 
 
۷-۱- قلمرو مكاني تحقيق :
قلمرو مكاني تحقيق شامل كليه شركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران مي باشد.

۸-۱- قلمرو زماني تحقيق :
از نـظر زماني ، اطـلاعات مربـوط به EPS  و DPS  وقيـمـت ســهام در تــاريــخ مـجــمـع مـربوط به سالهاي ۱۳۸۰تا ۱۳۸۳ جمع آوري شده است . هـمچنين سـعي شده شركتهايي انتخاب شوند كه  مجامع آنها در فاصله خــرداد ماه تا تيــرماه بـرگـزار شــده اسـت تـا از لـحـاظ شـرايـط اقتصادي كشور در شراسط يكساني باشند .
 


۹-۱- روش تحقيق :
روش تحقيق ، توصيفي بوده و اطلاعات مورد نياز براي تاييد فرضيه يا رد آن ، از كتابخانه بورس و همچنين نرم افزار تدبير ،صحراو همچنين سايت سازمان بورس استخراج شده است . با محاسبه  ضريب همبستگي بين دو متغير (تغيير در EPS و تغيير قيمت از سالهاي ۱۳۸۰ تا  1383 وهمچنين تغييردر DPS و تغيير قيمت از سالهاي ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳) و آزمون فرض مربوطه به بـررسـي فرضيـه تـحـقـيـق خواهيم پرداخت .

۱۰-۱- سـاختار تحقيق :
    در فصل اول ، طرح تحقيق شامل تعريف موضوع، اهـميـت موضوع ، اهداف تـحـقـيـق، فرضيه تحقيق ، قلمرو مكاني و زماني تحقيق و روش تحقيق ارائه شده است .
 در فصل دوم ، مباني نظري مربوط به مفاهيم واصطلاحا ت مربوط به موضوع تـحـقـيـق و خلاصه اي از تحقيقات انجام شده ارائه گرديده است .
در فصل سوم ، روش تحقيق ، روشهاي جمع آوري اطلاعات ، روشهاي تـجـزيه و تـحـلـيـل اطلاعات و آزمون فرضيات بيان مي شود. 
در فصل چهارم ، به تجزيه و تـحـلـيل آماري اطلاعات جـمـع آوري شده پرداخـتـه و نـتـايـج آزمونهاي فرضيات و همچنين آمار توصيفي مربوط به مـيـزان اهميـت هـر يـك از پـارامــترهاي تحقيق ارائه مي شوند .
در فصل پنجم ، محدوديتهاي تحقيق ، يافته هاي نهايي و پـيـشـنهادات تحقـيق بيان مي گردند.عتیقه زیرخاکی گنج