گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 126 views
  • بدون نظر
این فایل در قالب pdfتهیه شده وشامل موارد زیر است:

مطالعات نشان می دهد که سرمایه گذاري مستقیم خارجی به هر علت و شکلی که
صورت پذیرد، اثرات قابل ملاحظه اي بر روي متغیرهاي کلان اقتصادي از جمله کاهش
نرخ بهره ، کاهش نرخ ارز ،افزایش رشد اقتصادي،افزایش درآمد مالیاتی دولت ، کاهش
بدهی دولت ،بهبود توزیع درآمد ،انتقال تکنولوژي ،افزایش اشتغال ،توسعه صادرات ،
کاهش واردات و تاثیرمثبت در تراز پرداختها دارد. باتوجه به امکان سرمایه گذاري
مستقیم خارجی در کشورهاي مختلف، مطلوبیت یک یا چند متغیر به تنهایی براي
تشویق سرمایه گذاري مستقیم خارجی کافی نخواهد بود، بلکه ارزیابی تمام متغیر ها
به صورت یک مجموعه ، می تواند منجر به انجام سرمایه گذاري خارجی شود . گزارش
آنکتاد در سال ۲۰۰۵ نشان می دهد که رتبه ایران در جذب سرمایه گذاري مستقیم
خارجی در بین ۱۴۰ کشورجهان ۱۳۰ است .که عدم اطمینان و بی ثباتی سیاسی و
اقتصادي می تواند یکی از دلایل اصلی عدم موفقیت ایران در جذب آن باشد . به هر
حال جذب سرمایه گذاري مستقیم خارجی، بدون تغییر نگرش در میان سیاستمداران و
کارشناسان و ایجاد بستر مناسب براي ورود آن امکان پذیر نیست و قانون جدید
نمی تواند کار زیادي انجام دهد. به همین دلیل تا زمانی که شرایط فرهنگی، اجتماعی ،
سیاسی و …. . مناسب فراهم نشود، کشور ها و شرکتهاي خارجی علاقه چندانی به
سرمایه گذاري در ایران از خود نشان نخواهند داد.
مروزه سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI) يکي از بهترين روش هاي مطرح در زمينه تامين مالي پروژه هاي سرمايه گذاري است. به کارگيري اين نوع سرمايه گذاري به جز تامين مالي، اهداف ديگري چون ارتقاي فن آوري، توسعه مهارت و مديريت براي ارتقاي توان کيفي نيروي کار داخلي، توسعه بازارهاي صادراتي، افزايش استاندارد توليدات داخلي، و حرکت به سوي اقتصاد بازار را نيز دنبال مي کند. در اين راستا، وظيفه دولت کمک به ظهور و پويايي صنايع و کارآفرينان داخلي براي جلب مشارکت شرکاي خارجي (به عنوان سرمايه گذار يا عرضه کننده فن آوري) است. 
در اين مطالعه، نتايج حاصل از برآورد الگوهاي مختلف براي توضيح جريان ورودي سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI) به کشورهاي در حال توسعه، حاکي از اثر مثبت شاخص آزادي اقتصادي است. اين متغير ترکيبي شاخصي قوي براي توصيف FDI به شمار مي آيد. شاخص اندازه بازار نيز اثر مثبت دارد. متغير سرمايه انساني به تنهايي معنا ندارد ولي اثر متقابل آن با متغير انباشت FDI معنادار است. اين نکته مهم نشان مي دهد که در کشورهاي در حال توسعه شرايط مساعد براي سرمايه گذاري، در تعامل با سرمايه انساني زمينه ساز جذب FDI است. اثر متغير رشد اقتصادي مثبت است در حالي که افزايش ريسک هاي مالي، اقتصادي و سياسي بر جريان ورودي FDI در کشورهاي در حال توسعه اثر منفي دارد. همچنين اثر منفي بالا بودن دستمزدها به ازاي يک واحد بهره وري بر جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در الگوها مشهود است. 
در اين نوشتار با نگاهي بر عملکرد سرمايه گذاري مستقيم خارجي در اقتصاد جهاني، و با شناسايي الزامات و پيش شرط هاي اوليه براي جذب FDI، به ارايه راهکارهاي لازم به منظور تقويت چارچوب سياست گذاري، نهادي و قانوني جذب FDI در اقتصاد ايران خواهيم پرداخت.

عتیقه زیرخاکی گنج